RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

pip - 11.2005, str. 3
Kada je u pitanju ovrha na novčanoj tražbini ovršenika Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05. - dalje: ZID OZ/05) učinjene su izmjene u odredbama koje uređuju ovrhu na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (čl. 172. do 179. OZ-a) i to odredbama o odgovornosti poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka (čl. 177.) i odredbama o zapljeni po pristanku ovršenika (čl. 178.). Izmjene i dopune su učinjene i u odredbama koje uređuju ovrhu na tražbini prema računu kod pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa (čl. 180. do 184. OZ-a).

Novosti u ovršnom postupku

pip - 11.2005, str. 8
Autor u ovome članku daje prikaz novela u ovršnom postupku, te općenito izmjena i dopuna Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. do 151/04. - dalje: OZ) prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05. - dalje: ZIDOZ.

Nemogućnost odgovornosti osiguratelja za štete prouzročene motornim vozilima trećima

pip - 11.2005, str. 15
Svrha obveznog osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim osobama je otvaranje lakšeg puta oštećeniku radi ostvarenja naknade štete koju je prouzročio osiguranik i za koju on odgovara. Nastanak osiguranikove odštetne odgovornosti ponekad neće ostvariti svrhu zbog koje je ona pravnim poretkom statuirana, a to je dovođenje oštećenika u onaj položaj u kojem bi se nalazio da nije došlo do oštećenja njegovih pravnih dobara ili pravnih interesa. Nastankom obveznopravnog odnosa na temelju kojega je, osiguranik kao štetnik, obvezan trećoj osobi kao oštećeniku naknaditi štetu, spomenuta svrha ne ostvaruje se automatski, pa niti ako je na temelju toga obveznopravnog odnosa oštećenik ishodio pravomoćnu sudsku presudu kojom je štetniku naloženo da mu u određenom roku naknadi štetu. Ako štetnik nema dovoljno imovine iz koje bi se mogla naplatiti oštećenikova tražbina naknade štete, makar i u sudskom ovršnom postupku, oštećenik neće biti doveden u ono stanje u kojem bi se nalazio da do štete nije došlo.

Sklapanje ugovora po novom ZOO-u

pip - 11.2005, str. 17
Ugovori su bitan izvor prava i obveza stranaka, pa je važan trenutak kada se smatra da je ugovor sklopljen, odnosno zaključen. Naime, sklapanje ugovora je voljni, namjerni akt određenih ugovornih strana da svojim suglasnim izjavama volje sačine određeni ugovor, stoga je on sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima toga ugovora.

U ovom članku se analiziraju odredbe o sklapanju ugovora, te vremenu i mjestu njegova nastanka, u skladu s novim Zakonom o obveznim odnosima.

Jedan aspekt primjene Actio Pauliana u stečaju(oživljava li hipoteka i fiducijarno vlasništvo pretvoreni u punopravno vlasništvo ako je to pretvaranje pobijeno)

pip - 11.2005, str. 28
U časopisu Pravo i porezi, br. 8/05. objavili smo članak o institutu Actio Pauliana - pobijanje dužnikovih pravnih radnji. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike, s naglaskom na razmatranju jednog aspekta pobijanja u stečaju za koji smatramo da je zanimljiv. Uz navedeno, predmet ovoga članka su pravila tumačenja uopće, a pritom je od velikog značenja (kako kao potpora tako i kao ograničenje tumaču) postojanje općih pravila odnosno načela koja mogu, ali i ne moraju biti sadržana neposredno u propisu koji se tumači, i koja imaju ulogu usmjeravanja tumača.

Odluka Ustavnog suda RH o povredi ustavnog prava u postupku otkaza ugovora o radu - prikaz

pip - 11.2005, str. 34
Detaljno, na transparentan i zanimljiv način, autorica u ovome članku daje prikaz jedne aktualne i za sudsku praksu relevantne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Tužba radi nadomještanja suglasnosti

pip - 11.2005, str. 36
Autor u ovome članku obrađuje situaciju kad poslodavac kojem je uskraćena suglasnost od radničkog vijeća za otkaz osobama navedenim u čl. 145. st. 1. Zakona o radu, zatraži od suda nadležnog za radne sporove, da nadomjesti uskraćenu suglasnost.

