RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijedlog za ponavljanje postupka

Predmet: Činjenica da je Vrhovni sud RH zauzeo drugačije pravno stajalište u odnosu na primjenu materijalnog prava (računanje rokova iz čl. 129. ZR-a) ne može se smatrati novom činjenicom niti novim dokazom.

Broj presude: Rev 2800/2019-2, od 9. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, eventualna činjenica da su nižestupanjski sudovi u ovom predmetu pogrešno primijenili materijalno pravo na štetu tužitelja, jer je Vrhovni sud zauzeo drugačije stajalište u odnosu na računanje rokova iz čl. 129. ZR-a, nije nova činjenica, niti je novi dokaz u smislu odredbe čl. 421. st. 1. toč. 10. ZPPa, s obzirom da tužitelj evidentno pobija pravilnost primjene materijalnog prava u prvostupanjskoj i drugostupanjskoj odluci, pri čemu valja napomenuti da se ponavljanje postupka ne može tražiti zbog pogrešne primjene materijalnog prava (argumentum a contrario iz čl. 421. ZPP-a), kako to pravilno ističu i nižestupanjski sudovi. Iz istih razloga, novom činjenicom odnosno novim dokazom ne može se smatrati niti saznanje za presudu drugog suda u kojoj bi bilo zauzeto materijalnopravno shvaćanje drugačije od onog koje je prihvatio sud u postupku čije se ponavljanje traži (štoviše, ovdje to niti nije slučaj, jer se presuda na koju se poziva revident uopće ne odnosi na čl. 129. ZR-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)