RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskoga poreznog postupka

pip - 5.2016, str. 3

U ovom se članku problematizira pojam i značenje instituta obvezujućih mišljenja kao dijela poreznih sustava i poreznih postupovnih pravila. Prikazuju se opća obilježja akta čije je donošenje u nadležnosti porezne vlasti, a kojemu je cilj pridonijeti predvidljivosti primjene normi poreznog prava. Poredbeno pravna iskustava koristan su pokazatelj već stvorenih praksa te daju uvid u stvarne i očekivane učinke primjene instituta obvezujućih mišljenja. Hrvatsko porezno pravo dobilo je navedeni institut novelom Općega poreznog zakona u 2015. godini, nakon prethodna neuspjela pokušaja iz 2009. godine.
Obvezujuća su mišljenja institut suvremenih poreznih sustava koji je usmjeren zaštiti prava poreznih obveznika i ostvarenju potrebne predvidivost postupanja poreznih tijela pa time i pravne sigurnosti. Istodobno, primjećuje se da se obvezujućim mišljenjima pridaju i druge zadaće.

1. Uvodno razmatranje
2. O pojmu obvezujućih poreznih mišljenja
3. Poredbenopravna rješenja poreznih obvezujućih mišljenja
4. Obvezujuća mišljenja u hrvatskom poreznom sustavu
5. Zaključna razmatranja

Međunarodno porezno planiranje multinacionalnih korporacija s posebnim osvrtom na ulogu nematerijalne imovine (II.)

pip - 5.2016, str. 13

U prvome dijelu ovoga članka prikazane su osnovne koncepcije međunarodnoga poreznog prava koje je nužno poznavati prilikom poduzimanja aktivnosti poreznog planiranja, napose planiranja vezanog za multinacionalne korporacije, te su pojmovno određena sljedeća načela: načelo zasebnog subjekta, načelo povezanosti, koncepcija fiskalne rezidentnosti, koncepcija stalne poslovne jedinice te načelo neovisnosti. Pojašnjen je i pojam međunarodnoga poreznog planiranja te su prikazani njegovi osnovni oblici.
U ovome drugom dijelu članka autor istražuje osnovne tehnike poreznog planiranja kojima se služe spomenute korporacije kako bi postigle porezno optimalan tretman aktivnosti vezanih za iskorištavanje različitih oblika nematerijalne imovine. Početno se pojašnjava pojam nematerijalne imovine, osobito iz perspektive prava poreza na dobitak, zatim različite tehnike poreznog planiranja vezanog za nematerijalnu imovinu, koje su podijeljene u tri osnovne skupine, ovisno o trenutku njihove primjene. Nakon toga se prikazuje porezna strategija Googlea koja se zasniva na spoju prethodno opisanih tehnika poreznog planiranja.

4. Uloga nematerijalne imovine u međunarodnom poreznom planiranju multinacionalnih korporacija
5. Prikaz porezne strategije Googlea: premještanje dobitka unutar grupe postizanjem porezno-optimalnog tretmana nematerijalne imovine
6. Zaključak

Ugovorna kazna s gledišta ZOO-a, sudske prakse i posebnih uzanci u građenju

pip - 5.2016, str. 21

Ugovorna kazna bitan je čimbenik obveznog prava koji se u praksi razmjerno često pojavljuje, posebice glede određenih vrsta ugovora (napose kod ugovora o građenju). U nas su zakonska pravila o ugovornoj kazni razmjerno stabilna kroz gotovo četiri desetljeća (tek uz manje promjene) pa vezano za pojedina pitanja u relevantnoj sudskoj praksi već postoje jasno oblikovana i aktualno primjenjiva shvaćanja.
U ovom se članku donosi prikaz ugovorne kazne s obzirom na normativna rješenja u ZOO-u iz 1978. godine te pozitivnog ZOO-a s osvrtom na pripadnu sudsku praksu s obzirom na pojedina zakonska rješenja. Pruža se i osvrt na Posebne uzance u građenju, uz usporedbu njihovih rješenja glede ugovorne kazne s pravilima u ZOO-u te na radnopravnu materiju zabrane natjecanja radnika s poslodavcem gdje se također može ugovoriti.

