RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – lipanj 2019. godine

pip - 7.2019, str. 3

Zakon iz područja stvarnopravnih odnosa
Zakon iz područja pomorskog dobra
Zakoni iz područja vodnog i komunalnog gospodarstva
Zakon iz područja ustrojstva državne uprave i lokalne samouprave
Zakon iz područja državnih dužnosnika
Zakon iz područja statusnih prava građana
Zakon iz područja tržišnog natjecanja
Zakon iz područja unutarnjih poslova i nacionalne sigurnost
Zakoni iz područja stambenih odnosa
Zakoni iz područja financiranja namjena od javnog interesa uz državnu potporu
Zakon iz područja zaštite prirode i okoliša
Zakoni iz područja poljoprivrede
Zakon iz područja međunarodnog prava
Zakon iz područja međunarodnih odnosa

 

Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)

pip - 7.2019, str. 12

Autorica u članku daje prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama, s osobitim osvrtom na postupak i vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku.

1. Uvod
2. Zajednički informacijski sustav
3. Glavna knjiga
4. Knjižni upisi u zemljišnu knjigu
5. Zemljišnoknjižni postupak
6. Zemljišnoknjižni postupci
7. Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
8. Postupak osnivanja, obnove i dopuna zemljišne knjige, pojedinačno preoblikovanje
9. Pojedinačni ispravni postupak

Naknada troškova upravnog spora

pip - 7.2019, str. 19

Autor u članku navodi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu te obrazlaže razloge kontroverznosti samog pitanja.

1. Uvod
2. Odredba čl. 79. ZUS-a
3. Pravno shvaćanje Ustavnog suda
4. Posljednja izmjena čl. 79. ZUS-a
5. Posljedice presude Upravnog suda u Splitu
6. Zaključak

Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara

pip - 7.2019, str. 21

Autorica u članku navodi pravila za dodjelu državne potpore u sektoru izdavanja softvera za razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara te uvjete državnih potpora koji su sadržani u Uredbi o skupnom izuzeću iz 2014. godine i raznim smjernicama, komunikacijama, odlukama, okvirima i slično, na temelju kojih EK donosi odluku o spojivosti / usklađenosti državnih potpora s unutarnjim tržištem.

1. Uvod
2. Postupak prijave državne potpore – danski slučaj
3. Umjesto zaključka

O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016

pip - 7.2019, str. 27

U pojedinim jedinicama lokalne samouprave prava općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika poistovjećivala su se sa službeničkim pravima te su navedenim dužnosnicima bila utvrđena prava na regres, na naknadu za prekovremeni rad, dodatak na plaću zbog stupnja obrazovanja i sl. Dvojba imaju li lokalni dužnosnici navedena prava, razriješena je Presudom Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske od 27. veljače 2015. godine. Ta je Presuda potvrđena Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske 17. travnja 2019. godine. Predmetna Odluka Ustavnog suda povod je da ponovimo ključna pitanja u vezi s pravima lokalnih dužnosnika.

1. Uvod
2. Profesionalni način obavljanja dužnosti
3. Prava iz profesionalnog obavljanja dužnosti
4. Presuda Ustavnog suda rh br. U-III-273/2016
5. Primjerci nekih akata
6. Umjesto zaključka

 

Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

pip - 7.2019, str. 33

Autor u članku obrađuje problematiku u vezi s propisanim uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja turističke agencije (Nar. nov., br. 58/19., dalje: Pravilnik), s početkom od 20. lipnja 2019. godine.

1. Uvod
2. Uvjeti pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj
3. Uvjeti priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
4. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata
5. Umjesto zaključka

Prijedlog uređenja javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju

pip - 7.2019, str. 35

Autor u članku na znimljiv i detaljan način razmatra uređenje javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju u svjetlu propisa o javnoj nabavi te na komparativnoj razini, dajući i prijedloge spomenutoga uređenja.

