RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.

pip - 4.2004, str. 3
Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona iz 2003. (Novela 2003.) učinjen je dramatičan iskorak u dejudicijalizaciji ovršne funkcije u građanskopravnim stvarima prenošenjem na javne bilježnike u cijelosti određivanja i gotovo u cijelosti provedbe ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, odnosno prenošenjem pretežnoga dijela provedbe ovrhe na temelju ovršne isprave. Takav iskorak izaziva čitav niz načelnih teorijskih i ustavnopravnih dvojbi, ali i pragmatički obojenih pravnopolitičkih nedoumica. Treba očekivati da će u povodu Novele 2003. Ustavni sud imati prigodu odlučiti (makar i samo parcijalno) o granicama sudbene vlasti u hrvatskom pravnom poretku, o tome koje se pravne stvari nikako ne bi smjele zakonima prenositi na druga nesudska (upravna) tijela i osobe, odnosno u kojim se takvim stvarima sada u nadležnosti drugih tijela i osoba mora osigurati nadležnost sudova. U povodu Novele 2003. Ustavni bi sud trebao doći u prigodu odlučiti (također makar samo parcijalno) i o tome mogu li se i koje stvari sada načelno u sudskoj ovršnopravnoj nadležnosti povjeravati javnim bilježnicima, odnosno koji se elementi aktualne koercitivne nadležnosti sudova mogu prenositi na nedržavna tijela, "privatizirati". Do tada će se, međutim, biti potrebno "pokoravati" zakonu i na legislativnoj razini istražiti implikacije prenošenja značajnog dijela sudske ovršnopravne funkcije na javne bilježnike.

Odredbe o novouvedenoj nadležnosti javnih bilježnika u ovršnom postupku počet će se primjenjivati od 1. listopada 2004. (106. Novele 2003.). Unatoč tome, u ovom će tekstu to uređenje biti prezentirano kao da je već stupilo na snagu.

Zašto bi hitno valjalo mijenjati propise o sudskoj ovrsi (napomene uz novelu Ovršnog zakona iz 2003.)

pip - 4.2004, str. 9
Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 15. listopada 2003. Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Taj zakon objavljen je u Nar. nov., br. 173/03. od 31. listopada 2003. Na snagu je stupio 8. studenoga 2003., osim odredbe čl. 94. koja će se primjenjivati od 1. listopada 2004. (čl. 106. toga Zakona). Riječ je o drugoj noveli ovoga propisa nakon šest godina njegove primjene.

U ovome članku autor iznosi svoje razloge zbog kojih smatra da bi tek donesenu novelu Ovršnog zakona iz 2003. trebalo izmijeniti, a neke odredbe hitno brisati.

Ugovor o timesharingu i Zakon o zaštiti potrošača

pip - 4.2004, str. 13
Timesharing je po svojoj pravnoj prirodi vrsta ugovora o zakupu, koji ima i određenih posebnosti. I kao što su se iz ugovora o zakupu razvijali ugovor o timesharingu i ugovor o leasingu, do sada u našem sustavu kao ugovori sui generis, oni se mogu pretvoriti u nominantne (imenovane) ugovore ako ih zakonodavac izričito uredi kao takve, kao što se iz ugovora o djelu razvio ugovor o gradnji i ušao u nomenklaturu ZOO, s time da je za upravnu materiju tog ugovora donesen poseban Zakon o gradnji. Nije bilo stoga razloga da se ugovor iz čl. 72. do 80. ZZP ne uredi u svom prirodnom okruženju, tj. u ZOO, a dio Smjernice koji se odnosi na administrativne, a ne civilnopravne norme riješi posebno, ponajprije Zakonom o turističkoj djelatnosti, tipičnom zakonu o uređivanju ove djelatnosti. U ovom članku daje se prikaz i kritika naše regulative i smjernica EU.

Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi

pip - 4.2004, str. 18
Unošenjem u zakonski tekst jednog dijela smjernica EU o zaštiti potrošača postavljen je zakonski okvir za uspostavu pravne infrastrukture koja se sastoji od upravnih tijela i samostalnih, neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje aktivne zaštite potrošača.

