RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Aktualna pitanja likvidacije društva s ograničenom odgovornošću

pip - 5.2017, str. 5

      Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću, kao zadnji stadij postojanja takva društva, u posljednjih se nekoliko godina učestalije pojavljuje u odnosu na prethodno razdoblje, što dovodi do povećanog broja upita glede tog postupka.
      Autori u ovome članku stoga razmatraju bitna pitanja vezana uz računovodstveno-porezni aspekt likvidacije navedenog društva, te neka statusno-pravna pitanja.

1. Uvod
2. Likvidacija trgovačkih društava – općenito
3. Razgraničenje instituta
4. Ključni subjekti likvidacije
5. O provedbi likvidacije
6. Računovodstveno i porezno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
7. Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća za društvo u postuku likvidacije na primjeru iz poslovne prakse
8. Učinak prestanka društva
9. Nastavljanje društva 

Societas unius personae – kompromisni Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom

pip - 5.2017, str. 14

      Europska je komisija 2014. godine izradila Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom. Prijedlog direktive uvodi Societas Unius Personae (SUP), podvrstu društva s ograničenom odgovornošću s jednim članom.
      SUP ne predstavlja novi nadnacionalni oblik trgovačkog društva. Od država članica traži se omogućiti neposrednu elektroničku registraciju osnivanja SUP-a uz primjenu predloška instrumenta o osnivanju SUP-a i prijave za registraciju.
      Budući da su države članice imale primjedbe na pojedine odredbe tog Prijedloga, 2015. godine Vijeće Europske unije izradilo je kompromisni Prijedlog direktive. On u znatnoj mjeri mijenja sadržaj Komisijina Prijedloga iz 2014. godine.
      O svemu detaljnije autori iznose u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Pregled zakonodavnih aktivnosti organa europske unije u uređenju društava s ograničenom odgovornošću
3. Reforme nacionalnih zakonodavstava država članica
4. Prijedlog direktive o društvu s ograničenom odgovornošću s jednim članom
5. Zaključak

Odgovornost odvjetnika za due diligence

pip - 5.2017, str. 22

       Autori u članku obrađuju odgovornost odvjetnika za due diligence, a pojam znači detaljno upoznavanje, preispitivanje i vrednovanje svih aspekata poslovanja društva, uključujući procjenu koristi, obveza i odgovornosti vezanih uz potencijalno ulaganje u društvo, s tim da nakon provedenog due diligencea ulagatelj raspolaže informacijama o vrijednosti ciljnog društva na temelju kojih donosi odluku o transakciji.

1. Uvod
2. Odvjetništvo kao profesija
3. Obvezno osiguranje odvjetnika
4. Standard dužne pažnje odvjetnika
5. Pojam due diligence
6. Odvjetnici u due diligenceu
7. Odgovornost odvjetnika za izvješće due diligence
8. Zaključak

Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije

pip - 5.2017, str. 25

      Autor u ovome članku razmatra institut priznavanja inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije, općenito, te u svjetlu relevantnih odredaba Pravilnika o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije.

1. Uvod
2. Općenito o revizoru
3. Priznavanje inozemne kvalifikacije
4. Pokretanje postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
5. Provedba postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
6. Provjera kompetentnosti
7. Program provjere kompetentnosti i ispitni rokovi
8. Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
9. Naknada za provedbu provjere kompetentnosti
10. Zaključak 

Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno mobinga

pip - 5.2017, str. 29

      Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način, uz prikaz aktualne sudske prakse, razmatra bitna pitanja vezana uz dokazna sredstva u sporovima za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno u sporovima za zaštitu od mobinga.

1. Uvod
2. O medicinskom vještačenju
3. Pravo na naknadu štete bez provedbe medicinskog vještačenja
4. Provedba financijskog vještačenja
5. Odlučivanje po slobodnoj ocjeni
6. Korištenje videonadzora kao dokaz
7. Praksa Europskog suda za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda o nadzoru radnika bez njegova pristanka
8. Analiza postojećega pravnog okvira i sudske prakse o (ne)zakonito pribavljenom dokazu
9. Koji su dokazi dokazi pribavljeni na nezakoniti način

Obveze poslodavca prema drugim propisima

pip - 5.2017, str. 36

      Autor u članku navodi koje sve obveze ima poslodavac u odnosu na zaštitu na radu, zaštitu osobnih podataka i za zbrinjavanje otpada, prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst, dalje: ZZOP), prema Zakonu o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14. i 154/14. – dalje: ZZR), i prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 94/13., ZOGO).

