RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Što donosi novi Zakon o obveznim odnosima

pip - 3.2005, str. 3
Hrvatski sabor je na 12. sjednici 25. veljače 2005. izglasao Zakon o obveznim odnosima, što (Nar. nov. br. 36/05.) stupa na snagu 1. siječnja 2006., s tim da se odredbe čl. 26. st. 1. do 3. i čl. 29. st. 2. do 6. i 8. (koje se odnose na stopu ugovornih kamata i zatezne kamate) počinju primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana njegova stupanja na snagu.

Odredbe novog Zakona o obveznim odnosima neće se primjenjivati na obvezne odnose nastale prije stupanja na snagu kada će prestati važiti odredbe 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. st. 1. t. 1. i čl. 10 Zakona o kamatama.

Danom stupanja na snagu novog Zakona o obveznim odnosima (dalje: ZOO) prestaju važiti još uvijek važeći ZOO te čl. 116. do 121. Zakona o nasljeđivanju.

Novi ZOO donosi sadržajne izmjene još važećega Zakona.

Brojni pravni instituti razrađeni su, nadopunjeni i drukčije uređeni, a uvedeni su i neki novi instituti, što znači da je provedeno usklađivanje s direktivama EU-a, te da se je slijedilo suvremena zbivanja i prihvatilo suvremenu pravnu i praksu.

Dio ZOO-a što uređuje ugovore upotpunjen je "novima starim" ugovorima razvijenima u poslovnoj praksi ili onima što se već bili uređeni drugim propisima ili pravnim pravilima Općega građanskog zakonika ugovor o doživotnom uzdržavanju dosmrtnom uzdržavanju, ugovor o darovanju, ugovor o posudbi i dr.

Izvan dosega novoga Zakona ipak su ostali neki ugovori — ugovor o leasingu, ugovor o službi (kojeg se već od stupanja na snagu Zakona o trgovačkim društvima, u reformi obveznog prava, nastoji uvesti u hrvatski sustav ugovornog prava).

Kako bismo čitatelje pravodobno upoznali s novima, izmijenjenim i dopunjenim obveznopravnim pravilima i institutima, u prvom dijelu članka izložit ćemo novine što se odnose na opći dio te u posebnom dijelu, na pravila za ugovorne obvezne odnose i neke od najvažnijh ugovora, bilo da su prvi put uređeni u ZOO-u bilo da su preuzeti iz poslovne prakse i pravnih pravila OGZ-a.

Promjena istovjetnosti zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka zarade u vezi sa zastarijevanjem tražbine

pip - 3.2005, str. 15
Štetan događaj koji je rezultirao težim ozljeđivanjem oštećenikova tijela gotovo redovito ima za posljedicu materijalnu i nematerijalnu štetu u raznim oblicima. Jedna od šteta materijalne naravi je šteta zbog gubitka zarade. Ona u pravilu pogađa radno sposobne osobe koje su prije štetnog događaja, koristeći svoju radnu sposobnost ostvarivale zaradu i tako osiguravale sredstva za materijalnu egzistenciju, a možda i za egzistenciju svoje obitelji. Gubitkom radne sposobnosti oštećenik je onemogućen u stjecanju očekivane zarade, pa mu stoga pravni poredak priznaje pravo na naknadu gubitka zarade.

Lex mercatoria u novome pravnom okruženju (II.)

pip - 3.2005, str. 18
U prvome dijelu ovoga članka objavljenog u časopisu Pravo i porezi br. 1/05., prikazali smo sadržaj i neka rješenja usvojena u novom izdanju UNIDROIT Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. (dalje: "Načela"). Istodobno, objavljeni su i Principi europskog ugovornog prava (dalje: "Principi").

U ovome dijelu članka autor prikazuje povijesni razvoj međunarodnog trgovačkog prava te mogući utjecaj "Načela" i "Principa" na današnje stanje i razvoj toga prava. Pri toj analizi, ne može se izostaviti niti razmatranje Bečke konvencije i njezin utjecaj na stvaranje novog pravnog okruženja od značaja za lex mercatoria.

Potrošački ugovori i zaštita potrošača

pip - 3.2005, str. 27
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, RH se obvezala u svoj pravni sustav ugraditi cijelu pravnu stečevinu EZ, a Zakon o zaštiti potrošača je jedan od zakona kojim je počeo taj postupak.

