RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – prosinac 2018. godine

pip - 1.2019, str. 3

Zakon iz područja sustava mirovinskog osiguranja
Zakoni iz područja mirovinskih fondova
Zakon iz područja računovodstva
Zakon iz područja osiguranja
Zakon iz područja investicijskih fondova
Zakon iz područja financijskog nadzora obveznika i korisnika proračuna
Zakoni iz područja državne uprave i lokalne samouprave
Zakon iz područja ustrojstva državne vlasti
Zakoni iz područja državnog proračuna
Zakon iz područja radnih odnosa
Zakoni iz područja obveznopravnih odnosa
Zakoni iz područja stvarnopravnih odnosa
Zakon iz područja državne imovine
Zakon iz područja socijalne skrbi
Zakon iz područja obveznih doprinosa i pristojbi
Zakoni iz područja poljoprivrede i šumarstva
Zakon iz područja zadruga
Zakoni iz područja hrane
Zakon iz područja sustava normizacije, mjeriteljstva, ovlašćivanja i ocjene sukladnosti
Zakon iz područja sustava zdravstvene zaštite
Zakon iz područja obrazovanja i znanosti
Zakon iz područja gospodarstva
Zakon iz područja gospodarske i drugih komora
Zakon iz područja prostornog uređenja
Zakon iz područja energetike i geoloških istraživanja
Zakon iz područja financiranja namjena od javnog interesa uz državnu potporu
Zakon iz područja zaštite od elementarnih nepogoda
Zakoni iz područja zaštite prirode i okoliša
Zakon iz područja predmeta opće uporabe
Zakon iz područja zaklada i fundacija
Zakon iz područja kaznenog prava i prekršajnog prava
Zakon iz područja pomorskog prometa
Zakon iz područja unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti
Zakon iz područja međunarodnog prava

Postupanje komunalnog redarstva prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od buke

pip - 1.2019, str. 24

Autorica u ovome članku razmatra postupanje komunalnih redara u obavljanju nadzora prema odredbama Zakona o zaštiti od buke i odredbama Prekršajnog zakona te s time povezana pitanja koja se učestalo pojavljuju praksi.

1. Uvod
2. Nadzor komunalnih redara prema odredbama ZZB-a
3. Umjesto zaključka

Odgovornost osnivača za obveze ustanove

pip - 1.2019, str. 26

U ovom će članku bit riječ o pravnom položaju osnivača i odnosu s osnovanim subjektom, za čije je razumijevanje potrebno izložiti propise koji uređuju obveznopravne odnose, osnivanje ustanove ili trgovačkog društva te pretpostavke odgovornosti za obveze. Bitno je skrenuti pozornost i na sudsku praksu u vezi s tumačenjem i primjenom prava mjerodavnog za odgovornost osnivača.

1. Uvodno
2. Odnos osnivača i osnovanog subjekta
3. Zakon o obveznim odnosima (ZOO)
4. Zakon o ustanovama
5. Odgovornost za obveze prema Zakonu o trgovačkim društvima (ZTD)
6. Odgovornost za obveze prema Općem poreznom zakonu (OPZ)
7. Sudska praksa o odgovornosti osnivača za obveze ustanove
8. Završne napomene

Novosti u obračunu doprinosa i poreza na dohodak u 2019. godini

pip - 1.2019, str. 30

U 2019. godini poslodavac svojim zaposlenicima tijekom 2019. godine može neoporezivo isplatiti dio plaće. Nasuprot tome, postroženi su uvjeti vezani za plaćanje doprinosa članova uprave, izvršnih direktora trgovačkog društva, likvidatora (koji u 2019. godini postaju obveznim osiguranicima) i upravitelja zadruge. Od siječnja se mijenja i osnovica za obračun doprinosa za samostalne djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika. O tim i drugim novostima iz područja poreza na dohodak i doprinosa pročitajte u nastavku članka.

