RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novele Zakona o sudskom registru

pip - 7.2005, str. 3
U ovome se članku iznose bitne novele Zakona o sudskom registru i ukazuje se na značenje njihova donošenja te cilja koji se želio postići. Ističe se da je potreba prilagođavanja toga zakona hrvatskom pravnom sustavu i gospodarskom okruženju bila nužna, zbog potrebe fleksibilnosti poduzetništva. Zakon je trebalo dopuniti odredbama koje će osigurati primjenu novih rješenja iz ZTD-a i drugih zakona u pogledu kruga subjekata koji se upisuju i u pogledu upisa podataka. Iznoseći dvojbe koje su se pojavile u pogledu modela ustroja prije donošenja zakona, kakav je bio prihvaćen u izvornom tekstu, iznose se razlozi radi kojih je prihvaćen današnji model sudskoga registra, u svemu podoban da se registar učini učinkovitijim i transparentnijim prema njegovim korisnicima.

Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda u pojedinim parničnim predmetima

pip - 7.2005, str. 7
U parničnom postupku viši sudovi mogu doći u prigodu da u pojedinim predmetima određuju mjesnu nadležnost nižih sudova u tri slučaja - u slučaju u kojem su ispunjeni uvjeti za tzv. nužnu delegaciju (67.1), u slučaju u kojem su ispunjeni uvjeti za tzv. svrhovitu delegaciju (68.) i u slučaju u kojem su ispunjeni uvjeti za tzv. ordinaciju nadležnosti (69.). Premda bi se i tzv. individualna prezidencijalistička delegacija mjesne nadležnosti2 mogla svrstati među te slučajeve, s obzirom na njezinu specifičnost i izvanrednost o njoj neće biti govora u ovom članku.

Novo imovinsko pravo osiguranja - ugovor o osiguranju u ZOO-u i Pomorskom zakoniku

pip - 7.2005, str. 13
Novim Zakonom o obveznim odnosima i novim Pomorskim zakonikom brojne su prijašnje norme o ugovoru o osiguranju revidirane, dopunjene i osuvremenjene. Može se reći da je donošenjem tih zakona u cijelosti na suvremenim osnovama kodificirano hrvatsko imovinsko (ugovorno) pravo osiguranja. Pod tim razumijevamo skup pravnih normi koje uređuju obveznopravne odnose iz ugovora o osiguranju. Osim u ta dva zakona, imovinskopravne norme u vrlo ograničenom opsegu postoje i u više posebnih zakona.

Obnavljanje sudskih spisa (rekonstrukcija)

pip - 7.2005, str. 19
Ako se pojedini sudski spisi ili dijelovi spisa izgube, oštete ili unište, pokrenut će se po potrebi postupak za obnovu spisa ili pojedinih podnesaka (rekonstrukcija). Pravila postupka za rekonstrukciju sudskih spisa ili pojedinih podnesaka propisana su Sudskim poslovnikom.

Ustavna tužba protiv odluke arbitražnog suda o nenadležnosti (komentar odluke Ustavnog suda U-III-669/2003)

pip - 7.2005, str. 22
Odlukom Ustavnog suda br. U-III-669/2003 Ustavni je sud ukinuo zaključak arbitražnog vijeća Stalnog sudišta pri HGK, kojim se to vijeće oglasilo nenadležnim.

U ovom članku najprije ćemo sažeti činjenice koje su prethodile podnošenju ustavne tužbe. Ukratko ćemo izložiti sadržaj odluke Ustavnog suda, zatim iznijeti kritiku odluke Ustavnog suda po pitanju može li se protiv zaključaka kojima arbitražni sudovi odlučuju o nadležnosti i drugih odluka arbitražnih sudova podnijeti ustavna tužba. Pod pretpostavkom da Ustavni sud doista može preispitivati odluke arbitražnih sudova, ispitat ćemo opravdanost odluke Ustavnog suda o tome je li zaključkom o nenadležnosti u konkretnom slučaju podnositelju uskraćeno ustavno pravo na pravičan postupak.

Pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor, te plaćeni i neplaćeni dopust

pip - 7.2005, str. 35
Na pregledan i zanimljiv način naslovljene institute u ovome članku prikazuje naša suradnica koja se s njima, kao i drugim institutima s područja radnoga prava, izravno susreće u praksi.

Obnova postupka radi naplate javnih davanja

pip - 7.2005, str. 37
Za razliku od žalbe koja je redoviti pravni lijek u upravnom postupku, obnova postupka je izvanredni pravni lijek koji se može podnijeti tek nakon što je određeno porezno rješenje postalo konačno. Ističe se kako se o istoj pravnoj stvari može ponovno rješavati ako postoji jedan od razloga za obnovu predviđenih ZUP-om, uz napomenu da izmjena ili pogrešna primjena propisa po kojem se odlučivalo, ne može biti pravnom osnovom za obnovu postupka.

Pravo na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

pip - 7.2005, str. 41
Ovim člankom autor ukazuje na bitne odredbe Zakona iz kojih proizlaze određene obveze i postupci jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te na način uređivanja i provedbe pojedinih postupaka u vezi sa zaprimanjem zahtjeva i općenito ostvarivanjem prava na pristup informacijama u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za što daje i moguće modele općih i drugih akata koje te jedinice trebaju donijeti, odnosno donositi u provedbi Zakona.

Ogledni primjeri akata sastavljeni su pod pretpostavkom da je riječ o jedinici lokalne samouprave - gradu, a mogu se primijeniti i u općinama i u županijama, kao i u ostalim tijelima javne vlasti.

Novosti u poslovanju s vrijednosnim papirima

pip - 7.2005, str. 50
Vrijednosnim papirima se, prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju, smatraju vrijednosni papiri sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira. Zakon o deviznom poslovanju razlikuje vrijednosne papire kojima se trguje na tržištu kapitala i one kojima se trguje na tržištu novca.

Od donošenja provedbenih propisa što prate ovo područje u deviznom sustavu usvojene su neke promjene. O njima piše autorica članka.

Usluge prijevoza pri izvozu dobara su oslobođene PDV-a

pip - 7.2005, str. 54
U posljednje vrijeme nastale su dvojbe oko poreznog motrišta kada se izvoz dobara obavlja korištenjem usluge prijevoznika, odnosno njegovih kooperanata na tom prijevozu. S jedne strane u okviru Porezne uprave su izražene teze kako ne bi organizator prijevoza mogao biti oslobođen PDV-a ako mu tu uslugu obavi njegov kooperant. S druge strane, dosadašnja stručna tumačenja zastupala su motrište da je ova usluga uvijek oslobođena PDV-a, pa i u slučaju kad je obavi prijevoznik kooperant, tj. kad glavni prijevoznik za naručeni prijevoz angažira drugog poduzetnika.

Uspostava jedinstvenog sustava PDV-a u EU

pip - 7.2005, str. 55
Usklađivanje zakonodavstva u Europskoj uniji provodi se na dvije razine: na razini EU donošenjem zakona kojima se propisuje minimum zahtjeva i standarda u određenom području i na razini članica usklađivanjem nacionalnoga sa zakonodavstvom EU. Takav je pristup primijenjen i na normativno uređenje poreza na dodanu vrijednost u EU: VI. smjernica o PDV-u1 iz 1977. sadrži minimum zajedničkih odredaba nužnih za uspostavu zajedničkog sustava PDV-a u EU, a zemlje članice su bile obvezne uskladiti nacionalne propise o PDV-u (zakone i pravilnike) s odredbama VI. smjernice.