1. Uvodne napomene i pravni izvori
2. Strogost (kogentnost) normi kojima se u ZOO-u uređuju opća pravila ugovorne kazne
3. Način, visina i oblik određivanja ugovorne kazne
4. Pravna sudbina sporazuma o ugovornoj kazni
5. Vjerovnikova prava
6. Smanjenje ugovorne kazne
7. Ugovorna kazna, stvarno pretrpljena šteta i naknada štete
8. Zakonom određena naknada i ugovorna kazna
9. Što se postiže ugovornom kaznom
10. Ugovorna kazna i zatezne zakonske kamate
11. Ugovorna kazna kod ugovora o građenju prema Posebnim uzancama u građenju
12. Ugovorna kazna u radnom pravu – kod ugovorne zabrane natjecanja radnika s poslodavcem
13. Zaključak

Posljedice otkaza kolektivnog ugovora

pip - 5.2016, str. 32

Zbog specifične pravne naravi kolektivnog ugovora, a s obzirom na status ugovornih strana i ugovornu materiju te njegovu važnost u odnosu na opću svrhu kolektivnog pregovaranja, u ovom se članku razmatraju pitanja vezana za otkaz kolektivnog ugovora i posljedice toga otkaza kada kolektivni ugovor otkazuje poslodavac. U takvoj situaciji bitne su posljedice (učinci) otkaza na prava koja su kolektivnim ugovorom bila za radnika povoljnije uređena, ali i moguća odgovornost poslodavca s motrišta postojanja objektivno opravdanog razloga za otkazivanje kolektivnog ugovora.

1. Uvodno
2. Pravne osnove kolektivnog pregovaranja
3. Otkazivanje kolektivnog ugovora
4. Stajališta sudova
5. Završne napomene 

Radni odnosi u školskim ustanovama - poseban osvrt na zasnivanje radnih odnosa u tim ustanovama

pip - 5.2016, str. 38

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi taksativno su navedene formalno-pravne pretpostavke odnosno uvjeti, kauzalno tretirani načelom lex specialis derogat legi generali (Glava XI., čl. 105. do 114.), kao prikaz modusa za zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama.
Bitno je naglasiti da se u kontekstu zasnivanja radnih odnosa u školskim ustanovama uz taj Zakon primjenjuje niz drugih na temelju njega donesenih podzakonskih akata i drugih propisa te kolektivnih ugovora koji neposredno uređuju zasnivanje radnih odnosa u djelatnosti osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Diskrepancijom kvantitete primjene različitih propisa u okviru zasnivanja radnih odnosa u školskim ustanovama, potrebno je težište primjene, vođene načelom lex specialis derogat legi generali, staviti na taj Zakon kao lex specialis u odnosu na druge opće propise (Zakon o radu i dr.), pazeći da se kombiniranjem odredaba posebnog i općeg propisa ne bi narušilo samo to načelo.
Jednako tako, pregledom navedenih odredaba potkrijepit će ih se primjerima iz prakse i tumačenjima kolektivnih ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji predstavljaju pravne norme o radnim odnosima i imaju prošireni djelokrug važenja u odnosu na određena radno pravna pitanja koja uređuju u odnosu na zakonske i podzakonske akte kojima država na apstraktan način uređuje te društvene odnose.