Središnja institucija odgovorna za zaštitu i provođenje politike zaštite potrošača je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ono u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača izrađuje Nacionalni program i prati njegovu provedbu, te sastavlja izvješća o obavljenim poslovima iz Nacionalnog programa. Uz to, navedeno ministarstvo izdaje odobrenja za rad savjetovališta za zaštitu potrošača, u skladu s potrebama predviđenim Nacionalnim programom, te ocjenjuje stručnu osposobljenost osoba zaposlenih u savjetovalištu, temeljem posebnog akta kojeg donosi nadležni ministar.

Statusne promjene javne ustanove

pip - 4.2004, str. 21
Autor u ovome članku razmatra problematiku statusne promjene ustanova, poglavito javnih ustanova u kulturi, kao bitne pretpostavke za provedbu privatizacijskih procesa. Nadalje, u ovome se članku iznosi i ogledni primjer odluke osnivača o preoblikovanju javne ustanove u kulturi u trgovačko društvo kapitala - precizirano, u društvo s ograničenom odgovornošću.

Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (II.)

pip - 4.2004, str. 24
U časopisu Pravo i porezi br. 3/04. objavili smo prvi dio članka o raskidu ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove bitne problematike, na način da se odvojeno prikazuju raskid ex lege i raskid voljom vjerovnika, a u okviru svakog tog dijela zasebno se iznose pojedini slučajevi raskida. Naposljetku su prikazani učinci raskida, pri čemu je naglašeno kako oni nastupaju neovisno od pitanja odgovornosti dužnika za neispunjenje, odnosno zakašnjenje.

Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava

pip - 4.2004, str. 31
U ovome se članku ukazuje na neke opće specifičnosti rješavanja privatnopravnih sporova arbitražnim putem i razmatranja o međunarodnom trgovačkom arbitražnom pravu koje se usredotočuju na sustav hrvatskog međunarodnog trgovačkog prava, te se ukratko daje osvrt na osnovne pretpostavke ustanovljenja arbitražne nadležnosti.

Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba

pip - 4.2004, str. 39
Nakon prikaza preventivnih mjera Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), u ovom su nastavku predmet prikaza odabrane kaznenopravne odredbe o podmićivanju domaćih i stranih javnih službenika te službenika međunarodnih organizacija, trgovanju utjecajem, nezakonitom bogaćenju, podmićivanju u privatnom sektoru te odgovornosti pravnih osoba. Te se odredbe uspoređuju s odgovarajućim odredbama postojećih konvencija, u prvom redu Kaznenopravne konvencije Vijeća Europe o korupciji, Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak i Interameričke konvencije o korupciji te s relevantnim odredbama hrvatskoga kaznenog zakonodavstva.

OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova

pip - 4.2004, str. 46
Jedan od načina uklanjanja dvostrukog oporezivanja nasljeđivanja i darova je sklapanje multi ili bilateralnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kako je to danas rijetkost, može se zaključiti da izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljeđivanja i darovanja pomoću bilateralnih ugovora stoji na samom početku. Novosklopljeni bilateralni ugovori između pojedinih država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja orijentiraju se pretežno prema oglednim primjercima ugovora koje su razvile razne međunarodne organizacije s ciljem usuglašavanja nacionalnog prava. No, osobito značenje u području oporezivanja nasljedstva i darovanja ima model OECD-ugovora, koji je bio i još uvijek jest ugovor prema čijem modelu ugovorne države najčešće sklapaju ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Cilj modela OECD-ugovora je izbjeći dvostruko oporezivanje, tako da se pravo oporezivanja načelno ograničava na dvije države, i to državu u kojoj se nalazi imovina (odnosno imovina poslovne jedinice), ili državu prebivališta ostavitelja, odnosno darovatelja. Za potrebe ovoga članka u daljnjem se dijelu razmatraju najvažnije odredbe toga ugovora. Uz to, daje se i prijevod teksta OECD-oglednog ugovora o porezu na nasljedstva (Text des Erbschaftsteuer-Musterabkommenst, 1982.).

Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa

pip - 4.2004, str. 56
Od 1. siječnja 2003. Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona ukinuta je mogućnost davanja odgode naplate i obročne otplate poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa.

Tim Zakonom brisan je čl. 118. Općeg poreznog zakona koji je propisivao mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate kao i postupak njihova odobravanja. Do tada odgodu ovrhe i obročnu otplatu poreznog duga davala je Porezna uprava, rješenjem ravnatelja, a nakon pribavljenog mišljenja, odnosno pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika.