Vijesti iz Europske unije

pip - 7.2005, str. 62
  Velika Britanija preuzima predsjedništvo EU
 • Kazneni postupak protiv Portugala
 • Bruxelleski summit
 • Francuska odbacila Ustav
 • Ustavni referendum u Nizozemskoj
 • Švicarska prihvatila Schengenski i Dublinski sporazum
 • Rekordna potrošnja fondova u 2004.
 • EU fond za ravnopravnost spolova "gender equality"
 • Godina dana nakon proširenja
 • Nove članice i EU zakonodavstvo
 • Bugarskoj gubitak od 800 milijuna eura u slučaju nepristupanja
 • Komisija objavila prioritete regionalnog financiranja
 • Europska komisija i Eurocontrol potpisale Ugovor o bespovratnim sredstvima
 • Smanjenje šećernih subvencija
 • Vijeće za zaštitu okoliša glasovalo za zabranu GMO proizvoda
 • EK i Coca-Cola postigli dogovor
 • Usvojen Akcijski plan o državnim potporama
 • Postignut dogovor EU i Kine oko tekstila
 • Europska unija dobiva svoju domenu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2005, str. 67
  Obračun PDV-a pri prodaji toplih napitaka putem automata
 • PDV na vlastitu potrošnju - nabavljeni osobni automobil od građana s 5% posebnog poreza na promet
 • Izdavanje R-1 računa obveznicima PDV-a
 • PDV pri podjeli trgovačkog društva s osnivanjem društva

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 7.2005, str. 68
  Porez na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu
 • Osobni odbitak za uzdržavanu djecu
 • Priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka
 • Oporezivanje otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza
 • Porezni tretman primitaka od realizacije opcijskih planova iz inozemstva

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 7.2005, str. 72
  Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 7.2005, str. 72
  Uvoz osobnog automobila za potrebe predstavništva
 • Izmjena kontrolnika 510/531
 • Uvoz kamiona kao gospodarskog inventara pri preseljenju u RH
 • Privremeni uvoz plovila po Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu
 • Postupak carinskog skladištenja
 • Provedba carinskog postupka za osobni automobil kao predmeta nasljeđivanja
 • Nadležnost carinarnice za prihvat dopunske deklaracije kod puštanja robe u slobodan promet iz carinskog skladišta tipa D
 • Rok zabrane otuđenja za osobne automobile uvezene uz olakšice prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz kućanskih predmeta i vina
 • Carinska zaštita intelektualnog vlasništva
 • Uvoz namještaja, te stočne hrane
 • Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih proizvoda
 • Pritužba na nedopušteno tržišno natjecanje tvrtke H. d.o.o., D. K. pri obavljanju otpremničkih poslova na graničnom prijelazu

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 7.2005, str. 77
  Naputak za provedbu carinskog postupka kod uvoza plovila za djelatnost iznajmljivanja
 • Posebni porez na plovilo - plaćanje i oslobođenje
 • Postupanje pri upisu plovila u upisnike, odnosno očevidnike, vezano za carinske i trošarinske postupke
 • Potreba vođenja evidencije i izvješćivanja za robu koja podliježe oporezivanju posebnim porezom na luksuzne proizvode
 • Puštanje u slobodan promet plovila namijenjenih obavljanju gospodarske djelatnosti, carinski i trošarinski postupak
 • Poseban porez na promet luksuznih proizvoda pri izvozu

Ministarstvo pravosuđa

pip - 7.2005, str. 81
  Do donošenja posebnog zakona o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Ako iz bilo kojeg razloga službeniku rješenjem nije utvrđena obveza polaganja državnog stručnog ispita, znači li to da je oslobođen te obveze i da ne mora polagati državni stručni ispit
 • Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član predstavničkog tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti u predstavničkom tijelu na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku predstavničkog tijela u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti
 • Pravo na plaću službenika premještenog sukladno čl. 102. Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Istovjetnost programa općeg dijela stručnog ispita, iz dva podzakonska akta, za polaganje općeg dijela stručnog ispita za poslove samostalnog upravnog referenta i stručnog suradnika
 • Zabrana prijama u državnu službu
 • Može li osoba sa stvarnom višom stručnom spremom polagati državni stručni ispit za državnog službenika s visokom stručnom spremom