Naime, odredbom čl. 74. Zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (Nar. nov., Međun. ugovori, br. 14/01.) propisana je obveza zaštite potrošača, a učinkovita zaštita potrošača nužna je kako bi se osiguralo primjerene uvjete djelovanja tržišnoga gospodarstva. Ta zaštita ovisi o razvoju upravne infrastrukture radi osiguranja nadzora nad tržištem i provedbe zakona na tom području. O tome piše opširnije naša suradnica iz Državnog inspektorata.

Novi Pomorski zakonik Republike Hrvatske - osnovne promjene u imovinskopravnim odnosima

pip - 3.2005, str. 32
U prosincu 2004. Hrvatski sabor je donio Pomorski zakonik (Nar. nov., br. 181/04.) što je stupio na snagu 29. prosinca 2004. Ovim zakonikom zamijenjen je istoimeni Zakonik iz 1994.

Brojne su izmjene i dopune u novom Zakoniku u usporedbi s onim što je prestao važiti. To je pretežit razlog da su u ovom članku predočene samo bitne promjene u dijelu o pomorskomu imovinskom pravu, tj. o stvarnim pravima o ograničenju odgovornosti brodara, o ugovorima o iskorištavanju brodova, o zajedničkoj havariji, spašavanju i odgovornosti u slučaju onečišćenja mora uljem.

Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (II.)

pip - 3.2005, str. 35
U časopisu Pravo i porezi br. 2/05. objavili smo prvi dio članka o odgovornosti revizora - pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike, nastojeći utvrditi zbog čega u američkoj doktrini prava društava prevladava shvaćanje o tome da su za financijsko-računovodstvene skandale poput Enrona odgovorni revizori. Pritom naznačujemo i najvažnije propise Sarbanas Oxley Acta, koji su pokušaj discipliniranja revizorske struke nakon Enrona. U ovome članku naznačujemo prioritetne ciljeve europskoga zakonodavca namijenjene ostvarenju veće kvalitete usluge financijske revizije na području EU. Potom razmatramo propise Zakona o reviziji, Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima, što ih treba uzeti u obzir da bi se u cijelosti sagledalo položaj revizora pri revidiranju (godišnjih) financijskih izvješća dioničkog društva i njegovu odgovornost, s prijedlozima de lege ferenda.

Jezična (ne)primjerenost primjene izraza (ne)rezident

pip - 3.2005, str. 44
Predsjedništvo HAZU je 23. veljače 2005. jednoglasno prihvatilo izjavu o položaju hrvatskog jezika u kojoj je naglašeno da hrvatska država, hrvatska diplomacija i hrvatska znanost, na međunarodnoj razini moraju zastupati i štititi ravnopravnost hrvatskog jezika. Dakako da se takva obveza odnosi i na očuvanje hrvatskog jezika unutar hrvatske države, premda jamačno nije tako s novim Zakonom o porezu na dohodak koji nepotrebno uvodi tuđice u hrvatsko porezno jezikoslovlje.

Strane osobe - stjecanje prava vlasništva na nekretninama i plaćanje poreza na promet nekretnina

pip - 3.2005, str. 45
Pravo vlasništva u nas uređeno je odredbama Ustava RH i odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Prema odredbama Ustava, pravo vlasništva ubraja se u jedno od temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina. Članak 3. Ustava glasi: "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenja Ustava".

Pregled stopa poreza na potrošnju i adresar područnih ureda PU

pip - 3.2005, str. 49
Porez na potrošnju vlastiti je prihod proračuna općine odnosno grada koji ga propisuje. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) propisuje poreznog obveznika i osnovicu oporezivanja te stopu do koje se porez može propisati. Skupštine gradova i općina donose odluke o gradskima i općinskim porezima kojima, sukladno Zakonu, propisuju način obračuna, stopu, te plaćanje ili oslobođenje od plaćanja ovog poreza. U nastavku donosimo pregled stopa poreza na potrošnju u RH što su ga pripremile naše suradnice iz Porezne uprave - Središnji ured.

Prijevoz tereta u cestovnom prometu

pip - 3.2005, str. 75
U ovom članku autor obrađuje najvažnije odredbe novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje se odnose na prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu i međunarodnom cestovnom prometu.

