RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dragi pretplatnici i čitatelji!

pip - 1.2006, str. 1

Temeljna rješenja novog Zakona o državnim službenicima

pip - 1.2006, str. 3
Dana 1. siječnja 2006., osim određenih odredaba koje su stupile na snagu 4. kolovoza 2005., stupio je na snagu novi Zakon o državnim službenicima. U područje službeničkih odnosa ovaj Zakon unosi dosta novih rješenja, potvrđenih u praksi razvijenih europskih zemalja, o čemu slijedi u nastavku ovoga članka.

Naknada za oduzetu imovinu - pregled sudske prakse

pip - 1.2006, str. 18
Ovim člankom dan je pregled sudske prakse Vrhovnog suda RH s područja primjene Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96., 33/99., 42/99., 80/02. i 81/02. - dalje: Zakona o naknadi ...), te primjene pratećih propisa.

Zakonom o naknadi ... uređuju se uvjeti i postupak naknade za imovinu koja je prijašnjim vlasnicima oduzeta od strane jugoslavenske komunističke vlasti, a koja je prenesena u općenarodnu imovinu, državno, društveno ili zadružno vlasništvo (dalje: društveno vlasništvo) konfiskacijom, nacionalizacijom, agrarnom reformom i drugim propisima i načinima navedenima u Zakonu o naknadi ... (čl. 1. st. 1.).

Primjenom različitih oblika naknade (čl. 1. st. 2. Zakona o naknadi ...), kao pravilo je propisana isplata u novcu ili vrijednosnim papirima (dionice ili udjeli i obveznice), a iznimno vraćanje u naravi (naturalna restitucija).

Kod konfiscirane imovine, prema čl. 4. Zakona o naknadi... postoji iznimka prema kojoj se imovina daje u vlasništvo prijašnjem vlasniku, a ako to nije moguće, prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu u novcu ili vrijednosnim papirima.

Prema čl. 15. Zakona o naknadi ... priznaje se pravo na naknadu za sljedeću imovinu: neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno s pripadajućim zemljištem (dalje: stan ili poslovni prostor), brodove i brodice, poduzeća i pokretnine.

I brodovi, odnosno brodice u smislu Zakona o naknadi ... smatraju se nekretninom.

Nakon deset godina od donošenja Zakona o naknadi ... razvila se zanimljiva sudska praksa, čiji dio ćemo pokušati izložiti.

Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi

pip - 1.2006, str. 29
Od dana 28. siječnja 2006. u primjeni su odredbe Ovršnog zakona koje se odnose na prodaju pokretnina putem javnih komisionara i na sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi, o čemu (navedenom sudjelovanju) u nastakvu teksta piše naša suradnica - javni bilježnik.

Ugovaranje u korist trećega u prijevozu stvari morem

pip - 1.2006, str. 31
U ovome članku raspravlja se o problematici izvanugovorne odgovornosti osoba koje je pomorski prijevoznik zaposlio prilikom ispunjenja ugovora o prijevozu stvari, ali koje nisu u radnom odnosu s prijevoznikom. Te se osobe nazivaju neovisnim ugovarateljima a mogu se zvati i samostalnim poduzetnicima (npr. slagači ili poduzetnici prijevoznih terminala). U slučaju štete na teretu pitanje je može li oštećeni (primatelj tereta) tužiti, osim svog ugovornog partnera - prijevoznika, i neovisnog ugovaratelja koji je štetu u svom poslovanju izazvao. Ako postoji izvanugovorna odgovornost te osobe, vrijede li za nju načela odgovornosti za pomorskog prijevoznika, osobito ograničenje odgovornosti. Te se dvojbe u ovom članku raščlanjuju pozivom na međunarodne konvencije i domaće pravo, a poglavito osvrtom na slobodu ugovaranja u korist trećega (poznata Himalaya klauzula).

