RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Predložene su izmjene Zakona o radu te je donesen pravilnik o evidencijama o radnicima i radnom vremenu

pip - 6.2010, str. 3
Nakon nepunih 6 mjeseci primjene novog Zakona o radu pristupilo se postupku njegovih prvih izmjena i to poglavito u dijelovima koji se odnese na produženu primjenu pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima ali i u pitanjima otkaza ugovora o radu. Osim toga, neposredno prije upućivanja prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o radu u saborsku proceduru, nadležni ministar donesao je i jedan od provedbenih propisa Zakona o radu - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima - koji je stupio na snagu 1. lipnja 2010. U ovom se članku daje kratak pregled odredbi navedenih akata.

Pravilnik o radu prema novom Zakonu o radu

pip - 6.2010, str. 8
Novim Zakonom o radu utvrđena je obveza usklađenja pravilnika o radu (kao autonomnog akta poslodavca kojega je on obvezan donijeti i objaviti pod Zakonom utvrđenim uvjetima sa Zakonom predviđenim sadržajem) s odredbama tog, novog Zakona, u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu, što znači do kraja lipnja 2010. Naime, s obzirom na to da je novim Zakonom o radu uveden stanovit broj novih instituta, određena radnopravna i s njima povezana pitanja su uređena na nov i drukčiji način, te uslijed drugih s time povezanih razloga, neminovno se nametnula potreba za usklađenjem pravilnika o radu - razumljivo onih poslodavaca koji su ga u obezi imati - s odredbama novog Zakona o radu. Napominjemo da se predmetna obveza usklađenja ne odnosi na ugovore o radu, budći da nije popisana obveza usklađenja ugovora o radu s odredbama novog Zakona o radu.

Outsorcing u radnim odnosima

pip - 6.2010, str. 11
Outsorcing pojam koji označava izdvajanje jednog segmenta radnog procesa iz okvira poslovanja poslovnog subjekta, a da taj segment nije osnovna djelatnost tog subjekta. Outsorcing posljednjih godina to postaje sve rašireniji oblik poslovne suradnje. je odnos povjerenja te predstavlja oblik aktivnosti kojom se dijelovi poslovanja povjeravaju ekspertnoj strani. Osnova uspješnog outsourcinga su jasno i nedvosmisleno postavljena komunikacija i iskreni odnosi između ugovornih partnera. Danas je outsourcing menadžerska strategija prema kojoj tvrtka prepušta većinu netemeljnih funkcija specijaliziranim i najčešće malim poslovnim subjektima. Isti često uključuje restruktuiranje matične tvrtke i redefiniranje djelatnosti. Cilj primjene outsourcing je da se tvrtka potpuno specijalizira za određene djelatnosti, minimalizira rizik i smanji troškove poslovanja.

Preuzimanje duga, pristupanje dugu i preuzimanje ispunjenja

pip - 6.2010, str. 15
U članku autor daje detaljan prikaz zakonskog uređenja promjena na strani dužnika, odnosno, pojašnjava institute preuzimanja duga, pristupanja dugu i preuzimanj ispunjenja s navođenjem relevantne sudske prakse iz ovog područja.

Ugovor o posredovanju

pip - 6.2010, str. 23
Sve većim razvojem trgovačkog prometa nastala je potreba, da poduzetnici ali i druge osobe moraju kao pomoć angažirati treće, u pravilu profesionalne osobe, koje će im pripremiti put, kako bi moglo doći do sklapanja ugovora između dvije stranke. Poduzetnik zaokupljen obavljanjem svojih poslova (npr. proizvodnjom), nema dovoljno vremena ni stručnog znanja za brz i povoljan plasman svoje robe na tržište ili za najpovoljniju nabavu sirovine, dijelova opreme za proizvodnju i sl. Stoga mu je često potreban posrednik čija je zadaća kao dobrog poznavatelja prilika na tržištu da ispita i istraži one, koji su voljni takvu robu kupiti ili prodati, te mu dojaviti i u kratkom vremenu povezati ga s odgovarajućim kupcem ili dobavljačem radi pregovaranja i sklapanja ugovora. Pritom posrednici ne sklapaju sami odnosne poslove niti za sebe niti za drugoga, već oni samo posreduju i utiru put, da dođe do sklapanja ugovora. Autor u ovom članku detaljno pojašnjava institut posredovanja te daje ogledni primjerak Ugovora o posredovanju.