1. Uvod
2. Zasnivanje radnih odnosa u školskim ustanovama

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

pip - 5.2016, str. 47

Poslodavci su suočeni s promjenama na tržištu koje mogu imati utjecaja na njihovo poslovanje i na okolnosti koje su postojala u vrijeme zaključenja ugovora o radu s radnikom, odnosno, kada zbog promjena na tržištu nakon zaključenja ugovora o radu s radnikom poslodavac više nije u mogućnosti ponuditi radniku ugovorenu plaću ili ponuditi drugo radno mjesto, tada može otkazati ugovor o radu, uz istodobnu ponudu izmijenjenog ugovora o radu, a o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Zakonsko uređenje instituta prestanka radnog odnosa
3. Pojam i svrha Otkaza s ponudom izmjenjenog ugovora o radu
4. Razlozi za otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza i ponude
6. Radnikove mogućnosti

Raspolaganje tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

pip - 5.2016, str. 51

Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine Uredbu o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku (Nar. nov., br. 122/15., dalje: Uredba) na temelju čl. 211.a Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i 26/15., dalje: OPZ), o čemu više u nastavku ovoga članka.

1. Uvod
2. Porezni dug
3. Nadležnost i savjetodavno vijeće
4. Postupak odlučivanja o pravima iz porezno-dužničkog odnosa u predstečajnom i stečajnom postupku
5. Pregovori s dužnikom prije pokretanja predstečajnog postupka
6. Umjesto zaključka

Imenovanje, ovlast i dužnosti stečajnog upravitelja prema odredbama Stečajnog zakona

pip - 5.2016, str. 53

Kako je početkom rujna, odnosno 1. rujna 2015. godine, stupio na snagu novi Stečajni zakon, kojim se u naš pravni sustav unose određene promijene, autorica će u ovom članku obraditi novosti vezane uz jedno od tijela stečajnog postupka, točnije stečajnog upravitelja. S obzirom na to da je jedan od najvažnijih preduvjeta za uspješnu i brzu provedbu stečajnog postupka stručan i sposoban stečajni upravitelj, upravo se nova zakonska rješenja u velikoj mjeri i odnose poglavito na stečajne upravitelje. Nadalje, u članku će se razraditi pitanja poput pravnog položaj stečajnog upravitelja, a osobito će se obraditi promjene vezane uz imenovanje stečajnih upravitelja, pravila o izboru stečajnih upravitelja, listama stečajnih upravitelja te stručnom ispitu i obuci za stečajne upravitelje.

1. Uvod
2. Stečajni upravitelj
3. Izbor i imenovanje stečajnog upravitelja metodom slučajnog odabira
4. Ovlasti i dužnosti stečajnog upravitelja
5. Odgovornosti stečajnog upravitelja
6. Nagrada za rad i naknada troškova
7. Razrješenje stečajnog upravitelja
8. Završni račun
9. Zaključak

Neregistrirani znakovi razlikovanja – pravna zaštita u hrvatskom pravu industrijskog vlasništva

pip - 5.2016, str. 60

Pravo industrijskog vlasništva i autorsko pravo dio su prava intelektualnog vlasništva koje podrazumijeva intelektualnu tvorevinu i prava koja su u uskoj vezi s tim tvorevinama. Pravo industrijskog vlasništva uređuje ljudsko duhovno stvaralaštvo, znakove razlikovanja i suzbijanje nelojalne konkurencije, o čemu više u članku.

1. Znakovi razlikovanja u sustavu prava industrijskog vlasništva
2. Neregistrirani znakovi razlikovanja

Neka kritička pravna promišljanja vezana uz predmet Klauz protiv Hrvatske

pip - 5.2016, str. 65

Autor u članku tematizira materiju snošenja troškova u parničnom postupku u slučaju parcijalnoga ili djelomičnoga stranačkog uspjeha u sporu kroz komentare, promišljanja i kritike pravnih shvaćanja koje je o toj materiji zauzeo Europski sud za ljudska prava.

1. Uvod
2. Činjenične i kaznenopravne okolnosti slučaja
3. Provedeni parnični postupak
4. Mjerodavno pravo
5. Postupak pred sudom, pravna stajališta stranaka i pravna promišljanja o nekim pravno dubioznim pravnim shvaćanjima suda
6. Pravna refleksija predmeta Klauz protiv Hrvatske na domaću judikaturu
7. Zaključak

Potvrda o pravomoćnosti

pip - 5.2016, str. 72

Pravomoćnost je svojstvo sudske odluke (rješenja, presude) koje se odnosi na (ne)mogućnost njezina pobijanja, jer se sudska odluka više ne može pobijati žalbom kao redovitim pravnim lijekom. Svojstvo pravomoćnosti utvrđuje u osnovi izdavanja potvrde o pravomoćnosti, o čemu više u članku.

