RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Europska unija službeno zahtjeva primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarada

rrif - 7.2000, str. 3

Polugodišnja financijska izvješća za trgovačka društva u 2000.

rrif - 7.2000, str. 12

Polugodišnja financijska izvješća za unutarnje i vanjske korisnike

rrif - 7.2000, str. 12

Plaćanje naknada, članarina i doprinosa tijekom 2000. godine

rrif - 7.2000, str. 18

Obračuni i knjiženja prije sastavljanja međuobračunskih izvješća za razdoblje I. do VI. 2000.

rrif - 7.2000, str. 22

Sastavljanje Bilance i Računa dobitka i gubitka za mađuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2000.

rrif - 7.2000, str. 40

Predujmovi poreza na dobitak u 2000., promjena visine i prijeboj dugovanja s pretplatom

rrif - 7.2000, str. 56

Polugodišnji statistički izvještaj sve pravne osobe dostavljaju ZAP-u do 20. srpnja 2000.

rrif - 7.2000, str. 61

Javna dionička društva obvezno tromjesečno izvješćuju komisiju za vrijedonosne papire

rrif - 7.2000, str. 71

Novosti u sustavu fin. izvj. proračuna i proračunskih korisnika za prvo polugodište 2000. godine

rrif - 7.2000, str. 76

Ponašanje revizora spram povjerljivih informacija

rrif - 7.2000, str. 83

Vijesti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 7.2000, str. 84

Donesene su nove izmjene Pravilnika o PDV-u

rrif - 7.2000, str. 86

Provedba najnovijih izmjena u oporezivanju posebnim porezima

rrif - 7.2000, str. 92

Novčani poticaji, naknade i zajamčena cijena u poljeprivredi i ribarstvu u 2000. godini

rrif - 7.2000, str. 99

Kreditiranje pravnih osoba pri izgradnji i kupnji poslovnog prostora

rrif - 7.2000, str. 101

Rezerviranja za pokriće gubitka u kreditnom poslovanju banaka

rrif - 7.2000, str. 104

Povećanje trgovinskih povlastica Europske unije

rrif - 7.2000, str. 108

Ugovor o posredovanju

rrif - 7.2000, str. 110

Uzimanje i davanje inozemnih kredita

rrif - 7.2000, str. 112

Vladine mjere i daljni gospodarski razvoj

rrif - 7.2000, str. 117

Slojevitost procesa proširenja EU

rrif - 7.2000, str. 121

Pravni učinci odluke Ustavnog suda o ukidanju odredba o obvezi zapošljavanja člana uprave

rrif - 7.2000, str. 125

Prestanak ugovora o radu (II.)

rrif - 7.2000, str. 128

Naknade za bolovanja prema novom Pravilniku

rrif - 7.2000, str. 133

Business reeingineering u praksi njemačkih poduzeća

rrif - 7.2000, str. 134

Kvaliteta proizvoda - imperativ poslovnog usmjerenja

rrif - 7.2000, str. 137

Novo lice Woolworth robnih kuća

rrif - 7.2000, str. 142

Novi propisi

rrif - 7.2000, str. 149

Vijesti iz udruge "Hrvatskih računovođa"

rrif - 7.2000, str. 151

Aktualno iz gospodasrtva

rrif - 7.2000, str. 154

Vijesti iz Europske unije

rrif - 7.2000, str. 156

Gospodarska statistika

rrif - 7.2000, str. 157

Vijesti iz Europske unije

rrif - 7.2000, str. 165

Nova carinska tarifa

rrif - 7.2000, str. 166

Ispravak modela uplate prihoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

rrif - 7.2000, str. 168

Novosti u svezi s uplatom i kontrolom uplate doprinosa iz plaća i na plaće

rrif - 7.2000, str. 169

Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak

rrif - 7.2000, str. 172

Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u srpnju 2000.

rrif - 7.2000, str. 177

Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.

rrif - 7.2000, str. 179

Konformni koeficijent zateznih kamata za srpanj 2000.

rrif - 7.2000, str. 179

Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivo u lipnju 2000.)

rrif - 7.2000, str. 180

Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivo u lipnju 2000.)

rrif - 7.2000, str. 181

Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. VI. do 30. VI. 2000

rrif - 7.2000, str. 182

Contents

rrif - 7.2000, str. 185

Summaries

rrif - 7.2000, str. 186

Poslovni horoskop

rrif - 7.2000, str. 187
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)