RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja (Izvješće sa savjetovanja održanog u Zagrebu 14. veljače 2001.)

rrif - 3.2001, str. 3
U organizaciji Hrvatskog fonda za privatizaciju u suradnji s Fortis savjetovanje d.o.o., Odvjetničko društvo Žurić i partneri i Arthur Anderson d.o.o., održano je jednodnevno savjetovanje o temi "Privatizacija trgovačkih društava - postupak, sudionici i ključna pitanja". Organizator savjetovanja nastojao je omogućiti sudionicima da steknu što cjelovitije i jasnije slike o postupku privatizacije, mogućim varijacijama toga postupka, sudionicima u postupku privatizacije i njihovim ulogama, te o nekim posebnim aktivnostima koje iziskuju intenzivan angažman društva koje se privatizira.

Godišnji statistički izvještaj za 2000. poduzetnici predaju do 31. III. 2001.

rrif - 3.2001, str. 5
I tijekom 2001. godine sve pravne osobe Zavodu za platni promet dostavljaju podatke o poslovanju i financijskim pokazateljima. Dostavljanje statističkih izvještaja propisano je u Programu statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 2000. do 2002. (Nar. nov., br. 66/00.) kao srednjoročnom programu donesenom na osnovi Zakona o državnoj statistici (Nar. nov., br. 52/94.).

Obveza statističkog izvješćivanja u 2001. godini za pravne osobe sastoji se u predaji ZAP-u:

  godišnjeg statističkog izvještaja za 2000. godinu;
 • tromjesečnih statističkih izvještaja za razdoblja siječanj - ožujak 2001., siječanj - lipanj 2001. i siječanj - rujan 2001.
Obrazac godišnjeg statističkog izvještaja za 2000. godinu za poduzetnike (male, srednje i velike) jedinstveni je za sve (osim za banke i osiguravajuća društva) pod oznakom SI-POD, po sadržaju se nije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj obrazac popunjavaju sva trgovačka društva (d.d.; d.o.o.) i drugi poduzetnici "dobitaši" (privatne ustanove, obrtnici obveznici poreza na dobitak).

Obrazac godišnjeg statističkog izvještaja za banke i osiguravajuća društva će kao i obično ovim poduzetnicima biti dostavljen.

Podsjećamo da su neprofitne organizacije i proračunski korisnici svoje statističke izvještaje za 2000. godinu trebali dostaviti ZAP-u do kraja veljače (ovu smo obvezu isticali u uputama za sastavljanje godišnjeg izvještaja za ove pravne osobe u časopisu RRiF br. 1/01.). Isto tako smo podsjetili (u prošlom broju našeg časopisa) na obvezu podnošenja financijskih i poslovnih izvještaja određenih dioničkih društava za zadnje tromjesečje 2000. godine koje je trebalo dostaviti do kraja veljače ZAP-u za potrebe Komisije za vrijednosne papire.

Napominjemo da su pravne osobe i nadalje obvezne dostavljati obrasce SPL (pri isplati plaća) i TMP (pri isplati naknada materijalnih prava zaposlenika) temeljem Upute Zavoda za platni promet (Nar. nov., br. 6/01.).

U nastavku članka podrobnije o sastavljanju godišnjeg statističkog izvještaja za poduzetnike.

Posebnosti izrade godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 12
Poduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost sastavljaju temeljna financijska izvješća sukladno uputama danim u našem časopisu br. 2/2001. i ovaj članak samo je nadopuna svemu onome prije izloženom. Cilj mu je ukazati na neke specifične poslovne događaje u svezi s obavljanjem trgovačke djelatnosti čiji je utjecaj na godišnji obračun osobito važan, kako bi se prije sastavljanja temeljnih financijskih izvješća ispravile eventualne pogreške i ispravno utvrdio rezultat poslovanja.

