RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Struktura i sadržaj ugovora o zajedničkom ulaganju

pip - 1.2010, str. 3

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

pip - 1.2010, str. 12

O načelu „nemo tenetur“ u porezno-postupovnom pravu

pip - 1.2010, str. 22

Inozemni poduzetnici u sustavu hrvatskog PDV-a

pip - 1.2010, str. 24

Upotreba OIB-a i novih modela uplate na nalozima za plaćanje javnih davanja od 1. siječnja 2010.

pip - 1.2010, str. 29

Pripajanje ovisnih društava s ograničenom odgovornošću i oporezivanje

pip - 1.2010, str. 34

Hoće li nova konvencija o međunarodnom prijevozu stvari morem (rotterdamska pravila) nadomjestiti postojeće međunarodne konvencije

pip - 1.2010, str. 44

Mađunarodnopravni položaj međunarodnih službenika i drugih zaposlenika međunarodnih organizacija

pip - 1.2010, str. 48

Pravilo poslovne prosudbe u pravu SAD-a i moguća primjena u RH

pip - 1.2010, str. 60

Pravo na naknadu štete za povrede propisa o tržišnom natjecanju u EU (tzv. private enforcement)

pip - 1.2010, str. 70

Uredba europske unije 883/2004 i hrvatsko socijalno osiguranje

pip - 1.2010, str. 79

Domaća sudska praksa

pip - 1.2010, str. 106

Inozemna sudska praksa i stajališta

pip - 1.2010, str. 114

Pitanja i odgovori

pip - 1.2010, str. 120

Pregled novih propisa

pip - 1.2010, str. 123
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)