RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovori između davatelja turističkih usluga i izravnih korisnika – izravni ugovor o hotelskim uslugama

pip - 2.2011, str. 3
U broju 1/11. našega časopisa objavili smo članak o turističkim ugovorima – općenito. U ovome broju nastavljamo s obradom ove tematike davanjem prikaza izravnog ugovora o hotelskim uslugama – ugovora između davatelja turističkih usluga i izravnih korisnika.

Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave prema Ovršnom zakonu i Zakonu o radu

pip - 2.2011, str. 12
U okviru teme vraćanja radnika na posao mora biti govora i o ranijem, i o novom Ovršnom zakonu, s tim da će onaj dio koji se odnosi na novi Ovršni zakon postati aktualan kada odredbe koje to područje uređuju stupe na snagu. Pritom je bitno imati u vidu da se svi ranije započeti postupci dovršavaju po zakonu po kojemu su započeti.

Sustav vođenja zemljišne knjige u elektroničkom obliku – Pravilnik o ustroju i djelovanju Zajedničkog informacijskog sustava

pip - 2.2011, str. 24
Radi uspostave suvremenog učinkovitog sustava vođenja zemljišnih knjiga u elektroničkom obliku donesen je Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Unatoč svim donesenim zakonskim i podzakonskim aktima te provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra u Republici Hrvatskoj još nije uspostavljena EOP-zemljišna knjiga niti zajednički sustav vođenja evidencije o nekretninama u kojem bi bili objedinjeni podatci iz katastarske i zemljišnoknjižne evidencije o nekretninama.

Neka otvorena pitanja u hrvatskom sustavu poreza na dodanu vrijednost – neusklađenost u kontekstu pristupanja Europskoj uniji

pip - 2.2011, str. 28
Porez na dodanu vrijednost poznat je kao vrlo bitan instrument fiskalne politike te kao takav ima znatnu ulogu kako na nacionalnom tržištu, tako i na zajedničkom, europskom tržištu. Europska komisija harmonizaciju temelji na direktivama kojima propisuje osnovne odrednice zajedničkog europskog sustava PDV-a. Prema preporukama poreznih teoretičara u izradi zajedničkog sustava težilo se maksimalizaciji njegove učinkovitosti uz primjenu široke porezne osnovice s primjenom što manjeg broja stopa, idealno samo jedne, te malim brojem izuzeća jer na taj način pozitivne osobine poreza na dodanu vrijednost dolaze do punog izražaja.

Oporezivanje dobitka ostvarenog prodajom udjela u Republici Austriji i SR Njemačkoj

pip - 2.2011, str. 34
Tematika oporezivanja prihoda od prodaje udjela kako u nas, tako i u drugim zemljama, aktualna je i bitna zato što se oporezivanjem dobitka ostvarenog prodajom udjela u kapitalu omogućuje dodatno namicanje sredstava u državni proračun. U ovome članku autor daje prikaz modela predmetnog oporezivanja u Austriji i Njemačkoj, koji su svakako od koristi, ako i naša zemlja bude uvela ovaj model oporezivanja.

Kvalificirani udjeli u osiguravajućim društvima i njihov prijenos

pip - 2.2011, str. 43
U ovome se članku razrađuje tematika kvalificiranih udjela u osiguravajućim društvima, s posebnim osvrtom na kvalificirane udjele u dioničkim društvima za osiguranje, te se opisuje postupak stjecanja kvalificiranih udjela, svih formalnosti koje se pritom moraju zadovoljiti i dokumentacije koju je potrebno podnijeti regulatoru za dobivanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, kao i formalnosti koje prate daljnje stjecanje tog udjela i raspolaganje njime. Napominje se da ovaj članak ne obrađuje novine u zakonskoj regulativi osiguranja, nego se bavi kvalificiranim udjelima u društvima za osiguranje, njihovim određenjem, odobrenjem za stjecanje, prijenosom te pravnim posljedicama stjecanja udjela bez odobrenja pa se samim time najviše referencira upravo na izmjene i dopune Zakona o osiguranju iz 2008., budući da je njima detaljnije uređeno stjecanje kvalificiranih udjela, ali i sam postupak nadzora od strane regulatora.

Promjena sudske prakse i pravično suđenje

pip - 2.2011, str. 49
U predmetu Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-III-374/2008, odlukom od 27. listopada 2010., utvrđena je povreda ustavnog prava na pravično (pošteno) suđenje, zajamčenog čl. 29. st. 1. Ustava stoga što Županijski sud u B. u presudi osporenoj ustavnom tužbom nije naveo nikakve razloge zbog kojih je zauzeo drukčije pravno stajalište od stajališta navedenog u svojoj ranijoj presudi donesenoj u istovjetnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, a iz osporene presude nije razvidno da se to odstupanje temelji na novom pravnom stajalištu sjednice odjela ili sudaca toga suda. Ovim se člankom namjerava uputiti na važnost stabilne sudske prakse za pravnu sigurnost onih koji ostvarivanje i zaštitu svojih prava i interesa traže pred sudom, odnosno na pravnu nesigurnost u slučaju suđenja u istoj pravnoj stvari na različit način. Sudska praksa u tom smislu ima svoje mjesto u ostvarivanju ustavnog jamstva pravičnog (poštenog) suđenja.

