RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu

Pror - 4.2019, str. 3

Iako su se tijekom 2018. godine mijenjali neki računovodstveni propisi, ako se razmataju rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije, nema promjena u odnosu na prethodnu godinu. Stoga se u ovom članku daje samo sažeti pristup tom području.

 1. Uvod
 2. Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i financijski izvještaji
 3. Čuvanje računovodstvene dokumentacije

Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Pror - 4.2019, str. 5

      Namjenski prihodi i primitci te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uvijek su, ako imaju temelj za njihovo ostvarivanje, izvori koji poneki put bitno utječu na strukturu financiranja djelatnosti zbog kojih su proračunski i osnovani. U tim se izvorima financiranja poneki put daje blaga elastičnost u njihovu korištenju. Ovo je područje samo u nekim djelatnostima uređeno posebnim propisima čije se donošenje potiče.

 1. Uvod
 2. Korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
 3. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
 4. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
 5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
 6. Podzakonski akti kojima je u skladu s posebnim propisima uređen način ostvarenja i korištenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
 7. Zaključno

„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Pror - 4.2019, str. 11

      Javni naručitelj mora u nekim okolnostima obvezno isključiti gospodarske subjekte iz postupka javne nabave. To može biti skup okolnosti koje se mogu svrstati u pojam kažnjavanosti. Člankom se daje pregled odredaba koje se odnose na kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili njegove ovlaštene osobe, kao obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave posebno s motrišta gospodarskih subjekata koje imaju odnosno nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

 1. Uvod
 2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
 3. Kažnjavanost kao razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave prema važećoj („klasičnoj“) Direktivi 2014/24/EU, o javnoj nabavi
 4. Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili njegove ovlaštene osobe, koji imaju poslovni nastan odnosno državljanstvo u RH
 5. Kažnjavanost gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u RH i/ili ovlaštene osobe koja nije državljanin RH
 6. e-Certis – elektronički sustav Europske komisije
 7. Postupanje Državne komisije po službenoj dužnosti, u vezi s kažnjavanosti kao obveznim razlogom isključenja
 8. Način dokazivanja nekažnjavanosti u postupku javne nabave
 9. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH

U povodu odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Pror - 4.2019, str. 21

      U okviru sudske zaštite u sustavu javne nabave Visoki upravni sud imao je neke temeljne prijepore za čije se očitovanje tražilo stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske. Time je nastalo zastajanje s postupcima u upravnim sporovima. Kako je prijepor riješen, može se pročitati u ovom članku.

 1. Uvod
 2. Zastajanje s postupkom u upravnom sporu
 3. Odredbe ZJN 2016 za koje je podnesen zahtjev za ocjenom suglasnosti s Ustavom RH
 4. Prigovori podnositelja zahtjeva za ocjenom suglasnosti s Ustavom
 5. Ocjena Ustavnog suda Republike Hrvatske
 6. Zaključak

Posebnosti u provedbi zakona na lokalnoj razini

Pror - 4.2019, str. 28

      Djelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svakako da je povezano s njihovim financiranjem. Pri tome se one susreću s niz pitanja na koja treba odgovoriti, a odgovori zahtijevaju poznavanje važećega zakonskog okvira i njegovu primjenu u praksi.
      Ovim se člankom daju zanimljiva objašnjenja niza područja koja su im zanimljiva pri ispunjavanju ciljeva zbog kojih su one osnovane.

 1. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Zaduživanje - dugoročno i kratkoročno
 3. Planiranje viškova / manjkova iz prethodnih godina
 4. Izmjene i dopune financijskog plana proračunskog korisnik i dostava akata
 5. Planiranje sredstava za plaće i sredstava za materijalna prava zaposlenih u javnim vatrogasnim postrojbama
 6. Financiranje vatrogastva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Pror - 4.2019, str. 41

      Klimatske promjene koje uzrokuju sve učestalije prirodne nepogode, kako u svijetu tako i na području Republike Hrvatske, upozoravaju na nužnost promjene dosadašnjih postupanja prilikom sudjelovanja države u djelomičnoj sanaciji šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda.
      Opširnije o tome koje značajne novosti donosi novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, može se pročitati u nastavku članka.
       Upozorava se da i lokalne jedinice imaju zadaće pri provedbi ovog Zakona.

 1. Uvod
 2. Proglašenje prirodne nepogode
 3. Gradska, općinska i županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
 4. Plan djelovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. u području prirodnih nepogoda
 6. Planiranje svota i namjene sredstava iz nadležnosti Državnog povjerenstva
 7. Registar šteta
 8. Postupanja nadležnih tijela nakon nastanka prirodne nepogode
 9. Prva procjena štete
 10. Konačna procjena štete

Novosti pri obračunu plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Pror - 4.2019, str. 46

     Nova osnovica i koeficijenti za obračun plaće za suce i druge pravosudne dužnosnike počela se primjenjivati već od obračuna plaće za ožujak 2019. godine. U ovom se članku uz navedeno razmatraju i materijalna prava tih osoba.

 1. Uvod
 2. Prava sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
 3. Pravo na plaću i nove izmjene Zakona u 2019. godini
 4. Pravo na naknadu materijalnih troškova

Godišnji odmori u javnom području

Pror - 4.2019, str. 51

      Na temelju općeg propisa iz područja radnog prava radnici (uključivo i službenike i namještenike) imaju pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Tim propisom uređeni su i instituti trajanja godišnjeg odmora, prava na njegov razmjeran dio, naknada plaće za vrijeme njegova trajanja, njegovo korištenje u dijelovima, prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu, raspored korištenja godišnjeg odmora.
      S obzirom na to da se većina tih instituta može drukčije urediti i kolektivnim ugovorom te pravilnikom o radu u nastavku ovog dijela priloga koji se sastoji od nekoliko zasebnih dijelova obrađuju se posebnosti tih instituta u području državnih i javnih službi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dužnosnika za 2019. godinu.

Godišnji odmor državnih službenika

1. Uvod
2. Godišnji odmor radnika prema Zakonu o radu
3. Godišnji odmor državnih službenika i namještenika

Javni službenici i namještenici

1. Uvod
2. Godišnji odmor zaposlenika prema TKU-u
3. Godišnji odmor prema granskim kolektivnim ugovorima

Lokalni službenici i namještenici

1. Uvod
2. Godišnji odmor lokalnih službenika i namještenika

Dužnosnici

1. Uvod
2. Godišnji odmor državnih dužnosnika
3. Lokalni dužnosnici

Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Pror - 4.2019, str. 68

      Bliže se rokovi sastavljanja i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Budući da nije bilo novina u sastavljanju godišnjeg izvještaja o izvršenju u odnosu na prethodnu godinu, autorica u članku skreće pozornost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na zadnje izmjene i dopune Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Okružnicu Ministarstva financija iz prethodne godine, koje su značajne i za sastavljanje izvještaja o izvršenju za 2018. godinu.

 1. Uvod
 2. Rokovi i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju
 3. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju – opći i posebni dio
 4. Ostali obvezni dijelovi godišnjeg izvještaja o izvršenju
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)