RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijenos ugovora na treću osobu

Predmet: Svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora a pristanak na prijenos ugovora valjan je samo ako je dan u propisanom ili ugovorenom obliku za valjanost prenesenog ugovora.

Broj presude: Gž-20/2019-2, od 25. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Dakle po utvrđenju ovoga suda tužitelj koji nije ugovorna strana iz Ugovora o najmu nema ovlaštenje tražiti isplatu najamnine od tuženika napose razliku najamnine koja je povećana jednostranom odlukom HEP-a d.d.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)