1. Likvidatori i članovi uprave obvezni osiguranici
2. Nova osnovica i stope kod obračun doprinosa za samostalne djelatnosti odvjetnika i javnih bilježnika u 2019. godini
3. Dodjela dionica zaposlenicima i članovima uprave
4. Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate do 5.000,00 kn godišnje
5. Povećana svota neoporezive potpore za novorođeno dijete
6. Ukidanje doprinosa na plaću i promjena stope doprinosa za zdravstveno osiguranje za plaće radnika i ostalih osiguranika
7. Novi porezni razredi kod oporezivanja mjesečne plaće
8. Novi godišnji porezni razredi kod obračuna plaće i drugih dohodaka
9. Novosti vezane za uvećani osobni odbitak
10.   Primitci koji (ne)ulaze u cenzus od 15.000,00 kn za priznavanje osobnog odbitka za djecu i druge uzdržavane članove
11.   Neoporezivi primitak s osnove javnog prijevoza na službenom putu
12.   Oporezivanje primitaka radnika na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
13.   Kamate na pozajmice fizičkim osobama u 2019. godini iznose 2%
14.   Novosti u vezi s III. stupom dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
15.   Novosti u vezi s primitcima koji se ne smatraju dohotkom

 

Novine u Općem poreznom zakonu od 1. siječnja 2019. godine

pip - 1.2019, str. 37

U sklopu III. kruga reforme poreznog sustava, uz još 8 izmijenjenih i dopunjenih poreznih propisa, donesene su izmjene i dopune Općeg poreznog zakona, što je predmet razmatranja u ovome članku.

Opći porezni zakon predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava kojim su uređena prava i obveze sudionika u poreznom postupku, pri čemu taj Zakon na jedinstven način uređuje opća pitanja u području poreza i drugih javnih davanja poreznih obveznika. Između ostalih izmjena, do promjena toga Zakona došlo je radi primjene dvosmjerne elektroničke komunikacije između poreznog tijela i poreznih obveznika, pretvaranja knjigovodstvenih isprava u elektronički zapis, jasnijeg definiranja stalne poslovne jedinice nerezidenata, zastare prava na povrat i dorade instituta obvezujućih mišljenja te upravnog ugovora.

1. Uvod
2. Prikaz novine u OPZ-u
3. Zaključak

Novosti u propisima o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

pip - 1.2019, str. 42

U paketu porezne reforme od 1. siječnja 2019. godine stupaju na snagu i izmjene Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u. Izmjene se odnose na način i vrijeme ulaska u sustav PDV-a, određivanje mjesta i prag za obavljanje usluga fizičkim osobama iz EU-a, proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 %, priznavanje pretporeza pri nabavi osobnih automobila u visini od 50 % neovisno o vrijednosti računa dobavljača (do ili više od 400.000,00 kn), obvezu preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH i dr. Izmjene se odnose i na oporezivanje vrijednosnih kupona te su već objavljene u Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u u Nar. nov., br. 115/16., i stupile na snagu također 1. siječnja 2019. godine.

1. Uvod
2. Oporezivanje vrijednosnih kupona
3. Isporuka dobara iz stečajne mase
4. Uporaba osobnih automobila za privatne potrebe i pravo priznavanja pretporeza pri nabavi osobnih automobila
5. Mjesto obavljanja usluga osobi koja nije porezni obveznik iz čl. 26. Zakona o PDV-u
6. Proširenje skupine dobara koja će se oporezivati stopom PDV-a od 5 % i 13 % i promjena stope PDV-a na 24 %
7. Mogućnost priznavanja pretporeza u visini 50 % od pretporeza obračunanog za nabavu osobnih automobila – ukinuto ograničenje na 400.000,00 kn
8. Obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH
9. Primjena obračunskog načela kod priznavanja pretporeza pri uvozu određenih strojeva i opreme u vrijednosti većoj od 1.000.000,00 kn samo ako se uvoze kao dugotrajna materijalna imovina
10.   Tuzemni prijenos porezne obveze i na isporuke betonskog čelika i željeza
11.   Ukida se obveza predaje obrasca INO-PPO i uvodi posebna evidencija o primljenim računima
12.   Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini
13.   Polaganje osiguranja za ispunjenje obveze PDV-a – pri stjecanju rabljenih prijevoznik sredstava iz EU-a
14.   Ostale izmjene
15.   Zaključak

