RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uspostava sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom u RH

pip - 12.2017, str. 3

      U ovome članku autorica prikazuje djelokrug i obveze jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u uspostavi sustava održiva gospodarenja komunalnim otpadom, osobito s obzirom na preuzete obveze RH prema Ugovoru o pristupanju RH Europskoj uniji i drugim izvorima europskog prava.

1. Uvod
2. Temelji politike i zakonodavni okvir gospodarenja otpadom u EU-u
3. Obveze RH u postupanju s komunalnim otpadom prema Ugovoru o pristupanju RH EU-u
4. Zakonodavni okvir održiva gospodarenja otpadom u RH
5. Opći akti predstavničkog tijela JLS o gospodarenju komunalnim otpadom
6. Umjesto zaključka

Ocjena zakonitosti općih akata – iz upravnosudske prakse

pip - 12.2017, str. 11

      U nastavku ovoga teksta autor daje prikaz relevantnih odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u kojima je odlučivao o ocjeni zakonitosti općih akata.

1. Uvod
2. Primjeri iz sudske prakse

Donesen Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa

pip - 12.2017, str. 14

      Autor u članku daje prikaz propisanih uvjeta za provedbu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa (Nar. nov., br. 49/17.) koji se primjenjuje od 2. lipnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Pravna osnova
3. Opći okvir za prekogranično pružanje usluga u RH
4. Uvjeti pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u RH
5. Provjera stručnih kvalifikacija kandidata radi privremenog i povremenog pružanja usluga
6. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
7. Podnošenje zahtjeva za priznavanjem inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan u RH
8. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata

Upravni nadzor nad provedbom propisa o javnoj nabavi

pip - 12.2017, str. 19

      Autori u članku analiziraju institut upravnog nadzora prema Zakonu o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16., dalje: ZOJN), s tim da je riječ o upravnom nadzoru nad javnom nabavom pri čemu pod tim pojmom razumijemo isključivo upravni nadzor za razliku od nadzora koji provode Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (žalbeni nadzor), Državni ured za reviziju (revizijski nadzor) te nadležni upravni sudovi (upravnosudski nadzor). U članku se daje i pregled elemenata predmetnog instituta uz isticanje kritičnih točaka u uređenju upravnog nadzora prema ZOJN-u, te se predlažu izmjene predmetnog instituta de lege ferenda.

1. Uvod
2. Zakonska osnova upravnog nadzora nad javnom nabavom
3. Nadležnost, opseg, svrha upravnog nadzora te nadzorne ovlasti nadležnog tijela
4. Upravni nadzor de lege ferenda (po slovu zakona)
5. Zaključak

Pravni lijekovi prema Zakonu o upravnim sporovima s posebnim osvrtom na recentnu upravnosudsku praksu

pip - 12.2017, str. 24

      Prema odredbi čl. 18. Zakona o upravnim sporovima u upravnom sporu tuženik je javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku, postupilo ili propustilo postupiti, odnosno stranka je upravnog ugovora. Taj Zakon (st. 2. čl. 2.) smatra javnopravnim tijelom tijelo državne uprave, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnu osobu koja ima javnu ovlast i pravnu osobu koja obavlja javnu službu (pružatelj javnih usluga).
      Stoga, imajući u vidu položaj javnopravnog tijela kao tuženika u upravnom sporu, u ovom broju časopisa objavljujemo članak o pravnim lijekovima prema Zakonu o upravnim sporovima u kojem autori stavljaju poseban naglasak na recentnu sudsku praksu Visokoga upravnog suda RH, a koja može poslužiti javnopravnim tijelima kad nastupaju kao stranke u upravnom sporovima.

