RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora (I.)

pip - 2.2005, str. 3

Ugovor o distribuciji motornih vozila i servisiranju

pip - 2.2005, str. 9

Može li rezultat rada anketara (u hrvatskom pravu) biti autorsko djelo ili ne

pip - 2.2005, str. 17

Uvećana plaća i osnovni osobni odbitak pri obračunavanju poreza na dohodak obveznika s područja posebne državne skrbi

pip - 2.2005, str. 20

Kontrola zakonitosti poreznih akata - organizacijski aspekti

pip - 2.2005, str. 22

Zastara naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja

pip - 2.2005, str. 27

Oporezivanje dohotka u Republici Austriji

pip - 2.2005, str. 31

"Usmeni" otkaz ugovora o radu i propust radnika da zahtijeva ostvarenje ili zaštitu povrijeđenoga prava

pip - 2.2005, str. 36

Nagodba i poništaj rješenja o izvlaštenju

pip - 2.2005, str. 38

Obavljanje poslova iz djelokruga županija u jedinicama lokalne samouprave

pip - 2.2005, str. 47

Zaključak arbitražnog suda i pravni lijekovi protiv njega

pip - 2.2005, str. 55

Novi zadatci carinske službe na području EU

pip - 2.2005, str. 58

Sloboda kretanja robe i ispravna primjena načela međusobnog priznanja

pip - 2.2005, str. 61

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2005, str. 68

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 2.2005, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2005, str. 73

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2005, str. 73

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 2.2005, str. 74

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 2.2005, str. 77

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 2.2005, str. 81

Ministarstvo pravosuđa

pip - 2.2005, str. 83

Državni inspektorat

pip - 2.2005, str. 86

Obvezno pravo

pip - 2.2005, str. 87

Javno priopćavanje

pip - 2.2005, str. 88

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2005, str. 89

Radno pravo

pip - 2.2005, str. 91

Parnični postupak

pip - 2.2005, str. 92

Stečajno pravo

pip - 2.2005, str. 92

Sudski registar

pip - 2.2005, str. 93

Kazneno pravo

pip - 2.2005, str. 93

Porezno pravo

pip - 2.2005, str. 95

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2005, str. 97

Porez na dobitak

pip - 2.2005, str. 98

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 2.2005, str. 103

Pitanja i odgovori

pip - 2.2005, str. 109
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)