Izmjene i dopune Zakona i pravilnika o porezu na dobit

pip - 1.2019, str. 49

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (dalje: Zakon) objavljen je u Nar. nov., br. 106/18., dok je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (dalje u tekstu: Pravilnik) objavljen ove godine u Nar. nov., br. 1/19. Izmjene i dopune u najvećem se dijelu odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu, a posebno važan dio jesu odredbe koje se odnose na kontrolirana inozemna društva. Tek jedan dio izmjena tih propisa odnosi se i na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu, pri čemu su najvažnije one u dijelu otpisa potraživanja. Više o tome u nastavku.

1. Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu
2. Izmjene Zakona i Pravilnika koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu i dalje
3. Zaključne napomene

 

Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj od 1990. do danas

pip - 1.2019, str. 52

Autorice u članku prikazuju najznačajnije odredbe odnosno izmjene odredaba koje se odnose na oporezivanje prometa nekretnina od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas odnosno od 1990. do zadnje izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina krajem 2018. godine.

1. Zakon o porezu na promet nekretnina iz 1990. godine s izmjenama i dopunama
2. Zakon o porezu na promet nekretnina iz 1997. godine s izmjenama i dopunama
3. Zakon o porezu na promet nekretnina iz 2016. godine s izmjenom
4. Umjesto zaključka

Novosti u Zakonu o mirovinskom osiguranju

pip - 1.2019, str. 59

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju izmijenjene su i dopunjene odredbe u vezi s utvrđivanjem mirovine posebno osoba koje su i u drugom stupu mirovinskog osiguranja. Dopunjuje se broj obveznika mirovinskog osiguranja. Određuje se dobna granica za odlazak u mirovinu u prijelaznom razdoblju od 2019. do 2033. godine kada će starosna dob za odlazak u mirovinu biti 67 godina. Posebnu pozornost zaslužuju odredbe prema kojima svi umirovljenici mogu zasnovati radni odnos, a da im se za to vrijeme ne obustavi isplata mirovine. Smanjuje se mirovinski faktor za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu.
O svemu navedenome i o ostalim izmjenama Zakona pročitajte u ovom članku.

1. Opće odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju
2. Obvezni osiguranici
3. Novosti u vezi s utvrđivanjem staža osiguranja
4. Starosna mirovina
5. Prijevremena starosna mirovina
6. Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika
7. Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog stečaja poslodavca
8. Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem
9. Profesionalna rehabilitacija
10.   Naknada zbog tjelesnog oštećenja
11.   Obiteljska mirovina
12.   Određivanje mirovine
13.   Aktualna vrijednost mirovine
14.   Osnovna mirovina
15.   Uzimanje u obzir razdoblja zaposlenja u međunarodnoj organizaciji odnosno u instituciji Europske unije
16.   Zapošljavanje umirovljenika bez obustave isplate mirovine
17.   Ponovno određivanje mirovine umirovljenika nakon ostvarenog staža u zaposlenju
18.   Ostale izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona

Kvote za zapošljavanje stranaca za 2019. godinu

pip - 1.2019, str. 65

Autor u članku daje prikaz Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2019. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine (Nar. nov., br. 116/18.), s time da njezina primjena započinje 22. prosinca 2018. godine.

