RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nasljeđivanje poslovnog udjela

pip - 9.2017, str. 5

      Autor u članku objašnjava postupak nasljeđivanja poslovnog udjela prema Zakonu o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 48/03., 163/03., 127/15. i 33/13. - dalje: ZN). U slučaju smrti člana društva, poslovni udio kao skup nepodijeljenih članskih prava i obveza prelazi na njegove nasljednike prema propisima nasljednog prava, dok je Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15. - dalje: ZTD) propisana mogućnost ograničenja u slučaju prijenosa poslovnog udjela na nasljednike. Stoga se u članku objašnjava na koji je način moguće posebno urediti položaj nasljednika unutar d.o.o.-a, njegovo porezno motrište te pojmovi udjela i poslovnog udjela.

1. Uvod
2. Različitost pojmova uloga i poslovnog udjela
3. Ostavinski postupak
4. Više ovlaštenika na poslovnom udjelu
5. Posebno uređenje položaja nasljednika unutar d.o.o.-a
6. Zaključak

Zakon o koncesijama iz 2017. godine – prikaz najvažnijih materijalnopravnih rješenja

pip - 9.2017, str. 9

      Pravno-gospodarski gledajući, zakonodavni okvir o koncesijama od prvorazredne je važnosti za RH. Stoga je donošenje novog Zakona o koncesijama polovinom 2017. godine iznimno značajan. To je svojevrstan logični i očekivani nastavak zakonodavne djelatnosti nakon donošenja Zakona o javnoj nabavi u 2016. godini, ali i posljedica donošenja Direktive 2014/23/EU o dodjeli ugovora o koncesiji. Naš sustav koncesija umnogome odstupa od relevantnih shvaćanja i općih akata u pravu EU-a i komparativnim sustavima te ima mnoge posebnosti.
      Zbog praktične važnosti poznavanja Zakona o koncesijama u pravu i poslovanju, u ovome se članku donosi jednostavan i pregledan prikaz njegovih najvažnijih materijalnopravnih rješenja.

1. Uvod
2. Europska i hrvatska pravila o javnoj nabavi i koncesijama
3. Vrste koncesija i koncesijski ugovor kao upravni ugovor
4. Davatelj koncesije
5. Predmet koncesije, tj. što se može dati u koncesiju
6. Strateške koncesije i koncesije koje se mogu proglasiti strateškima
7. Imovinski položaj davatelja koncesije i koncesionara
8. Zabrana zlouporabe instituta koncesije
9. Tajnost dokumentacije u postupcima davanja koncesije

Ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima

pip - 9.2017, str. 20

      Autorica u ovome članku razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima, s obzirom na to da je potkraj srpnja ove godine na snagu Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom koji se, u načelu, primjenjuje na ugovore o kreditu s međunarodnim obilježjem koji su sklopljeni u Republici Hrvatskoj između dužnika i neovlaštenih vjerovnika.

1. Uvod
2. Ugovor o kreditu - pojam i karakteristike
3. Pretpostavke valjanosti pravnih poslova
4. Pravni institut ništetnosti ugovora s međunarodnim obilježjem
5. Pravne posljedice ništetnosti ugovora
6. Nadležnost suda i primjena materijalnog prava u sporovima zbog ništetnosti ugovora o kreditu
7. Zaključak

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

pip - 9.2017, str. 25

      Dobrovoljno zdravstveno osiguranje spada u tzv. neživotna osiguranja kojima se pokrivaju troškovi liječenja osiguranika kada takve troškove sustav obveznoga zdravstvenog osiguranja ne bi pokrivao ili se tim osiguranjem osiguraniku omogućuje pružanje zdravstvene usluge u većem opsegu i višem standardu (primjerice, specijalistički pregledi i dijagnostički postupci bez lista čekanja, lijekovi koje obvezno / državno zdravstveno osiguranje ne pokriva i sl.). Autorica u članku opisuje pravni okvir dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj. Potom obrađuje pojedina pitanja iz ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju koja su od važnosti za određivanja pravnog položaja ugovornih strana: osiguratelj, ugovaratelj osiguranja, osiguranik, opseg pokrića i isključenja te osigurani slučaj. Na kraju opisuje prava i obveze ugovornih strana. Kako u hrvatskom pravu ne postoje posebne zakonske odredbe o ugovoru o dobrovoljnom zdravstvenom osiguraju, pri izlaganju obrazlaže odredbe uvjeta pojedinih osiguratelja uz istodobni osvrt na pojedina rješenja prisutna u njemačkom pravu.

