RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Evidentiranje prihoda koji se uplaćuju na račun državnog proračuna

Pror - 5.2016, str. 2

     Javni prihodi naplaćuju se na računima koji se u Narodnim novinama objavljuju svake godine. Na nalozima za plaćanje upisuju se i odgovarajuće brojčane oznake u pozivu na broj platitelja.
     Radi ispravnog razvrstavanja prihoda koji su u okviru ovih računa prihodi državnog proračuna, uz brojčane oznake Ministarstvo financija pridružuje još dodatna obilježja koja se ne upisuju u te naloge. Bez tih obilježja gotovo da je nemoguće razvrstavanje državnih prihoda. Pri tome se osobita pozornost mora posvetiti obilježju izvora financiranja kao jedne od bitnih klasifikacija koja u biti određuje namjenu njihova trošenja. Stoga se i objavljuju vezne tablice u kojima su objedinjeni podatci koji su razvrstani prema devet kriterija.

1. Uvod
2. Evidencija o naplaćenim prihodima i rasporedu zajedničkih prihoda
3. Vezne tablice
4. Vezne tablice za „EV“ naloge
5. Zaključak

Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Pror - 5.2016, str. 5

     Nakon razdoblja privremenog financiranja za 2016. godinu, donesen je Držani proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i njemu pripadajući zakon o izvršavanju.
     U ovom se članku daju neke potankosti pri izvršavanju državnog proračuna za 2016. godinu s posebnim naglaskom na razlikovne odredbe u odnosu ne prethodno vrijedeći istovrsni propis.

1. Uvod
2. Osiguranje sredstava za 2016. godinu preraspodjelama, iz proračunske zalihe, prijenosima iz prethodne godine,
3. Plaćanje predujmom
4. Višegodišnje zaduživanje
5. Povrati u državni proračun i iz državnog proračuna
6. Ograničenja za zaduživanje i kriteriji za pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
7. Materijalna i ostala prava
8. Korištenje namjenskim i vlastitim prihodima
9. Uplata dobitka trgovačkih društava u državni proračun

Raspodjela poreza na dohodak

Pror - 5.2016, str. 14

     Prema posebnom zakonu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, porez na dohodak raspodjeljuje se na odgovarajući način. No, ta raspodjela ima nekoliko koraka koji usložnjavaju praćenje njezine provedbe. Uz to, pristup toj raspodjeli bio je i predmet mnogih promjena u navedenom Zakonu. Ovim se člankom daje pregled povijesnih i trenutačnih prava osoba koje imaju pravo pristupa porezu na dohodak.

1. Uvod
2. Zadnje dvije izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Osnovna raspodjela prihoda od poreza na dohodak propisana Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Dodatni udio u porezu na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije
5. Raspodjela poreza na dohodak na području Grada Zagreba
6. Raspodjela prihoda od poreza na dohodak na području općine odnosno grada koji imaju status potpomognutog područja
7. Raspodjela poreza na dohodak na području općine odnosno grada koji, prema posebnim propisima, imaju status brdsko-planinskog područja i čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75 % i 125 % prosjeka Republike Hrvatske
8. Raspodjela poreza na dohodak na području općine, odnosno grada na otoku
9. Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstvima od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
10. Umjesto zaključka

Izuzeća u javnoj nabavi – sektorski naručitelji

Pror - 5.2016, str. 25

     Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi predviđa izuzeća od primjene kako za javne naručitelje tako i za sektorske naručitelje. U ovom se članku pojašnjava primjena izuzeća za sektorske naručitelje uz poseban naglasak na Direktivu 2014/25/EU i njezine sličnosti i razlike u odnosu na Zakon o javnoj nabavi koji je na snazi. O istoj je temi s motrišta javnih naručitelja pisano u Prilogu časopisu RRiF, br. 5/15.

1. Uvod
2. Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi za sektorske naručitelje
3. Izuzeća od primjene Direktive 2014/25/EU za sektorske naručitelje
4. Zaključno

Rješidbe iz pravne zaštite u sustavu javne nabave

Pror - 5.2016, str. 32

     Pravnu zaštitu u sustavu javne nabave mogu pružiti za to ovlaštene osobe. U ovom se pregledu daje niz rješidbi iz postupka pravne zaštite pri provedbi postupaka javne nabave koje su dali Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i upravni sudovi.

Poslovna tajna u sustavu javne nabave

Pror - 5.2016, str. 42

     U ovom se članku govori o osnovnim značajkama instituta poslovne tajne u okvirima Zakona o javnoj nabavi, s osvrtom na razlike između značenja poslovne tajne, profesionalne tajne i klasificiranih podataka. Kroz pregled rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, navedeni su primjeri iz novije prakse na temu označavanja podataka u ponudama poslovnom tajnom.