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 7.2005, str. 85
  Ograničenja parcelacije građevinskog zemljišta, čl. 43. i 43.b ZPU-a nisu u suprotnosti s Ustavom, ZOV-om i Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
 • Naplata posebne upravne pristojbe u slučaju započete izgradnje građevine odnosno izgrađene građevine bez građevinske dozvole
 • Izrada izvješća o stanju u prostoru
 • Izmjena i/ili dopuna glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole na temelju koje se gradi
 • Odbijanje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole
 • Pravo na obavljanje poslova projektiranja

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 7.2005, str. 88
  Paušalno plaćanje boravišne pristojbe za plovila
 • Izbor direktora turističkog ureda
 • Ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu
 • Prijevoz skupina turista
 • Djelatnost obavljanja cestovnog prijevoza vozilima mlađim od osamnaest, odnosno deset godina

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada

pip - 7.2005, str. 90
  Godišnji odmor
 • Biračko pravo kod izbora za radničko vijeće
 • Pravo na godišnji odmor i regres

Obvezno pravo

pip - 7.2005, str. 91
  Prividan ugovor (čl. 66. ZOO-a)
 • Šteta (čl. 154. ZOO-a)
 • Ne predstavlja ratnu štetu oštećenje na mobiliziranom vozilu koje je prouzročeno nemarnim i nestručnim rukovanjem vozilom, te neodržavanjem vozila
 • Odgovornost za štetu od opasne stvari (čl. 174. ZOO-a)
 • Naknada štete u slučaju tjelesne ozljede (čl. 195. ZOO-a)
 • Valuta obveze (čl. 395. ZOO-a)
 • Ugovor o zakupu - obveze zakupca (čl. 567. ZOO-a)
 • Ugovor o trgovinskom zastupanju - primanje ispunjenja (čl. 793. ZOO-a)

Stvarno pravo

pip - 7.2005, str. 94
  Posebni dijelovi nastali prenamjenom zgrade (čl. 372. ZV-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2005, str. 94
  Odgovornost članova trgovačkog društva (čl. 10. ZTD-a)
 • Onaj tko zlorabi okolnost da kao član trgovačkog društva ne odgovara za obveze društva ne može se pozvati na to da prema zakonu ne odgovara za te obveze

Radno pravo

pip - 7.2005, str. 95
  Mirovanje radnog odnosa (čl. 58. ZR-a)

Čekovno pravo

pip - 7.2005, str. 95
  Regres imatelja čeka (čl. 19. ZČ-a)

Autorsko pravo

pip - 7.2005, str. 95
  Privremena mjera (čl. 97. ZAP-a)

Parnični postupak

pip - 7.2005, str. 96
  Litispendencija (čl. 194. ZPP-a)
 • Revizija (čl. 382. ZPP-a)

Izvanparnični postupak

pip - 7.2005, str. 96
  Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)

Ovršno pravo

pip - 7.2005, str. 96
  Ovršna isprava (čl. 21. OZ-a)
 • Privremene mjere - pretpostavke (čl. 297. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 7.2005, str. 97
  Sazivanje skupštine vjerovnika (čl. 38.b SZ-a)

Upravno pravo

pip - 7.2005, str. 98
  Preuzimanje određene upravne stvari iz nadležnosti drugog tijela (čl. 21. ZUP-a)
 • Razlozi za obnovu postupka (čl. 249. ZUP-a)

Carine

pip - 7.2005, str. 98
  Utvrđivanje carinske vrijednosti robe (čl. 31., 32. i 33. CZ-a)

Pravo društava

pip - 7.2005, str. 99
  Pretpostavke za valjanost ispunjenja u slučaju kad je gotovina unaprijed uplaćena na ime namjeravanog povećanja temeljnoga kapitala

Pravo dioničkih društava

pip - 7.2005, str. 100
  Zahtjevi za sazivanjem glavne skupštine na zahtjev manjine dioničara