1. Ocjena stanja javne nabave građevinskih radova
2. Prijedlog nacrta Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o javnoj nabavi
3. Prijedlog nacrta Uredbe o javnoj nabavi građevinskih radova čije vrijednosti ne dosežu vrijednosti
EU-pragova
4. Prijedlog nacrta Uredbe Opći ugovorni uvjeti za izvođenje građevinskih radova
5. Prijedlog nacrta pravilnika za provedbu postupka prethodne kvalifikacije građevinskih poduzeća
6. Zaključak

 

 

Neka pravna motrišta projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

pip - 7.2019, str. 43

U ovome se članku razmatraju pojedina pravna motrišta koja se odnose na projekte sufinancirane sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Nastoji se otvoriti raspravu o nekim pitanjima koja su se u recentnoj praksi pokazala spornima. Naglasak je ponajviše stavljen na pitanje pravne prirode postupka u kojem se odlučuje o dodjeli bespovratnih sredstava te na analizu ugovora koji se pritom sklapaju s korisnicima.

Prikazuje se i pravno uređenje financijskih korekcija kao instrumenta zaštite financijskih interesa EU-a.

1. Uvod
2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru ESI fondova
3. Pravna priroda ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
4. Financijske korekcije
5. Zaključak

Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)

pip - 7.2019, str. 49

U ovome se članku donosi osvrt na Novelu Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine, prikaz pojedinih rješenja i kritički osvrt na njih. Autor razlaže najvažnije ciljeve te pravila kojima se oni pokušavaju ostvariti u toj Noveli. Zatim se izlažu najvažnije promjene s naglaskom na sljedećim institutima: uvođenje revizije po dopuštenju, što je potpuna novina; uređenje oglednog postupka, što je cjelovita novina; novo uređenje parničnih troškova, posebno kada se u parnici uspijeva samo djelomično; niz odredaba glede svih faza parnice kojima se sudski proces nastoji učiniti bržim i učinkovitijim; nova pravila za medijaciju / mirenje i dr. Skreće se pozornost na iznimno kratak vakacijski rok te na činjenicu da se kao i kod drugih procesnih propisa i glede Novele ZPP-a iz 2019. primjenjuje shvaćanje tempus regit actum, tj. da će se ona, u načelu, primijeniti i na postupke u tijeku.

1. Uvodno o Noveli ZPP-a 2019.
2. Promjene pravila o reviziji u Noveli ZPP-a iz 2019.
3. Ogledni postupak u Noveli ZPP-a iz 2019.
4. Parnični trošak
5. Pravila u funkciji postizanja učinkovitosti u Noveli ZPP-a iz 2019.
6. Mirenje – najvažnije novine
7. Zaključak

Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)

pip - 7.2019, str. 58

Autorica u članku na znimljiv i detaljan način razmatra institut radnika (zaposlenika) u smislu aktualnoga (hrvatskog) Zakona o radu te u svjetlu recentnih odluka Suda Europske unije, kojima se određuje pojam radnika u cjelini.

1. Uvod
2. Odluke Suda EU-a u kojima se definira pojam radnik

Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama

pip - 7.2019, str. 66

Pitanje mjesta isporuke roba i usluga, pa tako i mjesto isporuke usluga u vezi s nekretninama, jedno je od ključnih pitanja poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), jer određuje državu koja je ovlaštena obračunati i naplatiti PDV od isporučitelja ili potrošača, ovisno o okolnostima isporuke. U nastavku članka autor objašnjava koje se usluge oporezuju prema mjestu gdje se nalazi nekretnina.

1. Uvod
2. Europski pravni akti koji uređuju pitanja usluga u vezi s nekretninama
3. Određenje nekretnine za potrebe PDV-a
4. Općenito određenje usluga u vezi s nekretninama
5. Određenje mjesta isporuke usluga u vezi s nekretninama
6. Stavljanje opreme na raspolaganje
7. Mjerodavna stopa poreza na dodanu vrijednost

Pravni okvir za nautički turizam u Republici Hrvatskoj

pip - 7.2019, str. 73

Nautički turizam gospodarska je djelatnost od iznimnog značenja za Republiku Hrvatsku. U važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu, nautički turizam definiran je kao plovidba i boravak turista (nautičar ili putnik) na plovnim objektima (jahta, brodica ili brod) za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, te boravak u lukama nautičkog turizma i nautičkom dijelu luka otvorenim za javni promet, radi odmora, rekreacije i krstarenja. U pravnoj i ekonomskoj literature postoje i druge definicije nautičkog turizma, koje se svode na njegove dvije osnovne funkcije: plovidbu i razonodu. Osim spomenutog Zakona, materiju nautičkog turizma uređuju i drugi propisi, poglavito propisi o pomorskoj plovidbi te propisi o lukama posebne namjene koje su predmet koncesije kao jedinoga zakonitog načina gospodarskog iskorištavanja pomorskog dobra.