1. Uvodne napomene
2. Sudska praksa

Pomoćnici u nastavi, stručni komunikacijski posrednici – zapošljavanje u školskim ustanovama

pip - 12.2017, str. 31

     Ususret donošenju novog pravilnika koji uređuje pitanja vezana uz pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike, autor u ovome članku skreće pozornost na problematiku, u ovom trenutku, nedefiniranja uvjeta pri uključivanju u odgojno-obrazovni rad školskih ustanova te na problematiku ostalih nedefiniranih materijalnih prava pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u njihovim radnim odnosima.
     Dana 1. lipnja 2017. godine nadležno je ministarstvo otvorilo javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima.
     Rok za zaprimanje komentara zainteresirane javnosti bio je do 1. srpnja 2017. godine.
     Do trenutka donošenja Pravilnika, odnosno njegovih provedbenih propisa koji će detaljnije objasniti načine uključivanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi te stručnih komunikacijskih posrednika pri zasnivanju radnih odnosa, postupat će se u skladu s relevantnima zakonima.

1. Sistematizacija u okviru zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
2. Formalni uvjeti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi / stručnoga komunikacijskog posrednika
3. Postupak radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika
4. Problematika u primjeni materijalnih prava iz radnih odnosa u skladu sa sklopljenim ugovorom o radu na određeno vrijeme te izvedbe rada shodno sklopljenom ugovora o djelu
5. Umjesto zaključka 

Novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

pip - 12.2017, str. 40

      Od 1. studenog 2017. primjenjuje se novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kojim se pretežito zadržavaju postojeće prava iz do tada važećega istoimenog kolektivnog ugovora.
      Sažeti pregled odredaba kolektivnog ugovora koji je prvenstveno usmjeren na nastale promjene može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Na koga se primjenjuje KU
3. Pregled nekih odredaba KU-a
4. Pregled nekih prava iz KU-a iz 2017. godine
5. Zaključak

Porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom

pip - 12.2017, str. 43

      Pod pojmom valutne klauzule podrazumijeva se klauzula koja se unosi u kupoprodajne ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju između nastanka novčane obveze i trenutka njezina plaćanja. Svrstava se u skupinu zaštitnih klauzula kojima se eliminira valutni rizik, odnosno rizik razlike unutarnje domaće vrijednosti i vanjske vrijednosti novca. Autorica u članku obrazlaže porezno motrište ugovora s valutnom klauzulom na konkretnim primjerima iz poslovne prakse.

1. Ugovaranje valutne klauzule
2. Porezno motrište valutne klauzule
3. Računovodstveno motrište valutne klauzule
4. Zaključak

Pravilo o ograničavanju kamata: predstavljanje i kritike

pip - 12.2017, str. 48

      U svrhu borbe protiv izbjegavanja plaćanja poreza međunarodnih trgovačkih društava (dalje: MTD) u srpnju 2016. godine donesena je Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (dalje: ATA Direktiva). Autori u članku izlažu dio ATA Direktive koji se odnosi na opća pravila o ograničavanju kamata na zajmove te navode moguće probleme ustavnopravne prirode na nacionalnoj razini pri njihovoj implementaciji u državama članicama EU-a.

1. Uvod
2. Nova pravila o općenitom ograničenju odbijanja kamata iz ATA Direktive
3. Kritike na račun čl. 4. ATA Direktive
4. Zaključak

Elektroničke usluge korištenjem jedinstvenog portala Porezne uprave

pip - 12.2017, str. 52

      Poduzetnicima koji obavljaju gospodarsku djelatnost Porezna je uprava omogućavala korištenje mnogih e-usluga putem sustava elektroničkih usluga ePorezna. Međutim, od sredine lipnja 2017. godine uvođenjem Jedinstvenog portala Porezne uprave (dalje: JPPU), osim poduzetnika, e-uslugama mogu se koristiti i građani.
      Naime, uvođenjem JPPU-a omogućen je pristup svim dosadašnjim e-uslugama iz sustava ePorezna, a koje su proširene novim uslugama. No JPPU omogućuje korištenje velikog broja e-usluga Porezne uprave i građanima, i to povezivanjem sa sustavom e-Građani, a uporabom elektroničkih vjerodajnica bez potrebe za dodatnom registracijom. Novina je i da se nadogradnjom JPPU-a želi omogućiti velikim poreznim obveznicima izravno spajanje vlastita softvera na e-usluge Porezne uprave, što će pridonijeti smanjenju njihovih troškova pri ispunjavanju poreznih obveza.