Pravo društava s ograničenom odgovornošću

pip - 7.2005, str. 100
  Stjecanje poslovnih udjela društva s ograničenom odgovornošću, imenovanje stjecatelja za člana uprave/direktora i nastavno zahtjev za otvaranjem stečaja: nedopušteno upućivanje na stečajni sud u mjestu boravka člana uprave/direktora od strane stečajnog upravitelja

Stečajno pravo

pip - 7.2005, str. 101
  Pobijanje pravnih radnji u stečaju: Pretpostavke za valjanost pljenidbe potraživanja dužnika s osnove dispozicijskog kredita

Građansko postupovno pravo

pip - 7.2005, str. 103
  Nije valjan opoziv nagodbe učinjen telefaxom

Građansko pravo

pip - 7.2005, str. 104
  Prodavatelj se ne može pozvati na ugovorno isključenje odgovornosti za stvarne nedostatke ako je svojstvo vozila izričito ugovoreno

Radno pravo

pip - 7.2005, str. 105
  Zahtjev za smanjenjem prosječnog tjednog radnog vremena (prodavač u dućanu)
 • Zahtjev iz kolektivnog ugovora za dodatnim slobodnim vremenom s povećanjem starosne dobi

Porez na dohodak

pip - 7.2005, str. 105
  Odbitak za posebne izdatke kod obostrano zaposlenog bračnog para koji je pozvan na zajednički razrez poreza

Porez na obrtničku djelatnost

pip - 7.2005, str. 106
  Raščlamba mjerne svote poreza na obrtničku djelatnost kod komunalnih društava za uređaje za energiju vjetra

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2005, str. 106
  Hrvatska I MMF
 • Vlada dobila tri tjedna za pripremu reformi
 • HNB ne može sam
 • Ključne preporuke MMF-a
 • Monetarna politika
 • Atak na izvoz?
 • Šuker: Da su mjere uvedene 2003. vanjski bi dug bio manji
 • Vidošević: Monetarna politika ubila je hrvatski izvoz
 • Rohatinski: Neki političari imaju slabo pamćenje - Špekulacije s tečajem
 • Potrebne fiskalne mjere
 • HNB suzbija pritiske na tečaj kune
 • Prva ozbiljna operacija na otvorenom tržištu
 • HNB - po drugi put obavljena uspješna operacija na otvorenom tržištu
 • Dug opće države
 • Proračunski prihodi značajno poboljšani u drugom kvartaluPredstavljena strategija unutarnje financijske kontrole u javnom sektoruStrategija kao obrazac otvorenostiNaplata PDV-a i trošarina ove godine lošija nego prošle
 • Za i protiv jedinstvene porezne stope
 • Krajem ožujka unutarnji dug države veći od inozemnog
 • Deset više, pet manje
 • Ina će se ipak prodati na burzi
 • CEFTA-u će od 2007. zamijeniti "balkanska zona" slobodne trgovine
 • Dobit Hrvatskog gospodarstva lani 9,76 milijardi kuna
 • Hrvatska odustaje od PAL programa?
 • HŽ se bori za 500.000 tona robe više
 • Kalmeta: Luka Rijeka za Bavarsku bila značajnija od hamburške luke
 • Zakon o turističkom zemljištu uskoro pred Vladom
 • Zakonom tek treba regulirati 100 milijardi kuna potrošnje
 • Izmjene i dopune Stečajnog zakona na popravnom ispitu
 • Dobar prosjek

Odgovori na pitanja

pip - 7.2005, str. 112
  Radno vrijeme i vrijeme provedeno na samom putovanju na službenom putu
 • Naknada za odvojeni život od obitelji i terenski dodatak
 • "Uputa o pravnom lijeku"
 • Dnevnice i prekovremeni rad na službenom putu
 • Visina boravišne pristojbe za 2006. godinu
 • Visina boravišne pristojbe za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Ovrha na nekretnini i založna prava
 • Pravo zadržanja
 • Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanovaKapara dana u vezi s ugovorom koji nije pravovaljan

Pregled novih propisa

pip - 7.2005, str. 117
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)