RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Pripada li radniku pravo pobijanja usmenog otkaza ugovora o radu u sudskom postupku

pip - 7.2008, str. 3

Pravno uređenje rada stranaca u Republici Hrvatskoj

pip - 7.2008, str. 5

Stimuliranje radnika prema Zakonu o radu

pip - 7.2008, str. 16

Pravo manjinskih dioničara na iniciranje glavne skupštine

pip - 7.2008, str. 20

O prirodi stvari

pip - 7.2008, str. 24

Ugovor o komisiji i ugovor o trgovinskom zastupanju (II.)

pip - 7.2008, str. 32

Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (I.)

pip - 7.2008, str. 43

Specifičnosti patentne zaštite i ustupanje prava na korištenje patenata temeljem ugovora o licenciji

pip - 7.2008, str. 49

Međunarodna registracija žiga

pip - 7.2008, str. 57

Nove izmjene i dopune Carinskog zakona

pip - 7.2008, str. 61

Razgraničenje zajedničkog pothvata (Joint Venture) kao koncentracije i kao sporazuma u pravu tržišnog natjecanja

pip - 7.2008, str. 64

Primjena trgovačkih običaja u poredbenom pravu

pip - 7.2008, str. 71
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)