Nadalje, razrađuje se podizanje tužbe od poslodavca kao aktivno legitimirane strane, a posebno se ukazuje na to kako bi trebala biti koncipirana tužba, odnosno sadržaj tužbe, od navođenja činjenica koje se mogu naglasiti pa do dokaza kojima bi trebale biti potkrijepljene činjenice te kako bi trebao glasiti sam tužbeni zahtjev u odnosu na nadomještanje suglasnosti na otkaz ugovora o radu koji traži poslodavac kao aktivno legitimirana strana.

Članak je podijeljen na pet bitnih cjelina: razmatranje odnosa između poslodavca i radničkog vijeća što se tiče uskrate suglasnosti; prethodna suglasnost radničkog vijeća na donošenje odluke poslodavca; sadržaj tužbe s naglaskom na činjenični supstrat, i tužbeni zahtjev; pasivna legitimacija; i posebnost traženja prethodne suglasnosti kod davanja izvanrednog otkaza ugovora o radu.

Tumačenje Kolektivnog ugovora između poslodavaca i radnika

pip - 11.2005, str. 44
Na temelju članka 53. Kolektivnog ugovora između radnika i poslodavaca u obrtništvu (u daljnjem tekstu KU) i Mišljenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva broj 006-04/05-01/60 Urbroj 526-08-05-2, Zajednička Komisija za tumačenje primjene KU (u daljnjem tekstu Komisija), odlučujući po Zahtjevu RRIF plus iz Zagreba na sjednici Komisije održanoj 07. 10. 2005. godine daje sljedeće tumačenje.

Ovrha i porezi

pip - 11.2005, str. 46
U sudskom i javnobilježničkom osiguranju naplate tražbine prije dospijeća dolazi do prijenosa vlasništva na stvarima i prijenosa prava. Pritom bi se mogle pojaviti dvojbe o tome dolazi li kod prijenosa i povrata do nastanka porezne obveze? Daljnje je pitanje kad predlagatelj osiguranja postaje punopravni vlasnik stvari ili imatelj prava, te tko je obvezan obračunati i platiti porez? Koji porez, u kojem roku, koje su zadaće i obveze javnog bilježnika, na ta i druga pitanja pokušat ćemo dati odgovore u ovome članku.

U ovom članku ne objašnjavaju se postupci ovrhe propisani za prisilnu naplatu poreza i drugih javnih davanja prema Općem poreznom zakonu.

Marginalije uz Glavu XXII. Kaznenog zakona (kaznena djela protiv pravosuđa)

pip - 11.2005, str. 50
U ovome su članku izloženi komentari određenih teorijski i praktično spornih elemenata pojedinih inkriminacija iz glave XXII. Kaznenog zakona (neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela, neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela, davanje lažnog iskaza itd.). Kritički je analizirana i postojeća inkriminacija nadripisarstva iz čl. 310. Kaznenog zakona. Hrvatski kazneni zakon jedan je od posljednjih suvremenih kaznenih zakona koji inkriminira nadripisarstvo i to u najstrožem obliku - kao neovlašteno pružanje pravne pomoći bez obzira na to prima li počinitelj za to nagradu ili ne.

U posljednjem se poglavlju razmatra osnovanost te inkriminacije, njezino uvrštavanje među kaznena djela protiv pravosuđa i njezina usuglašenost s ustavnim i međunarodnopravnim standardima.