Pojedinačno ažuriranje zemljišnoknjižnog stanja - parnica ili pojedinačan ispravni postupak (kritički osvrt na sudsku praksu)

pip - 3.2005, str. 79
Općepoznato je da velik broj naših zemljišnih knjiga ne ispunjava pravnu i društvenu funkciju jer u njima nisu ispravno evidentirana brojna zemljišta ni stvarna prava što na njima postoje. Činjenica je da evidencija u zemljišnim knjigama vrlo često ne odgovara stvarnom stanju, niti u pogledu oblika ili površine određenih zemljišta, niti u pogledu pravnih odnosa u vezi s tim. Često će u zemljišnoj knjizi, zbog ovih ili onih razloga, biti evidentirane stotine suvlasnika na nekomu velikom zemljištu na kojemu postoji određen broj samovlasnika koji točno znaju što svakom od njih pripada. Takvo neažurno stanje zemljišta stvara velike probleme u pravnom prometu, što je osobito došlo do izražaja posljednjih godina koje su sa sobom donijele gospodarski pomak i veće zanimanje za promet nekretnina, napose kada se zna da je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima posebno naglasio važnost načela u vezi sa zemljišnim knjigama.

Naknada štete zbog nezakonitoga otkaza ugovora o radu

pip - 3.2005, str. 87
Ako sud utvrdi da je otkaz ugovora o radu nedopušten i da radni odnos nije prestao, radnik ima pravo osim na naknadu plaće, i na naknadu štete, prema odredbama Zakona o radu i općim propisima obveznoga prava.

Taksiranje u pravu intelektualnog vlasništva

pip - 3.2005, str. 88
Upravne pristojbe su nadoknade za određene usluge državnih tijela te ustanove s javnim ovlastima, obavljene na zahtjev fizičkih odnosno pravnih osoba, i jedan su od izvora državnih prihoda. Plaćanje upravnih pristojba na području prava intelektualnog vlasništva uređuje Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, čija je novela predmet prikaza u ovom članku. Zbog potreba prakse i novog uređenja prava intelektualnog vlasništva u nas, temeljem rješenja i zasada europskog prava na ovom području, bilo je nužno mijenjati postojeći Zakon pa je, na sjednici Hrvatskog sabora 5. studenoga 2004., donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva.

Obveza uporabe komunalne usluge sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada

pip - 3.2005, str. 93
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju voda (otpadnih i oborinskih), te o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu što se odnosi na sakupljanje i odvoz komunalnog otpada. Vlasnik građevine obvezan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, te rabiti uslugu održavanja čistoće u vezi sa sakupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Opširnije o tome, uz ogledni primjer važećeg akta, u nastavku teksta piše naša suradnica.

Postupak odobravanja državnih potpora u EZ-u

pip - 3.2005, str. 95
U članku što je objavljen u časopisu Pravo i porezi, br. 1/05. bila je obrađena tema o državnim potporama u EZ-u. No, da bi se to područje bolje upoznalo, treba prikazati i postupak odobravanja državnih potpora i njihove kontrole jer bi, bez takvih spoznaja, znanje o djelovanju državnih potpora bilo nepotpuno.

U ovome članku autor opisuje rad Komisije EZ-a, kao postupovnog tijela pri odobravanju državnih potpora i kontrole postojećih potpora, postupak prijave novih državnih potpora, kontrole postojećih rasporeda državnih potpora te, kad je riječ o važnosti objavljivanja odluka Komisije, u vezi s državnim potporama i pravima trećih osoba u postupku odobravanja državnih potpora.

Tekući i kapitalni transferi - odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

pip - 3.2005, str. 99
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nova je generacija europskih sporazuma ponuđena zemljama jugoistočne Europe u sklopu procesa stabilizacije i pridruživanja. Sporazumom se uređuje opća načela, politički dijalog, regionalna suradnja, slobodno kretanje robe, kretanje radnika, osnivanje pravnih osoba, usluge i kapital, usklađivanje zakona, provedba zakona i pravila tržišnog natjecanja, pravosuđe i unutarnji odnosi, politike suradnje i financijska suradnja. Ciljevi su tog sporazuma: razvijanje političkog dijaloga Unije i zemlje potpisnice sporazuma, početak postupnog usklađivanja nacionalnog zakonodavstva zemlje potpisnice s pravnom stečevinom Zajednice, promicanje gospodarskih odnosa dviju strana, postupno razvijanje zone slobodne trgovine između dviju strana te poticanje regionalne suradnje u procesu stabilizacije i pridruživanja. Sporazum daje zemlji potpisnici status potencijalnog kandidata za članstvo u EU. RH potpisala je takav sporazum s EU 29. listopada 2001.

