RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prestanak ugovora o nalogu

Predmet: U konkretnom slučaju radi se o odustanku od ugovora, pri čemu na strani tuženice postoji obveza isplate odgovarajućeg dijela naknade kao i naknada šteta tužitelju kao nalogoprimcu, ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga.

Broj presude: Gž-974/2017-2, od 5. rujna 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ugovor sklopljen 28. travnja 2009. sadržajno predstavlja Ugovor o nalogu koji je reguliran odredbama čl. 763. do 784. ZOO-a. Nalog između ostalog prestaje odustankom od ugovora od strane nalogodavca u kojem slučaju je nalogodavac dužan isplatiti nalogoprimcu odgovarajući dio naknade i naknaditi mu štetu koju je pretrpio odustankom od ugovora, ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga, zatim otkazom nalogoprimca pri čemu su regulirane posljedice čl. 780. ZOO-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)