RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ugovorna kazna i Liquidated Damages

pip - 2.2006, str. 3
Institut ugovorne kazne, koji je bitan čimbenik suvremenih poslovnih transakcija, predmet je razmatranja ovoga članka. U engleskom se pravu za ugovornu kaznu rabi izraz penalties i izraz liquidated damages. Ovi termini u pravnom smislu nisu isti kao ugovorna kazna u europskim kontinentalnim pravnim sustavima. Svrha je ovoga članka opisati razlike koje postoje između pojedinih pravnih sustava u ovome području.

Posebni uvjeti prodaje u trgovini na malo - rasprodaja, te prodaja robe s nedostatcima

pip - 2.2006, str. 14
Na početku svake godine u trgovinama se javljaju rasprodaje. O kojim sve propisima kod rasprodaje i drugih posebnih uvjeta prodaje trgovci moraju voditi računa, te kako evidentirati takve transakcije u poslovnim knjigama, pročitajte u nastavku.

Uvjeti pod kojima stranci mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama i pravo građenja

pip - 2.2006, str. 18
Prema sadašnjem pravnom uređenju strane osobe stječu pravo vlasništva na nekretninama pod uvjetom uzajamnosti, ali se za stjecanje na temelju pravnog posla, uz to, traži i suglasnost nadležnog ministra. Isto vrijedi za stjecanje prava građenja na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu jer se to pravo prema izričitoj zakonskoj odredbi smatra nekretninom u pravnom pogledu, a zgrada je njegova pripadnost kao da je ono zemljište. Na određenim nekretninama strane osobe ne mogu imati ili steći pravo vlasništva. Može se pretpostaviti da će u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju otpasti većina ovih ograničenja u korist fizičkih i pravnih osoba država članica EU. No, nema prepreke, da se zakonom propiše opća zabrana prodaje zemljišta u vlasništvu države pa i za zemljište u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Time se ne bi diskriminirale strane osobe, niti bi se ograničila sloboda kretanja kapitala, jer postoje pravne ustanove koje će u načelu biti jednako dostupne domaćim i stranim osobama koje omogućavaju ulaganje kapitala u poljoprivredno i građevinsko zemljište, i iskorištavanje zemljišta bez stjecanja prava vlasništva, podizanjem dugogodišnjih nasada i stjecanjem prava vlasništva na zgrade i druge građevine.

Presuda koja nadomješta ugovor o kupoprodaji stana

pip - 2.2006, str. 33
Bivši Zakon o stambenim odnosima1 nije prvi zakon koji je uveo stanarsko pravo u hrvatski pravni sustav, ali je posljednji zakon koji je uređivao institut stanarskoga prava.

Stanarsko pravo bilo je uglavnom vezano uz društveno vlasništvo na stanovima u bivšem društveno-političkom sustavu, a osiguravalo je znatne pogodnosti nositeljima toga prava, jer je bilo trajno - moglo je prestati samo pod određenim uvjetima propisanima zakonom. Nositelji stanarskoga prava plaćali su stanarinu za uporabu stana koja je bila niža od najamnine koja bi se u slobodnom ugovaranju mogla postići za određeni stan.

Otkaz radnicima izaslanim na rad u inozemstvo i njihov pravni položaj

pip - 2.2006, str. 36
Internacionalizacija gospodarskoga života već je odavno zahvatila i radne odnose. Tako njemačka poduzeća šalju svoje radnike na rad u inozemstvo, osobito u druga društva unutar koncerna. Takvi pothvati redovito se pripremaju u porezno-pravnom i u socijalno-pravnom pogledu. Stoga je začuđujuće da poslodavac i radnik traže pravni savjet tek kada poslodavac namjerava otkazati radni odnos ili je ga je već otkazao. U ovom članku se polazi od primjene njemačkoga prava. On prikazuje bitne aspekte njemačke pravne regulative o otkazu, te ih analizira pomoću već objavljene sudske prakse. Pritom se uočava da su pri slanju radnika u inozemstvo stranke radnog odnosa pozvane da se u radno-pravnom pogledu pažljivo pripreme, a osobito glede prestanka cjelokupnog radnog odnosa.

Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH

pip - 2.2006, str. 39
U sklopu ovoga članka, autor daje prikaz općih i posebnih uvjeta koje je potrebno ispuniti pri podnošenju zahtjeva za registraciju obrta s posebnim osvrtom na način zapošljavanja učenika, te samozapošljavanja studenata u RH.

Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima

pip - 2.2006, str. 43
U ovome su članku razmatrane opcije osporavanja upravnih akata donesenih u jednostranačkim stvarima svjesnim kršenjem zakona od strane upravnog tijela (npr. donošenje rješenja o premještaju na radno mjesto za koje službenik ne ispunjava uvjete). Pritom stranka nema interesa osporavati takvo rješenje, a drugih stranaka u postupku nema.

Osim primjene izvanrednih pravnih lijekova moguća je neizravna pravna reakcija putem nadzornih tijela i instituta predstavke, te razni oblici neformalnih reakcija.

Teza "ako se stranka ne buni, nema razloga za osporavanje rješenja" u suprotnosti je s javnim interesom, a najčešće i s legitimnim interesima drugih subjekata. Kao (ne)izravni subjekti (inicijatori) osporavanja u različitim se ulogama javljaju prije svega drugostupanjska i druga upravna tijela, državni odvjetnik, pučki pravobranitelj, Vlada RH, Hrvatski sabor, mediji te pripadnici tzv. "opće javnosti".

Tzv. "konkurencijske" odredbe u službeničkim i inim propisima (uvođenje natječaja kad god je to oportuno i moguće) također se razmatra u ovome članku.

Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

pip - 2.2006, str. 47
Osnovna pitanja koja su uređena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnose se na mogućnost dodjele godišnjih priznanja općinama, gradovima i županijama za doprinos razvoju i jačanju lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovljavanje nove jedinice lokalne samouprave (veliki grad) i definiranje njegova djelokruga, daljnju decentralizaciju poslova i jačanje lokalne samouprave, ponajprije velikih gradova, ali i županija, unificiranje unutarnjeg ustrojstva svih jedinica lokalne samouprave bez obzira na broj stanovnika, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osnivanje ustanove radi osiguranja i provedbe kontinuirane edukacije službenika i lokalnih dužnosnika, te drukčija provedba i razrada instituta nadzora nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj članak daje kratak pregled novih, donesenih zakonskih rješenja kojima je cilj pridonijeti još kvalitetnijem funkcioniranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te uopće jačanju i razvitku lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali isto tako riješiti neke probleme i uočene manjkavosti koji su se pojavljivali u praksi.

Novi Zakon o državnim potporama - motrište korisnika

pip - 2.2006, str. 52
Novi Zakon o državnim potporama (Nar. nov., br. 140/05. od 28. studenoga 2005.), stupio je na snagu 6. prosinca 2005., unosi značajne novosti u sustav pravnog uređenja državnih potpora u Hrvatskoj. Nekoliko je razloga za donošenje novog Zakona o državnim potporama (dalje: ZDP). O njima i o promjenama u odnosu na prethodni istoimeni zakon, pročitajte u nastavku. Pogled na ovaj novi zakon dan je i ovom prilikom, sa stajališta korisnika državnih potpora.

Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka

pip - 2.2006, str. 57
Stečajni postupak ubraja se u izvanparnične postupke u kojem se podredno primjenjuju odredbe ZPP-a. Stečajni postupak pokreće se na temelju prijedloga ovlaštenog predlagatelja, a samo iznimno po službenoj dužnosti. Ako predlagatelj povuče prijedlog, sud je obvezan obustaviti postupak. Prije utvrđivanja stečajnih razloga, stečajni je sud obvezan ispitati postojanje općih i posebnih procesnih pretpostavaka za postupanje po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Među tim pretpostavkama je i vjerojatnost tražbine predlagatelja kojom se dokazuje postojanje pravnog interesa za pokretanje stečajnog postupka. U slučaju da procesne pretpostavke izostanu, stečajni sud odbacuje prijedlog bez utvrđivanja stečajnih razloga.

Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad

pip - 2.2006, str. 65
Prema odredbama Zakona o otpadu (Nar. nov., br. 178/04.), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je objavljen u Nar. nov., br. 97/05. i stupio je na snagu 16. kolovoza 2005.

Gotovo pola godine nakon što je Pravilnik stupio na snagu, i nakon što su njegove odredbe bile poznate svima koji su dužni provoditi propisane odredbe Pravilnika, razvidno je da nisu poduzete mjere za njihovu provedbu, jer je ta tema tek sada aktualna.