1. Uvod
2. Pravni okvir dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj
3. Vrste dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj
4. Pojam ugovora o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
5. Osiguratelj dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
6. Ugovaratelj dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
7. Osiguranik
8. Opseg pokrića dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja
9. Osigurani slučaj

Naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (diskriminacija na osnovi invalidnosti)

pip - 9.2017, str. 35

      Autor u članku iznosi i objašnjava na praktičnom primjeru naknadu štete zbog povrede prava osobnosti zbog diskriminacija na osnovi invalidnosti zbog povrede prava na duševno zdravlje i prava na dostojanstvo, koju je diskriminirana osoba u obveznopravnom svojstvu oštećenika pretrpjela zbog izravne, višestruke, ponovljene, teške i produljene diskriminacije zbog invalidnosti.

1. Uvod
2. Činjenice i okolnosti slučaja
3. Pokušaj mirnoga izvansudskog rješenja spora
4. Neposredni štetnici i odgovorna osoba
5. Tužba i tužbeni zahtjevi
6. Odgovor na tužbu, temeljni tuženičini prigovori i tužiteljevo referiranje na njih
7. Prvostupanjska presuda i relevantni fragmenti obrazloženja
8. Drugostupanjska presuda i relevantni fragmenti obrazloženja
9. Umjesto zaključka

Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (II.)

pip - 9.2017, str. 40

      U prvom su dijelu ovoga članka obrađeni: problematika i pojam rizika, upravljanje rizicima i mjerenje rizika te sam proces upravljanja rizicima. U ovome dijelu članka autorica na zanimljiv i transparentan način osobito razmatra pitanja vezana uz korporativno upravljanje i upravljanje rizicima.
      U tom se smislu u ovome članku navode i zahtjevi i načela ustroja sustava korporativnog upravljanja, upravljanja rizicima i funkcije upravljanja rizicima, i to u odnosu na investicijska društva te društva za upravljanje fondovima. Zakonski i provedbeni propisi koji tim društvima propisuju obvezu upravljanja rizicima i ustrojavanja funkcije upravljanja rizicima vrlo su slični, razlike se, u biti, svode na razlike u djelatnosti navedenih društava, iz čega proizlaze i neke terminološke razlike, ali u biti je doista riječ o gotovo istovjetnim propisima (to posebno vrijedi za društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima).

1. Korporativno upravljanje i upravljanje rizicima
2. Zaključak

Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (I.)

pip - 9.2017, str. 51

       Novi Zakon koji uređuje postupke za naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja usvojen je kako bi se u pravni sustav RH prenijele odredbe Direktive EU 2014/104 o određenim pravilima kojima se uređuju postupci za naknadu štete prema nacionalnom pravu za povrede odredaba prava tržišnog natjecanja država članica i EU-a. Novi Zakon sadržajno prati odredbe Direktive EU 2014/104, ali prilagođeno specifičnostima hrvatskoga pravnog poretka i relevantnih propisa kojima se uređuju obvezni odnosi i parnični postupak.
      Cilj je ovoga članka predstaviti odredbe novog Zakona i njihovo područje primjene s relevantnim prikazom odredaba Direktive EU 2014/104 i općih propisa.

1. Uvod
2. Svrha donošenja Zakona
3. Relevantne odredbe Zakona i opseg njegove primjene

Ovrha na novčanim sredstvima u svjetlu novela Ovršnog zakona

pip - 9.2017, str. 56

      Početkom kolovoza ove godine stupilo je na snagu veći dio odredaba drugih novela Ovršnog zakona. S obzirom na to da su tada stupile na snagu novele koje se odnose na provedbu ovrhe na plaći, kao dio ovrhe na novčanim sredstvima, te se u praksi svakodnevno pojavljuju pitanja vezana uz to sredstvo ovrhe, u ovome se članku daje prikaz samo novela odredaba o ovrsi na novčanim sredstvima.

1. Uvod
2. Zakonski okvir
3. Osvrt na zadnje novele Ovršnog zakona koje se pretežito odnose na ovrhu na novčanim sredstvima 

Služnosti

pip - 9.2017, str. 60

      Autorica u članku objašnjava pojam i vrste služnosti koja je učestalo prisutna u raznim segmentima, kako pravnog tako i praktičnog života. Tomu je svakako razlog pravna priroda instituta služnosti, koja omogućava služenje tuđom stvari za vlastitu korist. Naime, služnosti su, prema zakonskoj definiciji, ograničeno stvarno pravo na nečijoj stvari (dakle tuđoj stvari), a koje omogućava njegovu ovlašteniku da se na određeni način služi tom stvari, dok je svagdašnji vlasnik te stvari obvezan takvo postupanje trpjeti ili vezano za tu stvar nešto propuštati.

