RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Lebdeće založnopravno osiguranje (II.)

pip - 6.2007, str. 3

Zabluda u obveznom pravu

pip - 6.2007, str. 12

Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i gradnji

pip - 6.2007, str. 18

Pojam, izvori i načela medicinskog prava

pip - 6.2007, str. 25

Pravna narav police osiguranja

pip - 6.2007, str. 34

Izdavanje i opseg punomoći u parničnim postupcima

pip - 6.2007, str. 46

Disciplinska mjera prestanka radnog odnosa – komentar sudske odluke

pip - 6.2007, str. 52

Intelektualno vlasništvo kao izvor oporezivog dohotka

pip - 6.2007, str. 54

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnina (kritika upravnopravne prakse)

pip - 6.2007, str. 66

Novi Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

pip - 6.2007, str. 71

Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova uprave i nadzornog odbora

pip - 6.2007, str. 73

"Luke unutarnjih voda" Dr. sc. Gorana VOJKOVIĆA

pip - 6.2007, str. 89

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2007, str. 90

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 6.2007, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 6.2007, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 6.2007, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 6.2007, str. 100

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 6.2007, str. 100

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 6.2007, str. 105

Središnji državni ured za upravu

pip - 6.2007, str. 109

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 6.2007, str. 111

Stvarno pravo

pip - 6.2007, str. 116

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 6.2007, str. 116

Obvezno pravo

pip - 6.2007, str. 116

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2007, str. 117

Radno pravo

pip - 6.2007, str. 118

Parnični postupak

pip - 6.2007, str. 119

Ovršno pravo

pip - 6.2007, str. 120

Stečajno pravo

pip - 6.2007, str. 121

Prekršajno pravo

pip - 6.2007, str. 121

Porezno pravo - PDV

pip - 6.2007, str. 123

Porez na dohodak

pip - 6.2007, str. 124

Radno pravo

pip - 6.2007, str. 126

Odgovori na pitanja

pip - 6.2007, str. 129

Pregled novih propisa

pip - 6.2007, str. 134
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)