1. Uvod
2. Općenito
3. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u Republici Hrvatskoj
4. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
5. Sezonski rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
6. Postupak donošenja odluke o godišnjoj kvoti dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranaca u Republici Hrvatskoj
7. Godišnja kvota za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
8. Ukupna godišnja kvota odobrenih dozvola za rad i boravak stranaca

Obnova (novacija)

pip - 1.2019, str. 73

Jedno od temeljnih načela obveznog prava je načelo slobode uređivanja obveznih odnosa prema kojem sudionici u prometu mogu slobodno uređivati obvezne odnose, ako to nije suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Posljedično tome, sudionici obveznog odnosa mogu se sporazumjeti da će postojeću obvezu zamijeniti novom, koju će tada dužnik biti dužan ispuniti vjerovniku. Takav sporazum, koji dovodi do promjene sadržaja obveznog odnosa, zove se obnova ili novacija, a uređen je odredbama čl. 145. – 159. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.; dalje: ZOO). U ovom ćemo članku nastojati prikazati što se smatra obnovom, koje su pretpostavke za nastanak obnove, njezine učinke te razliku između obnove i drugih (sličnih) instituta obveznog prava, uz osvrt na primjenu tog instituta u praksi i dvojbe koje se pritom javljaju.

1. Uvod
2. Različitost glavne činidbe i pravne osnove
3. Volja za obnovom
4. Valjana obveza
5. Učinak obnove
6. Razlika između obnove i drugih instituta
7. Zaključak

 

Naknada štete od naleta divljači na vozilo

pip - 1.2019, str. 78

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 4. ožujka 2015. do 17. studenog 2018. godine kao dana stupanja na snagu novog Zakon o lovstvu (Nar. nov., br. 99/18., dalje: ZoL) nije bilo pravnih prijepora tko, na temelju kojih zakonskih propisa i prema kojem kriteriju odgovornosti odgovara kod štetnih događaja u kojima je šteta pričinjena naletom divljači na vozilo na cesti. Stoga autor u članku na temelju novoga normativnog rješenja anticipira i najavljuje nove neujednačenosti u primjeni materijalnog prava.

1. Normativna rješenja u razdoblju od 2005. godine do dana stupanja na snagu novog ZoL-a
2. Pravna shvaćanja Ustavnog suda deklarirana u rješenju broj U-I-6264/2014 od 04. ožujka 2015. godine
3. Novo zakonsko normativno rješenje odnosno uređenje
4. Zaključak

Prijedlog novog Zakona o žigu iz 2018. godine

pip - 1.2019, str. 81

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 110. sjednici od 2.kolovoza 2018. godine utvrdila Nacrt prijedloga Zakona o žigu koji je upućen u legislativnu proceduru. Donošenje novog Zakona o žigu predlaže se radi usklađivanja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2015/2436/EU te daljnjeg unaprjeđenja pravnog okvira u ovom području.

1. Uvod
2. Prijedlog novog Zakona o žigu
3. Zaključak

Uloga i odgovornost FINA-e kod ovrhe na novčanim sredstvima

pip - 1.2019, str. 84

Autor u ovome članku razmatra moguću nesuglasicu između pojedinih procesnih rješenja i to na konkretnom primjeru proizišlom iz spora ovrhovoditelja i organizacije platnog prometa, nakon nekorektno provedene ovrhe na računima ovršenika.

S obzirom na takav kontekst, u ovom se članku sumarno obrađuju i uloga i odgovornost organizacija platnog prometa, prema Ovršnom zakonu i Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.

1. Uvod
2. Dugotrajna ovrha – primjer iz prakse
3. Ovrha na računu kod banke, uloga agencije
4. Dvije inkompatibilne procesne činjenice – odluke
5. Dvojba
6. Zaključno

Jezik u pravu

pip - 1.2019, str. 88

1. Organski zakoni u RH
2. Državni proračun i završni račun
3. Pravni interes
4. Određenost – odredivost – neodređenost činidbe
5. Stalni sudski tumači

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 1.2019, str. 89

Porez na dodanu vrijednost

 • Porez na dodanu vrijednost
 • Oporezivanje vrijednosnih kupona PDV-om
 • Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti
 • Tumačenje članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
 • Promjene u primjeni stopa PDV-a od 1. siječnja 2019.