1. Uvod
2. Zaštita osobnih podataka
3. Zaštita na radu
4. Zbrinjavanje otpada

Ostvarivanje zajamčenih prava zaposlenika kod slobode kretanja radnika u EU-u

pip - 5.2017, str. 44

      Uredbom Vlade RH od 25. svibnja 2016. godine u naš se pravni poredak prenosi čl. 4. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika.
      Osim toga, mobilnost radnika u EU-u relativno je slaba, a brojne su pravne i administrativne prepreke na koje radnici nailaze.

1. Uvod
2. Promicanje jednakog postupanja
3. Direktiva europskog parlamenta i vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
4. Dužnost država članica
5. Područje primjene
6. Zaštita prava
7. Zaključna razmatranja

Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru

pip - 5.2017, str. 50

      Stručnost, službenička etika i poštovanje zakona opći su preduvjeti da bi inspektor Porezne uprave mogao službene radnje obavljati pravilno, nepristrano i zakonito. Ispunjavanje tih preduvjeta ne osigurava nepristrano postupanje u svakom slučaju. Povezanost inspektora s poreznim obveznikom ili predmetom postupka može biti tolika da opravdano može pobuditi sumnju u njegovu nepristranost. Stoga autor u članku objašnjava postupak izuzeća poreznog inspektora, iznoseći sudsku praksu i navodeći primjere donošenja zaključaka.

1. Uvod
2. Zakonski okvir
3. Porezni nadzor
4. Izuzeće u poreznom nadzoru
5. Zaključak

Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (I.)

pip - 5.2017, str. 57

      Cilj je ovog članka analizirati i objasniti vezane poslove kao specifični načini zlouporabe vladajućeg položaja kojemu poduzetnici u vladajućem položaju znaju pribjegavati s ciljem istiskivanja tržišnih takmaca s tržišta.
      Pritom će se odrediti načini razlikovanja zlouporabne prirode vezanih poslova u odnosu na učestalu praksu prodaje roba kojima poduzetnici nastoje stvoriti uštede glede zajedničke proizvodnje i zajedničke distribucije te nastoje poboljšati kvalitetu.
      U dva će se dijela nastojati izložiti cjelokupna problematika prakse vezanih poslova kao vrste zlouporabe vladajućeg položaja, a čija se obilježja mogu sistematizirati isključivo pozornim proučavanjem odluka EK-a i presuda Europskih sudova.
      U ovome (prvom) dijelu ovoga članka objasnit će se pojam vezanih poslova kao jednog od isključujućih oblika zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika na tržištu, te će se dati klasifikacija s prikazom načina vezanih poslova i njihovih učinaka na tržišno natjecanje.

1. Uvod
2. Vezani poslovi u skladu s ugovorom o funkcioniranju Europske unije
3. Zaključak

Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora

pip - 5.2017, str. 65

      U broju 4/17. ovog časopisa objašnjena su sredstva pojačanja obveznog odnosa (ugovora) koji predstavljaju institute kojima se pojačava sigurnost ispunjenja dužnikove obveze i kojim se osigurava neopravdan odustanak od ugovora, s tim da su detaljno objašnjeni: jamstvo, ugovorna kazna (penal), zatezne kamate, kapara, odustatnina te pravo zadržanja, dok se u ovom članku detaljno objašnjava založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora.

1. Uvod
2. Predmet založnog prava
3. Vrste založnog prava
4. Umjesto zaključka

Zainteresirana osoba u upravnom sporu – specifična stranačka legitimacija

pip - 5.2017, str. 68

      Upravni je spor poseban sudski postupak, gotovo u cijelosti uređen odredbama specijalnoga postupovnog zakona. Taj zakon sadržava neke institute koje drugdje ne nalazimo. Autorica u ovome članku piše o jednom od njih – o zainteresiranoj osobi.