Posebna nadležnost prema mjestu ispunjenja ugovorne obveze u europskom pravu

pip - 11.2005, str. 59
U ovom članku razmatra se posebna nadležnost za ugovorne sporove prema čl. 5. st. 1. Uredbe 44/2001 o sudskoj nadležnosti, priznanju i ovrsi sudskih odluka u građanskim i trgovačkim predmetima od 20. prosinca 2000. Obrađuju se dva temeljna pitanja koja se postavljaju pri tumačenju ove odredbe: koja ugovorna obveza je relevantna za zasnivanje nadležnosti i kako odrediti mjesto ispunjenja te obveze. Kada je riječ o prvom pitanju, u Uredbi je s pravom, barem kad je riječ o ugovorima o prodaji robe i pružanju usluga, prihvaćen stav da se nadležnost zasniva u mjestu ispunjenja obveze koja je karakteristična za ugovor. Time su uvelike izbjegnuti nedostatci određivanja nadležnosti prema mjestu ispunjenja novčanih obveza koji su opterećivali praksu u primjeni Bruxelleske konvencije iz 1968. No pitanje kako odrediti mjesto ispunjenja karakteristične obveze Uredbom nije primjereno riješeno. Umjesto da je utvrdio autonomnu definiciju mjesta ispunjenja karakteristične obveze koja bi bila prilagođena svrsi pravila o posebnoj nadležnosti, europski zakonodavac je određivanje toga mjesta prepustio sporazumu stranaka. U velikom broju slučajeva, osobito kad je riječ o ugovorima o prodaji, između foruma nadležnog prema čl. 5. st. 1. i predmeta spora neće postojati dovoljna činjenična povezanost koja bi mogla opravdati zasnivanje posebne nadležnosti.

Ključne riječi u članku su međunarodno građansko procesno pravo, europsko pravo, međunarodna nadležnost, posebna (izberiva) međunarodna nadležnost, Uredba Vijeća 44/2001.

Reklamacije - prava i obveze potrošača i trgovaca

pip - 11.2005, str. 72
Praćenjem dnevnih prijava potrošača uočena je visoka razina kršenja dobrih poslovnih običaja kao i zakona kojima su uređena prava potrošača. Primjedbe i prijave potrošača uglavnom su se odnosile na neisticanje ili nepravilno isticanje cijena čime su povrijeđene odredbe Zakona o zaštiti potrošača, te nepriznavanje reklamacije (najčešće kršenje odredbe čl. 488. Zakona o obveznim odnosima, kojim je propisano pravo kupca da prema vlastitom izboru može od trgovca tražiti ispunjenje ugovora odnosno, otklanjanje nedostatka ili zamjenu za ispravan proizvod, sniženje cijene, raskid ugovora ili naknadu štete u slučaju nedostatka na prodanom proizvodu). Više o tome u nastavku članka.

Prostorno i stvarno važenje carinskih propisa EU

pip - 11.2005, str. 76
Odredbama čl. 9., tj. izmijenjenog čl. 23. st. 1. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice, određeno je da je carinska unija temelj Zajednice. Čine je članice Europske unije. Zapravo, na tom području je zabranjeno uvođenje uvoznih i izvoznih carina, kao i drugih javnih davanja čija su djelovanja slična djelovanju carina. Nadalje, obvezna je zajednička carinska tarifa i ukidanje svih količinskih ograničenja i instrumenata sličnog djelovanja.

Sloboda prometa kapitala u odnosu na države nečlanice EU

pip - 11.2005, str. 82
Sloboda prometa kapitala (uz onu prometa roba, osoba i usluga) četvrta je sloboda koja vrijedi unutar EU i s time pripada temeljnom pravu EU, odnosno dio je primarnoga prava EU. Za ostvarenje ciljeva iz čl. 2. i 3. UEZ kao i ostvarenje jedinstvenog gospodarskog prostora unutar EU nužna je sloboda prometa - pokretljivost kapitala. Ostvarenje ostalih gospodarskih sloboda pretpostavlja uporabu kapitala na mjestu gdje je to gospodarski potrebno i svrsishodno. Prema čl. 56. st. 1. UEZ ova sloboda obuhvaća stjecanje, prodaju i prijenos novčanog kapitala i vrijednosnih prava nad novcem i imovinskim kapitalom preko granice. Pojam promet kapitala obuhvaća (uz promet imovinskog) i promet novčanog kapitala (vrijednosnih papira, kredita i zajmova). Promet kapitala podrazumijeva jednostrano i dugoročno prenošenje kapitala iz jedne u drugu državu (od kojih prema UEZ jedna od država mora biti članica EU). Sloboda platnog prometa prema svojem gospodarskom i pravnom sadržaju je lex specialis u odnosu na slobodu prometa kapitalom. Kod platnog prometa riječ je o prometu kapitalom zbog prebijanja obveza proizišlih iz transakcije na području roba, usluga i kapitala (kamatama, dividendama, dobitku, najamnini i dr.).

