RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Preinaka tužbe

Predmet: Tužitelj tijekom postupka nije mijenjao iznos koji potražuje od tuženika po osnovi glavne tražbine i kamata ni tijek kamata. Osim toga nije mijenjao ni činjenične navode tužbe. Tužitelj je pojasnio pravnu osnovu tužbenog zahtjeva i precizirao činjenice na kojima temelji osnovanost zahtjeva, a to ne predstavlja preinaku tužbe.

Broj presude: Gž-2045/2019-2, od 14. listopada 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Nastavno utvrđenje suda prvog stupnja da je tuženik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice u vrijeme nastanka štetnog događaja i da je tužitelj, društvo za osiguranje, oštećenoj osobi i Zavodu isplatilo štetu u potraživanom iznosu, opravdava dosudu isplate potraživanog iznosa u smislu odredbe članka 87. stavak 3. Zakona o osiguranju (Nar. nov., br. 9/94., 46/97. – pročišćeni tekst, 116/99. i 11/02. – dalje: ZO) koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju i članka 963. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08. – dalje: ZOO) na koje zakonske odredbe se prvostupanjski sud nije izričito pozvao ali ih je pravilno primijenio.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)