Malo više od tri godine nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), na temelju provedena postupka ratificiranja u Hrvatskom saboru, parlamentima zemalja članica Europske unije (članice koje su bile u sastavu EU u listopadu 2001. –15 zemalja) te Europskom parlamentu, SSP je 1.veljače 2005. stupio na snagu.

Stupanje SSP-a na snagu otvorilo je određeno vremensko obzorje u kojem RH i EU trebaju ispuniti ugovorene obveze.

U ovome članku izneseno je stajalište autora o obvezama RH, što se odnose na liberalizaciju transfera temeljem tekućih i kapitalnih poslova.

Odredbe su što ugovaraju dopustivu razinu administracijskih ograničenja iz tekućih odnosno kapitalnih transfera u Glavi V. SSP-a – "Kretanje radnika, poslovni nastan, pružanje usluga, kapital", poglavlju IV. – "Tekuća plaćanja i kretanje kapitala", čl. 59., 60. i 61.

Spomenuti članci SSP-a obvezuju RH na ukidanje svih ograničenja za tekuće transfere, te na djelomično ili posvemašnje ukidanje administracijskih ograničenja za određene kapitalne transfere, uz jasno naznačene rokove za ukidanje ograničenja.

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2005, str. 104
  Objavljen plan uvođenja elektronskih javnih nabava
 • Analiza poreznog tereta u EU
 • 620 milijuna eura za transportne projekte
 • Nova poljoprivredna politika u EU
 • Komisija objavila nove smjernice za opasne proizvode
 • Smanjen ulov ribe u EU
 • Pregovori počinju 17. ožujka
 • Odobreno devet novih prekograničnih i susjedskih programa
 • Ratifikacija Ustava EU
 • SSP stupio na snagu 1. veljače 2005. godine
 • Komisija objavila prioritete regionalnog financiranja
 • Prvi hrvatski FP6 Info dan
 • Parafiran Sporazum o zračnom prometu

Pravo društava - društva kapitala

pip - 3.2005, str. 108
Treća, izmijenjena i dopunjena naklada Akademika Jakše BARBIĆA o knjizi Društva kapitala (treća, izmijenjena i dopunjena naklada)

Upravo je izišla iz tiska treća, izmijenjena i dopunjena naklada vrlo tražene knjige Pravo društava, knjiga druga – Društva kapitala, akademika Jakše Barbića, za čiji se opseg ukupno 1670 stranica u najmanju ruku može reći da je dojmljiva.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima, društva kapitala su dioničko i društvo s ograničenom odgovornošću. Upravo sustavno i sveobuhvatno razmatranje spomenutih trgovačkih društava, i to s normativnoga, teorijskog i praktičnog motrišta, čini predmet ove knjige. Autor, uz to, piše i o društvu za uzajamno osiguranje, koje je također trgovačko društvo kapitala, ali ga ne uređuje Zakon o trgovačkim društvima.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2005, str. 108
  Obračun PDV-a na dio naknade koje obavljaju ovlašteni veterinari – prolazne stavke
 • Obračun PDV-a na medicinske igle
 • PDV i poseban porez na promet osobnih automobila pri organiziranju nagradne igre
 • Obračun PDV-a na uslugu dorade na dobrima koja se privremeno uvoze
 • Priznavanje pretporeza pri unosu osobne imovine u obrt
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a pri prodaji 3D kartica
 • Primjena nulte stope PDV-a na časopis
 • Obračun PDV-a na gastro-razglednice
 • Obračun PDV-a pri raskidu ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti
 • Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo – registar obveznika PDV-a

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2005, str. 112
  Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupoprodaji nekretnine
 • Oslobođenje od utvrđenog poreza na promet nekretnina – nije došlo do realizacije ugovora
 • Oslobođenje pri stjecanju nekretnine – hrvatski državljanin, prebivalište izvan RH
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kad je pokrenut brakorazvodni postupak

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2005, str. 114
  Nagrade u naravi osvojene u TV-emisijama
 • Oporezivanja ustupanja vlasničkih udjela
 • Oporezivanje nagrada dodijeljenih znanstvenicima u inozemstvu
 • Oporezivanje primitaka od financijske imovine neprofitne organizacije
 • Godišnji obračun poreza iz plaća
 • Isplate prijevoznih troškova u mjestu gdje nema organiziranoga javnog prijevoza
 • Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje za rad sa skraćenim radnim vremenom
 • Izmjena obrazaca PK prema Zakonu o porezu na dohodak – uputa
 • Novi Pravilnik o porezu na dohodak
 • Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2005, str. 119
  Porez na cestovna motorna vozila – oslobođenje za osobe s invalidnošću
 • Udjeli u investicijskom fondu – oporezivanje nasljeđivanja udjela