1. Uvodna napomena
2. Pojam
3. Zakonsko određenje
4. Iz sudske prakse (uz dodatno zapažanje)
5. Umjesto zaključka

Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (II.)

pip - 5.2017, str. 74

      U časopisu PiP, br. 4/17, objavljen je prvi dio članka „Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (I).“ U nastavku slijedi II. dio članka u kojem se detaljno analiziraju svrha i podrijetlo tog načela, postavljajući dvojbu u pogledu njegova shvaćanja i primjene u aktualnoj hrvatskoj upravnoj praksi, koji se, pod utjecajem pravnog nasljeđa iz bivšeg sustava, ne temelje i nisu u skladu s ovlastima i zahtjevima iz važećih propisa, te time onemogućuju ostvarivanje prava na temelju nacionalnih i europskih propisa.

4. Postojeća hrvatska upravna praksa
5. Zaključak

Prikaz zaključaka sa sjednica odjela i sjednica svih sudaca Visokoga upravnog suda RH

pip - 5.2017, str. 77

      Autorica daje prikaz sa sjednica odjela i sjednica svih sudaca Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske (dalje: VUSRH), navodeći mjerodavne odredbe Zakona o sudovima koji su bili na snazi od 1. siječnja 2012. godine, jer im je određeno o čemu se razmatra na sjednicama sudskih odjela odnosno na sjednicama sudskih odjela pojedinog suda te koga obvezuju pravna shvaćanja prihvaćena na sjednicama. Autorica u članku navodi i zaključke o pravnim shvaćanjima sa sjednica odjela i sa sjednica svih sudaca VUSRH-a.

1. Uvod
2. Mjerodavni zakoni o sudovima
3. Zaključci o pravnim shvaćanjima 

Rad sudskog ovršitelja

pip - 5.2017, str. 83

      Autor u članku navodi ovlasti i dužnosti sudskog ovršitelja prilikom provedbe ovršnih radnji na pokretninama ovršenika, mjere koje sud može odrediti prema osobi koja ometa provedbu ovrhe odnosno prema osobi koja ometa sudskog ovršitelja u radu. U članku se također obrazlaže koja je sredstva prisile moguće primijeniti u ovršnom postupku i kako te rad sudskog ovršitelja uz prisutnost policije.

1. Uvod
2. Rad sudskog ovršitelja
3. Ometanje sudskoga ovršitelja u radu
4. Stvari koje ne mogu biti predmetom ovrhe
5. Nekretnine izložene ovrsi
6. Uredovanje sudskog ovršitelja
7. Provedba ovrhe uz asistenciju policije po nalogu sudskog ovršitelja
8. Sredstva prisile

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2017, str. 89

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Neresorbirajući kirurški konac – primjena stope PDV-a od 5 %
 • Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada

III. Porez na dohodak

 • Neoporeziva svota stipendije koju rezidentu RH isplaćuje mađarsko trgovačko društvo
 • Porezni položaj subvencije studentima za smještaj u studentskom domu
 • Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti
 • Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima
 • Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova
 • Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje

1. Volonterska naknada

2. Novčana nagrada za natjecanje

 • Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti

IV. Porez na dobitak

 • Primjena olakšice za reinvestiranu dobit
 • Otpisi nenaplativih potraživanja
 • Porez po odbitku pri isplati dividendi

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Članak 25. st. 3. Općega poreznog zakona - ugovor o ustupu
 • Primjena čl. 8. Općeg poreznog zakona - pravni institut porezne tajne
 • Plaćanje bitcoinom
 • Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu
 • Porezni tretman nasljeđivanja poslovnih udjela
 • Trošarinski propisi kod korištenja električne energije u procesu kogeneracije