Fotografija kao autorsko djelo

pip - 2.2011, str. 58
Svijet intelektualnog vlasništva pun je kreativnosti, ali i kontradiktornosti, sukobljenih tržišnih interesa, političkih utjecaja i sukoba interesa između nositelja prava i korisnika, između investitora, financijera, izdavačkih kuća i onih koji stječu prava na osnovi svog intelektualnog rada na djelima zaštićenim autorskim pravom. Ovaj članak nema namjeru istražiti i objasniti ukupnost tih interesa, već ima namjeru uputiti na neka suprotstavljena shvaćanja u primjeni pravnih propisa iz ovog područja prava i približiti čitatelju pravni okvir unutar kojeg sudska praksa odgovara na izazove nevjerojatno dinamične svakodnevnice na primjeru jednog autorskog djela – fotografije.

Direktiva 2002/47/EC Europskog parlamenta i Vijeća te hrvatsko pravo financijskog osiguranja

pip - 2.2011, str. 66
Materija financijskog osiguranja sve do donošenja hrvatskog Zakona o financijskom osiguranju nije bila uređena posebnim zakonom. Na pravne odnose ove vrste na odgovarajući su se način primjenjivala opća pravila stvarnopravnog osiguranja tražbina uređena prvenstveno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i bivšim Ovršnim zakonom. RH se tijekom provođenja analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU (aquis communitaire) obvezala uređivati materiju financijskog osiguranja donošenjem posebne regulative što je predviđeno Nacionalnim programom Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2007. godinu u okviru poglavlja 3.9. Financijske usluge, 3.9.1. Bankarstvo, dodatak A. ZFO je usklađen s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2002/47/EEC od 6. lipnja 2002. ZFO–om su uređena posebna pravila za osiguranje financijskih obveza financijskim instrumentima ili novčanim sredstvima koje preuzimaju subjekti financijskog tržišta.

Novi Zakon o Državnom sudbenom vijeću

pip - 2.2011, str. 73
Nakon promjena Ustava RH u lipnju 2010. Hrvatski sabor donio je novi Zakon o Državnom sudbenom vijeću koji se primjenjuje od 21. listopada 2010. Zakon je dijelom izmijenio sastav DSV-a te proširio njegovu nadležnost, osim ostalih, i na imenovanje i razrješenje predsjednika sudova. Promijenjen je i način izbora članova iz reda sudaca i profesora pravnih fakulteta koji će se nakon kandidiranja birati tajnim glasanjem sudaca odnosno profesora. Dva člana će izabrati Hrvatski sabor iz reda svojih zastupnika s tim da jedan mora biti iz redova oporbe. Zakon ograničuje mandat predsjednika sudova na dva mandata po četiri godine kako neki suci ne bi postali predsjednici po profesiji i ne bi zaboravili suditi. Pooštreni su propisi u odnosu na imovinske kartice te se predviđa provjera podataka iz istih putem Porezne uprave i drugih tijela koje imaju podatke o imovini.

Uredba Vijeća EU br. 904/2010 o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području PDV-a

pip - 2.2011, str. 82
Važeća Uredba (EZ) br. 1798/2003. Vijeća o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti na području poreza na dodanu vrijednost, donesena 7. listopada 2003., u više je navrata i u bitnim dijelovima mijenjana te je kao takva postala nepregledna. Radi postizanja preglednosti i jasnoće pravnog teksta 7. listopada 2010. donesena je nova Uredba Vijeća br. 904/2010. o zajedničkoj suradnji upravnih vlasti i borbi protiv prijevara na području poreza na dodanu vrijednost. Primjena novodonesene uredbe započinje 1. siječnja 2012. - manji dio odredbi primjenjuje se od 1. studenog 2010. Sama porezna utaja i prijevare u slučajevima prekograničnih prometa vode prihodovnom manjku u proračunima država članica, čime se krši načelo porezne pravednosti. Također mogu prouzročiti iskrivljenje prometa kapitala i iskrivljenje tržišnog natjecanja, što može utjecati na funkcioniranje Zajedničkog tržišta. Borba protiv prijevara na području PDV-a zahtijeva usku zajedničku suradnju nadležnih vlasti, koje su u pojedinim državama članicama odgovorne za primjenu utvrđenih propisa.

Domaća sudska praksa

pip - 2.2011, str. 141

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 2.2011, str. 150

Pitanja i odgovori

pip - 2.2011, str. 158

Pregled novih propisa

pip - 2.2011, str. 161
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)