1. Uvod
2. Zakon o tajnosti podataka
3. Zakon o zaštiti tajnosti podataka
4. Opći akt pravne osobe o poslovnoj tajni
5. Povreda čuvanja poslovne tajne
6. Zakon o javnoj nabavi
7. Uvid u ponude drugih ponuditelja
8. Zaključak

Primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini

Pror - 5.2016, str. 51

     Nepodudarnost istodobnog obnašanja funkcija u predstavničkoj, izvršnoj i sudbenoj vlasti te službeničkih funkcija u upravi predstavlja sredstvo koje osigurava ostvarivanje načela diobe vlasti. To načelo koje se oživotvorilo u institutu nespojivosti, jednako vrijedi i na državnoj i na lokalnoj razini. U ovom će se članku prikazati primjena instituta nespojivosti na lokalnoj razini – u odnosu na predstavničko i izvršno tijelo. Uz prethodni prikaz početka mandata i stupanja na dužnost osoba izabranih na lokalnim izborima te navođenje nespojivih dužnosti za te osobe, u nastavku će se kroz praktična pitanja nastojati odgovoriti u kojim situacijama postoji, a u kojima ne postoji nespojivost.

1. Uvod
2. Zabrana kandidiranja
3. Nespojive dužnosti člana predstavničkog tijela
4. Nespojive dužnosti izvršnog tijela
5. Postupanje u slučaju nespojivosti
6. Pitanja iz prakse i odgovori

Lokalni referendum i drugi oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju

Pror - 5.2016, str. 58

     Referendum je oblik neposredne demokracije, tj. oblik neposrednog sudjelovanja građana u obavljanju državne, odnosno lokalne vlasti i donošenju odluka. Putem referenduma građani se izjašnjavaju (neposredno i tajno) jesu li za ili protiv određenog zakona, akta, političke ili druge odluke koje su već donesene ili se planira njihovo donošenje.
     Ostalim oblicima osobnog sudjelovanja birača u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave pripadaju: savjetodavni referendum, zborovi građana i predstavke građana.
     Slijedom navedenoga, u ovom je čl. riječ o bitnim pitanjima koja se odnose na lokalni referendum i druge oblike neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju.

1. Uvod
2. Državni referendum
3. Lokalni referendum
4. Prikupljanje potpisa za lokalni referendum – izjašnjavanje birača
5. Zakonitost referendumskog pitanja i provjera potpisa birača
6. Raspisivanje lokalnog referenduma
7. Tijela za provedbu i provedba lokalnog referenduma
8. Odluka na lokalnom referendumu
9. Troškovi za provedbu lokalnog referenduma
10. Zaštita referenduma
11. Ostali oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju
12. Referendum za opoziv izvršnog tijela

Godišnji odmor javnih službenika i namještenika u 2016. godini

Pror - 5.2016, str. 65

     U pogledu detaljnijeg uređenja korištenja godišnjeg odmora u području javnih službi, potrebno je uz opći propis iz radnog prava uvažavati odredbe „zajedničkoga“ kolektivnog ugovora te odgovarajućega kolektivnog ugovora kojim je detaljnije uređeno odgovarajuće područje javnih službi.
     U ovom se članku objašnjava i daje pregled prava tih službenika i namještenika za svaku od posebnih skupina koje uz zajednički kolektivni ugovor imaju i svoj granski kolektivni ugovor.

1. Uvodno
2. Godišnji odmor javnih službenika i namještenika prema TKU-u
3. Godišnji odmor prema granskim kolektivnim ugovorima
4. Pravo na regres

Godišnji odmor državnih službenika i namještenika u 2016. godini

Pror - 5.2016, str. 71

     Nije upitno pravo državnih službenika i namještenika na korištenje godišnjeg odmora, već je ono u nekim okolnostima različito u odnosu na sektor kojemu je to pravo uređeno samo Zakonom o radu.
     O uređenju toga prava u kolektivnom ugovoru, s osvrtom na nekoliko tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene toga kolektivnog ugovora, piše se u ovom članku.

1. Uvodno
2. Godišnji odmor državnih službenika i namještenika prema njihovom Kolektivnom ugovoru
3. Naknada plaće i druge naknade u vezi s godišnjim odmorom
4. Pravo na regres

Pregled materijalnih prava u javnim službama

Pror - 5.2016, str. 77

     Na službenike i namještenike u javnim službama pri ostvarivanju nekih materijalnih prava primjenjuje se odgovarajući kolektivni ugovor. S obzirom na to da se neka prava koja su tim ugovorom izvorno ugovorena ne izvršavaju na temelju drugih akata, ovim se člankom daje njihov pregled. U okviru ovog pregleda daju se i prava koja se trenutačno ne primjenjuju stoga što ona imaju vremensko ograničenje.

1. Uvod
2. Pregled materijalnih prava za SNJS

Pregled materijalnih prava u državnim službama

Pror - 5.2016, str. 79

     Iako je jedan od izvora radnog prava za državne službenika i namještenika kolektivni ugovor, on se u mnogim svojim odredbama na primjenjuje jer su prava koja su njime ugovorena ograničena raznim drugim aktima u svoti ili u svojoj ukupnosti. U ovom se članku daje pregled materijalnih prava.

1. Uvod
2. Pregled materijalnih prava za dsn
3. Temeljni kriteriji pri određivanju prava na naknadu troškova prijevoza na posao i povratka s posla
4. Bitne informacije i pretpostavke pri utvrđivanja prava na naknadu

Vezne tablice

Pror - 5.2016, str. 84
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)