1. Uvod
2. Pravni okvir za nautički turizam
3. Zaključak

Uvjeti za kategorizaciju objekta za privatni smještaj

pip - 7.2019, str. 76

Autori u članku objašnjavaju načine i uvjete pod kojima fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno na koji način i pod kojim uvjetima mogu pružati neku od ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u svom ili zakupljenom objektu. Predmetna je materija uređena Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., dalje: ZUD) te pravilnikom, a o čemu detaljnije u članku.

1. Uvod
2. Ugostiteljske usluge u domaćinstvu
3. Minimalni uvjeti za sobu, apartman, studio apartman i kuću za odmor
4. Označavanje objekata (ploča)
5. Vrste objekata i za pojedinu vrstu objekta
6. Kategorije objekata i uvjeti za kategorije
7. Zahtjev za ishođenjem rješenja o odobrenju i kategorizacija
8. Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Novi Zakon o tržištu kapitala – MiFID II paket

pip - 7.2019, str. 80

Autorica u ovome članku daje pregled jednog dijela novog Zakona o tržištu kapitala (na kojemu se radilo nekoliko godina i dugo se čekalo njegovo donošenje, stupanje na snagu i primjena) te prikaz toga dijela koji se odnosi na implementaciju paketa MiFID II, tj. tržišta financijskih instrumenata - upravljanje investicijskim proizvodima i njihova distribucija, investicijsko savjetovanje i dodatni poticaji, kvalifikacije i kadrovski uvjeti za pružanje investicijskih usluga.
Članak je usredotočen na nekoliko cjelina koje nam se čine najzanimljivijima i koje imaju izravan utjecaj na rad investicijskih društava, banaka i društava za upravljanje investicijskim fondovima te na ulagatelje.
U članku se stoga prikazuje drugi dio Zakona - tržišta financijskih instrumenata, u čiji je dio prenesen tzv. „MiFID II paket“ koji čin Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (dalje: MiFID II) i Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (dalje: MiFIR).

Informacije radi, u travnju 2019. godine MiFID II paket obuhvaća 35 RTS-ova, 10 ITS-ova, 10 smjernica, 16 Q&A-ova (s doslovno stotinama pitanja i podpitanja), jedno mišljenje i tri delegirana akta.

1. Uvod
2. MiFID I i stari ZTK
3. MiFID II i ZTK
4. Zaključak

 

Agencije za privremeno zapošljavanje i za posredovanje pri zapošljavanju

pip - 7.2019, str. 89

Agencije za privremeno zapošljavanje u našem društvu prati stigma 2nd choice poslodavca. To je ona opcija za koju ćete se odlučiti ako baš nemate drugog izbora. No, njihov broj raste kao što raste i broj ljudi koji su zaposleni putem njih ili, bolje reći, u njima. Unatoč tome mnogima su one nepoznanica, odnosno ljudi su općenito lošije upoznati s time kako se osnivaju, što rade, kakav je odnos između radnika i agencije, agencije i poslodavca (korisnika) kod kojeg radnik radi, radnika i tog poslodavca (korisnika) i sl. Na ta ćemo pitanja pokušati dati što koncizniji odgovor u članku.

1. Uvod
2. Privremeno zapošljavanje
3. Posredovanje pri zapošljavanju

Jezik u pravu

pip - 7.2019, str. 98

1. Estoppel u pravu EU-a
2. Imprimatur
3. Tempus regit actum

4. Državna i javna služba

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 7.2019, str. 99

Posebni porezi i trošarine

 1. Razvoz loživa ulja za kućanstva poslije 30. travnja autocisternom iz skladišta Petrola
 2. Ugradnja maziva ulja u strojeve za montažu
 3. Proizvodnja likera za suvenirska pakiranja
 4. Mjerni instrumenti za proizvodnju i spremanje alkohola i alkoholnih pića
 5. Oporezivanje trošarinom proizvoda-melasa za pušenje u nargilama
 6. Nabava loživog ulja
 7. Unos vozila stranih registarskih oznaka u RH te unos karoserije kao zamjenskog dijela motornog vozila