1. Uvod
2. Pristup elektroničkim uslugama
3. Kako postati korisnik JPPU-a
4. Početna stranica JPPU-a
5. Vrste usluga koje sadržava JPPU
6. Elektronički obrasci iz sustava ePorezna
7. Zaključak

Mjesto oporezivanja građevinskih usluga

pip - 12.2017, str. 61

      U poslovnoj su praksi česte situacije kada se tuzemni porezni obveznici javljaju kao izvođači radova u drugim državama članicama Europske unije. Naravno, sve je više i stranih izvođača koji obavljaju građevinske usluge na nekretninama u Republici Hrvatskoj koji pritom nailaze na brojna pitanja u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga u RH i registriranjem za potrebe PDV-a u RH, a o čemu više u nastavku.

1. Uvod
2. Utvrđivanje mjesta oporezivanja građevinskih usluga
3. Postupanje tuzemnih poreznih obveznika kada obavljaju građevinsku uslugu izvan RH
4. Postupanje stranih poreznih obveznika kada obavljaju građevinsku uslugu u RH
5. Zaključak

Pregled važnijih zakona donesenih u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenog 2017. godine

pip - 12.2017, str. 66

      Razdoblje od početka 2017. godine do kraja studenoga s gledišta donošenja zakona u RH bilo je jedno od najmanje intenzivnih u povijesti RH. Takvo stanje samo po sebi nije negativno, dapače, mnogi ga smatraju i povoljnim zbog suviše intenzivne normativne aktivnosti prethodnih godina i prevelikog broja zakona (većinom podosta sumnjive kvalitete).
      Unatoč manjemu broju, od početka godine pa do kraja studenoga 2017. godine donesen je određeni broj važnih zakona. Jedan njihov dio, prema našemu izboru, ovdje se kratko izlaže s navođenjem naziva, dana objave u službenom glasilu RH, dana njegova stupanja na snagu i kratkog pregleda najvažnijih dijelova njihova sadržaja.

1. Uvod
2. Pregled zakona s komentarom
3. Zaključak

Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

pip - 12.2017, str. 80

      Autorica u ovome članku analizira i raspravlja o određenim pitanjima vezanim uz ovrhu radi ostvarenja tražbina zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primitcima.
      Naime, u ovome se članku analiziraju pojedini aspekti ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju u kontekstu prisilnog ostvarenja tražbine uzdržavanja. U članku će se analizirati te raspraviti i pojedina pitanja uz institut zapljene po pristanku obveznika uzdržavanja koji omogućava ostvarenje tražbine uzdržavanja mimo suda.
      U članku se pod ovrhom radi uzdržavanja podrazumijeva ovrha radi ostvarenja uzdržavanja prema Obiteljskom zakonu iz 2015. godine, neovisno o tome tko je ovlaštenik uzdržavanja (dijete, bračni drug, izvanbračni drug…), osim ako iz konteksta rada izrijekom ne proizlazi drukčije.

1. Uvod
2. Sudionici postupka
3. Posebna načela obiteljskoga ovršnog prava
4. O troškovima obiteljskih ovršnih postupaka
5. O dostavi i isticanju sudskih odluka na e-Oglasnu ploču suda
6. Žalba u obiteljskom ovršnom pravu: nesuspenzivnost žalbe
7. Određivanje ovrhe radi uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima
8. Zapljena po pristanku obveznika uzdržavanja
9. Zaključak

Međuvlasnički ugovor

pip - 12.2017, str. 88

      Autor u članku objašnjava međuvlasnički ugovor (dalje: MU) kojim se uređuju odnosi vlasnika posebnog dijela nekretnine (etažno vlasništvo) u vezi s upravljanjem i uporabom zgrade čiji su oni suvlasnici, a u kojoj oni imaju etažno vlasništvo stana ili druge samostalne uporabne prostorije (posebni dio nekretnine). U članku se ukratko objašnjava i pojam vlasništva, suvlasništva, etažnog vlasništva odnosno vlasništva posebnoga dijela nekretnine.

