RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novosti u oporezivanju PDV-om

pip - 12.2016, str. 3

Novosti u oporezivanju dohotka nakon 1. siječnja 2017. godine

pip - 12.2016, str. 6

Djelo i autorsko djelo u pravnom i poreznom sustavu RH

pip - 12.2016, str. 14

Sklapanje porezne nagodbe za dio novoutvrđene porezne obveze

pip - 12.2016, str. 23

Promjene u oporezivanju prometa nekretnina od 1. siječnja 2017. godine

pip - 12.2016, str. 29

Obračun PDV-a kod prodaje dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji

pip - 12.2016, str. 33

Popis zaliha i obračun razlike trošarine na cigarete 1. prosinca 2016. godine

pip - 12.2016, str. 38

Provedba poreznog nadzora u svjetlu prijedloga novih poreznih zakona

pip - 12.2016, str. 44

Statusne promjene trgovačkih društava (I.)

pip - 12.2016, str. 51

Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (I.)

pip - 12.2016, str. 59

Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u

pip - 12.2016, str. 62

Pristup informacijama i zaštita povjerljivih informacija u postupcima iz prava tržišnog natjecanja (I.)

pip - 12.2016, str. 73

Ugovor o darovanju (I.)

pip - 12.2016, str. 82

Izvanredni zdravstveni pregled policijskih službenika

pip - 12.2016, str. 86

Zaštita prava vlasništva u sudskom postupku (rei vindicatio)

pip - 12.2016, str. 87

Korištenje i uporaba posebnog dijela nekretnine

pip - 12.2016, str. 93

Materijalni i procesni karakter sudske nagodbe

pip - 12.2016, str. 100

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

pip - 12.2016, str. 103

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 12.2016, str. 107

Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

pip - 12.2016, str. 114

Domaća sudska praksa

pip - 12.2016, str. 118

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 12.2016, str. 126

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 12.2016, str. 133
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)