Tako jedna od odredaba iz čl. 29. st. 2. toga Pravilnika propisuje da su prodavatelji dužni od 1. siječnja 2006. kada prodaju ili daju potrošaču proizvod u ambalaži početi prikupljati ambalažni otpad i s isplatama naknada u svoti od 0,5 kn za vraćenu ambalažu (boce), izazvala je veliku pozornost u javnosti.

Svi sudionici (proizvođači, uvoznici i trgovačka društva) na koje se odnose odredbe Pravilnika odjednom su počeli javno negodovati o kratkoći rokova za pripremu zbrinjavanja ambalaže, nedovoljno vremena za pripremu programa za evidentiranje naplate i povrata naknade, te način evidentiranja isplaćene naknade potrošačima.

Koji se porezni problemi pojavljuju u odnosima proizvođača, trgovaca i Fonda za zaštitu okoliša, piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Prebivalište i uobičajeno boravište u judikaturi nekih članica EU

pip - 2.2006, str. 68
Prebivalište i uobičajeno boravište vezano je uz pravo države na naplatu poreza od fizičke osobe koja je s njom osobno uže povezana. O ovoj aktualnoj i važnoj temi možete pročitati u nastavku teksta.

Vijesti iz Europske unije

pip - 2.2006, str. 73
  Nastavljen screening na području slobode kretanja robe
 • Screening za poglavlje pravda, sloboda i sigurnost
 • Neizvjestan datum pristupanja Bugarske i Rumunjske
 • Bugarsko gospodarstvo lošije od prosjeka EU
 • Europski parlament odbio financijsku perspektivu
 • Neslaganja oko nižih stopa PDV-a na vijeću ministara financija
 • Jedinstvena zdravstvena iskaznica za EU
 • U prosincu stope inflacije eurozone i EU25 pale na 2,2% te 2,1%

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2006, str. 75
  Obračun PDV-a pri prodaji zrakoplovnih karata - usluge Ticket Service Charge
 • Oslobođenje od PDV-a za radove koje financira Europska unija
 • Trajna odjava djelatnosti - brisanje iz registra obveznika PDV-a
 • Porezni tretman naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika
 • Pologa za korištenje peći - naknada za obavljenu uslugu koja je oporeziva PDV-om
 • Istupanje nositelja zajedničkog obrta - obrt nastavlja poslovanje
 • Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima - samo za usluge vezane za izlaganje na sajmovima
 • Porezni položaj Hrvatskog zavoda za medicinu rada - obveznik PDV-a
 • Porez na dodanu vrijednost na naknadu za zbrinjavanje ambalaže
 • Oporezivanje naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2006, str. 80
  Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2006, str. 80
  Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobit
 • Rad izvan radnog vremena - dohodak od nesamostalnog rada/drugi dohodak
 • Porezni tretman dnevnica za službena putovanja
 • Hrvatska pošta d.d., godišnji obračun poreza na dohodak te primitci po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak
 • Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi
 • Isplata zaostalih plaća radnicima hotela "S."
 • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka - uputa

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2006, str. 86
  Porez na kuće za odmor na staru naslijeđenu kuću koja je spomenik kulture
 • Porez na cestovna motorna vozila - krađa automobila i nabava novoga

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 2.2006, str. 87
  Godišnje carinske i porezne povlastice za hrvatske državljane zaposlene u inozemstvu
 • Jednokratnost dozvole za uvoz narkotika
 • Nadležnost za carinske procedure
 • Uporaba motornog vozila strane registracije u RH
 • Ocjena rada državnih institucija u publikaciji ... banke
 • Oslobođenje od plaćanja carinske pristojbe
 • Neusklađenost carinskog i poreznog sustava u segmentu olakšica (karakteristike)
 • Uvoz stroja za obradu drveta za osobne potrebe
 • Upit o statusu kamp prikolica u RH
 • Zakašnjenje ponovnoga izvoza robe privremeno uvezene po ATA karnetu
 • Uvoz novijih predmeta kod povratka iz inozemstva

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 2.2006, str. 91
  Postupanje s oduzetom kavom, alkoholom i alkoholnim pićem
 • Povlačenje motornoga benzina s olovom (Super 98) iz maloprodaje u skladište proizvođača te pravo povrata plaćenog posebnog poreza
 • Plaćanje naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta - Naknada u cijeni goriva
 • Popunjavanje red. br. 4., 5. i 6. na Obrascu I-KA-OM-M