Nakon što godinu dana to nije bilo moguće, Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004 godinu dana je mogućnost ministru financija da odgodi plaćanje poreza i doprinosa, odnosno da odobri obročnu otplatu.

Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

pip - 4.2004, str. 57
U Nar. nov., br. 30/04. objavljene su novele Zakona o radu (posljednje u nizu njegovih novela) koje se primjenjuju od 1. srpnja 2004. Toga se dana počinju primjenjivati i novele Zakona o zdravstvenom osiguranju. O navedenim propisima, kao i o novelama Zakona o mirovinskom osiguranju, možete pročitati u ovome članku.

Izvanredni otkaz ugovora o radu

pip - 4.2004, str. 61
Na zanimljiv, transparentan i sudskom praksom potkrijepljen način, autorica u ovome članku razmatra institut izvanrednog otkaza, kao krajnjeg sredstva kojemu pribjegavaju stranke ugovora o radu kada, prema prosudbi barem jedne od njih, nastavak radnog odnosa više nije moguć.

Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

pip - 4.2004, str. 69
Stupanjem na snagu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, te akta Vlade RH donesenog na temelju Zakona - Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, bitno su izmijenjene ovlasti i postupci jedinica lokalne samouprave u odlučivanju o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na njihovom području, tj. odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničava opću uporabu pomorskog dobra. Tim propisima davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru stavljeno je u izravnu nadležnost jedinica lokalne samouprave, a također je uređen i postupak odlučivanja jedinica lokalne samouprave o davanju koncesijskih odobrenja, čime je stvoren odgovarajući "zakonski pravni okvir", za odlučivanje jedinica lokalne samouprave o davanju koncesijskih odobrenja.

I jedinice lokalne samouprave trebaju stvoriti nužne pravne pretpostavke na njihovoj razini, da bi mogle odlučivati o davanju koncesijskih odobrenja, tj. osnovati i imenovati vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (odlučujepredstavničko tijelo), donijeti godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2004. (odlučuje poglavarstvo), te donijeti poslovnik o radu vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (odlučuje vijeće).

Koncesijska odobrenja dana na temelju ranijih propisa su istekla - prestala vrijediti, a nova nisu mogla biti dana zbog pravnih praznina, tj. nepostojanja nužnih pravnih akata za rad jedinica lokalne samouprave na davanju koncesijskih odobrenja, što je stvorilo velike probleme u upravljanju pomorskim dobrom u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave - nemogućnosti davanja koncesijskih odobrenja zainteresiranim subjektima. Zbog toga jedinice lokalne samouprave trebaju hitno poduzeti odgovarajuće mjere radi stvaranja pretpostavki za davanje koncesijskih odobrenja.

Ovim člankom se ukazuje na moguće dvojbe u tumačenju i primjeni Uredbe i objektivne razloge nemogućnosti pravodobnog odlučivanja o davanju koncesijskih odobrenja, te se prikazuje način donošenja akta o osnivanju i imenovanju vijeća za davanje koncesijskog odobrenja, godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom, kao i poslovnika vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.

Nove carinske povlastice

pip - 4.2004, str. 75
U broju 11/03. časopisa Pravo i porezi objavljen je članak o novim pravilima u carinskim povlasticama. U ovome članku nastavljamo s razmatranjem te problematike.

Pedeseta obljetnica trgovačkih sudova i 57. obljetnica kontinuiranog trgovačkog sudovanja u Hrvatskoj

pip - 4.2004, str. 81
Ove godine navršava se 50 godina postojanja i neprestanog funkcioniranja trgovačkih sudova u Hrvatskoj. Oni su, pod nazivom privredni sudovi za područje tadašnje FNRJ, pa tako i za tadašnju državu Narodnu Republiku Hrvatsku, osnovani 1954., a državne arbitraže, koje su prethodnice trgovačkih sudova osnovane su 1947., dakle, prije 57 godina. Polazeći od činjenice da se na području Republike Hrvatske privredno, odnosno trgovačko sudovanje odvija kontinuirano 57 godina, ove 2004. godine slavimo 57. obljetnicu trgovačkog sudovanja, a kako su privredni sudovi osnovani 1954. onda slavimo i 50. obljetnicu njihova postojanja i funkcioniranja. O razvoju ovog sudovanja te o današnjim problemima u radu sudaca, možete pročitati u nastavku članka.

