RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novela Ovršnog zakona (2005.) - sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi; sporazum o osiguranju tražbine prijenosom stvari odnosno prava

pip - 10.2005, str. 3
Fiducijarno (sudsko i javnobilježničko) osiguranje (prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava), kao značajan instrument osiguranja tražbina ponovno je izmijenjeno novelama Ovršnog zakona, o čemu pišemo u nastavku članka.

Prorogacija nadležnosti

pip - 10.2005, str. 10
Autonomija volje stranaka u parničnom postupku u povijesno-usporednoj perspektivi svoj je poseban izraz pronašla u mogućnosti prorogacije određenih oblika nadležnosti. Strankama se priznaje pravo da uz određene pretpostavke prije pokretanja postupka svojim sporazumom utvrde sud koji će biti nadležan za određene njihove sporove, i to umjesto suda koji bi inače prema zakonu bio nadležan. Pritom sadržaj takve njihove ovlasti može varirati u vremenu i prostoru i može se ticati (samo nekih oblika) mjesne nadležnosti i/ili međunarodne nadležnosti, stvarne nadležnosti i interne jurisdikcije.

U hrvatskom parničnom procesnom pravu stranke su ovlaštene u načelu prorogirati mjesnu i međunarodnu nadležnost (eksplicitna prorogacija); one su ovlaštene ugovoriti arbitražu kao medij za rješavanje određenih njihovih sporova (ugovaranje arbitraže). U određenim slučajevima stranke posredno, podnošenjem tužbe nenadležnom sudu (tužitelj) i propuštanjem pravodobno prigovoriti da sud pred kojim je postupak pokrenut nije mjesno, stvarno ili međunarodno nadležan (tuženik), stvaraju uvjete da taj sud postane nadležan za rješavanje njihova spora (prešutna prorogacija).

Obveza vjerovnika na smanjenje štete kod neispunjenja ugovora

pip - 10.2005, str. 18
U članku se objašnjava vrlo čest slučaj: dužnik ne ispuni obvezu na koju se ugovorom obvezao, a ne ispuni je niti u naknadnom roku. Protiv zahtjeva za isplatu naknade štete zbog neispunjenja dužnik prigovara kako je vjerovnik imao mogućnost, štoviše obvezu na drugi način ishoditi ispunjenje obveze dužnika i time spriječiti odnosno smanjiti štetu.

Sveučilišni profesor dr. Koziol iz Beča opisuje austrijsku pravnu praksu glede naslovljene problematike.

Porezne pogodnosti za područja posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja

pip - 10.2005, str. 19
U ovom se članku razmatra sustav poreznih pogodnosti namijenjenih regionalnom razvoju pojedinih dijelova RH, točnije, područjima posebne državne skrbi kao područjima koja su izravno ili neizravno zbog velikosrpske agresije stradala u Domovinskom ratu odnosno brdsko-planinskim područjima. Uglavnom je riječ o područjima koja su slabo naseljena i čije je gospodarstvo nedovoljno razvijeno te se stoga malo vjerojatnim čini njihov željeni razvoj u budućnosti. Kako bi se potaknula demografska obnova i gospodarski razvitak područja posebne državne skrbi, odnosno brdsko-planinskih područja, u hrvatskom poreznom sustavu predviđene su određene porezne pogodnosti koje se u nastavku razrađuju.

Porezno jamstvo prema Općem poreznom zakonu

pip - 10.2005, str. 24
U građanskom pravu jamstvo se može odrediti kao ugovor kojim se jamac obvezuje prema tuđem vjerovniku da će ispuniti valjanu i dospjelu obvezu dužnika, ako to ovaj ne učini. To je dragovoljno jamstvo, koje u privatnopravnom odnosu mora biti u pisanom obliku da bi proizvelo pravni učinak.