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 3.2005, str. 120
  Naputak br.: 1/2005.
 • Izvoz umjetničkih predmeta veleposlanika Republike Portugal u Republici Hrvatskoj
 • Carinski status donacijskih pošiljaka iz inozemstva
 • Dopunska obavijest o Carinskom statusu donacijskih pošiljaka iz inozemstva
 • Selidba internističke ordinacije pri preseljenju u RH
 • Homologacija autobusa uvezenih u postupku unutarnje proizvodnje
 • Uvoz streljiva za lovačko oružje u putničkom prometu s inozemstvom
 • Izvoz plovila, prethodno uvezenoga radi obavljanja djelatnosti chartera
 • Obračun davanja pri uvozu plovila namijenjenih za charter-djelatnost
 • Podnošenje Obrasca E-25 o provedenom postupku homologacije pri smještaju motornih vozila u carinsko skladište
 • Ostvarivanje carinskih i poreznih olakšica prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Naknadni obračun uvoznih davanja, pri namjeri otuđenja opreme, uvezene temeljem čl. 47. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Upravne pristojbe pri smještaju privremeno uvezenih stranih plovila u privatne svrhe, pod carinski nadzor u za to ovlaštenih osoba

Ministarstvo pravosuđa

pip - 3.2005, str. 126
  Priznavanje dijela položenog stručnog ispita u određenom upravnom području kao dio položenog pravosudnog ispita
 • Ima li posljedične veze postupanja službeničkog suda i štete nastale općini zbog isplate nadoknade plaće službeniku za vrijeme udaljenja iz službe
 • Može li vježbeniku državna služba na određeno vrijeme produljiti državnu službu na neodređeno vrijeme, ako mu je u međuvremenu prestala državna služba
 • Je li se osoba mogla osloboditi obveze polaganja stručnog ispita u povodu prijama u službu 1. veljače 1994.
 • Prijam u službu osoba s položenim državnim stručnim ispitom, odnosno osoba bez položenog državnog stručnog ispita
 • Uračunavanje poljoprivrednog staža u radni staž državnog službenika
 • Mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 3.2005, str. 129
  Izvođenje radova za koje nije potrebna građevinska dozvola
 • Naplata komunalnog doprinosa
 • Provedba čl. 90. ZOG-a
 • Inspekcijski postupak – ZOG
 • Izdavanje građevinske dozvole na temelju DPU-a

Obvezno pravo

pip - 3.2005, str. 132
  Posebna forma punomoći (čl. 91. ZOO-a)
 • Raskid ugovora zbog neispunjenja (čl. 124. ZOO-a)
 • Solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (čl. 207. ZOO-a)

Javno priopćavanje

pip - 3.2005, str. 133
  Osnove isključenja odgovornosti nakladnika (čl. 23. ZJP-a)

Radno pravo

pip - 3.2005, str. 133
  Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)

Pomorsko pravo

pip - 3.2005, str. 133
  Stjecanje hrvatske državne pripadnosti broda (čl. 193. PZ-a)

Stečajno pravo

pip - 3.2005, str. 134
  Pobijanje pravnih radnji dužnika – kongruentno namirenje (čl. 128. SZ-a)
 • Pobijanje pravnih radnji dužnika – namjerno oštećenje (čl. 131. SZ-a)
 • Unovčenje stečajne mase (čl. 158. SZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 3.2005, str. 135
  Poslodavac je obvezan zaposlenika prijaviti tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za svako vrijeme osiguranja, neovisno koliko ono traje
 • Odgovorna osoba za sklapanje ugovora o osiguranju motornog vozila od odgovornosti za štetu trećim osobama je vlasnik vozila, odnosno korisnik koji motorno vozilo trajnije koristi na temelju određene pravne osnove
 • Ovlaštena osoba redarstvenih vlasti može podvrgnuti alkotestiranju vozača u prometu na cesti neovisno je li ovaj prije toga svojim ponašanjem omeo ili ugrozio sigurnost prometa
 • Tramvaj je vozilo koje nije izuzeto od propisanog obavljanja radnje obilaženja u prometu
 • Za prekršaj se ne može izreći novčana kazna u iznosu manjem od 300,00 kuna
 • Prekršajni nalog je vrsta odluke o prekršaju
 • Protiv maloljetnog počinitelja prekršaja nije moguće izdati prekršajni nalog
 • Kad je prigovor protiv prekršajnog naloga predan poštom preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se i danom predaje onome kome se dostavlja
 • Za okrivljenika se može primijeniti blaži zakon samo u postupku do donošenja pravomoćne odluke o prekršaju
 • U slučaju stjecaja negativni bodovi se određuju samo za prekršaj za koji je predviđen veći broj bodova

