RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijava u postupku predstečajne nagodbe

Predmet: U ovom predmetu riječ je o novčanoj tražbini koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a koju tužitelj nije prijavio u postupak predstečajne nagodbe otvoren nad tuženikom, pa je valjalo tužbu odbaciti.

Broj presude: Gž-608/2018-2, od 5. ožujka 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ustavni sud Republike Hrvatske nadalje zaključuje da u tom predmetnom slučaju podnositelj nije, kao vjerovnik, pravovremeno prijavio svoje potraživanje prema dužniku (tuženiku) i nije sudjelovao u postupku radi sklapanja predstečajne nagodbe nad dužnikom, pa protekom roka za prijavu potraživanja u tom postupku, podnositelj više ne može voditi predmetni parnični postupak, slijedom čega je tužba pravilno odbačena. Dakle, u ovom predmetu radi se o novčanoj tražbini koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a koju tužitelj nije prijavio u postupak predstečajne nagodbe otvoren nad tuženikom, pa je valjalo tužbu odbaciti.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)