Zabrana fiskalnih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu

pip - 4.2004, str. 85
Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, između ostaloga, osigurano je i slobodno kretanje robe. Onemogućavanje ili ograničavanje navedene slobode zajedničkog europskog tržišta potrebno je sprječavati.

U okviru navedene problematike, ovaj se članak zadržava na pitanju fiskalnih prepreka, odnosno pitanju carina i pristojbi s učinkom jednakim carinama, te diskriminirajućih poreznih propisa. Odredbe o uklanjanju fiskalnih prepreka između država članica Europske zajednice obuhvaćaju odredbe o uklanjanju carina i pristojbi s učincima jednakim carinama, te odredbe o uklanjanju diskriminirajućih poreznih propisa. Uz navedeno, ovim se člankom daje odgovor na pitanje kada se mjera smatra carinom ili pristojbom učinka jednakoga carini, a kada diskriminirajućim poreznim propisom.

Vijesti iz Europske unije

pip - 4.2004, str. 92
  Novi sporazum EU i Hrvatske o ekotočkama za promet
 • Prijedlog financijskog paketa za Bugarsku i Rumunjsku nakon ulaska u EU
 • Produljeni rokovi za primjenu Direktive o ambalažnom otpadu
 • Izabrano 10 novih povjerenika Europske komisije
 • Komisija prihvatila pravila za kontrolu vanjskih granica EU-25
 • Dobri rezultati pretpristupnog instrumenta ISPA-e
 • Amandmani na Uredbu o označavanju vina
 • Četvrto izvješće Europske povelje za mala poduzeća
 • Europska komisija objavila listu opasnih proizvoda
 • Prihvaćena nova pravila za nametanje antidampinških mjera
 • Objavljeni podatci o regionalnom BDP-u u EU-25 za 2001.
 • U siječnju pad u euro zoni

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 4.2004, str. 98
  Oslobađanje od plaćanja PDV-a na donirana novčana sredstva
 • PDV pri uvozu dobara manje vrijednosti
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na naknadu putem donacijskog telefona
 • Obračun PDV-a korisnicima slobodnih zona
 • Osnovica poreza na dodanu vrijednost kod uvoza
 • PDV na usluge doktora stomatologije
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donirane proizvode
 • Promidžbene usluge inozemnom naručitelju
 • Kriterij za obveznika PDV-a
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na donirana dobra pri uvozu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 4.2004, str. 100
  Porez na promet nekretnina pri prodaji spremišta
 • Obračun poreza na promet nekretnina kod prodaje poslovnih prostora
 • Porez na promet nekretnina pri kupnji za daljnju prodaju

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 4.2004, str. 101
  Obračun poreza, prireza i doprinosa na isplaćene naknade za godišnji odmor po sudskim rješenjima o ovrsi
 • Utvrđivanje dohotka grupne privatne prakse u djelatnosti zdravstva
 • Povrat sredstava utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu
 • Povrat poreza na dohodak za 2002. godinu
 • Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora
 • Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog održavanja stambenog prostora
 • Izvršenje presude o isplati otpremnine i naknade za rad u nadzornom odboru
 • Godišnja porezna prijava - upis faktora i izračun osobnog odbitka u obračunskom listu ("Prilog B) porezne prijave
 • Odgovori na pitanja sa seminara Porezne uprave

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 4.2004, str. 114
  Primjena Zakona o porezu na dobit pri revalorizaciji

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 4.2004, str. 114
  Dostava podataka za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2004. godinu
 • Očitovanje o odredbi čl. 36. Zakona o zakupu poslovnog prostora
 • Procjena vrijednosti nekretnina temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

pip - 4.2004, str. 116
  Obračun kamata na utvrđeni dug
 • Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 4.2004, str. 121
  Prodaja knjiga na njemačkom brodu - knjižnici u luci
 • Prometovanje motornih vozila preko graničnih prijelaza
 • Kontrola nad istovarom robe u pomorskom prometu
 • Carinjenje poštanskih pošiljaka
 • Uvoz kostimografije za potrebe produkcije TV programa
 • Izvoz opreme, prethodno uvezene temeljem Zakona o poticanju ulaganja

