RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji popis (inventura)

Prilog godišnji popis (inventura)

Mjesec:

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2017. godinu

PrPI - 11.2017, str. 3

      Popis (inventura) predstavlja zakonsku obvezu. S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ona je vrlo bitna u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je “istinit” i realan financijski položaj. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu provjerene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Kontinuirani popis
4. Izvanredni popis
5. Uslužni popis
6. Provedba popisa
7. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
8. Odlučivanje o popisnim razlikama
9. Posebnosti u vezi s popisom u nekim djelatnostima
10. Umjesto zaključka

Računovodstveni i porezni postupak kod popisnih razlika

PrPI - 11.2017, str. 14

      Nakon provedbe obveznog popisa imovine i obveza, utvrđuju se popisne razlike te popisna povjerenstva daju prijedlog upravi o načinu njihova knjiženja. Za svaku vrstu popisnih razlika potrebno je utvrditi razlog njihova nastanka koji izravno utječe na njihov porezni i računovodstveni položaj poduzetnika koji su obveznici poreza na dobitak.

1. Nastanak i vrste popisnih razlika
2. Primjena odluka HGK-a i internih akata poduzetnika
3. Porezni položaj popisnih razlika
4. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
5. Zaključak

Na koje načine nadoknaditi manjak od radnika

PrPI - 11.2017, str. 23

      Kada poslodavac u svom poslovanju ustanovi manjak koji je posljedica djelovanja njegova zaposlenika ili je zaposlenik počinio štetu na radu ili u vezi s radom, te u drugim sličnim slučajevima djelovanja zaposlenika, opravdano se postavlja pitanje kako naplatiti svoju (tako nastalu) tražbinu prema radniku.
      S obzirom na takva u praksi učestala pitanja, u ovome se članku daje odgovor kako naplatiti spomenuti manjak, naknaditi tako nastalu štetu i sl.

1. Uvod
2. Prvi način mogućnosti naplate poslodavca: prijeboj
3. Drugi način mogućnosti naplate poslodavca: utuženje
4. Kaznena odgovornost radnika

Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti

PrPI - 11.2017, str. 27

       Novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak koji se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine propisuju iste obveze u vezi sa sastavljanjem te bilježenjem poslovnih događaja povezanih s provedbom godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti kao i stari propisi. Samostalne obrtničke djelatnosti trebaju provesti godišnji popis – inventuru krajem poslovne godine, a iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – „dohodaša“ koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka u obrascu KPI. U nastavku se daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Što se popisuje u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak

Odluke Hrvatske gospodarske komore

PrPI - 11.2017, str. 38

Odluke Hrvatske obrtničke komore

PrPI - 11.2017, str. 57
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)