Posebnosti godišnjeg obračuna građevinskih poduzetnika

rrif - 3.2001, str. 22
Građevinarstvo kao djelatnost koja uključuje poslove projektiranja, gradnje i rekonstrukcije, posebna je djelatnost kako glede odvijanja poslovnih transakcija tako i glede sudionika ukupnog poslovnog procesa. Odnosi i obveze sudionika u gradnji i obavljanju građevinskih radova uređeni su strukovnim propisima. Sve to treba knjigovodstveno pratiti i sukladno pravilima računovodstvene struke riješiti poslovne situacije u svezi s iskazivanjem prihoda i rashoda, razgraničenjem radova na kraju godine, postupanjem s predujmovima i depozitima, dugoročnim rezerviranjima troškova i dr. Pritom treba razlikovati odnose građevinskog poduzetnika koji obračunava izvedene građevinske radove investitoru koji je naručio izgradnju (rekonstrukciju) od odnosa u kojem se u istoj osobi javlja građevinski poduzetnik i investitor pa gradi građevine za tržište. O svemu više u nastavku članka.

Godišnji obračun u hotelijerskoj i ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 30
Ovim člankom još jednom ukazujemo na posebnosti ugostiteljske djelatnosti, koja se može obavljati samostalno ali je vrlo često organizirana zajedno s hotelijerstvom jer ih povezuje i zajedničko pružanje usluga gostima i isti strukovni propisi. Treba istaknuti da je od 1. siječnja 2001. u primjeni novi članak - 10a., t. h) Zakona o PDV-u kojim se usluge organiziranog boravka stranih turista koje se plaćaju doznakama iz inozemstva, oporezuju s 0% PDV-a. To se međutim ne odnosi na poslovanje 2000. godine, pa je na ugostiteljske i hotelijerske usluge tijekom cijele godine trebalo obračunati 22% PDV-a.

Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnoj i remontnoj djelatnosti

rrif - 3.2001, str. 40
Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća u društvima uslužne (servisne) i remontne djelatnosti ne razlikuje se od uputa danih u našem časopisu br. 2/2001., pa se u ovom članku iznose neke poslovne i obračunske situacije koje su svojstvene ovim aktivnostima. Tako se npr. u poslovima velikih popravaka mogu pojaviti tzv. uskladištive zalihe nedovršenih usluga, zamjena dobara u jamstvenom roku, pružanje usluga strancima i dr. pa se u članku ukazuje na moguća računovodstvena i porezna rješenja za ove poslovne događaje. Postupci su jednaki i za one obrtnike iz ove djelatnosti koji su obvezni voditi dvostavno knjigovodstvo. Posebni problem u ovoj djelatnosti su i dvoznačnost zaliha koje su jednom trgovačka roba, a drugi put zaliha materijala i dijelova. No, više o tome u nastavku.

Izvješće o novčanim tijekovima - indirektna metoda

rrif - 3.2001, str. 46
Često se puta se u okviru računovodstva dovoljno važnosti ne pridaje općepoznatoj i u literaturi često korištenoj uzrečici "Cash is a king!". Iako račun dobitka i gubitka ukazuje na to da je određena prodaja ili kupnja izvršena, to ne mora značiti, i u pravilu ne znači, da je novac od takve prodaje (kupnje) stvarno naplaćen (isplaćen). Također, iako bilanca pruža podatak o stanju novčanih sredstava, taj podatak je ograničen na stanje u jednom trenutku - na datum bilance. Takav podatak o stanju na posljednji dan obračunskog razdoblja ne mora ukazivati, i u pravilu, sam za sebe ne ukazuje, na opseg prometa na računu novčanih sredstava. Za potpunu sliku o kretanju novčanih sredstava u tijeku obračunskog razdoblja potrebno je izvješće o novčanim tijekovima. Analiza povijesnih informacija iz izvješća o novčanim tijekovima te odgovarajuće projekcije novčanih tijekova temelj su za uspješno upravljanje novčanim sredstvima. Usprkos tome, u računovodstvima velikog broja poduzeća naglasak je još uvijek više na prihodima i dobitku nego na novčanim tijekovima, a sastavljanje izvješća o novčanim tijekovima uglavnom se ograničava na ispunjenje obveze postavljene Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardom 7.

Radni nalog u obračunu poslovanja

rrif - 3.2001, str. 56
Radni nalog je izraz koji se često koristi u praksi poduzeća, ali je slabo obrađen u našoj stručnoj literaturi o ustroju i obračunu poslovanja poduzeća. U želji da se popuni ta praznina, u članku se objašnjava ustroj poslovanja po radnim nalozima i daje primjer sadržaja i obračuna radnog naloga u kojem su prikazana rješenja problema zbog kojih se on uvodi.