1. Uvod
2. Vlasništvo
3. Suvlasništvo
4. Etažno vlasništvo – vlasništvo posebnih dijelova nekretnine
5. Međuvlasnički ugovor

Novela Zakona o zemljišnim knjigama

pip - 12.2017, str. 93

      Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama koji je objavljen 8. studenog 2017. godine (Nar. nov., br. 108/17.) nastoji se učiniti učinkovitijima postupci osnivanja, obnove ili dopune zemljišne knjige te učiniti djelotvornijom reformu zemljišnoknjižnog sustava, ali i ubrzati postupak usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja nekretnina, a o čemu pročitajte više u članku.

1. Uvod
2. Javne isprave – temelj upisa u zemljišne knjige
3. Posebni zemljišnoknjižni postupci – postupci osnivanja, obnove ili dopune zemljišne knjige
4. Ispravni postupak – prigovori, prijave
5. Pojedinačni ispravni postupak
6. Pojedinačno preoblikovanje zemljišnih knjiga u BZP-u
7. Zaključak

Zaštita izuma patentom (I.)

pip - 12.2017, str. 99

      Autor u prvom dijelu članka objašnjava pojam izuma koji podrazumijeva svako znanje o vanjskom svijetu koje ima karakter objektivne novosti, dok u patentnopravnom značenju izum predstavlja posebnu konstrukciju koja predstavlja intelektualnu tvorevinu. Objašnjava i na koji način registrirati patent te pravni status izuma stvorenih u radnom odnosu ili u vezi s djelatnošću poslodavca. U drugom dijelu članka, koji će biti objavljen u PiP-u br. 1/18., objasniti će se Europsko uređenje zaštite patenta.

1. Pojam patenta
2. Registracija patenta
3. Pravni status izuma stvorenih u radnom odnosu ili u vezi s djelatnošću poslodavca
4. Umjesto zaključka

Sigurnost podataka u računalnom „oblaku“

pip - 12.2017, str. 106

      Računalni „oblak“ (engl. cloud) danas je postalo uobičajeno mjesto za spremanje, dijeljenje pa čak i kreiranje različitih sadržaja koji čine informacijsku imovinu pojedinca ili organizacije. Korištenje servisa kao što je Dropbox, OneDrive i dr., s pomoću kojih se kolegi iz susjednog ureda ili na drugom kontinentu mogu učiniti dostupnim podatci u elektroničkom oblaku, danas je svakodnevno na način na koji je donedavno bio uobičajeno služiti se telefaksom. No korištenje računalnim oblakom ima svoje pravne i sigurnosne rizike kojih treba biti svjestan u praksi.

1. Uvodno o računalnom oblaku
2. Vlasništvo nad informacijama u oblaku
3. Osnovni rizici i sigurnost u oblaku
4. Zaključno

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 12.2017, str. 112

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Iznajmljivanje prostora u kampovima - najam i smještaj

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

 • Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila - prodavatelj mali porezni obveznik

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2017, str. 113

II. Posebni porezi i trošarine

 • Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda i obračun trošarine na nabavljene količine etilnog alkohola koje nisu odobrene odobrenjem za oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda
 • Elektronički uređaj za pušenje duhana
 • Prodaja na daljinu trošarinskih proizvoda - jakih alkoholnih pića
 • Korištenje vozila s HR registarskim oznakama na teritoriju Republike Hrvatske od rezidenta Republike Irske
 • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Olakšice kod nabave motornog vozila za osobe s invaliditetom
 • Povrat posebnog poreza na kavu
 • Primjena čl. 3. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda - sok od grejpfruta
 • Trošarina na voćna vina i registracija trošarinskog obveznika
 • Trošarinski status parfema koji sadrže etilni alkohol
 • Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda i obračun trošarine na djelomično denaturirani alkohol nabavljen izvan odobrenog roka i/ili povrh odobrenih količina
 • Privremeni unos motocikala iz EU - registracija u RH i povrat u zemlju EU
 • Proizvodnja likera teranino u komercijalne svrhe
 • Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila - testna vozila ako zadovoljavaj propisani uvjet
 • Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila - uslužno plaćanje posebnog poreza na račun naveden na poreznom rješenju
 • Proizvodnja jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe
 • Kretanje grijanih duhanskih proizvoda
 • Plaćanje PDV-a na stjecanje prilikom unosa vlastitog motocikla iz druge države članice EU-a - nema obveze plaćanja PDV-a
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda - proizvod kapsule od kave
 • Određivanje poreznog statusa proizvoda- bezalkoholni izotonički napitak
 • Unos pržene kave za pripremu ekspressa
 • Djelatnost primalje - asistentice i zatečene primalje srednjoškolskog obrazovanja

