RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nasljeđivanje poslovnog udjela

pip - 9.2017, str. 5

Zakon o koncesijama iz 2017. godine – prikaz najvažnijih materijalnopravnih rješenja

pip - 9.2017, str. 9

Ništetnost ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima

pip - 9.2017, str. 20

Ugovor o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

pip - 9.2017, str. 25

Naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti (diskriminacija na osnovi invalidnosti)

pip - 9.2017, str. 35

Upravljanje rizicima (risk management) u investicijskim društvima i društvima za upravljanje fondovima (II.)

pip - 9.2017, str. 40

Novi Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja (I.)

pip - 9.2017, str. 51

Ovrha na novčanim sredstvima u svjetlu novela Ovršnog zakona

pip - 9.2017, str. 56

Služnosti

pip - 9.2017, str. 60

Uloga porote u hrvatskom i američkom pravosuđu

pip - 9.2017, str. 68

Pravo na suđenje u razumnom roku

pip - 9.2017, str. 73

Rodiljni i roditeljski dopust zaposlenih i samozaposlenih roditelja – novosti od 1. srpnja 2017. godine

pip - 9.2017, str. 78

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 9.2017, str. 82

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 9.2017, str. 100

Domaća sudska praksa

pip - 9.2017, str. 112

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 9.2017, str. 127

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 9.2017, str. 133

Ovršni Zakon - knjiga

pip - 9.2017, str. 0
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)