Oblik oporuke prema Zakonu o nasljeđivanju

pip - 1.2006, str. 35
U ovome članku se istražuju svi oblici oporuka, sudska praksa i usporednopravna rješenja. Javna oporuka, kao novi oblik oporuke zamijenila je sudsku i diplomatsko-konzularnu oporuku, a na izvjestan način i brodsku i vojničku oporuku. Dobro je što je proširen krug ovlaštenih osoba za njezino sastavljanje. Sve oporuke imaju solemnitetno obilježje tako da bilo koje pa i najmanje odstupanje od propisanoga oblika može imati za posljedicu ništetnost oporuke. Zato se proučavanje pojedinih oblika oporuke pojavljuje jednim od najvažnijih pitanja oporučnoga nasljeđivanja uopće, a oporučno nasljeđivanje reintegracijom hrvatskoga građanskoga prava u kontinentalno-europski pravni krug sve više dobiva na značenju.

Ovaj je članak koncipiran na način da uz istraživanje novosti kod oblika oporuke, ponudi i usporedbu s bivšim Zakonom o nasljeđivanju i određenim rješenjima usporednoga prava da bi se na temelju toga mogli izvesti određeni zaključci o smislu i dosegu pravnih pravila Zakona o nasljeđivanju koja se tiču oblika oporuke.

Nova pravila za ugovaranje zabrane cesije u Austriji

pip - 1.2006, str. 44
Novelama Zakona o cesiji u bitnome je sužena dopustivost i učinak ugovaranja zabrane cesije među trgovcima. U ovom članku se daje kritički osvrt na nove propise kao i njihove učinke u praksi u Austriji.

Stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosnima

pip - 1.2006, str. 46
Dana 1. siječnja 2006. stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosima, s time da se odredbe koje se odnose na stopu ugovornih kamata, na stopu zateznih kamata i na obvezu javnog objavljivanja eskontne stope od strane HNB-a, počinju primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Novi Zakon u kvantitativnom smislu ne donosi mnogo, ali s obzirom na činjenicu da je prethodni u nas bio u primjeni punih dvadeset i sedam godina, a otad je (osim promjene sustava i osamostaljenja Republike) promijenjeno uistinu puno toga - predstavlja pomak.

Vraćanje radnika na posao na temelju odluke suda kao ovršne isprave

pip - 1.2006, str. 48
O novelama Zakona o radu, Zakona o parničnom postupku i Ovršnog zakona, i to osobito odredbama navedenih zakona koje uređuju pitanje vraćanja radnika na posao, slijedi u nastavku ovoga članka.

Prijevoz za vlastite potrebe

pip - 1.2006, str. 62
Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu što je stupio na snagu u prosincu 2004., po prvi put u zakonodavstvu RH koje pokriva područje cestovnog prijevoza propisana je obveza ishođenja potvrde o obavljanju prijevoza za vlastite potrebe.

Oporezivanje poslovnih subjekata i pristupanje Europskoj uniji

pip - 1.2006, str. 66
U ovome se članku rabi pojam poduzeće kao ekonomski pojam. Kad govorimo o trgovačkim društvima kao pravnim osobama, tada ne možemo uvijek govoriti samo o poduzećima (dakle, u ekonomskom smislu), nego i o nekim drugim organizacijskim oblicima, koji nisu nužno vezani za dobitak (profit). Isto tako, slobodni poduzetnik može otvoriti trgovačku radnju ili obrt, pa u sustavu može biti obveznik poreza na dohodak, ali može biti i u sustavu oporezivanja dobitka. Zato se osim oporezivanja dobitka poduzeća mora voditi računa i o sličnom sustavu oporezivanja djelatnosti porezom na dohodak. Oporezivanje djelatnosti u oba sustava mora biti slično, kako ne bi došlo do tzv. nelojalne konkurencije. Sa stajališta maksimaliziranja dobitka, važan čimbenik su i porezi i doprinosi iz plaća i na plaće djelatnika (porez na dohodak, prirez i dr.). Ostali porezi i davanja također proizvode određene učinke. No, u jednom članku nije moguće obuhvatiti sva fiskalna gledišta u vezi s oporezivanjem poduzeća i promjenama koje će se dogoditi u procesu pristupanja Hrvatske u EU, pa se u ovome članku obrađuju samo neki fiskalni aspekti položaja poduzeća koji nam se čine u ovom trenutku sagledljivim.

