RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Izvještaj o obvezama

Pror - 3.2016, str. 2

Od 1. siječnja 2016. godine počinju se primjenjivati promjene u sustavu financijskog izvještavanja u proračunskom računovodstvu koje su objavljene u zadnjim promjenama odgovarajućega provedbenog propisa. S obzirom na to da je i obrazac kojim se izvještava o obvezama doživio promjene, o njima se razmatra u ovom članku i daje se praktičan primjer njegova sastavljanja.

1. Uvod
2. Obveznici i razdoblja izvještavanja
3. Sadržaj obrasca: OBVEZE
4. Primjer popunjavanja obrasca: OBVEZE

Statističko izvješće javne nabave za 2015.godinu

Pror - 3.2016, str. 7

Tijekom 2015. godine nisu mijenjani propisi koji uređuju sustav javne nabave, stoga i nadalje postoji obveza osoba koje moraju primjenjivati sustav javne nabave da izvještavaju o sklopljenim ugovorima od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.
Više o tome može se pročitati u ovom članku, uz pojašnjenje nekih propusta koji su prepoznati pri sastavljanju dosadašnjih izvještaja.

1. Uvod
2. Statističko izvješće
3. Statistički sažetak javnih nabava 2007. – 2015. godine

Plan nabave, sadržaj, način izrade i objava, s primjerima iz prakse

Pror - 3.2016, str. 13

U sustavu javne nabave jedan od temeljnih akata koji je pretpostavka provedbe ispravnih javnih nabava je plan nabave. Plan nabave ima propisan sadržaj, sastavlja se ovisno o vrijednosti predmeta nabave. Propisana je i njegova objava te objava njegovih izmjena i dopuna. O svemu tome može se pročitati u ovom članku, uz pojašnjenje niza prijepornih situacija koje je nametnula praksa.

1. Uvod
2. Učestala pitanja u vezi s planom nabave
3. Zaključno

Standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD)

Pror - 3.2016, str. 21

Europska komisija provedbenom je uredbom utvrdila standardni obrazac europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD) radi otklanjanja potrebe za dostavom znatnog broja potvrda i drugih dokumenata povezanih s osnovama za isključenje gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave (tj. „razlozima za isključenje gospodarskog subjekta”) i kriterijima za odabir gospodarskog subjekta („uvjeti sposobnosti”).

1. Uvod
2. Obrazloženje iz direktiva za uvođenje ESPD-a
3. Sadašnje zakonsko rješenje u vezi s dokazivanjem nepostojanja razloga za isključenje i ispunjavanja uvjeta sposobnosti
4. Što je Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

Pravila i sredstva komunikacije u sustavu javne nabave

Pror - 3.2016, str. 26

Zakon o javnoj nabavi u svojim odredbama izrijekom propisuje pravila komunikacije između naručitelja i gospodarskih subjekata te navodi da odabrano sredstvo komunikacije u pravilu mora biti općedostupno i ne smije gospodarskim subjektima ograničavati pristup nadmetanju. U ovom se članku govori o načinima i sredstvima komunikacije u najzastupljenijim postupcima javne nabave, kao što je otvoreni i pregovarački postupak javne nabave, te o uvođenju alata i uređaja koji se primjenjuju u komunikaciji kod elektroničke javne nabave.

1. Uvod
2. Sredstva komunikacije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
3. Pravila komunikacije u otvorenom postupku javne nabave
4. Osnovne odrednice pregovaračkog postupka javne nabave
5. Vrste objava u elektroničkom oglasniku javne nabave
6. Zakonske odrednice elektroničke javne nabave
7. Transparentnost i ravnopravno tržišno natjecanje
8. Pravila komunikacije prema novim direktivama kod e- nabave
9. Dostava i zaprimanje elektroničkih ponuda
10. Zaključak

Mjesna samouprava

Pror - 3.2016, str. 36

Bit je instituta mjesne samouprave (mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti) omogućiti građanima sudjelovanje u odlučivanju o lokalnim poslovima i utjecaj na lokalne politike koje su od neposrednog utjecaja na njihovu zajednicu.
Odgovarajućim se zakonom daje okvir, osnovna načela i polazišta unutar kojih trebaju biti razrađena pitanja vezana uz mjesnu samoupravu, a koja se uređuju općim aktom jedinice, odnosno statutom jedinice.
Slijedom navedenog, u ovom članku objašnjena su određena pitanja koja se odnose na mjesnu samoupravu.

1. Uvod
2. Osnivanje oblika mjesne samouprave
3. Djelokrug rada i financiranje mjesnog odbora
4. Tijela mjesnog odbora
5. Izbori za članove vijeća mjesnog odbora
6. Nespojivost dužnosti
7. Nadzor rada mjesne samouprave
8. Gradski kotarevi i gradske četvrti

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu za osobe iz proračunskog sustava

Pror - 3.2016, str. 42

Za 2015. godinu proračunski i izvanproračunski korisnici te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju dati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti. S obzirom na to da je tijekom godine mijenjan propis kojim je uređeno to područje, ovim se člankom, uz podsjećanje na davanje izjave, osvrće i na novosti koje su unesene tim promjenama. Uz to, daje se i niz praktičnih napomena u vezi s predavanjem izjave te popunjavanjem upitnika na koji se ona naslanja.

1. Uvod
2. Rokovi i način dostave Izjave za 2015. godinu
3. Izmjene i dopune Uredbe koje utječu na davanje Izjave za 2015. godinu

Godišnje izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola

Pror - 3.2016, str. 45

Obveznici uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola o funkcioniranju ovih sustava za 2015. godinu izvijestit će putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (obrazac GI-FUIK) i godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije (obrazac GI-UR) više nije potrebno popunjavati i dostavljati Ministarstvu financija. O novostima u području izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Jednoobrazni model izvještavanja o sustavima unutarnjih kontrola
3. Zaključak

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Pror - 3.2016, str. 47
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)