RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Konsignacijska prodaja dobara unutar EU-a s motrišta PDV-a

pip - 3.2016, str. 3

Sastojci ugovora o radu - posebno o subordinaciji radnika

pip - 3.2016, str. 11

Pravilnik o radu

pip - 3.2016, str. 19

Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za prekogranično pružanje usluga u EU-u

pip - 3.2016, str. 27

Otvorena pitanja u slučaju nastavka prekinutoga parničnog postupka zbog otvaranja stečaja

pip - 3.2016, str. 31

Tabularna isprava

pip - 3.2016, str. 35

Naknade neimovinske štete u medijskopravnim parnicama

pip - 3.2016, str. 42

Arbitrarnost u postupku imenovanja sudaca

pip - 3.2016, str. 48

Izmjene i dopune Zakona o sportu

pip - 3.2016, str. 52

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – pregled prakse Visokoga upravnog suda RH (I.)

pip - 3.2016, str. 56

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 3.2016, str. 66

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2016, str. 73

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo uprave

pip - 3.2016, str. 98

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 3.2016, str. 99

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

pip - 3.2016, str. 102

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

pip - 3.2016, str. 102

Domaća sudska praksa

pip - 3.2016, str. 103

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2016, str. 116

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 3.2016, str. 123
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)