Proračunski sustav Europske unije

pip - 1.2006, str. 69
Problematika proračunskog sustava i proračunske politike Europske unije predmet je razmatranja u ovome članku. Prikazan je sustav financijskog plana Unije koji se primjenjuje od 1988., kao srednjoročno planiranje (na razdoblje od sedam godina) proračunskih prihoda i izdataka koji su osnova prilikom izrade godišnjih proračuna. Nadalje se obrađuju pitanja vezana uz sustav javnih prihoda i sustav javnih izdataka, te o proračunskom tijeku i nadzoru provedbe proračuna.

Vijesti iz Europske unije

pip - 1.2006, str. 77
  Započeo screening za poljoprivredu te nastavljen na području tržišnog natjecanja
 • Usvojen novi višegodišnji proračun Europske unije
 • Makedonija dobila status kandidata za članstvo u EU
 • Previsoka državna pomoć u EU
 • U studenom stope inflacije eurozone i EU25 pale na 2,3% te 2,2%
 • Nezaposlenost EU i eurozone u listopadu nepromijenjena

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2006, str. 79
  Porez na dodanu vrijednost - pravo na ulaz i izlaz iz sustava PDV-a
 • Unos imovine obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u trgovačko društvo
 • Brisanje iz registra obveznika PDV-a
 • Oporezivanje PDV-om ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstvo i darove

pip - 1.2006, str. 82
  Porez na promet nekretnina - oslobođenje - prodaja starog i kupovina novog stana
 • Porez na promet nekretnina - naknadni obračun poreza na promet nekretnina
 • Porez na promet nekretnina - oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Promet nekretnina - kulturno dobro

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2006, str. 83
  Godišnji paušalni porez na dohodak
 • Obiteljski paket police dopunskog privatnog zdravstvenog osiguranja
 • Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta
 • Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji
 • Porezni tretman isplata novčane potpore zaposlenicima za opremu doktorske disertacije odnosno magistarskog rada
 • Isplate naknada radnicima, članovima ispitnih komisija - povjerenstava

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 1.2006, str. 87
  Olakšice na području posebne državne skrbi

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 1.2006, str. 88
  Prekid zastare - pravo na naplatu komorskog doprinosa HOK-u

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 1.2006, str. 88
  Privremeni uvoz luna-parkova
 • Povrat plaćene carine na uvezeni osobni automobil invalida
 • Najam osobnog automobila za potrebe trgovačkog društva
 • Uvoz hrane za bolesnu djecu u odmaralištu ...
 • Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika
 • Skladištenje robe društva ... u prostoru hladnjače drugog trgovačkog društva
 • Razduženje postupka unutarnje proizvodnje u sustavu odgode
 • Zamolba za produženje roka za ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju predmeta kućanstva
 • Rok ponovnog izvoza privremeno uvezene robe
 • Carinska zaštita prava intelektualnog vlasništva

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 1.2006, str. 92
  Izmjena Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
 • Pravo na građenje prednika
 • Naplata posebne upravne pristojbe
 • Sadržaj detaljnog plana uređenja
 • Ishođenje građevinske dozvole za brzu gradsku prometnicu
 • Upit o potvrdi plana posebnih dijelova zgrade

Središnji državni ured za upravu

pip - 1.2006, str. 94
  Primjena čl. 10. st. 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
 • Primjena propisa o ustrojstvu, radnim odnosima, nazivima radnih mjesta i plaćama zaposlenih u Agenciji za ...
 • Radni staž kao stručni uvjet za imenovanje na radno mjesto pročelnika upravnog odjela
 • Objava javnog natječaja za prijam osobe u lokalnu službu na temelju donesenog pravilnika o unutarnjem redu
 • Tumačenje odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Promjena ustrojstva upravnih tijela
 • Ugovor o djelu i radni staž u struci