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 3.2001, str. 63
  Računovodstvene i revizorske tvrtke više bi mogle poslovati s malim tvrtkama
 • Australija je prva zemlja koja je objavila dokument o reviziji elektroničke trgovine
 • E65: Nacrt standarda o poljoprivredi
 • Novosti iz IFAC-a

Analiza financijskih izvješća - novi postupci

rrif - 3.2001, str. 66
Vrijednosti financijskih pokazatelja ne mogu same po sebi biti dovoljna osnovica za donošenje kvalificiranih ocjena o tekućoj poziciji i napretku kompanije. Za donošenje objektivizirane ocjene potrebno je pokazatelje procjenjivati u svjetlu njihove međuzavisnosti, što stvara uvjete za objašnjenje znače li ispodprosječne vrijednosti pojedinih pokazatelja ugroženu, primjerice, likvidnost ili su, pak, posljedica menadžerskih odluka kojima je cilj povećati profitabilnost vlastitoga kapitala. Pored usporedbe u odnosu na industriju (gdje treba voditi računa o veličine tvrtke, stupnju diversifikacije poslovanja i strategiji koju tvrtka slijedi) potrebno je koristiti analizu trenda (indeksirana i strukturna izvješća), te utvrditi koristi li menadžment konzervativnije ili liberalnije računovodstvene procedure.

Pobliže o tome u nastavku članka.

Postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet

rrif - 3.2001, str. 73
Mjenica je vrijednosni papir na određenu svotu novca koji sudionici platnog prometa koriste kao kreditno sredstvo, sredstvo osiguranja plaćanja i sredstvo plaćanja. Njezini sastojci, prijenos i otkup propisani su Zakonom o mjenici (Nar. nov., br. 74/94.).

U našem platnom prometu uporaba mjenice se, u određenoj mjeri, afirmirala nakon ukidanja akceptnog naloga, međutim još uvijek se ne može govoriti o masovnijoj uporabi mjenice. Razlog tome je najvjerojatnije u činjenici što se u slučaju nedostatka novca za naplatu, mjenica ne uvodi u očevidnik redoslijeda plaćanja, tzv. blokadu, nego se vraća podnositelju. Nadalje, jedan od razloga je i u tome što sudionici platnog prometa ne poznaju dovoljno institut mjenice, pa ona, kao strogo formalan vrijednosni papir, nosi za korisnike određeni rizik u poslovanju.

Radi približavanja instituta mjenice sudionicima platnog prometa, u nastavku teksta objašnjava se postupak naplate mjenice u Zavodu za platni promet.

Novi naputak za isplatu s jedinstvenog računa riznice

rrif - 3.2001, str. 78
Sustav Glavne knjige riznice normativno je ustrojen još 1995. godine kada je donesena Uredba o sustavu Glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 97/95.). Šira primjena sustava u praksi započela je 1997. godine te se obavljala sukladno Naputku za isplatu s jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 60/97.). S obzirom na zahtjeve za većom kontrolom izvršavanja državnog proračuna putem funkcioniranja jedinstvenog računa riznice u ovoj godini u primjeni je novi Naputak o izvršavanju državnog proračuna s jedinstvenog računa riznice (Nar. nov., br. 4/01.).

O ovome u nastavku članka piše naša suradnica iz Ministarstva financija - Uprava za državno računovodstvo.

Porezno savjetništvo i u Hrvatskoj

rrif - 3.2001, str. 83
Zakon o poreznom savjetništvu stupio je na snagu 28. prosinca 2000. a objavljen je u Narodnim novinama, br. 127/2000. Osobitost ovog događaja temelji se na činjenici da se prvi put u nas u okviru jednog zakona uređuje materija poreznog savjetovanja kao neovisnog i samostalnog zanimanja. Zakon je u formalnoj primjeni od 1. siječnja 2001., no stvarna primjena započet će kad prvi porezni savjetnici počnu s radom. Prije toga treba biti otvoren proces stjecanja zvanja poreznog savjetnika, a to sve ovisi o tome kada će ministar financija donijeti pravilnik kojim će se omogućiti postupak stjecanja tog zvanja. Uz status poreznih savjetnika vezano je i osnivanje, položaj i djelatnost Hrvatske komore poreznih savjetnika. Ovo zvanje od iznimnog je interesa za računovo đe, revizore i pravnike, pa u ovom članku želimo prikazati neke aspekte ove nove profesije u nas.