Vijesti iz Europske unije

pip - 11.2005, str. 86
  Otvoreni pregovori RH s Europskom unijom
 • Započeo screening
 • Pregovaračka skupina za poljoprivredu kreće
 • Najbolji poduzetnici u Njemačkoj
 • 450 milijuna eura za poboljšanje kvalitete vina
 • Nova usluga EICC Zagreb - obavijesti o EU natječajima
 • Radnici iz novih EU članica dobrodošli u Švicarskoj
 • Objavljeno izvješće o državnim potporama u 2004.
 • U rujnu stope inflacije eurozone i EU-25 porasle na 2,6%, odnosno 2,5%
 • Nezaposlenost EU u kolovozu 8,7%, a eurozone 8,6%

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 11.2005, str. 89
  Osnovica za obračun PDV-a pri prodaji rabljene brodice nabavljene od fizičke osobe
 • Priznavanje pretporeza pri nabavi stanova koji se koriste za smještaj djelatnika na terenu
 • Porez na dodanu vrijednost - stopa od 0% na usluge organiziranog boravka

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 11.2005, str. 90
  Obračun poreza na dohodak na isplatu razlike mirovine prema godišnjoj poreznoj prijavi
 • Utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak ili utvrđivanje na temelju poslovnih knjiga
 • Pravni položaj Ugovora o poslovođenju na temelju sklopljenog ugovora između dva društva za obavljenu suradnju stručnog tima - porez na dohodak
 • Porezni tretman primitaka od realizacije opcija
 • Nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i državne nagrade

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 11.2005, str. 93
  Otpis zastarjelih potraživanja

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 11.2005, str. 93
  Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću za odmor za nekretninu upisanu u Registar nepokretnih spomenika RH
 • Kaznena odgovornost poreznog obveznika kod kojeg je utvrđen veći dohodak od iskazanog u knjigama

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 11.2005, str. 94
  ATA karnet br. 2003/72/195
 • Carinski status kamp prikolica
 • Odobravanje postupaka s gospodarskim učinkom
 • Dokazivanje razdoblja boravka u inozemstvu radi korištenja olakšica iz čl. 187/11 CZ-a
 • Uvoz predmeta kućanstva na temelju boravka u RH na osnovi rada
 • Odgovor na upit o načinu korištenja automobila stranih registracija u RH
 • Privremeni uvoz naprave za otkrivanje mina iz Japana
 • Carinski status kamp prikolica

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 11.2005, str. 99
  Porezni status praškastih pripravaka od samljevenog ječma sa ili bez instant kave
 • Neoznačena kava obilježavajućim markicama na skladištu trgovca na malo na dan 1. listopada 2005.
 • Označavanje kave obilježavajućim markicama
 • Obilježavanje kave obilježavajućim markicama i vođenje evidencija

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 11.2005, str. 102
  Suglasnost za stjecanje prava vlasništva stranog državljanina na nekretnini unutar zaštićenog obalnog područja u RH
 • Naplata posebne upravne pristojbe
 • Usklađivanje prostornih planova
 • Detaljno određivanje namjene građevine
 • Priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu

Ministarstvo pravosuđa

pip - 11.2005, str. 104
  Pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova zaposlenika u upravnom tijelu grada
 • Radni staž službenika i namještenika korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad
 • Otkaz službeniku upravnog tijela grada kojem je utvrđena profesionalna nesposobnost za rad
 • Produljenje vježbeničkog staža zbog dugotrajnog bolovanja
 • Priznavanje državnog stručnog ispita za položeni stručni ispit ovlaštenog carinskog zastupnika
 • Sklapanje sporazuma o preraspodjeli radnog vremena
 • Raspored službenika na radna mjesta u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave

Obvezno pravo

pip - 11.2005, str. 108
  Odgovornost za štetu - osnove odgovornosti (čl. 154. ZOO-a)
 • Stjecanje bez osnove - opseg vraćanja (čl. 214. ZOO-a)
 • Vrijeme ispunjenja obveze - kad rok nije određen (čl. 314. ZOO-a)
 • Kamate na kamate (čl. 403. ZOO-a)
 • Ugovor o pristupanju dugu (čl. 451. ZOO-a)
 • Prijevoz stvari željeznicom (čl. 55. ZUPŽ-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 11.2005, str. 110
  Upis u registar dionica (čl. 226. ZTD-a)
 • Zastupanje dioničkog društva (čl. 241. ZTD-a)
 • Pravo vođenja poslova ovisnog društva (čl. 493. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 11.2005, str. 111
  Probni rad (čl. 31. ZR-a)
 • Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 11.2005, str. 112
  Nadležnost trgovačkih sudova (čl. 34.b ZPP-a)
 • Revizija - dopuštenost (čl. 382. ZPP-a)

Stečajno pravo

pip - 11.2005, str. 113
  Žalba protiv rješenja (čl. 11. SZ-a)
 • Predujmljivanje troškova prethodnog postupka (čl. 41. SZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 11.2005, str. 113
  Poslodavac koji zapošljava do dvadeset radnika ne čini prekršaj ako ne donese i ne objavi pravilnik o radu
 • Branitelj može u korist okrivljenika poduzeti sve radnje koje može poduzeti okrivljenik, a njegova prava i dužnosti prestaju kad okrivljenik opozove punomoć
 • Nema zakonske smetnje za ispitivanje u svojstvu svjedoka inspektora rada o činjenicama i okolnostima koje je neposredno zapazio pri obavljanju nadzora
 • Tijekom vođenja prekršajnog postupka sud može odrediti mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole
 • U prekršajnom postupku žalbu na štetu maloljetnika može podnijeti samo državni odvjetnik, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog oštećenika

Carine

pip - 11.2005, str. 115
  Ukidanje odobrenja zbog nepridržavanja uvjeta određenih u carinskom rješenju (čl. 10. CZ)
 • Obnova carinskog postupka, ako stranka u deklaraciji navede netočne podatke i dovede carinarnicu u zabludu (čl. 249. ZUP-a)

Porezno pravo

pip - 11.2005, str. 116
  Što se smatra kućom za odmor (čl. 37. ZOFJLIPS)
 • Brisanje tvrtke iz trgovačkog registra i obveza plaćanja poreza na tvrtku (čl. 42. ZOFJLIPS)
 • Dostava rješenja poreznom obvezniku kad nije obavijestio porezno tijelo o promjeni prebivališta ili stana (čl. 96. ZUP-a)
 • Stjecanje vlasništva dosjelošću i plaćanje poreza na promet nekretnina (čl. 4. ZOPNPN)

Kazneno pravo

pip - 11.2005, str. 117
  Isprave
 • Pronevjera
 • Zlouporaba kreditne kartice
 • Zlouporaba čeka
 • Uvjetna osuda - dodatna obveza
 • Otvaranje stečajnog postupka
 • Primanje mita
 • Svojstvo službene osobe
 • Sigurnosna mjera - protjerivanje stranca iz zemlje
 • Obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
 • Davanje mita

Bilančno porezno pravo

pip - 11.2005, str. 122
  Zajmovi koji zamjenjuju vlastiti kapital - potraživanje ili dio udjela - procjena zajmova koji zamjenjuju vlastiti kapital - osobitosti u slučaju podjele poduzeća - analogna primjena načela djelomičnih vrijednosti za udjele