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 1.2019, str. 96

Posebni porezi i trošarine

 • Porezni status vozila RENAULT CLIO 1.5 DCI i LAND ROVER FREELANDER
 • Porezna oslobođenja za dobrovoljno vatrogasno društvo
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda SUNQUICK
 • Proizvodnja alkoholnog pića – miješanje dva alkoholna pića
 • Posebne markice Ministarstva Financija Republike Hrvatske kojima se označavaju jaka alkoholna pića
 • Povrat posebnog poreza na motorna vozila i plaćanje posebnog poreza u iznosu razlike za vozila koja se registriraju na vlastito ime i nakon toga izvoze/iznose iz Republike Hrvatske
 • Plaćanje posebnog poreza na kavu
 • Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkoholna pića namijenjena izvozu
 • Smještaj trošarinskog proizvoda – vina
 • Uvoz automobila iz Bosne i Hercegovine
 • Unos kombi vozila iz Slovačke
 • Obračun trošarine na alkoholno piće – miješanje dva alkoholna pića
 • Tumačenje odredbi Zakona o trošarinama vezano uz poslovanje male nezavisne pivovare

 

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 1.2019, str. 102

Stvarno pravo

Stjecanje prava stvarne služnosti (čl. 388. ZV-a)

 • Kada je izgrađen objekt privremenog karaktera, a tadašnji korisnik zemljišta je zadržao pravo svakodobnog opoziva danog dopuštenja za izgradnju iste tada posjednici objekta privremenog karaktera kao i puta kojim su istom prilazili nisu mogli posjedovati put „kao svoju stvar“ jer nedostaje savjesnost posjedovanja.

Zabilježba spora u zemljišnoj knjizi (čl. 122. ZV-a)

 • Ne može se smatrati da je stjecatelj prava služnosti bio u dobroj vjeri ako je zabilježba spora bila upisana u zemljišnoj knjizi.

Računanje isteka roka za podnošenje tužbe radi smetanja posjeda (čl. 112. ZPP-a)

 • Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja posjeda (subjektivni od 30 dana od saznanja za čin smetanja i počinitelja i objektivni rok od godine dana od počinjenog smetanja) je procesno pravne naravi.

Stjecanje prava vlasništva na nekretninama jedinica lokalne samouprave (čl. 159. ZV-a)

 • Za stjecanje vlasništva dosjelošću na općinskoj imovini, nije dovoljno opće i redovno vrijeme dosjelosti. U slučaju kada pravo posjednika nije upisano u javnu knjigu dosjelošću se može steći pravo vlasništva samo posjedom od 40 godina.

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine (čl. 9. ZV-a)

 • Suvlasnik može steći pravo vlasništva na suvlasničkom dijelu nekretnine pri čemu takav suvlasnički dio nekretnine predstavlja određeni konkretni dio katastarske čestice, a sve na način da tužbeni zahtjev odnosno izreka presude sadrži samo iznos idealnog suvlasničkog dijela.

Radno pravo

Presumpcija ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme (čl. 10. ZR-a)

 • U vrijeme sklapanja ugovora o radu na određeno nije bila na snazi odredba kojom je propisano da poslodavac smije sklopiti svaki slijedeći uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoje objektivni razlozi, zbog čega činjenica da je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen bez da su naznačeni objektivni razlozi zbog kojih nije sklopljen na neodređeno vrijeme nema za posljedicu presumpciju da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Nedostavljanje poslodavcu potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad (čl. 77. ZR-a/09)

 • Propuštanje u zakonskom roku poslodavcu dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinom očekivanom trajanju nije opravdani razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu u slučaju kada je radnik naknadno opravdao svoj izostanak

Rok za izvanredno otkazivanje ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)

 • U situaciji kad neopravdani izostanak s posla, kao povreda obveze iz radnog odnosa, traje u kontinuitetu, poslodavac može otkazati ugovor o radu sve dok ta povreda traje, a i u daljnjem roku od 15 dana od dana prestanka povrede.

Ozljeda na radu priznata upravnim aktom (čl. 15. ZZR-a)

 • Ako je HZZO donio rješenje, sud je takvim upravnim aktom kojeg je donijelo nadležno upravno tijelo vezan i nije ovlašten ispitivati pravilnost toga akta, ni ponovno utvrđivati razloge na temelju kojih tužitelju nije ili je priznata ozljeda kao ozljeda na radu.