U poreznom pravu kao javnopravnom odnosu jamstvo je prisilno, tj. ono je u pravilu zakonsko što znači nametanje obveze vraćanja tuđeg poreznog duga za slučaj da porezni dug ne podmiri porezni dužnik. No, i porezno jamstvo može biti ugovorno, odnosno da se preuzme obveza plaćanja tuđeg poreznog duga temeljem ZOO-a. Porezno jamstvo se može dati za svaku obvezu za poreze i obvezne doprinose koja je evidentirana kao obveza u evidencijama Porezne uprave.

Dakle, pravna osnova za porezno jamstvo može biti zakon (što je najčešći slučaj) i ugovor.

Opći porezni zakon porezno jamstvo propisuje odredbama čl. 25. do 32. u poglavlju o odgovornosti.

Glavne odrednice trošarinskih poreza

pip - 10.2005, str. 26
Posebni porezi su potrošački porezi te je načelo potrošnje na kojoj su zakoni utemeljeni.

Porezno trošarinsko pravo sadrži osam zakona o posebnim porezima. Svaki pojedini zakon sadrži određene posebnosti. Osim posebnosti zakoni sadrže i brojne zajedničke odredbe jednakoga značenja. Zajedničke odredbe omogućuju poopćivanje određenih područja te sistematizaciju glavnih instituta hrvatskoga trošarinskog prava i njegove osnovne strukture.

Novosti uz posebni porez na kavu

pip - 10.2005, str. 31
Do 15. listopada 2005., sukladno čl. 14. Zakona o posebnom porezu na kavu (Nar. nov., br. 87/05: dalje Zakon o kavi) i čl. 10. i 11. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (Nar. nov., br. 92/05: dalje Pravilnik o kavi), porezni obveznici i obveznici označavanja kave koji stavljaju kavu u promet na carinsko područje RH obvezni su dostaviti nova izvješća nadležnoj carinarnici. U članku dajemo ogledni primjer obilježavajuće samoljepive markice i markice za označavanje kave pakirane u vrećama, te primjer popunjavanja obrazaca Z-KA-OM, P-KA-OM, I-KA i I-KA-OM.

Evidencije poslodavca u području rada

pip - 10.2005, str. 38
Radi praćenja i evidentiranja pojava i činjenica iz područja rada, zapošljavanja i socijalnog osiguranja u zemlji kao i zbog obveza koje država treba ispunjavati prema Međunarodnoj organizaciji rada kao njezina članica, propisano je vođenje određenih evidencija na području rada.

Prednost pri zapošljavanju hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - dvojbena pitanja

pip - 10.2005, str. 40
Autor u ovome članku, uz prikaz relevantnih odredaba zakona, ukazuje na dvojbe vezane uz pravo i postupke ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja, te iznosi svoja mišljenja o pojedinim dvojbenim pitanjima.

Prekid zastare tražbine s osnove prava na uvećanu plaću državnim službenicima s područja posebne državne skrbi

pip - 10.2005, str. 44
Nedavna ratna zbivanja u Republici Hrvatskoj prouzročila su teške posljedice, osobito u područjima u kojima su se ona odvijala. U tim područjima došlo je do znatnog zaostajanja u demografskom i gospodarskom razvitku u odnosu na druga područja RH.

Ratne posljedice nametnule su hrvatskom zakonodavcu potrebu donošenja zakona koji bi utvrdio područja o kojima RH posebno skrbi, i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Taj je zakon donesen, a riječ je o Zakonu o područjima posebne državne skrbi, koji je doživio nekoliko izmjena i dopuna.1 Ovaj je Zakon u prvobitnoj odredbi čl. 2. naglasio da se područja posebne državne skrbi utvrđuju radi otklanjanja posljedica rata, bržeg povratka prognanika i izbjeglica, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, te postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Hrvatske. Odredbom čl. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2000. godine2 djelomice je izmijenjena prvobitna odredba čl. 2. ZPPDS-a tako da su riječi "prognanika" i "izbjeglica" zamijenjene riječima "stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata".

