RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Hijerarhijski odnos upravnog odbora i izvršnih direktora monističkog sustava

pip - 6.2009, str. 3

Informed consent ili informirani pristanak pacijenta na liječenje u hrvatskom pravu (s naglaskom na zaštiti prava liječnika)

pip - 6.2009, str. 10

Nova Uredba o uredskom poslovanju

pip - 6.2009, str. 23

Pravna priroda bračne stečevine i učinci jednostranog raspolaganja

pip - 6.2009, str. 25

Ugovori kao pravna osnova za stjecanje prava vlasništva na nekretninama

pip - 6.2009, str. 30

Pravo zadržanja (ius retentionis)

pip - 6.2009, str. 41

Pravni položaj zaposlenih u javnim službama

pip - 6.2009, str. 52

Novine Zakona o preuzimanju dioničkih društava

pip - 6.2009, str. 60

Nove belgijske Orijentacijske tablice (Tableau indicatif, 2008.) za odmjeravanje naknade štete

pip - 6.2009, str. 65
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)