Kontrola koju provodi Porezna uprava pri zaprimanju i obradi godišnjih poreznih prijava (Obrazac DOH i PDV-K) za 2000.

rrif - 3.2001, str. 87
Nadležne ispostave Porezne uprave prate poslovanje poreznih obveznika u tijeku godine, a na kraju godine također kontroliraju godišnja porezna izvješća u kojima se iskazuju ukupne godišnje obveze za porezno razdoblje. Pri zaprimanju godišnjih prijava u pravilu se provodi formalna kontrola o tome jesu li priloženi svi dokumenti i sl., a potom se uspoređuju i analiziraju iskazani podatci · plaćene obveze u tijeku godine u odnosu na iskazane obveze po godišnjem obračunu, kako na DOH obrascu tako i na Obrascu PDV-K.

O čemu pritom treba voditi računa, piše naša suradnica. Ističemo da smo o sastavljanju godišnje prijave poreza na dohodak i poreza na dodanu vrijednost pisali u časopisu br. 2/01.

Primjeri obračunavanja poreza po odbitku

rrif - 3.2001, str. 92
U prethodnom je broju bilo govora o tome što je porez po odbitku, njegovoj biti te o načinu ustezanja i ubiranja, a u nastavku ovoga članka će biti govora o pretpostavljenim slučajevima plaćanja određenih naknada inozemnim društvima za koje je potrebno obračunati i ustegnuti porez po odbitku. Pretpostavit ćemo slučajeve kada je sklopljen i u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i kada ugovora nema odnosno kada se primjenjuje domaći propis.

Porezni položaj obrtničkih djelatnosti prema novim poreznim zakonima

rrif - 3.2001, str. 94
Pod obrtničkim djelatnostima u poreznom smislu smatraju se samostalne djelatnosti fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak i plaćaju predujmove poreza na dohodak po rješenju Porezne uprave, a dohodak utvrđuju na temelju evidentiranih poslovnih događaja u poslovnim knjigama. To su obrtnici koji obavljaju djelatnost temeljem obrtnice, samostalna zanimanja koji obavljaju djelatnost temeljem dopuštenja nadležnog ministarstva, poljoprivrednici i osobe koje ostvaruju dohodak od imovine ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Međutim, i svi drugi obveznici poreza na dohodak, osim dohotka od nesamostalnog rada i dohotka od kapitala, mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez kao obrtnici odnosno u poreznom smislu izjednačiti se s obrtničkim djelatnostima, a osim toga mogu na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobitak te pri tome primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dobit.

Tako različite mogućnosti plaćanja poreza dovode porezne obveznike na razmišljanje o pronalaženju najboljeg načina plaćanja poreza. Možda će u tome pomoći ovaj članak.

Sustav cijena i kontrola cijena u Republici Hrvatskoj

rrif - 3.2001, str. 101
Zakonom o iznimnim mjerama kontrole cijena (Nar. nov., br. 73/97. · u nastavku: Zakon) koji je stupio na snagu 22. srpnja 1997. uređuje se jedinstveni sustav kontrole cijena u Republici Hrvatskoj, koji je do tada bio uređen s pomoću dvaju zakona što su bili preuzeti iz ranijeg (bivšeg) zakonodavstva o materiji nadzora cijena.

Vlada RH donijela je temeljem ovlasti iz čl. 6. Zakona Uredbu o izravnim mjerama kontrole cijene (Nar. nov., br. 2/01.) i Uredbu o određivanju najviše razine cijena naftnih derivata (Nar. nov., br. 2/01.), kojima prestaju vrijediti određeni prijašnji propisi o mjerama kontrole cijena.

U ovom članku razmatramo osnove sustava cijena i kontrole cijene u Hrvatskoj, s osvrtom na najnovije provedbene propise koji uređuju navedenu materiju danas.

Ugovor o djelu

rrif - 3.2001, str. 107
U RRiF-u smo tijekom 2000. godine prikazali praktične primjere nekoliko dvostrano obveznih ugovora: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni.

