RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

pip - 11.2008, str. 3

Osiguranje rizika terorizma u poredbenom i hrvatskom pravu (I.)

pip - 11.2008, str. 10

Ususret reformi upravnog spora

pip - 11.2008, str. 21

Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske – osnovna načela i postupak inspekcijskog nadzora (kao bitan segment vladavine prava)

pip - 11.2008, str. 23

O dopuštenju uknjižbe prava zaloga protiv stečajnog dužnika

pip - 11.2008, str. 29

Neka aktualna pitanja o preoblikovanju profesionalnih nogometnih klubova

pip - 11.2008, str. 33

Neka pitanja odgovornosti banaka u akreditivnom poslovanju

pip - 11.2008, str. 40

Jedan radni spor s gledišta miritelja i svjedoka

pip - 11.2008, str. 43

Pravo glasa stečajnih vjerovnika i ovlast za sazivanje skupštine vjerovnika

pip - 11.2008, str. 57

Pravna zaštita ambalaže proizvoda

pip - 11.2008, str. 60

Ukidanje egzekvature u europskom pravu: nekoliko odabranih pitanja

pip - 11.2008, str. 65

Tretman grupe društava u sustavu PDV-a u EU

pip - 11.2008, str. 75
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)