1. Uvod
2. Pravna priroda
3. Pravno utemeljenje
4. Pravni učinci
5. Zaključak

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 5.2016, str. 76

I. Porez na dodanu vrijednost

 • Porez na dodanu vrijednost
 • Porez na dodanu vrijednost na potpore proizvođača jabuka za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju
 • Usluge geodetskog pregleda vertikalnosti silosa
 • Prijenos porezne obveze u poslovanju s otpadom
 • Pružanje usluga izdavanja i prihvata kartica inozemne kartične kuće
 • Poslovna suradnja stranog poreznog obveznika s hrvatskim PDV identifikacijskim brojem i tuzemnog društva

II. Porez na promet nekretnina

 • Primjena čl. 9. st. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina

III. Porez na dohodak

 • Oporezivanje dohotka stečenog prodajom roja pčela na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
 • Reguliranje statusa rezidentnosti sukladno čl. 4. Ugovora između Republike Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

IV. Porez na dobitak

 • Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2016, str. 87

I. Carine

 • Uputa o dokazivanju carinskog statusa robe Unije i uporabi t2l isprava

1. Carinski status robe

2. Sredstva kojima se dokazuje carinski status robe Unije

3. Dokazi carinskog statusa robe Unije u prijelaznom periodu

4. Posebne odredbe o proizvodima morskog ribolova i robi dobivenoj od takvih proizvoda

5. Usluga redovitog brodskog prijevoza

6. Provjera sredstava za dokazivanje carinskog statusa

7. Prijelazne i završne odredbe

 • Uputa za provedbu postupka provoza Unije i zajedničkog provoznog postupka

1. Opće odredbe

2. Provedba postupka provoza

3. Završetak i zaključenje postupka

4. Provedba sigurnosnih mjera

5. Postupci provoza uz uporabu drugih isprava

6. Izvoz i provoz robe Unije

7. Ponovni izvoz robe koja nema status robe Unije

8. Primjena mjera inspekcijskog nadzora nad robom u postupku provoza

9. Prijelazne i završne odredbe

II. Posebni porezi i trošarine

 • Dorada odnosno oplemenjivanje kave koja se nalazi u poreznom skladištu u drugoj državi članici Europske unije
 • Proizvodnja tekućine za pranje vjetrobranskog stakla i otpremanje iste u treće države
 • Prodaja trošarinskih proizvoda na tržnicama
 • Isporuka na mjesto direktne isporuke energenta koji nije bio deklariran u e-TD-u
 • Nastanak obveze plaćanja posebnog poreza na motorna vozila za državljane drugih država članica EU
 • Motorno vozilo posebno prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom
 • GREEN-koncentrat za čišćenje stakla - trošarinski status proizvoda
 • Poslovanje s energentima odnosno proizvodima tarifnih oznaka KN 2710 19 91 i 2710 19 99 i 3826 00 90 u pakiranjima do 210 litara
 • Plaćanje posebnog poreza na vozilo koje je dio imovine tvrtke u stečaju
 • Porezni status vozila RENAULT Kangoo
 • Izvoz sitno rezanog duhana za savijanje cigareta bez označavanja duhanskim markicama Ministarstva financija
 • Označavanje plinskog ulja u trošarinskom skladištu
 • Stjecanje statusa male nezavisne pivovare
 • Tehnološki manjak u proizvodnji kave
 • Unos piva iz druge države članice Europske unije
 • Izdavanje rezervnih kartica Gorivo za plovidbu
 • Upravljanje iznajmljenim motornim vozilom njemačkih registarskih oznaka
 • Tumačenje trošarinskih propisa vezanih uz prodaju alkoholnih pića
 • Nabava plinskog ulja od strane oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda izvan odobrenog roka od 12 mjeseci
 • Registracija registriranog primatelja i mjesta direktne isporuke za poslovanje s plinskim uljem
 • Unos proizvoda tarifne oznake KN 2710 12 21 i 2710 12 25 koji se koriste kao sredstvo za čišćenje, razrjeđivanje i odmašćivanje u kućanstvima
 • Popravak oštećenih motornih vozila i restauracija oldtimer vozila iz EU
 • Trgovanje (obojanim) plinskim uljem
 • Oporezivanje sokova posebnim porezom na bezalkoholna pića