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2017, str. 105

II. Posebni porezi i trošarine

 • Opoziv bankovne garancije i prihvaćanje bjanko zadužnice
 • Ispravak izračuna i plaćanje ili povrat razlike posebnog poreza na motorna vozila
 • Energetsko piće - porezni status
 • Postupak unosa energetskog pića iz EU
 • Poslovanje s energentima iz tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 kada im namjena nije grijanje ili pogon
 • Prodaja na daljinu jakih alkoholnih pića u druge države članice EU
 • Poslovanje sa označenim plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju – odobrenje
 • Izdavanje odobrenja za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima
 • Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom u radnim strojevima za poljoprivredne radove na poljoprivrednom gospodarstvu
 • Postupanje s plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju
 • Označavanje plinskih ulja u trošarinskom skladištu
 • „Bachove cvjetne esencije“ – trošarinski status proizvoda
 • Poslovanje s jakim alkoholnim pićima u RH
 • Oslobođenje od plaćanja trošarine za korištenje električne energije i prirodnog plina
 • Obavijest o poreznom statusu motornih vozila marke Peugeot
 • Ponovna registracija vozila nakon odjave u RH
 • Uvoz kave
 • Unos vina u RH iz druge države članice EU u svrhu potrošnje u ugostiteljskom objektu
 • Olakšice kod unosa motornog vozila za invalide
 • Uputa za postupanje u vezi oldtimer vozila
 • Posebna odobrenja za trgovinu s plinskim uljem obojanim plavom bojom puštenim u potrošnju
 • Testna motorna vozila – obračunavanje i plaćanje posebnog poreza
 • Fructal PINGO – porezni status proizvoda
 • Poslovanje s voćnim vinom u RH
 • Najam motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Opskrba zrakoplova trošarinskim proizvodima (alkohol i alkoholna pića) namijenjenim neposrednoj potrošnji tijekom leta
 • Vrijednosti dodatne opreme – uključivanje u prodajnu cijenu motornog vozila
 • Uputa o postupanju u svezi pratećeg dokumenta za prijevoz vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz RH
 • Unos šasije kao zamjenskog dijela oštećenog motornog vozila
 • Trgovac rabljenim motornim vozilima - predaja porezne prijave i obračun posebnog poreza na motorna vozila
 • Postupak registracije trgovca rabljenim motornim vozilima
 • Dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića i mjesečno izvješće
 • Pojašnjenja o statusu trgovca rabljenim motornim vozilima
 • Određivanje poreznog statusa voćnog soka od aronije
 • Razvrstavanje vozila – tarifna oznaka za VW AMAROK, tip 2H i 2HS2
 • Uvjeti za izdavanje poreznog odobrenja za registriranog trgovca motornim vozilima
 • Povrat posebnog poreza na motorna vozila
 • Uvoz oldtimer vozila – registracija trgovca rabljenim motornim vozilima
 • Uputa za postupanje – registrirani trgovci rabljenim motornim vozilima

Domaća sudska praksa

pip - 5.2017, str. 125

Obvezno pravo

 • Pobojni ugovor – prestanak prava na poništaj (čl. 33.5 Zoo-a/05)
  • Prvo zahtijevati poništaj pobojnog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog pobojnosti
 • Tražbina naknade štete – početak roka zastare (čl. 376. ZOO-a/91)
  • Rok zastare tražbine naknade uzrokovane štete počinje teći danom oštećenikovog saznanja za štetu i osobu koja je štetu učinila
 • Kupoprodaja s obročnim otplatama cijene (čl. 468. ZOO-a/05)
  • Nakon isplate početne otplate prodavatelj može raskinuti ugovor ako kupac dođe u zakašnjenje s najmanje dvije uzastopne otplate, koje čine najmanje osminu cijene
 • Pretpostavke odgovornosti za štetu (čl. 1045. ZOO-a/05)
  • Neka je djelatnost opasna samo onda kad u njezinom redovitom tijeku, već po samoj njezinoj tehničkoj prirodi i načinu obavljanja, može biti ugroženo zdravlje ljudi i imovina, tako da to ugrožavanje iziskuje povećanu pažnju osoba koje obavljaju tu djelatnost
 • Odgovornost za štetu od neosiguranog vozila (čl. 91. ZO-a)
  • Vlasnik vozila koji nije osigurao vozilo od automobilske odgovornosti, kojim je nanesena šteta – odgovara solidarno s vozačem koji je upravljao vozilom Hrvatskom uredu za osiguranje koji je naknadu te štete isplatio oštećenoj osobi
 • Naknada štete zbog dugotrajnosti postupka (čl. 13. Zakona o sustavu državne uprave)
  • Republika Hrvatska odgovara za štetu po načelu uzročnosti (objektivna odgovornost) a koja nastane zbog nezakonitog ili nepravilnog rada tijela državne i javne uprave, a što se odnosi kako na rad upravnih tako i sudskih tijela.