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 2.2006, str. 92
  Postavljanje mobilnih kućica
 • Obavljanje određenih poslova u graditeljstvu
 • Osobna dostava pismena
 • Važenje prostornog plana

Središnji državni ured za upravu

pip - 2.2006, str. 95
  Suglasnost za raspisivanje natječaja za prijam u službu vježbenika I. vrste
 • Priznavanje radnog staža ostvarenog u drugoj državi
 • Status državnih službenika koji imaju višu stručnu spremu
 • Radni staž u struci
 • Izmjena Odluke o ustrojstvu Gradske uprave ... i raspisivanje natječaja za rukovoditelje upravnih odjela Gradske uprave
 • Odgovarajuća primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima na pročelnike u tijelima lokalne samouprave
 • Primjena Zakona o plaćama u javnim službama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Ministarstvo unutarnjih poslova

pip - 2.2006, str. 99
  Obavljanje obrta stranaca u RH

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada

pip - 2.2006, str. 99
  Rad s polovicom punog radnog vremena
 • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
 • Ugovor o djelu

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 2.2006, str. 100
  Članak 42. Zakona o telekomunikacijama

Ministarstvo kulture

pip - 2.2006, str. 101
  Modaliteti plaćanja spomeničke rente

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

pip - 2.2006, str. 101
  Pravilnik o Upisniku destilatera
 • Primjena Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda

Obvezno pravo

pip - 2.2006, str. 103
  Odgovornost za štetu - osnove odgovornosti (čl. 154. ZOO-a)
 • Stjecanje bez osnove - kad se ne može tražiti vraćanje plaćene svote (čl. 211. ZOO-a)
 • Zatezne kamate - stopa (čl. 277. ZOO-a)
 • Djeljive obveze - dijeljenje tražbina (čl. 412. ZOO-a)
 • Ugovor o uskladištenju - skladišnica (čl. 740. ZOO-a)
 • Ugovor o osiguranju - zastara tražbine (čl. 380. ZOO-a)
 • Ugovor o osiguranju - subrogacija (čl. 939. ZOO-a)
 • Ugovor o darovanju - opoziv darovanja (par. 948. OGZ-a)

Mjenično pravo

pip - 2.2006, str. 105
  Akceptiranje mjenice (čl. 24. ZM-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2006, str. 106
  Tvrtka - zaštita prava imatelja ranije prijavljene tvrtke (čl. 31. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 106
  Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)
 • Postupak prije otkazivanja (čl. 117. ZR-a)

Žigovno pravo

pip - 2.2006, str. 107
  Isključiva prava nositelja žiga (čl. 26. ZŽ-a)

Pomorsko pravo

pip - 2.2006, str. 107
  Pomorske tražbine (čl. 688. PZ-a)

Parnični postupak

pip - 2.2006, str. 108
  Mjesna nadležnost suda u bračnim sporovima (čl. 54. ZPP-a)
 • Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Privremeni zastupnik (čl. 84. ZPP-a)
 • Suparničari - proširenje tužbe na novog tuženika (čl. 196. ZPP-a)
 • Stvarna legitimacija - materijalnopravno pitanje (čl. 288. ZPP-a)

Stečajno pravo

pip - 2.2006, str. 110
  Kongruentno namirenje (čl. 128. SZ-a)

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 111
  Manjak robe potrden potpisom inventurne liste (čl. 2. PDV-a)
 • Obveza plaćanja poreza na dohodak od imovine iako porezni obveznik zakupninu nije naplatio (čl. 32. ZOPND-a)
 • Odluka poreznog tijela o obliku ovrhe (čl. 124. OPZ-a)
 • Utvrđivanje činjenica u postupku porezne kontrole (čl. 142. ZUP-a)
 • Činjenice i dokazi zbog kojih se moze obnoviti postupak (čl. 249. ZUP-a)
 • Podnesak žalbe iako nije tako nazvan (čl. 160. 0PZ-a)
 • Prijeboj poreznog duga (čl. 115. 0PZ-a)
 • Porezna osnovica kad je nekretnina stečena na javnoj dražbi (čl. 9. st. 1. i 2. Z0PNPN-a)
 • Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina punopravnog imatelja na nj prenesenih prava (čl. 275. 0Z-a)