Uloga prava u razvitku informacijskog društva (dva akcijska plana EU - "Informacijsko društvo za sve")

pip - 10.2005, str. 48
Pravo se u okviru razvitka informacijskog društva najopćenitije javlja (u dvjema temeljnim ulogama) kao regulator ostalih aspekata informacijskog društva (ekonomskoga, tehnološkog i dr.), nadziratelj provedbe navedene regulacije, te "rezervoar vrijednosnih kriterija" pri odlučivanju koje pravce razvitka i u kojem obliku dopuštati, odnosno poticati.

U ovome se članku nakon kratkih teorijskih naznaka o pojmu "informacijsko društvo", e-upravi, novoj funkciji javne vlasti u informacijskom društvu te tržišnome i organizacijskom aspektu informacija, na primjerima dvaju akcijskih planova EU (eEurope 2002 i eEurope 2005 - "Informacijsko društvo za sve") razmatra uloga prava u razvitku informacijskog društva.

Zaključno su sistematizirani glavni elementi koji čine okvir te uloge: pravna relevantnost (ne)znanja; tri vrste ljudske okoline; tržište i javna intervencija; konkurentnost; globalizacija; kultura, uključujući jezik; involvirane pravne grane (napose upravno i ustavno pravo).

Izvori prava državnih potpora u Europskoj zajednici

pip - 10.2005, str. 56
Cjelokupno zakonodavstvo EZ-a obuhvaćeno je korpusom, tzv. aquis communautaire koje obuhvaća primarno i sekundarno zakonodavstvo Zajednice. Svaka država koja ulazi u članstvo EZ-a obvezna je inkorporirati cjelokupni aquis.

U ovom članku osvrnut ćemo se na dio aquisa koji se odnosi na državne potpore i kao takvog ga je RH obvezna prihvatiti u svoje zakonodavstvo, što je već uvelike i učinila.

Vijesti iz Europske unije

pip - 10.2005, str. 61
  Hrvatskoj 1,734.700 € za programe zaštite okoliša iz LIFE 2005
 • Agencija za SAPARD do kraja godine pri Ministarstvu poljoprivrede
 • Uvedena kontrola vitamina i minerala u Hrvatskoj po uzoru na EU
 • EU poljoprivreda najzaštićenija na svijetu
 • Austrijska vrata i dalje zatvorena za radnike iz novih zemalja članica
 • Turska proširila carinsku uniju na 10 novih članica EU
 • Tekstilna industrija EU najavljuje pravne akcije zbog kineskog tekstila
 • EK pokrenula postupak protiv svojih članica zbog direktive o financijskim uslugama
 • EU izgubila spor oko banana
 • Zabrana oglašavanja duhanskih proizvoda do 31. srpnja
 • Europska komisija predstavila 8 ključnih mjera za poticanje rasta i zapošljavanja
 • Inflacija eurozone i EU25 u kolovozu pala na 1,9%
 • Nezaposlenost EU i eurozone u srpnju pala na 8,6%

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 10.2005, str. 66
  Porez na dodanu vrijednost - izdavanje računa na obavljene športske usluge na moru
 • Obračun PDV-a u slučaju pružene usluge bez naknade - "članarina"
 • Obračun PDV-a na troškove usluga pri uvozu dobara
 • Obveznik PDV-a - poduzetnik koji ne obavlja profitnu djelatnost

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 10.2005, str. 68
  Način oporezivanja isplata fizičkim osobama kojima je radni odnos u mirovanju
 • Utvrđivanje drugog dohotka i plaćanje predujma poreza na dohodak na povremene usluge turističkog vodiča
 • Porezni tretman plaćanja premije osiguranja od odgovornosti
 • Pravo na korištenje uvećanog osobnog odbitka na područjima posebne državne skrbi po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2004. godinu
 • Porezni položaj stipendija koje isplaćuje zaklada
 • Promjena načina oporezivanja drugog dohotka u tijeku godine
 • Obračun poreza na dohodak i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje - naknade za rad sa skraćenim radnim vremenom zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 10.2005, str. 72
  Porez na neizgrađeno građevno zemljište