U časopisu broj 1/2001. godine prikazan je ugovor o zajmu. U ovom broju riječ je o ugovoru o djelu, koji uređuju odredbe čl. 600. do 629. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. · dalje: ZOO).

Karnet TIR u carinskim postupcima pri međunarodnom cestovnom prometu

rrif - 3.2001, str. 109
Sva prijevozna sredstva s robom ili bez nje, a kojima se obavlja promet s inozemstvom, moraju se zaustaviti na graničnom prijelazu, kako bi ovlašteni carinski djelatnici obavili radnje vezane za carinski nadzor.

Predmet ovoga članka je primjena TIR karneta u carinskom postupku.

Privremeni uvoz robe

rrif - 3.2001, str. 112
Privremeni uvoz znači carinski postupak prema kojemu se neke proizvode uključujući i prijevozna sredstva (osim osobnih automobila prema Aneksu E), može unijeti u carinsko područje, uz uvjetno oslobođenje od plaćanja uvoznih carina i poreza bez primjene zabrana ili ograničenja uvoza gospodarske naravi. Uvjetno oslobođenje očituje se u tome što takvu robu i prijevozna sredstva treba uvesti s točno određenom svrhom u nakani, bez zadrške, ponovnoga izvoza u određenome roku u kojem ta roba mora ostati u istome stanju i bez promjena, osim uobičajene amortizacije zbog trošenja pri uporabi.

Privremeni uvoz u carinskoj praksi Republike Hrvatske propisan je u međunarodnim ugovorima i nacionalnim carinskim propisima.

Konvencija o privremenome uvozu čije se odredbe primjenjuju ima značenje međunarodnoga multilateralnog ugovora. Sastavljena je u Istanbulu 26. lipnja 1990. pa se naziva još i Istanbulska konvencija. U Hrvatskoj se primjenjuje od 1. lipnja 1999., a objavljena je u Narodnim novinama · Međunarodni ugovori, br. 16/98.

Konvencija se sastoji od općih odredaba, Aneksa A koji obrazlaže dokumente privremenoga uvoza, Aneksa B 1. do B 9. te Aneksa C , Aneksa D i Aneksa E. Svaki aneks navodi robu koja je predmet privremenoga uvoza.

Kreditno poslovanje domaćih osoba s inozemstvom

rrif - 3.2001, str. 116
Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (Nar. nov., br. 43/96.) uređuje osnovna pitanja u vezi s uvjetima i načinom sklapanja te registriranja i izvršavanja kreditnih poslova između domaćih i stranih osoba.

Domaća pravna osoba samostalno odlučuje o zaduživanju i sklapanju kreditnog posla s inozemstvom te je odgovorna za izvršenje obveza iz tog ugovora, što pretpostavlja da će ugovorne stranke u postupku sklapanja ugovora preispitati uzajamne bonitete i sposobnost ispunjenja preuzetih obveza.

Domaća pravna osoba sklapa kreditni posao uz uvjet da se kredit koristi za djelatnost za koju je registriran krajnji korisnik kredita, odnosno, odobrava kredit stranoj osobi iz djelatnosti za koju je registrirana domaća osoba. Sklapanjem kreditnog ugovora sa stranom osobom domaća pravna osoba stupa u vjerovničko-dužnički odnos sa stranom osobom.

Tajno društvo

rrif - 3.2001, str. 127
U posljednjih nekoliko mjeseci u sredstvima javnog priopćavanja demoniziraju se ugovori o ortaštvu i tajnom društvu, kao da su oni sami po sebi kriminalni instituti ugovaranja, a suugovaratelji su, ako ne kriminalci, a ono barem ljudi sumnjiva morala.

Ova pojava je rezultat ignorantskog stajališta političara i novinara o tome kako ne treba poznavati materiju o kojoj se piše i/ili govori, a dobrim dijelom zbog senzacionalističkog stila izvješćivanja većine naših tiskovina i elektroničkih medija.

Svrha je ovoga članka skrenuti pozornost na obilježja i razloge postojanja u nas i u usporednom pravu zakonom uređenog ugovora o tajnom društvu, kojeg zbog eventualne zloporabe pojedinaca ne treba anatemizirati.