1. Uvod
2. Pojam i zajednička obilježja instituta služnosti
3. Stvarne služnosti
4. Osobne služnosti
5. Stjecanje, zaštita i prestanak služnosti
6. Sudska praksa – zanimljivi primjeri:
7. Zaključak

Uloga porote u hrvatskom i američkom pravosuđu

pip - 9.2017, str. 68

      Mjerodavni propisi RH uređuju porotu kao pravni institut na posve drukčiji način od američkog modela. Primjenjujući osobno iskustvo susreta s američkim porotnikom u državi New Jersey (New Brunswick), u ovome članku autorica razmatra značenje, funkcioniranje i odabir porote u hrvatskom i američkom suđenju s obzirom na njihove velike sustavne razlike.

1. Uvod
2. Porota u hrvatskom sudstvu
3. Porota na američki način
4. Odabir porote u New Jerseyju
5. Sustavne razlike hrvatske i američke porote
6. Završne napomene

Pravo na suđenje u razumnom roku

pip - 9.2017, str. 73

      Zaštita prava na suđenje u razumnom roku predstavlja jedan od iznimno bitni pravnih instituta. Pravo na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavno je i zakonom zajamčeno pravo. Naime, ako kao stranka u sudskom postupku smatrate da nadležni sud nije odlučio o vašem pravu u razumnom roku, imate pravo na sudsku zaštitu te pravo na podnošenje zahtjeva za isplatom primjerene naknade.
      U nastavku članka pišemo o povijesnom razvoju pravne zaštite prava na suđenje u razumnom roku, donosimo zakonski okvir te navodimo ogledne primjerke obrazaca kojima se koristimo u postupku traženja zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

1. Uvod
2. Razvoj pravne zaštite prava na suđenje u razumnom roku
3. Zakonski okvir na temelju zakona o sudovima
4. Zaključak

Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine

pip - 9.2017, str. 78

      U Nar. nov., br. 59/17. objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08., 110/08., 34/11., 54/13. i 152/14., dalje: Zakon). Zakon je stupio je na 1. srpnja 2017. godine. Autorica u članku skreće pozornost na odredbe Zakona koje su dovele do određenih novosti u pogledu prava na rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja, a koje se tiču samo visine novčanih potpora, a ne i uvjeta ili načina ostvarivanja pojedinog prava.

1. Uvod
2. Zaposleni i samozaposleni roditelji
3. Pravo na rodiljni dopust
4. Pravo na roditeljski dopust
5. Dopust za slučaj smrti djeteta
6. Naknada plaće roditelja koji je sklopio ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, roditelja njegovatelja ili osobe koja pruža pomoć HRVI-ju iz Domovinskog rata
7. Prijelazno razdoblje

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2017, str. 82

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Primjena snižene stope PDV-a od 13 % neovisno o namjeni
 • Snižena stopa PDV-a od 13 % na agrokemijske proizvode
 • Odbitak pretporeza na temelju računa isporučitelja koji nije upisan u registar obveznika PDV-a
 • Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica
 • PDV tretman upućivanja zaposlenika na rad u drugo povezano društvo na temelju ugovora
 • Oporezivanja porezom na dodanu vrijednost krvnih pripravaka
 • Porez na dodanu vrijednost - javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada
 • Oporezivanja PDV-om pravnih usluga
 • PDV tretman prodaje privatnog zemljišta - osoba ima osnovan obrt
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a zdravstvenog pregleda za potrebe sklapanja police osiguranja
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu laptopa za potrebe podružnice
 • Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada – isporuka vrećica za miješani komunalni otpad – 25 %

II. Porez na promet nekretnina

 • Otkup stana, hrvatski ratni vojni invalid Domovinskog rata i zaštićeni najmoprimac
 • Primjena odredbe čl. 13. t. 8. Zakona o porezu na promet nekretnina - kupnja nove nekretnine
 • Plaćanje poreza na promet nekretnina u slučaju prijenosa nekretnine s obrta na fizičku osobu vlasnika obrta

III. Porez na dohodak

 • Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu
 • Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja
 • Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Nar. nov. - Međunarodni ugovori br. 3/01.)
 • Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu

IV. Porez na dobitak

 • Porezni tretman poreza po odbitku podružnice prema Ugovoru između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2017, str. 100

II. Posebni porezi i trošarine

 • Postupanje s duhanskim prerađevinama koje su postale neupotrebljive zbog izmjene posebnog propisa - Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
 • Trošarinski status proizvoda „Italiamo“ Tartufo sort i „Italiamo“ Različiti deserti
 • Uništenje duhanskih prerađevina pod carinskim nadzorom
 • Postupak pri podnošenju zahtjeva za povrat plaćene trošarine i uništenje neupotrebljivih duhanskih prerađevina
 • Unos piva iz države članice u RH
 • Posebni porez na motorna vozila – karambolirano vozilo
 • Posebni porez na kavu za proizvod HOT CHOCOLATE
 • Porezni status proizvoda Ledena kava
 • Porezni status proizvoda Nitro Coffe
 • Označavanje etilnog alkohola posebnim markicama Ministarstva financija
 • Posebni porez na motorna vozila – hladnjača s agregatom
 • Trgovac rabljenim motornim vozilima – vozila u komisionoj prodaji
 • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU-a
 • Alkoholno piće „Martini Bianco“ – trošarinski status proizvoda
 • Prodaja alkoholnih pića na štandovima u malim suvenirskim pakiranjima
 • Porezni status proizvoda – bezalkoholni napitak od piva i voća
 • Porezni status proizvoda – sok od naranče, jabuke, jabuke i aronije, rajčice i dr.
 • Tretman duhanskih prerađevina u poštanskom prometu između fizičkih osoba s prebivalištem u različitih državama članicama Europske unije
 • Usluga izrade cigareta krajnjem potrošaču na maloprodajnom mjestu
 • Pravo na povrat plaćene trošarine na duhanske prerađevine
 • Trošarinski status, označavanje i prodaja novih duhanskih proizvoda putem interneta
 • Bezalkoholno piće – uvoz praškastog vitaminskog napitka
 • Rabljena motorna vozila sa zalihe iz 2016. – neće biti registrirana u RH
 • Unos motornog vozila iz druge države članice EU-a
 • Vođenje evidencije za motorna vozila na zalihi
 • Vrijednost dodatne opreme

Domaća sudska praksa

pip - 9.2017, str. 112

Obvezno pravo

 • Zelenaški ugovor (čl. 141. ZOO-a/91)
  • Ništetan je ugovor kojim netko, koristeći se nedovoljnim iskustvom i lakomislenošću drugoga, ugovori za sebe korist koja je u očitom nerazmjeru s onim što se on obvezao dati
 • Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju (čl. 234. ZOO/05)
  • Tražbine osiguratelja iz ugovora o osiguranju zastarijevaju za tri godine
 • Odgovornost države za štetu (čl. 13. ZSDU-a)
  • Za postojanje odgovornosti države za štetu prouzročenu nepravilnim radom tijela državne uprave trebaju biti kumulativno ispunjene tri pretpostavke: 1. nezakoniti ili nepravilni rad tijela državne uprave, 2. postojanje štete koja je nastala građaninu i 3. uzročna veza između rada tijela državne uprave i nastale štete
 • Odgovornost države za štetu (čl. 13. ZSDU-a)
  • Republika Hrvatska odgovara za štetu koja nastane građaninu nezakonitim radom pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u prenesenim poslovima državne uprave
 • Ograničenje osigurane svote (čl. 85. ZO-a)
  • Obveza društva za osiguranje na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti ne može po pojedinom štetnom događaju biti veća od iznosa što ga na prijedlog Direkcije za nadzor društva za osiguranje utvrdi Vlada republike Hrvatske, ako ugovorom o osiguranju nije utvrđen veći iznos
 • Ovlaštenje za sklapanje pravnog posla (čl. 91. st. 1. ZOO-a)
  • Posljedica nedostatka ovlaštenja za sklapanje određenog pravnog posla je da taj pravni posao nije nastao, a ne da bi isti bio ništav.

