RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – travanj 2018. godine

pip - 5.2018, str. 3

Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (I.)

pip - 5.2018, str. 8

Lokalni referendum i referendum za opoziv izvršnog čelnika

pip - 5.2018, str. 11

Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)

pip - 5.2018, str. 17

Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini

pip - 5.2018, str. 25

Uloga sindikata u kolektivnom pregovaranju o uvjetima rada

pip - 5.2018, str. 38

Ugovor o osiguranju života - položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (I.)

pip - 5.2018, str. 43

Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (III.)

pip - 5.2018, str. 48

Zaštita prava industrijskog vlasništva od nelojalne konkurencije u sklopu konvencijskog kataloga prava i institucija Vijeća Europe

pip - 5.2018, str. 54

Jezik u pravu

pip - 5.2018, str. 61

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2018, str. 62

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2018, str. 73

Domaća sudska praksa i stajališta

pip - 5.2018, str. 78

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2018, str. 92

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2018, str. 99
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)