Kazneno pravo

pip - 2.2006, str. 114
  Prijevara u gospodarskom poslovanju
 • Skidanje i povreda službenog pečata i znaka

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2006, str. 116
  Zahtjevi vezani uz oznaku "institut" za gospodarsko poduzeće

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 116
  Mirovanje novčane naknade za nezaposlene radi propuštanja natječaja za radno mjesto je zakonito

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 117
  Troškovi službenog puta na gradilište

Stečajno pravo

pip - 2.2006, str. 118
  Stečajni sud je nedopušteno ovlastio sudskog vještaka na ulazak u stambene i poslovne prostore dužnika: pravo dužnika na žalbu

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 118
  Priznanje posebnog (udjela u dobiti) za suprugu

Obvezni odnosi

pip - 2.2006, str. 118
  Kupnja rabljenog vozila: Odgovornost trgovca vozilima za nesreću radi prestare gume

Porezno pravo

pip - 2.2006, str. 119
  Skrivena isplata dobitka prilikom proslave direktora i posrednog člana društva u povodu njegova rođendana

Trgovačko pravo/Ekonomika poduzeća

pip - 2.2006, str. 120
  Preporuka za neovisnost članova tijela i povjerenstva nadzornog odbora

Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina

pip - 2.2006, str. 120
  Povećanjem temeljnog kapitala unosom stvari

Porez na dohodak

pip - 2.2006, str. 121
  Prihodi iz kapitalizirane imovine - kamate koje proizlaze iz životnog osiguranja su u potpunosti oporezive

Radno pravo

pip - 2.2006, str. 123
  Gubitak prava na nastavak radnoga odnosa kod prijenosa dijela pogona

Bankarsko pravo

pip - 2.2006, str. 124
  Teret dokazivanja za slučaj neovlaštenog podizanja novca ukradenom ec-karticom

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2006, str. 125
  Ključna godina za Hrvatsku - Što se može očekivati u 2006. godini?
 • Moramo više investirati a manje trošiti
 • Punjenje proračuna u 2005. - Od poreza prikupljeno 50 milijardi kuna
 • Izglasan Zakon o elektroničnoj ispravi
 • Ljubljanska banka - stara devizna štednja
 • Inozemni dug Republike Hrvatske
 • Hrok tjera strah u kosti neurednim dužnicima
 • 10 milijardi stambenih kredita
 • Trošarine
 • Prva sjednica uprave Agencije za nadzor financijskih usluga
 • Suficit tekućeg računa u trećem kvartalu 2,3 milijarde eura
 • Udio banaka u imovini financijskog sektora ispod 80 posto
 • Zaduženost stanovništva 33,9 posto BDP-a
 • Obnova i modernizacija ribolovne flote
 • Učinkovitost novog zakona o državnom inspektoratu
 • Dobri pokazatelji ekonomske aktivnosti
 • Izvoz i uvoz prehrambenih proizvoda u 2005.
 • Izmjene Stečajnog zakona
 • Gospodarstvo SAD-a poraslo 4,1 posto u trećem tromjesečju 2005.
 • Kina u Budimpešti planira milijardu dolara vrijednu investiciju
 • Novi rekordni njemački izvoz
 • Argentina otplatila dugove
 • BDP Europske Unije u trećem kvartalu 2005.
 • Airbus pretekao Boeing po broju narudžbi za 2005. godinu

Odgovori na pitanja

pip - 2.2006, str. 129
  Rezerviranja kao porezno priznati trošak
 • Porezni položaj usluge prijevoza pri uvozu koja je uključena u poreznu osnovicu
 • Uvjeti za vozača cestovnih motornih vozila
 • Zapljena plaće po pristanku ovršenika
 • Obrazloženje otkaza ugovora o radu
 • Oporezivi dio materijalnih prava radnika
 • Količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda
 • Putni list u cestovnom prometu
 • Naplata tražbina HNB
 • Ugovor o zajmu i ugovor o kreditu
 • Potvrda ovršnosti
 • Cijene leta helikoptera MUP-a
 • Stručna osposobljenost osoba odgovornih za cestovni prijevoz
 • Mirovina i rad HRVI-a
 • Plaća HRVI-a

Pregled novih propisa

pip - 2.2006, str. 136
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)