RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prestanak društvenog vlasništva

Predmet: Stupanjem na snagu odredbe čl. 4.a st. 1. Zakona o građevinskom zemljištu prestalo je, po sili zakona, društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu koje nije bilo privedeno namjeni.

Broj presude: Gž-5679/20173, od 2. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Po osnovu čl. 159. st. 4. ZVDSP-a, samostalni posjednik stvari u vlasništvu Republike Hrvatske, županija i jedinica lokalne samouprave, jedinica lokalne uprave i samouprave i s njima izjednačenih pravnih osoba, kao i stvari u vlasništvu crkve i drugih pravnih osoba koje ne traže za sebe dobitak nego služe za dobrotvorne i druge općekorisne svrhe, steći će dosjelošću vlasništvo tih stvari tek pošto je njegov zakonit, istinit i pošten, ili barem pošten samostalan posjed neprekidno trajao dvostruko vrijeme od onoga iz stavka 2. i 3. toga članka.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)