RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Uvodnik

pip - 1.2005, str. 1

Načela međunarodnih trgovačkih ugovora 2004. prema UNIDROIT i lex mercatoria (I.)

pip - 1.2005, str. 3

Prijelaz rizika s prodavatelja na kupca u poredbenom zakonodavstvu

pip - 1.2005, str. 11

Alternativna ponuda kod javnih nabava

pip - 1.2005, str. 22

Novosti u oporezivanju dohotka od 1. siječnja 2005.

pip - 1.2005, str. 31

Prikaz novoga Zakona o porezu na dobit

pip - 1.2005, str. 38

Oporezivanje bezalkoholnih pića

pip - 1.2005, str. 45

Porezno-pravni odnos

pip - 1.2005, str. 51

Prikaz novela (izmjena) u zemljišnoknjižnom pravu

pip - 1.2005, str. 53

Prestanak ugovora o radu odlukom suda - sudski raskid

pip - 1.2005, str. 62

Pokretanje stečajnog postupka (II.)

pip - 1.2005, str. 66

Usklađivanje europskog PDV-a - povijesni prikaz

pip - 1.2005, str. 73

Pravo državnih potpora u EZ

pip - 1.2005, str. 82

Vijesti iz Europske unije

pip - 1.2005, str. 88

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 1.2005, str. 92

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina,nasljedstva i darove

pip - 1.2005, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 1.2005, str. 98

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i darovanja

pip - 1.2005, str. 100

Ministarstvo pravosuđa

pip - 1.2005, str. 100

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 1.2005, str. 103

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

pip - 1.2005, str. 104

Obvezno pravo

pip - 1.2005, str. 107

Pravo trgovačkih društava

pip - 1.2005, str. 108

Radno pravo

pip - 1.2005, str. 109

Područja posebne državne skrbi

pip - 1.2005, str. 109

Parnični postupak

pip - 1.2005, str. 109

Prekršajno pravo

pip - 1.2005, str. 110

Javno bilježništvo

pip - 1.2005, str. 113

Porezno pravo

pip - 1.2005, str. 113

Stečajno pravo

pip - 1.2005, str. 115

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 1.2005, str. 117

Odgovori na pitanja

pip - 1.2005, str. 123

Pregled novih propisa

pip - 1.2005, str. 128
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)