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 10.2005, str. 73
  Uvoz kombi vozila kao opreme, temeljem povlastice iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz predmeta za izlaganje na ... sajmu
 • Uvoz ..... ovaca kao gospodarskog inventara pri preseljenju u RH
 • Povrat plaćene carine i PDV-a na uvezeni osobni automobil invalidne osobe
 • Oslobađanje od plaćanja carine pri uvozu sportskog vozila
 • Carinski status kamp-prikolice
 • Evidentiranje zabrane otuđenja kod privremenog uvoza robe
 • Ponovni izvoz osobnoga automobila stranih diplomatskih pločica
 • Uvoz osobnoga automobila i opreme, temeljem povlastice iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Uvoz osobnoga automobila

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 10.2005, str. 77
  Porezni status uvoznih voćnih sokova za djecu
 • Označavanje pripravaka na osnovi ekstrakta kave, markicama za označavanje kave
 • Obilježavanje sirove kave zatečene na skladištu 1. rujna 2005. i stavljanje u promet
 • Postupanje s neobilježenom kavom zatečenom na zalihama veletrgovaca na dan 1. rujna 2005.
 • Označavanje kave obilježavajućim markicama u carinskom postupku vanjske proizvodnje
 • Kava zatečena na zalihama ugostitelja na dan 1. rujna 2005.
 • Označavanje kave u carinskom postupku unutarnje proizvodnje u sustavu odgode

Ministarstvo kulture

pip - 10.2005, str. 80
  Spomenička renta

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

pip - 10.2005, str. 80
  Ugovaranje dodatnog osiguranja od nezgode na radu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

pip - 10.2005, str. 81
  Podatci iz obrazaca ID i R-Sm

Ministarstvo pravosuđa

pip - 10.2005, str. 81
  Priznavanje radnog staža ostvarenog u inozemstvu u mirovinski staž u RH
 • Ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka dužnosti općinskog načelnika
 • Radni staž u struci kao uvjet za raspored na radno mjesto
 • Obavljanje poslova sanitarne inspekcije
 • Pravo na dokup dijela mirovinskog staža
 • Uračunavanje radnog staža ostvarenog u BiH u radni staž u tijelu uprave u RH
 • Primjena čl. 40. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike za vrijeme trajanja raspolaganja, odnosno otkaznog roka

Upravno pravo

pip - 10.2005, str. 85
Iako su konačna rješenja koja su bila predmet ocjene u upravnom sporu, donesena uglavnom temeljem prijašnjega Zakona o zdravstvenom osiguranju i pratećih provedbenih propisa, a od 1. siječnja 2002. primjenjuje se Zakon o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01.), koji je nakon toga šest puta noveliran, držimo da primjeri iz novije sudske prakse mogu biti korisni i za primjenu (tumačenje) sada važećega prava iz područja zdravstvenog osiguranja.
  Rodiljni dopust
 • Liječenje u izvanugovornoj ustanovi
 • Naknada troškova za lijek
 • Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

Obvezno pravo

pip - 10.2005, str. 88
  Indeksna klauzula (čl. 396. ZOO-a)
 • Dokumentarni akreditiv (čl. 1075. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 10.2005, str. 89
  Odgovornost za obveze trgovačkog društva (čl. 9. ZTD-a)

Mjenično pravo

pip - 10.2005, str. 89
  Odgovornost potpisnika mjenice (čl. 46. ZM-a)

Autorsko pravo

pip - 10.2005, str. 90
  Zaštita autorskog prava (čl. 47. ZAP-a)

Radno pravo

pip - 10.2005, str. 90
  Rad na neodređeno vrijeme (čl. 9. ZR-a)