(O ortačkom ugovoru vidi članak V. Gorenca pod nazivom Ortački ugovor kao "prljavi ugovor", u PiP br. 2/2001., 21. str.).

Valorizacija nadoknade plaće zbog bolovanja

rrif - 3.2001, str. 134
Kada zaposlenik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost provede na bolovanju tri mjeseca, pripada joj pravo na povećanje na nadoknadu za bolovanje pod uvjetom da su plaće svih zaposlenika u tom razdoblju porasle za 5% i više. U tu svrhu poslodavac treba popuniti obrazac "Potvrda o porastu prosječne plaće" i poslati u HZZO radi utvrđivanja nove osnovice za povećanu nadoknadu.

Kako to treba obaviti pišemo u ovom članku.

Poslovi s posebnim uvjetima rada

rrif - 3.2001, str. 139
  Uvod
 • Posebni uvjeti rada
 • Prethodno utvrđivanje zdravstvenoga stanja i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
 • Problem primjene pravnih pravila iz čl. 114. ZZR-a
 • Staž osiguranja s povećanim trajanjem
 • Zaključak

Statistički izvještaj o isplatama plaća i naknada materijalnih prava zaposlenika (obrasci SPL i TMP)

rrif - 3.2001, str. 143
Donesena je nova Uputa za provođenje dijela programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika za razdoblje 2001. do 2002. godine (Nar. nov., br. 6/2000.).

Vještine i tehnike intervjuiranja kandidata za novo zapošljavanje

rrif - 3.2001, str. 145
Prije zapošljavanja novih osoba u poduzeću uputno je provesti intervju. To nije nimalo jednostavan posao i traži od intervjuista (poduzetnika), osim stručnog znanja u svezi s poslovima osobe koju primamo na posao, još i vladanje vještinom intervjuiranja. Rezultati dobiveni intervjuom redovito su korisni, a najčešće imaju najveći utjecaj na odabir kandidata za prijem na posao. U ovom članku opisani su postupci provođenja intervjua s primjerom.

Novi propisi

rrif - 3.2001, str. 152

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 3.2001, str. 153
  Održana je sjednica Glavnog odbora
 • Ispiti za provjeru znanja polaznika programa "Ovlašteni računovođa"
 • Novi ciklus predavanja za zvanje ovlašteni računovođa

Prikaz knjige

rrif - 3.2001, str. 153
  Sudbonosna nacionalna tehnologija - Kako preživjeti globalizaciju, Autor: Prof. dr. sc. Zvonimir RADIĆ Nakladnik: IZVORI d.o.o., Zagreb, 2000.

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 3.2001, str. 154
  Postati građanin EU - kako to lijepo zvuči
 • Zbogom iluzijama
 • Obećavaju li dosadašnje promjene i one koje predstoje porezno rasterećenje
 • Žilava siva zona
 • Prekomjerni dug kao stil života
 • Cijena (ne)znanja

Vijesti iz Europske unije

rrif - 3.2001, str. 155
  Skupe tarife europskih banaka
 • Strelovit porast Interneta
 • Smjernica o elektroničkoj trgovini
 • Švicarska sve bliža Europskoj uniji
 • Forum Eurofi
 • Inflacija u Eurolandu uglavnom stabilna
 • Transazijska željeznica
 • Euroazijska carinska unija
 • Rezultati drugog istraživanja stavova javnosti spram EU

Gospodarska statistika

rrif - 3.2001, str. 159
  Gospodarska kretanja
 • Vanjskotrgovačka razmjena Hrvatske u 2000.
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Unutrašnja trgovina
 • Turizam
 • Zapošljavanje i nezaposlenost u Republici Hrvatskoj tijekom siječnja 2001.
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba evidentirani u Zavodu za platni promet sa stanjem 31. prosinca 2000.

Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.

rrif - 3.2001, str. 165
  Zaštitna kamata na razlike po godišnjoj prijavi (PD) za 2000.
 • Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Pregled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u ožujku 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2001
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za ožujak 2001.
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u veljači 2001.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u veljači 2001.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. II. 2001. do 28. II. 2001.

Objava rezultata poslovanja

rrif - 3.2001, str. 177
  Kvarner osiguranje d.d., Rijeka
 • Dioki d.d., Zagreb
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)