RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji popis (inventura)

Prilog godišnji popis (inventura)

Mjesec:

Godišnji popis (inventura) za 2012.

PrPI - 11.2012, str. 3

Godišnji popis ukupne imovine i obveza (inventuru) potrebno je napraviti najmanje jednom godišnje, i to krajem godine kako bi završni račun prikazivao stvarno stanje, odnosno kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni i kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja mogli donijeti odgovarajuće poslovne odluke. Upravo iz tog razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. O posebnostima koje se javljaju prilikom popisivanja imovine i obveza, te o poreznom i računovodstvenom motrištu obavljenoga godišnjeg popisa pišemo u nastavku članka.

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa (inventure)
2. Vrste i metode popisa (inventure)
3. Organizacija popisa (inventure)
4. Popisno povjerenstvo i plan popisa
5. Provedba godišnjeg popisa
6. Elaborat o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Specifičnosti vezane za popis u nekim djelatnostima
9. Zaključak

Knjiženje razlika utvrđenih godišnjim popisom

PrPI - 11.2012, str. 15

Razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi moraju se evidentirati u poslovnim knjigama nakon donošenja odluke mjerodavnih tijela trgovačkog društva. Knjiženje u poslovnim knjigama evidentira se radi ispravnog iskazivanja rezultata poslovanja i stanja imovine i obveza društva. U ovom članku prikazujemo način knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu poduzetnika obveznika poreza na dobitak.

1. Kalo, rasip, lom i kvar u poreznom sustavu
2. Manjak na teret pravne osobe
3. Manjak na teret zaposlenika
4. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
5. Interni akti i komorske odluke
6. Problem viška
7. Zaključak

Posebnosti godišnjeg popisa u obrtničkim djelatnostima

PrPI - 11.2012, str. 25

I samostalne obrtničke djelatnosti, jednako kao i trgovačka društva, trebaju krajem poslovne godine provesti godišnji popis – inventuru. Iskazane razlike, neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini, mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba. Zato i ova skupina poreznih obveznika treba prije izrade godišnje prijave na obrascu DOH provesti godišnji popis i uskladiti podatke iskazane u poslovnim knjigama sa stvarnim stanjem. Napominjemo da smo o navedenoj temi opširno pisali u časopisu RRiF br. 11/11. - PRILOG, str. 24. te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema promjena, osim promjene stope PDV-a.

1. Uvod
2. Provedba godišnjeg popisa
3. Odluke HOK-a o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma 
4. Postupanje s viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Kako treba utvrditi i evidentirati viškove i manjkove u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak

Odluke Hrvatske gospodarske komore

PrPI - 11.2012, str. 36

Odluke Hrvatske obrtničke komore

PrPI - 11.2012, str. 55
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)