Stvarno pravo

 • Zahtjev za zabranu uznemiravanja u vršenju vlasničkih prava na nekretnini (čl. 167. st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Raspolaganje javnim dobrom je ništavo i na javnom dobru se ne može steći pravo vlasništva.
 • Pravo korištenja na nekretnini koja nije privedena svrsi (članak 53. Zakona o građevinskom zemljištu)
  • Raniji korisnik kojem je prestalo pravo korištenja ne stječe ponovno pravo korištenja samim time što je to pravo izgubio novi korisnik.
 • Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na dijelovima zemljišno knjižnih čestica (čl. 159. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 10. Zakona o zemljišnim knjigama)
  • Kada tužitelj zahtjeva utvrđenje prava vlasništva dosjelošću točno određenog dijela nekretnine, tada on ne može biti utvrđen suvlasnikom određenog idealnog dijela nepodijeljene nekretnine.
 • Stjecanje prava vlasništva gradnjom na tuđem zemljištu (čl. 368. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, & 418. Općega građanskog zakonika)
  • Tužitelj se ne može smatrati poštenim posjednikom ako je znao da gradi na tuđem zemljištu.
 • U pravnom prometu uzima se da je idealni dio stvari samostalna stvar. (čl. 37. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Za stjecanje suvlasništva ne postoje posebne pravne osnove različite od onih na temelju kojih se stječe pravo vlasništva.
 • Svim suvlasnicima stambene zgrade pripada pravo na suposjed stvari, dok se ne donose odluka da će međusobno podijeliti posjed stvari. (čl. 42. st.1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

  • Suvlasnik stambene zgrade ovlašten je štiti svoj suposjed od drugih suvlasnika ako je potpuno isključen od dotadašnjeg suposjeda stvari.

 • Stjecanje prava vlasništva društvenih poduzeća –pretvorba društvenih poduzeća (čl. 390a. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Trgovačko društvo kao pravni slijednik društvenog poduzeća, po završenoj pretvorbi društv

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2017, str. 141

Porezno pravo

 • Pravo na odbitak pretporeza – sustav prijenosa porezne obveze

Radno pravo

 • Zaštita prava zaposlenika kod prijenosa poduzeća

Radno pravo

 • Prijenos poduzeća – primjena u odnosu na preuzimatelja

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2017, str. 149
 • Industrijski dizajn. Dizajnom se naziva vanjski izgled proizvoda u cijelosti ili dijela proizvoda koji proizlazi iz njegovih obilježja, osobito crta, kontura (obrisa), boja, oblika, teksture i/ili materijala samoga proizvoda i/ili njegove ornamentacije.
 • Podatci koji se ne smiju tražiti od radnika. Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto poslodavac ne smije tražiti od radnika one podatke koji nisu u neposrednoj vezi s radnim odnosom.
 • Mjesto oporezivanja pristupa sajmu nautike. Mjesto obavljanja usluga pristupa izložbama i sajmovima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno zbivaju.
 • Priznavanje pretporeza prilikom početnog ulaganja. Pravo na odbitak PDV-a nastaje u trenutku nastanka obveze obračuna PDV-a koji se može odbiti, ali se moraju zadovoljiti ostali uvjeti propisani Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
 • Primjena porezne stope na obroke u okviru smještaja. Od 1. siječnja 2017. promijenile su se odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kojima su propisane isporuke koje podliježu sniženim stopama PDV-a.
 • Lokalna i područna samouprava. Temeljna je svrha jedinica lokalne samouprave da se u njima neposredno ostvaruju potrebe građana iz lokalnoga djelokruga, u pravilu bez izravnoga djelovanja državne vlasti, a na temelju načela o neposrednom odlučivanju građana o svojim potrebama u okviru jedinice lokalne samouprave.
 • Načelo razmjernosti. Načelo razmjernosti može biti osnova osporavanja i ocjene zakonitosti pojedinačne odluke javnopravnog tijela.
 • Određivanje naknade za ekspropriranu nekretninu. U postupku određivanja naknade za ekspropriranu nekretninu prema prijašnjim propisima u kojima nije donesena pravomoćna odluka o naknadi, naknada se određuje prema stanju nekretnine u vrijeme eksproprijacije, ali prema tržišnoj vrijednosti u vrijeme utvrđivanja naknade. Prijašnjem vlasniku pripada pravo na zakonske zatezne kamate koje teku od dana donošenja rješenja o naknadi.
 • Susjedski odnosi. U postupku provedbe mjera za zaštitu od buke u ugostiteljskom objektu, susjed ima svojstvo stranke neovisno o daljnjem postupku utvrđivanja minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)