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

pip - 5.2016, str. 119

Najave o skorim izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo socijalne politike i mladih

pip - 5.2016, str. 120

Smanjenje naknade s osnove invaliditeta

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 5.2016, str. 120
 • Projektantski nadzor građenja
 • Evidentiranje u katastru zgrada za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju
 • Postupanje po donošenju rješenja o obustavi u postupku ozakonjenja
 • Izvođenje radova zatvaranja balkona
 • Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, dostava elaborata prostornih planova izrađenih u skladu s pravnim pravilima Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
 • Visina građevine i ukupna visina građevine

Domaća sudska praksa

pip - 5.2016, str. 123

Obvezno pravo

 • Primjena ugovornih odredaba (čl. 99. ZOO-a)
  • Odredbe ugovora primjenjuju se onako kako glase
 • Odgovornost proizvođača stvari s nedostatkom (čl. 179. ZOO/91)
  • Odgovornost proizvođača stvari s nedostatkom za štetu koja je nastala zbog tog nedostatka jest izvanugovorna
 • Mjesto ispunjenja novčanih obveza (čl. 320. ZOO/91)
  • Novčane obveze ispunjavaju se u mjestu u kojem vjerovnik ima sjedište odnosno prebivalište, a u nedostatku prebivališta, boravište
 • Kad zastarijevanje počinje teći (čl. 361. ZOO/91)
  • Zastarijevanje tražbine ne može početi teći prije nego što je vjerovnik imao pravo zahtijevati njezino ispunjenje
 • Valuta obveze (čl. 395. ZOO/91)
  • Dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti Republike Hrvatske izračunava na temelju tečaja valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti

Radno pravo

 • Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika (čl. 107. ZR-a/09)
  • Opravdan razlog za otkaz u slučaju skrivljenog ponašanja radnika predstavlja ustrajnije neizvršavanje obveza iz radnog odnosa
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/91)
  • Potpisivanje isprave vozaču kamiona o primitku velike količine robe koja nije istovarena i zaprimljena kod poslodavca ima značenje osobito teške povrede iz radnog odnosa, zbog koje nastavak radnog odnosa više nije moguć
 • Izvanredni otkaz (čl. 108. ZR-a/09)
  • Okolnost da radnik nema vjerodostojnu svjedodžbu kojom dokazuje da ispunjava propisane uvjete za rad na određenom radnom mjestu osobito je važna činjenica za izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima (čl. 131. ZR-a/09)
  • Otkaz nije dopušten kad poslodavac nije dokazao postojanje opravdanog razloga za otkaz
 • Rok za tužbu protiv odluke o otkazu (čl. 133. ZR-a/14)
  • Ako zadnji dan roka za podnošenje tužbe protiv odluke poslodavca o otkazu ugovora o radu pada u neradni dan, on se produljuje na prvi idući radni dan