Upravno pravo

pip - 1.2006, str. 98
  Naknada plaće za vrijeme rodiljnoga dopusta - mogućnost obnove postupka

Obvezno pravo

pip - 1.2006, str. 100
  Opći uvjeti ugovora - obveznost (čl. 142. ZOO-a)
 • Uzrokovane štete - osnove odgovornosti (čl. 154. ZOO-a)
 • Novčana naknada nematerijalne štete (čl. 200. ZOO-a)
 • Zatezne kamate (čl. 277. ZOO-a)

Žigovno pravo

pip - 1.2006, str. 101
  Privremena mjera - uvjeti za određivanje i vrstu mjere (čl. 53. ZŽ-a)

Zemljišnoknjižno pravo

pip - 1.2006, str. 101
  Odlučivanje o prijedlogu za upis (čl. 107. ZZK-a)

Parnični postupak

pip - 1.2006, str. 101
  Tužbeni zahtjev (čl. 2. ZPP-a)
 • Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora (čl. 35. ZPP-a)

Stečajno pravo

pip - 1.2006, str. 102
  Kongruentno namirenje vjerovnika (čl. 128. SZ-a)
 • Osporene tražbine (čl. 178. SZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 1.2006, str. 103
  Prema počinitelju prekršaja primjenjuje se propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je prekršaj učinjen
 • Nije kriv počinitelj prekršaja koji iz opravdanih razloga nije znao i nije mogao znati da je djelo zabranjeno
 • Pod neposrednim davanjem vozila na upravljanje osobi kojoj to zakonom nije dopušteno ne podrazumijeva se propust nadzora vozila od strane vlasnika ili onoga kome je vozilo povjereno
 • U postupku prema okrivljeniku strancu kojemu nije oduzeta sloboda, odluka o prekršaju dostavlja se na jeziku i pismu koji su u uporabi u postupku pred nadležnim sudom
 • Izdavatelj pravomoćnog prekršajnog naloga nadležan je odlučiti o zahtjevu za obnovu prekršajnog postupka završenog tim nalogom
 • O prigovoru okrivljenika protiv kojega je izdan prekršajni nalog odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske
 • Sud će rješenjem odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ako je nastupila zastara progona
 • Pravomoćnošću odluke o prekršaju prestaje teći zastara prekršajnog progona
 • Sud koji se rješenjem proglašava nenadležnim, dužan je to rješenje dostaviti strankama u postupku i tek nakon što rješenje postane pravomoćno ustupiti predmet sudu za koji smatra da je nadležan za postupanje
 • Zastara prekršajnog progona prekida se izdavanjem prekršajnog naloga od strane nadležnog tijela

Porezno pravo

pip - 1.2006, str. 107
  Sluga najma plovila turistima u tuzemstvu (čl. 5. PDV-a)
 • Porezni prekršaji - uručivanje računa kupcu (čl. 15. st. 1., čl. 29. st. 1. toč. 3. PDV i čl. 74. POPDV)
 • Poimenično navođenje poreznog obveznika s kojim je obavljena usporedba radi utvrđivanja visine porezne obveze (čl. 61. Zakona o porezu na dohodak)

Kazneno pravo

pip - 1.2006, str. 108
  Zastara pokretanja kaznenog progona za kazneno djelo iz ZTD-a
 • Zlouporaba kreditne kartice
 • Krivotvorenje isprave (kreditne kartice)
 • Ispitivanje svjedoka - obveza svjedočenja

Bilančno porezno pravo

pip - 1.2006, str. 111
  Zamjena udjela u društvima kapitala u privatnom vlasništvu - primjena tzv. mišljenja o zamjeni od 1999.
 • Razgraničenje između troškova obrazovanja i usavršavanja - izmjena sudske prakse - troškovi za prekvalifikaciju i za visokoškolsko obrazovanje uz rad mogu se odbiti kao troškovi poslovanja

