RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

O novelama Zakona o trgovačkim društvima, uz osvrt na odnos i ustroj organa dioničkog društva

pip - 11.2007, str. 4
U Nar. nov., br. 107/07. od 19. listopada 2007. objavljene su novele ZTD-a, odnosno Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Spomenuti Zakon stupio je na snagu 1. travnja 2008., osim odredaba koje uređuju institut nazvan prekogranična pripajanja i spajanja, koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
 1. Uvod
 2. Općenito o različitim sustavima
 3. Monistički sustavi
 4. Dualistički sustavi
 5. Novo stanje

Dio prvi - Zajedničke odredbe

pip - 11.2007, str. 9
  Opće odredbe
 • Tvrtka
 • Predmet poslovanja i sjedište trgovačkoga društva
 • Zastupanje
 • Sudski registar

Dio drugi - Društva - Javno trgovačko društvo

pip - 11.2007, str. 17
  Osnivanje
 • Pravni odnosi između članova
 • Pravni odnosi članova društva prema trećima
 • Prestanak društva i istupanje članova iz društva
 • Likvidacija
 • Zastara

Dio drugi - Društva - Komanditno društvo

pip - 11.2007, str. 23
  Opće odredbe
 • Osnivanje i upis u sudski registar
 • Pravni odnosi između članova
 • Pravni odnosi društva i članova društva prema trećim osobama

Dio drugi - Društva - Tajno društvo

pip - 11.2007, str. 25

Dio drugi - Društva - Dioničko društvo

pip - 11.2007, str. 26
  Opće odredbe
 • Dionice
 • Osnivanje
 • Pravni odnosi između društva i dioničara
 • Organi društva
 • Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća
 • Prijenos dionica manjinskih dioničara
 • Izmjena statuta
 • Povećanje temeljnoga kapitala
 • Smanjenje temeljnoga kapitala
 • Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine
 • Prestanak

Dio drugi - Društva - Društvo s ograničenom odgovornošću

pip - 11.2007, str. 72
  Osnivanje
 • Pravni odnosi između društva i članova
 • Organi društva
 • Izmjena društvenog ugovora
 • Prestanak

Dio drugi - Društva - Povezana društva

pip - 11.2007, str. 90
  Opće odredbe
 • Poduzetnički ugovori
 • Ovlasti i odgovornost u slučaju ovisnosti društva
 • Priključena društva
 • Društva s uzajamnim udjelima

Dio drugi - Društva - Pripajanje i spajanje društava

pip - 11.2007, str. 99
  Pripajanje i spajanje dioničkih društava
 • Pripajanje dioničkoga društva društvu s ograničenom odgovornošću
 • Pripajanje i spajanje društava s ograničenom odgovornošću
 • Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću dioničkome društvu

Dio drugi - Društva - Podjela društava kapitala

pip - 11.2007, str. 109
  Opće odredbe
 • Podjela s osnivanjem
 • Podjela s preuzimanjem

Dio drugi - Društva - Prijenos imovine

pip - 11.2007, str. 115

Dio drugi - Društva - Preoblikovanje društava

pip - 11.2007, str. 115
  Opće odredbe
 • Preoblikovanje dioničkoga društva u društvo s ograničenom odgovornošću
 • Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
 • Preoblikovanje dioničkoga društva u javno trgovačko društvo i u komanditno društvo
 • Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u javno trgovačko društvo i u komanditno društvo
 • Preoblikovanje društava osoba u društva kapitala

Dio četvrti - Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja

pip - 11.2007, str. 122
  Inozemna trgovačka društva i trgovac pojedinac
 • Inozemna ulaganja

Dio peti - Kaznene odredbe

pip - 11.2007, str. 124
  Ukidanje trgovačkoga društva
 • Kaznena djela, prekršaji i kazne Registarskoga suda

Zakon o uvođenju Europskog društva – Societas europea (SE) i Europskoga gospodarskoga interesnog udruženja (EGIU)

pip - 11.2007, str. 132
  Opće odredbe
 • Osnivanje SE
 • Organi SE
 • Kaznene odredbe
 • Opće odredbe
 • Posebne odredbe
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)