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

pip - 7.2019, str. 102

Primjena propisa o prijevozu opasnih tvari

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 7.2019, str. 102
 1. Prijava ozljede na radu studenta
 2. Godišnji odmor
 3. Godišnji odmor

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva

pip - 7.2019, str. 103
 1. Izdavanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje odnosno prelazak na rad iz jedne zdravstvene ustanove u drugu

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 7.2019, str. 103
 1. Imenovanje ravnatelja u školskim ustanovama
 2. Dostava dokumentacije u postupku imenovanja ravnatelja

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 7.2019, str. 104

Obvezno pravo

Ugovor o kreditu – zastara (čl. 372. ZOO-a/91)

 • Prilikom odlučivanja o istaknutom prigovoru zastare treba utvrditi da li je kredit otplaćivan putem anuiteta kako je to ugovoreno, te ukoliko jeste tada zastarni rok za tražbinu tužiteljice iznosi 3 godine od dana dospijeća pojedinog anuiteta.

Prestanak ugovora o nalogu (čl. 780. ZOO-a)

 • U konkretnom slučaju radi se o odustanku od ugovora, pri čemu na strani tuženice postoji obveza isplate odgovarajućeg dijela naknade kao i naknada šteta tužitelju kao nalogoprimcu, ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga.

Promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula (čl. 81. ZOO-a)

 • Iako nije zabranjeno istovremeno ugovoriti valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu, činjenica da obveza potrošača istovremeno ovisi o dva promjenjiva bitna elementa čini tu obvezu posebno rizičnom, jer u vrijeme sklapanja ugovora potrošač ne zna koji iznos glavnice u kunama će biti u obvezi tijekom dugoročne otplate kredita vratiti banci, a ne zna niti koju će cijenu (redovnu kamatu) za to platiti.

Naknada štete zbog naleta divlje životinje (čl. 1066. ZOO-a)

 • Tuženik nije vlasnik divljači, međutim kao lovoovlaštenik gospodari lovištem što uključuje prava i obveze kao su uzgoj, zaštita, lov, korištenje divljači i njezinih dijelova, dok je dužan poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači, a jedna od njih je i ograđivanje zemljišta.

Osiguranje od automobilske odgovornosti (čl. 4. ZOOP-a)

 • Prema mišljenju vještakinje nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna droga nije imala nikakav učinak na sposobnost i kvalitetu tuženikove vožnje.

Obiteljsko pravo

Prestanak obveze uzdržavanja (čl. 429. OBZ-a)

 • Obveznik uzdržavanja može samo tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja čim prestanu postojati zakonske pretpostavke za uzdržavanje ako je pravo na uzdržavanje utvrđeno ovršnom ispravom.

Poslovna sposobnost (čl. 239. OBZ-a)

 • Čak i kad državna tijela utvrde, s potrebitim stupnjem sigurnosti, da osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima i kojoj je potrebna pomoć, skrb i nadzor, potpuno lišavanje poslovne sposobnosti trebalo bi biti primijenjeno kada se utvrdi da nijedna druga manje restriktivna mjera ne bi poslužila svrsi ili kad su druge manje restriktivne mjere neuspješno već pokušane.

Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje (čl. 234. OBZ-a)

 • Ustavni sud RH zauzeo je jasan stav kako neobrazlaganje isključivanja iz postupka osobe prema kojoj se vodi postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može predstavljati i povredu prava na pravično suđenje i to i u okolnostima kada je ta osoba u postupku zastupana po posebnom skrbniku.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom (čl. 123. OBZ-a)

 • Da bi se ograničilo ili zabranilo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom to mora biti nužno radi zaštite dobrobiti djeteta.

Stvarno pravo

Stjecanje vlasništva dosjelošću na geometrijski određenom dijelu nekretnine (čl. 5. ZV-a)

 • Kada je dio nekretnine geometrijski odijeljen i faktično je individualiziran, tada ista nekretnina ne predstavlja suvlasnički dio nekretnine. U takvom slučaju suvlasništvo je prestalo, te stečeno vlasništvo geometrijskog dijela predstavlja pojedinačno određenu stvar.

Preuređenje (adaptacija) tavana (čl. 24., čl. 25. i čl. 26. ZOVO-a)

 • Kada se tavanski prostor prenamjeni u dvosobni stan tako da je identitet nekretnine promijenjen, tada etaža koja je iz tavanskog prostora prenamijenjena u pravnom prometu je nova stvar - stambeni prostor.

Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje vlasništva (čl. 35. ZV-a)

 • Kada se tužbom zahtijeva priznanje prava vlasništva na suvlasničkom dijelu čitave nekretnine na kojoj

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 7.2019, str. 124

Porezno pravo – PDV

 • U slučaju ustupanja kartica za kupnju goriva nema povrata PDV-a

Porezno pravo – PDV

 • Djelatnost člana nadzornog odbora zaklade – može li se fiksna naknada fakturirati s PDV-om

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 7.2019, str. 130
 1. Novčana naknada za nezaposlenost. Pravo na novčanu naknadu nema ona nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa. Iznimno, takvoj osobi pripada pravo na novčanu naknadu ako je sporazum o prestanku radnog odnosa sklopljen zbog premještaja bračnog odnosno izvanbračnog druga ili životnog partnera u drugo mjesto prebivališta, zbog promjene mjesta prebivališta zbog zdravstvenih razloga ili na prijedlog poslodavca, a u slučaju kolektivnog zbrinjavanja viška radnika.
 2. Prijava ozljede na radu. Prijavu ozljede na radu ili profesionalne bolesti obvezan je podnijeti poslodavac po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika. Ako poslodavac ne podnese prijavu ozljede na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće / obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene osobe ili prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada. Zahtjev za priznavanjem ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba ili član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.
 3. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je član uže obitelji hrvatskog državljanina, državljanina treće zemlje koji ima odobren stalni boravak, državljanina treće zemlje koji ima odobren privremeni boravak te državljanina treće zemlje kojemu je u RH odobrena zaštita u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje međunarodna zaštita.
 4. Stručno osposobljavanje za rad i godišnji odmor. Polaznik stručnog osposobljavanja za rad koji je ugovor o stručnom osposobljavanju sklopio 1. studenoga 2018. godine ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2018. godinu (dvije dvanaestine godišnjeg odmora). S obzirom na to da ugovor o stručnom osposobljavanju prestaje 1. studenoga 2019. godine, za 2109. godinu također stječe pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora (deset dvanaestina godišnjeg odmora).
 5. Stjecanje dijelova za osobni automobil iz EU-a. Ograničenje prava na odbitak pretporeza pri nabavi dijelova za osobni automobila odnosi se i na kupovinu (stjecanje) takvih dijelova iz EU-a.
 6. Premije životnog osiguranja za zaposlenike. Plaćena premija životnog osiguranja za zaposlenike smatra se, u pravilu, plaćom zaposlenika, osim ako je ugovaratelj osiguranja i korisnik police životnog osiguranja poslodavac.
 7. Označavanje vozila. Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu propisano je da vozila kojima se obavlja djelatnost javnoga cestovnog prijevoza i cestovnog prijevoza za vlastite potrebe moraju, uz uvjete određene drugim propisima kojima se uređuje sigurnost prometa na cestama i registracija cestovnih motornih vozila, ispunjavati posebne uvjete. Posebni uvjeti, između ostaloga, odnose se i na isticanje oznaka na tim vozilima.
 8. Pravo na uvid u spis – ograničenja. Procesno pravo stranke na uvid u spis opravdano se može ograničiti samo razmjerno zakonom određenoj svrsi i cilju.
 9. Denacionalizacija – korištenje stana. Okolnost da u nacionaliziranom stanu stanuje korisnik koji plaća zaštićenu najamninu na temelju ugovora o privremenom korištenju stana nije zapreka za povratom stana prijašnjem vlasniku (naturalna restitucija)
 10. Odustanak stranke od zahtjeva – upravni postupak. O obustavi postupka zbog odustanka stranke od zahtjeva za pokretanjem upravnog postupka odlučuje ono javnopravno tijelo koje je nadležno u odgovarajućem stadiju upravnog postupka, što znači da postupak može obustaviti i drugostupanjsko tijelo ako je do odustanka došlo nakon podnošenja žalbe, a prije donošenja drugostupanjskog rješenja.
 11. Upravni spor – medicinsko vještačenje. U upravnom se sporu na prijedlog tužitelja može provesti dokaz vještačenjem putem stalnog sudskog vještaka. Predmet njegova vještačenja ne mogu biti činjenice nastale nakon donošenja osporenog rješenja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)