Carine

pip - 3.2005, str. 138
  Utvrđivanje vrijednosti uvezene robe (čl. 44. st. 1. i 2. CZ)

Stvarno pravo

pip - 3.2005, str. 138
  Kupoprodajni ugovor između supružnika (čl. 115. ZOV)

Upravno pravo

pip - 3.2005, str. 139
  Uvjeti za pokretanje upravnog spora (čl. 7. ZUS)
 • Ponavljanje sudskog postupka (čl. 52. ZUS)
 • Obnova postupka (čl. 254. u svezi čl. 249. st. ??? t. 1. i čl. 256. st. l. i 2. ZOP)

Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2005, str. 140
  Preuzima li se pri stjecanju poduzeća porezne obveze, ako kupac nije preuzeo potraživanja u prisilnoj naplati?

Upravno pravo

pip - 3.2005, str. 141
  Pravo društva s ograničenom odgovornošću - Tužba radi pobijanja odluke glavne skupštine o davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora

Građansko pravo

pip - 3.2005, str. 142
  Pravila u vezi s kupoprodajom zemljišta Odgovornost prodavatelja za nedostatke pri kupoprodaji zemljišta uza sudjelovanje agenta. Odgovornost prodavatelja, agenta i prodavateljevog sina.

Radni odnosi

pip - 3.2005, str. 143
  Pravo na naknadu zbog neiskorištene božićnice

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2005, str. 145
  Mjere države za zaustavljanje rasta vanjskoga duga
 • Zajmovi Svjetske banke od 1,5 mlrd USD
 • HNB nerado gleda na pokušaje Zagrebačke i Privredne banke da kupe neku banku u Hrvatskoj
 • Jamstva srezana za 1,5 milijardu kuna
 • Godišnji porast plasmana banaka 14 posto
 • Rast BDP-a u 2004. iznosit će 3,7 posto
 • Državni proračun od privatizacije očekuje oko 4,5 milijardi kuna, što je trostruko više od lanjskog prihoda
 • Vitka proizvodnja (lean production) eliminira brojne nedostatke tradicionalnih proizvodnih procesa koji su prevladavali većim dijelom 20. stoljeća
 • Statistika
 • Stečajni zakon
 • U osnivanju povjerenstvo za izradu nacrta Zakona o reviziji
 • Revolucionarne promjene
 • Bolja zaštita oštećenih
 • U pripremi izmjene Zakona o obrtu
 • Prijedlog novog Zakona o sudovima
 • Ulaganja u turizam 290 mln eura
 • Pobliže o mostu Pelješac
 • Povećana sigurnost na cestama
 • Naplaćeno više od 900 milijardi kuna cestarine
 • Domaći konzorcij gradit će sve tri dionice autoceste Dugopolje – Ploče
 • Luka Rijeka dostigla Kopar
 • Brodovi voze profit
 • Brodarski institut izradit će projekt ribarskih brodova
 • Najviše kupovali Nijemci, najtraženija Istra
 • Engleski jezik svima postaje materinski
 • Američki vanjskotrgovinski manjak
 • Europska jezična mapa
 • Nijemcima najdraža pizza

Odgovori na pitanja

pip - 3.2005, str. 150
  Koncesije u području javnih cesta
 • Odjava vozila i promjena vlasnika vozila
 • Upis poljoprivrednih gospodarstava
 • Davanje u zakup poslovnoga prostora
 • Rok važenja vozačke dozvole
 • Parnični postupak – presuda zbog ogluhe
 • Rezident
 • Otkaz ugovora o radu brzojavom
 • Produljenje ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Stavljanje izvan snage izvanrednoga otkaza
 • Ugovorna zabrana utakmice radnika s poslodavcem
 • Menadžerska plaća
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 • Imenovanje revizora u društvu s ograničenom odgovornošću
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)