Ministarstvo pravosuđa

pip - 4.2004, str. 123
  Tko snosi troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita
 • Radni staž u struci
 • Zamjena člana predstavničkog tijela općine
 • Ako je temeljem čl. 191. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti stručni ispit bio priznat kao položeni državni stručni ispit, smatra li se položenim i nakon stupanja na snagu novog Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Donošenje proračuna jedinice lokalne samouprave
 • Produljenje državne službe vježbenika nakon što su položili državni stručni ispit na neodređeno vrijeme
 • Obveza polaganja stručnog ispita za stručnog suradnika u osnovnom školstvu nakon položenog državnog stručnog ispita u upravnom području kulture te mogućnost oslobađanja cijelog ili dijela toga ispita

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 4.2004, str. 126
  Utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti vezano za čl. 129. Zakona o gradnji
 • Primjena Zakona o gradnji pri izdavanju rješenja o obavljanju obrta

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 4.2004, str. 127
  Lokacijska dozvola za izgradnju zgrade poglavarstva grada
 • Važenje rješenja o zadržavanju objekta u prostoru
 • Uputa za postupanje u svezi s izmijenjenim granicama između općina
 • Projektiranje vodovoda i kanalizacija visokogradnje, projektiranje vanjskog vodovoda i kanalizacije

Državni inspektorat

pip - 4.2004, str. 129
  Postupanje gospodarskih inspektora u nadzoru nad primjenom odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini

Obvezno pravo

pip - 4.2004, str. 130
  Predmet ispunjenja - sadržaj obveze (čl. 307. ZOO-a)
 • Zastara povremenih tražbina (čl. 372. ZOO-a)
 • Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (čl. 377. ZOO-a)
 • Ugovorne kamate (čl. 399. ZOO-a)
 • Osiguranje imovine - direktna tužba (čl. 941. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 132
  Ništavost odluke glavne skupštine - tužba (čl. 357. ZTD-a)
 • Opoziv članova uprave društva s ograničenom odgovornošću (čl. 424. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 132
  Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
 • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)

Pravo industrijskog vlasništva

pip - 4.2004, str. 133
  Zakonitost patenta (čl. 114. ZIV-a)

Pomorsko pravo

pip - 4.2004, str. 133
  Pravo retencije brodopopravljača (čl. 465. PZ-a)

Nasljedno pravo

pip - 4.2004, str. 134
  Ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 125. ZN-a)

Parnični postupak

pip - 4.2004, str. 135
  Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
 • Svrhovita delegacija suda (čl. 68. ZPP-a)
 • Privremeni zastupnik (čl. 85. ZPP-a)
 • Saslušanje stranaka (čl. 265. ZPP-a)

Ovršno pravo

pip - 4.2004, str. 136
  Osiguranje prisilnim zasnivanjem založnoga prava na nekretnini - nadležnost (čl. 257. OZ-a)
 • Troškovi ovrhe (čl. 115. ZUP)

Stečajno pravo

pip - 4.2004, str. 137
  Nadležnost suda (čl. 5. SZ-a)
 • Dopuštenost žalbe protiv rješenja (čl. 6. SZ-a)
 • Prava solidarnih dužnika i jamaca (čl. 76. SZ-a)

Upravno pravo

pip - 4.2004, str. 138
  Osobna dostava rješenja stranci u upravnom postupku (čl. 87. ZUP)
 • Rok za podnošenje žalbe u upravnim stvarima (čl. 101., st. 2. ZUP)
 • Osiguranje dokaza od strane poreznog tijela zaključavanjem poslovnog prostora s pečaćenjem izvan radnog vremena (čl. 199. ZUP)
 • Stečajni postupak nad tužiteljem i prekid upravnog postupka zbog njegova prestanka postojanja (čl. 212., toč. 3. ZPP i čl. 60. ZUS)
 • Uvjeti za pokretanje upravnog spora zbog šutnje uprave (čl. 26. ZUS)
 • Granice pomorskog dobra (čl. 6. ZUS)

Porezno pravo

pip - 4.2004, str. 140
  Procjena porezne osnovice na temelju usporedbe s poslovanjem drugog poreznog obveznika (čl. 16. ZOPND)
 • Zaštićena najamnina i obveza plaćanja
 • POreza na dohodak (čl. 30. ZOPND)

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 140
  Pravna priroda obračuna plaće - je li to priznanje duga

