RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novi zakoni – siječanj 2018. godine

pip - 2.2018, str. 3

Dostava pismena u upravnom sporu

pip - 2.2018, str. 6

Prava lokalnih čelnika za vrijeme i nakon prestanka profesionalnog obnašanja dužnosti

pip - 2.2018, str. 16

Etika i upravljanje sukobom interesa na državnoj i lokalnoj razini

pip - 2.2018, str. 22

Refleksija novodonesenog TKU-a za službenike i namještenike u javnim službama na radne odnose u osnovnom školstvu – poseban osvrt na naknadu troškova prijevoza

pip - 2.2018, str. 33

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

pip - 2.2018, str. 39

Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članicama EU-a

pip - 2.2018, str. 43

Novi Zakon o reviziji

pip - 2.2018, str. 47

Kumulacija zahtjeva za naknadom štete i osigurnine iz ugovora o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja – osvrt kroz sudsku praksu (I.)

pip - 2.2018, str. 52

Depozitno osiguranje kao jamac financijske sigurnosti građana

pip - 2.2018, str. 55

Statusni položaj posredovanja u (re)osiguranju

pip - 2.2018, str. 58

Općenito o raskidu ugovora

pip - 2.2018, str. 64

Posrednička naknada kod ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

pip - 2.2018, str. 72

Ovrha koju provodi Financijska agencija (II.)

pip - 2.2018, str. 79

Osnivanje turističke agencije

pip - 2.2018, str. 94

Prikaz Uredbe o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu kapitala

pip - 2.2018, str. 99

Jezik u pravu

pip - 2.2018, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 2.2018, str. 104

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 2.2018, str. 109

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja

pip - 2.2018, str. 116

Domaća sudska praksa

pip - 2.2018, str. 119

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2018, str. 129

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 2.2018, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)