Parnični postupak

pip - 10.2005, str. 91
  Punomoć izdana odvjetniku (čl. 95. ZPP-a)
 • Postupak u povodu revizije (čl. 399. ZPP-a)
 • Poništaj pravorijeka izbranog suda (čl. 36. Zakona o arbitraži)

Ovršno pravo

pip - 10.2005, str. 92
  Dosuda nekretnine (čl. 98. OZ-a)

Prekršajno pravo

pip - 10.2005, str. 93
  Pravne i fizičke osobe dužne su, na pisano traženje inspektora Državnog inspektorata, dostaviti inspektoru samo one podatke koji su mu potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora
 • Brat obrtnika ne može, kao član obiteljskog domaćinstva, pomagati obrtniku u obavljanju obrta
 • Nitko ne može biti kažnjen za prekršaj, ako djelo prije nego što je bilo počinjeno nije bilo zakonom, ili na zakonu utemeljenom propisu, određeno kao prekršaj
 • Nije nepotpun podnesak koji nije podnesen u dovoljnom broju primjeraka
 • Zahtjev za izvanredno preispitivanje odluke o prekršajnom postupku može podnijeti samo okrivljenik koji je rješenjem o prekršaju kažnjen bezuvjetnom kaznom zatvora
 • Pogrešnom uputom suda prvog stupnja nije moguće steći neko pravo koje stranka u postupku nema prema zakonu
 • Samo potvrda pošte mjerodavna je za datum preporučene predaje podneska upućenih sudu i tijelu uprave koje vodi prekršajni postupak
 • Kad je podnesak upućen sudu običnom pošiljkom, danom predaje sudu smatra se dan kad je primljen u sudu
 • Novčanom kaznom zbog neopravdanog neodazivanja pozivu suda može se kazniti samo svjedok koji je uredno pozvan radi ispitivanja

Pravo društava

pip - 10.2005, str. 96
  Arbitrabilnost spora o odgovornosti stjecatelja poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću za neplaćena potraživanja s osnove uplate temeljnog uloga

Obvezni odnosi

pip - 10.2005, str. 97
  Kupoprodaja nekretnina

Ugovor o djelu

pip - 10.2005, str. 99
  Odgovornost izvođača kod nedovoljne stambene površine

Pravo najma

pip - 10.2005, str. 100
  Manja površina od ugovorom predviđene predstavlja nedostatak predmeta najma

Pravo kredita

pip - 10.2005, str. 101
  Kupoprodaju osobnog vozila financira isključivo suprug: je li supruga sukorisnik kredita ili je samo sudužnik?

Opći uvjeti poslovanja

pip - 10.2005, str. 103
  Poništene svote na računu i ništetni rokovi za reklamacije

Radno pravo

pip - 10.2005, str. 105
  Radnika nije dopušteno staviti pod video nadzor

Socijalno osiguranje

pip - 10.2005, str. 106
  Odgovornost direktora društva s ograničenom odgovornošću za naknadu štete zbog neplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje

Odgovori na pitanja

pip - 10.2005, str. 107
  Otkaz za vrijeme mirovanja radnoga odnosa
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka radnoga odnosa
 • Otkaz ugovora o radu trudnici
 • Rad pripravnika, probni rad, ugovor o radu na određeno vrijeme
 • Rok donošenja rješenja o žalbi
 • Kupoprodaja prema uzorku ili modelu

Pregled novih propisa

pip - 10.2005, str. 111

Zakon o javnoj nabavi - urednički pročišćeni tekst

pip - 10.2005, str. 1
 1. Opće odredbe
 2. Djelokrug
 3. Vrijednost nabave
 4. Načini nabave
 5. Početak postupka nabave
 6. Oglašavanje i priopćavanje
 7. Dokumentacija za nadmetanje
 8. Ponuda
 9. Odabir
 10. Provedba zakona i nadzor
 11. Prigovor i žalba na nepravilnosti u postupku nabave
 12. Prekršajne odredbe
 13. Prijelazne i završne odredbe
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)