RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Monistički sustav ne smanjuje eo ipso broj dužnosnika dioničkog društva

pip - 10.2009, str. 3

Mogu li se kolektivnim ugovorom sklopljenim s jednim sindikatom ograničiti prava radnika članova drugog sindikata

pip - 10.2009, str. 10

Radnopravni status stranaca u Republici Hrvatskoj u skladu s novelama Zakona o strancima

pip - 10.2009, str. 16

Nedavna odluka Ustavnog suda RH o povredi prava legitimnog očekivanja

pip - 10.2009, str. 24

Novi Zakon o općem upravnom postupku i Opći porezni zakon - komparativni prikaz

pip - 10.2009, str. 29

Plaćanje naknade za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama

pip - 10.2009, str. 34

Ekonomska i tehnička načela životnih osiguranja

pip - 10.2009, str. 36

Pravna (i)relevantnost političkih sporazuma

pip - 10.2009, str. 45

Izmjene i dopune Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda

pip - 10.2009, str. 50

Izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financiranje tih jedinica

pip - 10.2009, str. 57

Postupak pred sudom u antidiskriminacijskim parnicama (vođenima temeljem Zakona o suzbijanju diskriminacije)

pip - 10.2009, str. 63

Sustav procjene imovine za potrebe oporezivanja - njemačko rješenje

pip - 10.2009, str. 69

Nadzor koncentracija poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja Europske unije

pip - 10.2009, str. 80
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)