RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Povreda odredaba o prekovremenom radu

Predmet: U skladu s Zakonom o zdravstvenoj zaštiti maksimalno ukupno trajanje radnog vremena tjedno ne može biti dulje od 48 sati. Zakon o radu, koji se također mora primjenjivati, i čije odredbe nisu u koliziji sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, propisuje da trajanje prekovremenog rada ne može biti dulje od 50 sati tjedno.

Broj presude: Gž-1303/17, od 28. lipnja 2017.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

No, posebnost Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s obzirom na specifičnu materiju koju regulira, je da u istom članku 162. predviđa iznimku da zbog potrebe posla, maksimalno ukupno trajanje radnog vremena tjedno, uključujući rad u dežurstvu i rad po pozivu, može biti duže od 48 sati uz prethodni pisani pristanak radnika. Specifičnost posebnih poslova i zanimanja prepoznaje i Zakon o radu koji u članku 65. stavku 4. propisuje da prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, što u konkretnom slučaju nije, a u kojem slučaju takav rad ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)