RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O imovini u poreznom pravu

pip - 4.2012, str. 3

Tužba protiv poreznog akta po novom Zakonu o upravnim sporovima

pip - 4.2012, str. 7

Jačanje prava dioničara i pravo dioničara na informacije

pip - 4.2012, str. 12

Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja (III.)

pip - 4.2012, str. 26

Hrvatski Zakon o mirenju iz 2011. – doprinos alternativnom rješavanju privatnopravnih sporova

pip - 4.2012, str. 34

O članku 156. Zakona o općem upravnom postupku

pip - 4.2012, str. 40

Posebne vrste javnih nabava

pip - 4.2012, str. 46

Prikaz izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama

pip - 4.2012, str. 50

Stajalište Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti revizije ratione valoris

pip - 4.2012, str. 59

Osnovna pravila Direktive Solvency II

pip - 4.2012, str. 64

Domaća sudska praksa

pip - 4.2012, str. 94

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 4.2012, str. 104

Pitanja i odgovori

pip - 4.2012, str. 111
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)