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravstva

pip - 12.2017, str. 123
 • Troškovi izdavanja potvrda na glavni projekt
 • Pojašnjenje odredaba Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Rekonstrukcija ozakonjene zgrade

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 12.2017, str. 124
 • Građevina sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
 • Obavijest o posebnim uvjetima
 • Građenje i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Nadzorni inženjer
 • Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
 • Primjena prostornog plana
 • Liječenje inozemnih osiguranika koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti – Uputa za postupanje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 12.2017, str. 127
 • Elektronička razmjena podataka za potrebe stručno-medicinskih vještačenja u postupcima utvrđivanja prava za slučaj ozljede na radu

Domaća sudska praksa

pip - 12.2017, str. 128

Obvezno pravo

 • Zastara - nastupanje zastare (čl. 368. ZOO-a/91)
  • Kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je njegovo pravo upisano u zemljišnoj knjizi, ali se zastarjele tražbine kamata i drugih povremenih davanja, ne mogu namiriti iz opterećene stvari
 • Zastara anuiteta (čl. 372. ZOO-a/91)
  • Povremene tražbine (npr. anuiteti) zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svake pojedine tražbine
 • Početak tijeka zastare (čl. 376. ZOO-a/91)
  • Objektivni rok zastare tražbine naknade štete počinje teći od dana kada je šteta nastala
 • Različiti osiguratelji vučnog i priključnog vozila (čl. 82. ZO-a)
  • Kada je štetu skrivio vozač koji je upravljao vučnim vozilom s priključnim vozilo, a vučno vozilo bilo osigurano kod jednog društva za osiguranje, a priključno kod drugog društva za osiguranje, trećim oštećenim osobama ta društva solidarno odgovaraju za štetu
 • Solidarna odgovornost osnivača ustanove (čl. 59. ZU-a)
  • Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njezine obveze
 • Nedostatk pismene forme ugovora - nepošteni stjecatelj vlasništva (čl. 72. st. 1. ZOO-a)
  • Stjecatelj se smatra nepoštenim ako je znao za neslaganje zemljišnoknjižnog i izvanknjižnog stanja nekretnine ili kad mu je to ostalo nepoznato zbog njegove nepažnje.

Stvarno pravo

 • Tužbeni zahtjev radi zaštite posjeda (čl. 22. ZV-a)
  • Tužbeni zahtjev koji se upravlja radi zaštite posjeda putem suda sastoji se od tri elementa: 1. da se utvrdi čin smetanja tužiteljeva posjeda, 2. da se tuženiku naredi uspostava ranijeg posjedovnog stanja, te 3. da se zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće
 • Sudska zaštita posjeda (čl. 22. ZV-a)
  • Samovlasno smetanje posjeda je prva pretpostavka za pružanje posjedovne zaštite
 • Sadržaj odluke kojom se pruža posjedovna zaštita (čl. 22. ZV-a)
  • Ako je u trenutku smetanja posjeda uspostavljeno prijašnje posjedovno stanje nekom radnjom tuženika, sud će odbiti dio tužbenog zahtjeva za uspostavu prijašnjeg posjedovnog stanja
 • Zajednička pričuva (čl. 380. ZV-a)
  • Za vrijeme fiducijarnog vlasništva fiducijarni vjerovnik nije u posjedu nekretnine, niti ima ovlasti da koristi nekretninu, pa zbog toga nije ni u obvezi plaćati sredstva zajedničke pričuve
 • Građenje na zemljištu u društvenom vlasništvu (čl. 388. ZV-a)
  • Građenjem na građevinskom zemljištu u društvenom vlasništvu nije se moglo steći pravo vlasništva toga zemljišta
 • Građenje na tuđem zemljištu (čl. 153. i čl. 154. ZV-a)
  • Mogućnost stjecanja prava vlasništva građenjem postoji jedino u odnosu na poštene graditelje.
 • Stjecanje vlasništva prenamjenom zajedničkih prostorija (čl. 372. ZV-a)
  • Tko je na temelju odobrenja koje je nadležna vlast dala u granicama svoje ovlasti na takvo imovinskopravno raspolaganje, o svome trošku proveo prenamjenu zajedničkih prostorija u zgradi u društvenom vlasništvu u stan ili drugu samostalnu prostoriju, stekao je time na temelju i u okviru toga odobrenja pravo vlasništva prenamijenjenih prostorija kao posebnog dijela nekretnine.
 • Stjecanje vlasništva na planinarskom domu (čl. 9., čl. 395. st. 2. ZV-a)
  • Nije osnovan zahtjev za utvrđivanjem vlasništva na objektu sagrađenom na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.
 • Nedopustivost ovrhe - bračna stečevina (čl. 122. ZV-a)
  • Činjenica da je založni dužnik bio u braku, sama po sebi ne može predstavljati niti indiciju, a niti relevantan dokaz da nekretnina glede koje zasniva založno pravo, predstavlja bračn

