RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nova zakonska rješenja u području zaštite na radu

pip - 7.2014, str. 3

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa povrijeđenih mobingom

pip - 7.2014, str. 11

Uskrata povećanja plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim i državnim službama

pip - 7.2014, str. 29

Prednost pri zapošljavanju osoba s invalidnošću

pip - 7.2014, str. 34

Prikaz novog Zakona o udrugama

pip - 7.2014, str. 39

Pravni i porezni status groblja i grobova u hrvatskom pravnom sustavu

pip - 7.2014, str. 44

Prethodna mjera - predbilježba založnog prava na nekretnini

pip - 7.2014, str. 53

Neki aspekti (ne)suglasnosti poreznih propisa s Ustavom - postupak ispitivanja imovine i porezna zastara

pip - 7.2014, str. 61

Ugovor o licenciji

pip - 7.2014, str. 68

Pravni oblici (oblici poslovanja) u seoskom turizmu

pip - 7.2014, str. 80

Prijenos propisa EU-a u hrvatski pravni sustav – pravni transplanti, pravni iritanti ili nešto treće

pip - 7.2014, str. 87

Sankcioniranje obiteljskog nasilja

pip - 7.2014, str. 91

Formalizam u (upravnom) sudovanju kao prepreka implementaciji europskog prava na nacionalnoj razini

pip - 7.2014, str. 100

Domaća sudska praksa

pip - 7.2014, str. 141

Inozemna sudska praksa

pip - 7.2014, str. 151

Pitanja i odgovori

pip - 7.2014, str. 163
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)