Zemljišnoknjižno pravo

 • Pravni posao sklopljen po punomoćniku (specijalna punomoć) (čl. 53. st. 2. ZZK-a)
  • Kada se uknjižba prava vlasništva traži na temelju pravnog posla koji je sklopljen po punomoćniku, zemljišnoknjižni sud će dopustiti uknjižbu prava vlasništva ako je predlagatelj dostavio i punomoć.
 • Iz isprave mora biti vidljiv pravni temelj za upis knjižnog prava, njegove promjene, ograničenja ili prestanak (čl. 43. st. 2 ZZK-a, čl. 115. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
  • Upis prava vlasništva ne može se dopustiti temeljem isprave kojom je dana dozvola uknjižbe (clausula intabulandi) ako iz takve isprave ne proizlazi pravni temelj po kojem je došlo do stjecanja knjižnog prava.
 • Na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju može se dozvoliti predbilježba prava vlasništva na nekretnini (čl. 54. st. 1. a u svezi s čl. 56. st. 2. ZZK-a)
  • Kada primatelj uzdržavanja u Ugovoru o doživotnom uzdržavanju izrijekom ovlasti davatelja uzdržavanja da zatraži upis predbilježbe prava vlasništva na predmetnoj nekretnini, tada se radi o uvjetno danom pristanku na uknjižbu jer će se ispunjenjem uvjeta - smrću primatelja uzdržavanja predbilježba moći pretvoriti u uknjižbu.
 • Zabilježiti se može samo onaj postupak u kojem se traži donošenje odluke na temelju koje bi se mogao promijeniti upis u zemljišnoj knjizi (čl. 81. i čl. 83. st. 2. ZZK-a)
  • Ako nekretnina u odnosu na koju se vodi spor nije upisana u zemljišnoj knjizi, samim time postojala bi zapreka provedbi presude donesene temeljem tužbenog zahtjeva.
 • Ugovor zaključen u vrijeme zabrane raspolaganja nacionaliziranim zemljištem (sklopljen prije 1. siječnja 1997.) je ništetan (čl. 43. ZZK-a)

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 5.2016, str. 136

Porezni tretman gubitka uloga tajnog člana

 • Porezno pravo / pravo trgovačkih društava - tajno društvo

Nemogućnost isticanja pojedinačnih zahtjeva u slučaju prestanka tajnog društva

 • Pravo trgovačkih društava - tajno društvo

Pravo na izračun udjela u dobitku tajnog člana u slučaju prestanka višečlanog tajnog društva

 • Pravo trgovačkih društava - tajno društvo

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 5.2016, str. 144
 • Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja. Osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruju pravo na Europsku karticu zdravstvenog osiguranja, skraćenog naziva EKZO. odnosno European Health Insurance Card (EHIC).
 • Pravo na zaštitu osobnih podataka. Pravno na zaštitu osobnih podataka jedno je od temeljnih ljudskih prava. Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez pristanka ispitanika, osobni se podatci mogu prikupljati, obrađivati i njima se koristiti samo uz uvjete određene zakonom.
 • Naknada troškova prijevoza s posla i na posao i ovrha. Kako naknada prijevoza s posla i na posao nije plaća, naknada plaće, niti primitak koji ima karakter plaće, ista ne spada u režim ovrhe na plaći, a prema samom zakonu moguće ju je uplatiti na zaštićeni račun radnika (primatelja te naknade)
 • Evidencija radnog vremena ustupljenog radnika. Evidenciju radnog vremena za ustupljene radnike putem agencije za privremeno zapošljavanje vodi poslodavac i za takve radnike, ako je ugovorom o ustupanju preuzeo tu obvezu.
 • Ponuda za sklapanje ugovora kao pravni posao. Kada ponuda za sklapanje ugovora stigne ponuđeniku, smatra se jednostranim pravnim poslom.
 • Prijeboj (kompenzacija). Prebiti (kompenzirati) mogu se novčane tražbine i kada su izražene u različitim valutama jer se smatra da su sve novčane tražbine istovrsne.
 • Prijenos ugovora. Prijenos ugovora prema Zakonu o obveznim odnosima bitno se razlikuje od prenošenja ugovora o radu na novoga poslodavca.
 • Stečena prava. Takozvana stečena prava relativno su zaštićena, a apsolutno su zaštićena od retroaktivne primjene pojedinih zakonskih odredaba.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)