RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – lipanj 2019. godine

pip - 7.2019, str. 3

Prikaz novog Zakona o zemljišnim knjigama (vođenje zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku)

pip - 7.2019, str. 12

Naknada troškova upravnog spora

pip - 7.2019, str. 19

Javno financiranje sektora izdavanja softvera - razvoj, produkcija i promocija kulturnih i obrazovnih digitalnih igara

pip - 7.2019, str. 21

O pravima lokalnih dužnosnika u povodu odluke Ustavnog suda br. U-III-273/2016

pip - 7.2019, str. 27

Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

pip - 7.2019, str. 33

Prijedlog uređenja javne nabave građevinskih radova putem ugovora o građenju

pip - 7.2019, str. 35

Neka pravna motrišta projekata sufinanciranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

pip - 7.2019, str. 43

Novela ZPP-a iz 2019. (revizija po dopuštenju – ogledni postupak – troškovi – učinkovitost – medijacija / mirenje)

pip - 7.2019, str. 49

Utjecaj pojma radnika u praksi Suda EU-a na primjenu Zakona o radu (I. dio)

pip - 7.2019, str. 58

Obračun PDV-a na usluge u vezi s nekretninama

pip - 7.2019, str. 66

Pravni okvir za nautički turizam u Republici Hrvatskoj

pip - 7.2019, str. 73

Uvjeti za kategorizaciju objekta za privatni smještaj

pip - 7.2019, str. 76

Novi Zakon o tržištu kapitala – MiFID II paket

pip - 7.2019, str. 80

Agencije za privremeno zapošljavanje i za posredovanje pri zapošljavanju

pip - 7.2019, str. 89

Jezik u pravu

pip - 7.2019, str. 98

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 7.2019, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

pip - 7.2019, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

pip - 7.2019, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva

pip - 7.2019, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 7.2019, str. 103

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 7.2019, str. 104

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 7.2019, str. 124

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 7.2019, str. 130
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)