RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Nova pravila MTK o bankarskim garancijama (URDG 758)

pip - 3.2010, str. 3

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora u svjetlu novog Zakona o radu

pip - 3.2010, str. 14

Utjecaj otvaranja stečaja na prava iz radnog odnosa

pip - 3.2010, str. 19

Dugoročna pohrana elektroničkih dokumenata

pip - 3.2010, str. 30

Izvanredni pravni lijekovi prema zakonu o općem upravnom postupku

pip - 3.2010, str. 34

Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrstama ugostiteljskih usluga

pip - 3.2010, str. 37

Monistički i dualistički ustroj organa dioničkog društva s posebnim osvrtom na načela korporativnog upravljanja (II)

pip - 3.2010, str. 43

Trgovac pojedinac u hrvatskom trgovačkom pravu

pip - 3.2010, str. 50

Ustavnosudska zaštita prava djece

pip - 3.2010, str. 53

Utjecaj osiguranja od odgovornosti na odgovornost za štetu u sudskoj praksi poredbenog prava

pip - 3.2010, str. 64

Najavljena izmjena europske legislative o zajedničkoj suradnji poreznih vlasti pri utvrđivanju i naplati poreza

pip - 3.2010, str. 75

Uredba EU 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje

pip - 3.2010, str. 92

Domaća sudska praksa

pip - 3.2010, str. 129

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 3.2010, str. 139

Pitanja i odgovori

pip - 3.2010, str. 145

Pregled novih propisa

pip - 3.2010, str. 148
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)