Porez na dodanu vrijednost i neprofitne organizacije

pip - 6.2010, str. 32
Hrvatski sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) u većem je dijelu harmoniziran s propisima koji uređuju sustav PDV-a Europske unije. Iako se izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost i novi Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost odnose samo na prijelazno razdoblje koje bi trebalo trajati samo godinu ili dvije, može se zaključiti da su promjene obuhvatile sve porezne obveznike, pa tako i područje regulacije neprofitnih organizacija. Izmjenama zakonske regulative, podrobnije su određena neka pravila vezana uz poslovanje neprofitnih organizacija, a osobito njihov status i oslobođenja određenih isporuka koje obavljaju neprofitne organizacije, tako da se i neprofitne organizacije od 1. siječnja 2010. godine trebaju ponašati kao obveznici PDV-a, budući da će obavljati isporuke dobara i usluga koje su oslobođene i oporezive PDV-om.

Odluka Ustavnog suda RH u vezi odgovornosti obrtnika za obveze

pip - 6.2010, str. 47
U članku autor kritički razlaže odluku Ustavnog suda RH broj: U-I-2771/2008 od 17. ožujka 2010. god kojom je ukinut čl. 20. st. 1. Zakona o obrtu, a kojim je na sporan i nejasan način bila uređena odgovornost obrtnika za obveze nastale u poslovanju obrta.

Donošenje rješenja i redovni pravni lijekovi prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

pip - 6.2010, str. 52
Krajem prošle godine, nakon pune četrdeset i tri godine, donesen je novi Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2010. godine. Na dan stupanja na snagu novog ZUP-a, prestaje vrijediti stari Zakon o općem upravnom postupku ali postupci započeti do njegovog stupanja na snagu, nastavit će se i dovršiti prema odredbama toga starog Zakona. Autorica u ovom članku detaljno pojašnjava mnoga pitanja vezana uz donošenje rješenja u upravnom postupku prema novom ZUP-u kao i provođenje žalbenog postupka.

Nova Uredba o provođenju europske Smjernice 112/2006 o pdv-u

pip - 6.2010, str. 63
Komisija Europske Unije početkom prosinca 2009. donijela je Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih propisa u vezi sa Smjernicom 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV-a kojeg Vijeće treba prihvatiti u skoro vrijeme. Smjernica 112/2006 koja je od svoga donošenja 2006. u nekoliko navrata nadopunjavana novim Smjernicama, zapravo, predstavlja pročišćeni tekst Smjernice 388/77/EEZ iz 1977. (tzv. Šesta smjernica o PDV-u). Na osnovi čl. 29a. Šeste smjernice (ista odredba sadržana je u čl. 397. Smjernice 112/2006), Vijeće je donosilo mjere neophodne radi provedbe te iste Smjernice. Rezultat toga bio je i Uredba EZ br. 1777/2005., donošenjem koje je stvorena pravna sigurnost u svezi s mjerama koje je prihvatio Odbor EU koji se bavi pitanjima PDV-a u razdoblju od 1977. do 2003. Budući da su se europski propisi o PDV-u i nakon donošenja Uredbe 1777/2005 nastavili mijenjati, pojavila se potreba njegove prilagodbe novonastalim promjenama, posebice u svezi s prihvatom Smjernice 8/2008.

Domaća sudska praksa

pip - 6.2010, str. 107

Inozemna sudska praksa

pip - 6.2010, str. 117

Odgovori na pitanja pretplatnika

pip - 6.2010, str. 124

Pregled novih propisa

pip - 6.2010, str. 129
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)