Porez na dohodak

pip - 1.2006, str. 113
  Procjena poklonjenih srećaka radniku

Računovodstvo

pip - 1.2006, str. 113
  Odbitak troškova rušenja zgrade

Stečajno pravo

pip - 1.2006, str. 113
  Prekid/nastavak postupka koji se vodi u Austriji nakon otvaranja stečajnog postupka u Njemačkoj

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2006, str. 114
  Potpisivanje izjave o jamstvu po upravi u korist članova uprave

Obvezni odnosi

pip - 1.2006, str. 115
  Klauzula o visini kamatne stope: zahtjev za naknadu štete i zastara

Porez na dobitak

pip - 1.2006, str. 116
  Ostatak knjižne vrijednosti u slučaju zamjene predmeta najma koji nema gospodarsku vrijednost

Obvezni odnosi

pip - 1.2006, str. 116
  Ugovor o mobilnoj telefoniji: Ne radi se o ugovoru o djelu, nego o mješovitom ugovoru sui generis

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2006, str. 117
  Vlada i MMF dogovorili produženje Stand-by aranžmana na 2006. godinu - MMF još čeka mjere za reformu zdravstva i brodogradnje
 • Dovršen CARDS projekt uspostave financijske kontrole u javnom sektoru
 • Vlada: novo izdanje obveznica u iznosu 3,5 milijardi kuna
 • Vanjski dug bi iduće godine mogao porasti na 85,7% BDP-a
 • Zakon o leasingu
 • Očekuje se imenovanje radne skupine za izradu Zakona o štedno-kreditnim zadrugama
 • HNB: U 2006. BDP iznad 4%, inflacija ispod 3%
 • Još 300 milijuna kuna u investicijskim fondovima
 • Privatnim kapitalom do jake nacionalne banke
 • Tuđe dugove vraća od 1 do 15 posto klijenata hrvatskih banaka
 • Gospodarska kretanja
 • Inozemni trgovački lanci u Hrvatsku su uložili oko 600 milijuna dolara
 • Rad nedjeljom - što nose promjene zakona
 • HACCP u maloprodaji
 • Posao u Hrvatskoj će moći obavljati i obrtnici iz Europske unije
 • Vlada prihvatila odluku Hrvatskih autocesta
 • Obvezna oprema motornog vozila
 • Hrvatska najpoželjnija - Lonely planet: Hrvatska najbolje svjetsko turističko odredište
 • U turizam žele ulagati stranci, ali i mnoge domaće kompanije s viškom novca - Jadran tek čeka EU vlasnike
 • Nezakonita uknjižba zemljišta vrijednog 195 milijuna eura Lagune Novigrad nije jedini slučaj
 • Ukinute ustavne tužbe zbog dugotrajnog suđenja
 • Milijunska pronevjera
 • U Hrvatskoj ne postoji središnja evidencija o više od tisuću stečajnih postupaka - Stečajni upravitelji dobivaju na desetke stečajeva od istog suca
 • Najbrže rastuće ekonomije u EU
 • Kina preuzela vodstvo u izvozu tehnoloških proizvoda
 • Kapelica u poljskom market

Odgovori na pitanja

pip - 1.2006, str. 121
  Nekretnine i porezna oslobođenja
 • Otpis dospjelog poreznog duga
 • Obvezatan oblik punomoći
 • Rješavanje radnog spora
 • Inspekcijski nadzor u području rada
 • Primjena pravila ugovora o najmu
 • Predugovor ugovora o radu
 • Povrat nepripadno primljene novčane svote HZMO-u
 • Plaća
 • Knjige na koje se PDV obračunava i plaća po stopi od 0%
 • Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja
 • Oporezivi troškovi prijevoza
 • Pravo na nadoknadu plaće iz drugih dohodaka

Pregled novih propisa

pip - 1.2006, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)