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2017, str. 143

Porezno pravo - PDV

 • Poslovna djelatnost ne mora se obavljati na adresi navedenoj na računu

Trgovačko pravo - stečaj

 • Pobijanje pranvih radnji stečajnog dužnika – namjera oštećenja

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 12.2017, str. 152
 • Način ostvarivanja prava radnika u slučaju stečaja poslodavca. Zakonom o osiguranju radničkih tražbina utvrđuju se pravna pravila o zaštiti materijalnih prava iz radnih odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem.
 • Rad umirovljenika. Korisnik mirovine je osiguranik kojemu je priznato pravo na mirovinu, odnosno na novčano primanje iz mirovinskog osiguranja.
 • Obračun PDV-a na ulaznicu za sajam. Mjesto obavljanja usluga pristupa izložbama i sajmovima te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
 • Prestanak primjene postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama može po isteku tri godine od početka primjene toga postupka prijeći na obračun PDV-a prema obavljenim isporukama.
 • Priznavanje pretporeza kod poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge. No treba istaknuti da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na sve isporuke.
 • Obračun PDV-a na najam štanda. Mjestom obavljanja usluge u vezi s nekretninama smatra se mjesto gdje se nekretnina nalazi, ali usluga stavljanja štanda na raspolaganje tijekom održavanja sajma oporezuje se prema sjedištu primatelja usluge ako je on porezni obveznik.
 • Suodlučivanje radnika. Ne postoji obveza radnika da imaju svoga predstavnika u organu poslodavca, nego je to samo njihovo pravo koje obvezuje poslodavca da ne ometa (trpi) ostvarenje toga prava radnika.
 • Otkaz ugovora o radu zbog otvaranja stečajnog postupka. Ugovor o radu može se otkazati zbog otvaranja stečajnoga postupka nad poslodavcem u svako doba nakon otvaranja toga postupka, koji je poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.
 • Vraćanje radnika na rad (posao). Radnik može biti vraćen na rad (na posao) na temelju pravomoćne presude ili druge odgovarajuće ovršne isprave ili na temelju rješenja suda o privremenoj mjeri.
 • Sud ne će po službenoj dužnosti vratiti radnika na rad bez njegova izričitog zahtjeva.
 • Naknada plaće za vrijeme blagdana. Radnik ima pravo na povećanu plaću ako radi na blagdan ili neradni dan. Ako radniku „slobodan dan“ padne na blagdan (ili neradni dan), radnik ne bi imao pravo na naknadu plaće za taj dan, jer je ostvario plaću za već odrAđeni posao, pa ne radi, ne zbog blagdana nego zato što ima „slobodan dan“. Naknada plaće, ako radnik ne radi za vrijeme blagdana, isplaćuje se za neostvarenu plaću zbog blagdana, a ne ako na blagdan ne radi zbog drugih razloga, osim ako je drukčije određeno nekim aktom iz čl. 95. Zakona o radu. 
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)