Otkaz ugovora o radu sindikalnog povjerenika (čl. 232. ZR-a/09)

 • Sud u postupku nadomještanja suglasnosti za otkaz ne ocjenjuje zakonitost odluke o otkazu koja će biti donesena nakon nadomještanja suglasnosti za otkaz. Sud utvrđuje je li izvjesno da razlog na koji se poslodavac poziva kao osnovu otkaza postoji i predstavlja li taj razlog valjanu pravnu osnovu za otkaz ugovora o radu radniku koji je zaštićen.

Naknada štete zbog ozljede na radu (čl. 15. ZZR-a)

 • Odredba Zakona o zaštiti na radu olakšava položaj oštećenika (radnika) jer se teret dokaza prebacuje na poslodavca, pa je radnik obvezan dokazati samo nastanak štete, te da je šteta nastala u vezi s ozljedom na radu, a poslodavac je dužan dokazati okolnosti koje ga ekskulpiraju odgovornosti.<

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2019, str. 118

Porezno pravo

 • Nema predujmova PDV-a u slučaju plaćanja na rate usluge športskog agenta

Porezno pravo

 • Porezne pogodnosti prilikom restrukturiranja koncerna nisu (zabranjena) državna potpora

Pravo društava

 • Nadležnost skupštine društva za sklapanje, izmjenu i prestanak ugovora člana uprave o vođenju poslova društva

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 1.2019, str. 124
 1. Zaštita na radu i poslovi zaštite na radu. Dužnost organizacije i provedbe zaštite na radu obvezuje sve poslodavce, neovisno kojom se djelatnošću bave i koliko radnika zapošljavaju. Poslove zaštite na radu (u skladu s procjenom rizika na radu, stanjem zaštite na radu i brojem radnika koje zapošljavate) poduzetnici mogu obavljati sami (ako ispunjavaju propisane uvjete) ili njihovo obavljanje ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.
 2. Ustupanje potraživanja (cesija) u uvjetima blokade računa. Sklapanje ugovora o cesiji u uvjetima blokade računa zabranjeno je samo jednoj strani – vjerovniku tražbine (ustupitelju ili cedentu) pa će sklopljeni ugovor o ustupu tražbine biti valjan (proizvodit će pravne učinke), ali će ustupitelj odnosno cedent prekršajno odgovarati.
 3. Pravilnik o radu i savjetovanje s radničkim vijećem. Poslodavac koji zapošljava dvadeset ili više radnika obvezan je donijeti pravilnik o radu, ako pitanja koja su propisana kao obvezni sadržaj pravilnika o radu nisu uređena kolektivnim ugovorom koji obvezuje tog poslodavca. Iz zakonskih odredaba proizlazi da obveza savjetovanja tereti samo onog poslodavca kod kojega je utemeljeno radničko vijeće (odnosno kod kojeg je ulogu radničkog vijeća preuzeo sindikalni povjerenik).
 4. Priređivanje nagradne igre. Nagradne igre su igre koje, radi promidžbe svojih proizvoda i usluga, priređuju trgovačka društva te druge osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se pritom od sudionika ne zahtijeva posebna uplata za sudjelovanje. Priređivač mora za organiziranje nagradne igre dobiti prethodno odobrenje Ministarstva financija.
 5. Plaćanje računa kraticom između obveznika fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije, ako drukčije nije propisano posebnim poreznim propisom, za nabavu proizvoda i usluga do svote od 5.000,00 kuna po jednom računu
 6. Usluga servisa osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije. Porezni obveznici koji primaju usluge iz EU-a na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze (mjesto oporezivanja prema sjedištu primatelja) obvezni su na primljene usluge obračunati PDV.
 7. Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“. Ako zbog bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojemu navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati napomena „Ovo nije fiskalizirani račun“
 8. Isporuka svježeg i rashlađenog mesa. Od 1. siječnja 2019. isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva oporeziva je stopom PDV-a od 13 %.

 

 

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)