Stvarno pravo

 • Predmnijeva vlasništva na nekretnini za koju nije utvrđeno u čijem je vlasništvu (čl. 362. st. 3. ZV-a u vezi s čl. 145. ZZK-a)
  • RH je pasivno legitimirana u parničnom postupku ako je nekretnina upisana kao društveno vlasništvo jer se radi o društvenom vlasništvu na području RH glede kojeg nije utvrđeno u čijem je vlasništvu niti djeluje predmnijeva vlasništva iz čl. 362. st. 1. i 2. ZV-a.
 • Stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla –zastara za izdavanje tabularne isprave (čl. 119 st. 1. ZV-a i čl.371. ZOO-a)
  • Bez uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama, pravo vlasništva ne može se steći jer je upis vlasništva modus stjecanja toga prava.
 • Upis nacionalizacije nekretnine nakon stupanja na snagu zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. čl. 362. st. 3. ZV-a)
  • Za podnošenje tužbe radi utvrđenja da je nekretnina bila nacionalizirana aktivno je legitimirana RH.
 • Stjecanje prava vlasništva na kući koja nije upisana u zemljišnoj knjizi (čl. 368. st.1. ZV-a)
  • Vlasnik zgrade koja nije upisana u zemljišnoj knjizi steći će pravo vlasništva nekretnine upisom zgrade na zemljišnoj čestici na kojoj je kuća izgrađena uz upis prava vlasništva na cijelom zemljišno knjižnom tijelu u korist vlasnika zgrade.
 • Tužba na zaštitu prava vlasništva od neosnovanog uznemiravanja (čl. 388. ZV-a, § 418. Općega građanskog zakonika, čl. 167. Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima)
  • Negatornom vlasničkom tužbom tužitelj mora dokazati da na posjedovanu stvar ima pravo vlasništva (ili jače pravo kao publicijanski pretpostavljeni vlasnik) i da je tuženi počinio neosnovano uznemiravanje kojim se ograničava ili ometa realizacija njegovih vlasničko pravnih ovlaštenja, a da mu pri tome nije oduzeo posjed stvari.

Radno pravo

 • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)
  • Poslodavac ne odgovara radniku za nastalu štetu koja je posljedica protupravnog djelovanja trećih osoba i koja nije sastavni dio procesa rada
 • Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku (čl. 102. ZR-a/95)

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2017, str. 127

Porezno pravo

 • Prijevoz robe preko slobodne luke – izuzimanje iz poreznog nadzora

Radno pravo

 • Zabrana tržišnog natjecanja s poslodavcem - nedostatak utvrđenja naknade za razdoblje trajanja ugovorne zabrane – zabrana tržišnog natjecanja nakon prestanka ugovora – salvatorska klauzula

Obvezno pravo

 • Gubitak prava na posredničku proviziju zbog nedostatka pouke o pravu na raskid - pravo raskida za ugovore sklopljene na daljinu vrijedi i za ugovore o posredovanju u prometu nekretninama

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2017, str. 133
 • Nepuno radno vrijeme i godišnji odmor. Nepuno radno vrijeme radnika svako je radno vrijeme kraće od punoga radnog vremena.
 • Radničko vijeće. Radničko vijeće tijelo je koje štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili s osobom koju je on opunomoćio, o pitanjima važnima za položaj radnika, te pazi ispunjava li poslodavac uredno i točno svoje obveze, a osobito glede obračuna i uplate doprinosa.
 • Izvanredni otkaz i naknada štete. Stranka ugovora o radu koja izvanredno otkaže ugovor o radu ima pravo tražiti naknadu štete od stranke kojoj je otkazano, samo kada je stranka kriva za otkaz. Kad poslodavac, redovito otkaže ugovor o radu zbog skrivljenoga ponašanja radnika, nema pravo od radnika zahtijevati naknadu štete u vezi s tim otkazom, osim prema općim propisima obveznog prava.
 • Pravo na povećanu plaću. Radnik ima pravo na povećanu plaću u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a moguće u skladu i sa sporazumom između radničkoga vijeća i poslodavca, u pravilu, samo za rad obavljen pod otežanim uvjetima rada, a ne i za rad pod uobičajenim uvjetima ako radnik obavlja jedne i druge poslove.
 • Prigovor neispunjavanja ugovora i radno pravo. Radnici ne smiju obustaviti rad pozivom na prigovor neispunjenja ugovora, neisplatom plaće, već se zbog toga može pokrenuti i povesti štrajk u skladu sa zakonskim propisima.
 • Zastara i ispunjenje neke druge obveze. U načelu, ako jedna strana dvostrano-obveznog ugovora ne ispuni svoju obvezu, druga strana može raskinuti ugovor, bez obzira na to je li njezina tražbina prema tome dužniku zastarjela.

Ovršni Zakon - knjiga

pip - 9.2017, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)