Porez na dohodak

pip - 11.2005, str. 124
  Dugovne kamate kod zajma za nabavu ili izgradnju neke zgrade koja se djelomično iznajmljuje a djelomično koristi za iznajmljivanje ili davanje u zakup
 • Izvanredno opterećenje - troškovi vozila 100%-tnog invalida - troškovi taksija kao izvanredno opterećenje

Obvezni odnosi

pip - 11.2005, str. 126
  Povrat vozila danog na leasing u stanju koje zahtijeva popravak

Pravo društava

pip - 11.2005, str. 127
  Naknada članu komanditnog društva na dionice (KgaA)

Stečajno pravo

pip - 11.2005, str. 128
  Odgovornost stečajnog upravitelja zbog smanjenja stečajne mase
 • Pretpostavke odgovornosti stečajnog upravitelja kod obrazloženja obveza iz stečajne mase

Financijsko pravo

pip - 11.2005, str. 129
  Pristup fondu nekretnina kreditnim financiranjem - opoziv ugovora o zajmu

Radno pravo

pip - 11.2005, str. 130
  Usklađenje štete u skladu sa Zakonom o pravima radnika iz radnih odnosa; Valjano odricanje od već nastalih prava i bez suglasnosti radničkog vijeća

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 11.2005, str. 130
  Hrvatska putna brzina - ekonomski pogled
 • Neki aspekti fiskalne politike u 2006. godini
 • HNB intervenirala na deviznom tržištu otkupom 59,7 milijuna eura od banaka
 • Rekordni rast deviznih depozita u bankama
 • Rast plasmana banaka nastavljen i u kolovozu
 • Stambeni krediti bez čekanja
 • 8 godina čekanja
 • Industrijska proizvodnja u prvih devet mjeseci 4,9% viša nego lani
 • Agencija koja "ne postoji" - Branko Vukmir
 • Europska elita u kolijevci marikulture
 • Bez zavaravanja
 • Biznis na crno
 • Strana ulaganja u prvom polugodištu milijardu dolara
 • Rekord iz 2004.
 • Hrvatsku u EU uvode austrijski investitori
 • Ostvareno planiranih šest milijardi kuna
 • Sudska praksa - uvođenje tehnologije u upravljanju sudskim spisima
 • Cesta do Neuma kao odgovor na pelješki most
 • Uskoro prva četiri hrvatska "e-suda"
 • Vlasnički list za jedan dan
 • Obavijest građanstvu
 • Norveška i Rusija u borbi za naftu iz arktičkog kruga
 • Rusija na proljeće napokon u WTO-u
 • Rumunjska: Sedam milijardi dolara stranih ulaganja
 • Kina završila željezničku prugu do vrha svijeta
 • Propalo primirje Boeinga i Airbusa

Odgovori na pitanja

pip - 11.2005, str. 135
  Neplaćeni dopust
 • Godišnji odmor i bolovanje
 • Refundacija doprinosa za mirovinsko osiguranje
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu i otkaz
 • Porez na promet nekretnina
 • PDV i priznavanje pretporeza
 • PDV i porez na dohodak
 • Isprave koje prate robu pri izvozu i uvozu
 • Predugovor o kupoprodaji zemljišta i dokaz o pravu gradnje
 • Prodaja i davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
 • Obavljanje zajedničkog obrta
 • Prijeboj međusobnih poreznih dugova
 • Opseg jamčeve odgovornosti prema novom Zakonu o obveznim odnosima
 • Licencija za obavljanje djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta
 • Isprava koju je potrebno ispostaviti kod prodaje nekretnine
 • Unos nekretnine u trgovačko društvo

Pregled novih propisa

pip - 11.2005, str. 143

Objava rezultata poslovanja

pip - 11.2005, str. 144
  Wrigley - Hrvatska d.o.o., Zagreb
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)