Porez na dohodak

pip - 4.2004, str. 141
  Porez po građevinskom odbitku - donošenje privremene mjere

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 141
  Poslovno uvjetovani otkaz: Zauzimanje novostvorenih radnih mjesta kod predstojeće redukcije radnih mjesta u drugim područjima

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 142
  Zahtjevi za smanjenjem kapitala u svezi prijelaza na euro

Stečajno pravo

pip - 4.2004, str. 142
  Roba isporučena uz pridržaj prava vlasništva

Pravo franšize

pip - 4.2004, str. 143
  Tužba protiv korisnika franšize

Porez na dobitak

pip - 4.2004, str. 143
  Kod povezanih poduzeća nema odricanja od potraživanja koje smanjuje dobitak

Radno pravo

pip - 4.2004, str. 143
  Odobrenje davanja jubilarne nagrade

Pravo trgovačkih društava

pip - 4.2004, str. 144
  Predočenje isprava kod prijave opoziva člana uprave

Socijalno pravo

pip - 4.2004, str. 144
  Protuustavno isključenje tarifnog regresa kod ostvarivanja prava na zaštitni rok prema Zakonu o zaštiti majčinstva

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 4.2004, str. 144
  Porezne reforme
 • Vapaj za reformom
 • Hrvatska mora smanjiti udjel duga u BDP-u
 • Najavljena druga tranša državnih obveznica
 • Devizna intervencija ipak zaustavila pad tečaja
 • Nova Ljubljanska banka se ne može osloboditi obveza prema starim štedišama
 • Hrvatski inozemni dug premašio BDP
 • U povojima
 • Lakiranje
 • Posljednja runda
 • Kreditna ekspanzija i rast vanjskog duga
 • Trgovinski deficit iznad 8mlrd USD
 • EIU: Ovogodišnji hrvatski gospodarski rast 4,2%
 • U Hrvatskoj u veljači 326.029 nezaposlenih
 • Tuneli nisu više bauk
 • Delegacije EIB-a i EBRD-a pregovarale s čelnicima autoceste Rijeka - Zagreb o preostalih 20 milijuna eura
 • Delegacije EIB-a i EBRD-a pregovarale s čelnicima autoceste Rijeka - Zagreb o preostalih 20 milijuna eura
 • Ulaganje od 1,5 milijardi dolara
 • Barbarska betonizacija na uštrb potomstva
 • Deset ključnih problema hrvatske poljoprivrede
 • Online katalog hrvatskog turističkog smještaja
 • BiH uvodi PDV
 • Pravila poslovanja u prometu nekretninama
 • Hrvatska i Mađarska riješile trgovački spor
 • Pliva lansirala u Europu 21 novi proizvod
 • Patenti koji vrijede u Hrvatskoj
 • Otoci se mogu kupiti, ali ne i obala
 • Porast cijena nekretnina u obalnom pojasu
 • Kraj monopola
 • U 2006. na lijekove će se trošiti 6,5 milijardi kuna
 • Kina ustavom zaštitila privatno vlasništvo
 • Austrija protiv ulaska Turske u EU
 • Novim članicama 11/7 mlrd eura iz proračuna EU
 • Slobodno zapošljavanje u EU
 • Muke s prevođenjem zakonodavne "literature"
 • Od lipnja nema Zapadnog Balkana
 • Jedna iskaznica će vrijediti u cijeloj EU

Odgovori na pitanja

pip - 4.2004, str. 151
  Postupanje drugog stvarno nadležnog suda prema odluci predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Prijevoz prtljage u javnom prometu
 • Zatezna kamata - odricanje
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
 • Svojstvo trgovca i upis u sudski registar
 • Obavljanje zajedničkog obrta
 • Sekvestracija
 • Porezni tretman unošenja nekretnina u trgovačko društvo
 • Zabrana prijeboja
 • Zahtjev za ostvarenje povrijeđenog prava radnika - rok
 • Otpremnina i ugovori o radu na određeno vrijeme
 • Pomaganje u obrtu
 • Zastara potraživanja na kamatu prema Zakonu o obveznim odnosima
 • Rok čuvanja nadzorne knjige o transakcijama s inozemstvom
 • Podružnice inozemnih banaka

Pregled novih propisa

pip - 4.2004, str. 157
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)