RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Program zbrinjavanja viška radnika u svjetlu novele Zakona o radu iz 2013.

pip - 2.2014, str. 3

Pravo radnika na dopust

pip - 2.2014, str. 16

Izaslanje i rad u više država članica EU-a – primjeri iz prakse

pip - 2.2014, str. 23

Odnos između poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu

pip - 2.2014, str. 37

Sudski postupak u individualnim radnim sporovima

pip - 2.2014, str. 42

Novosti u mirovinskom osiguranju

pip - 2.2014, str. 55

Prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i (samo)zapošljavanje

pip - 2.2014, str. 70

Izmjene u oslobođenju od plaćanja poreza na promet nekretnina na područjima posebne državne skrbi

pip - 2.2014, str. 74

Novela Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

pip - 2.2014, str. 77

Domaća sudska praksa

pip - 2.2014, str. 162

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2014, str. 171

Pitanja i odgovori

pip - 2.2014, str. 178
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)