RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Postavljanje privremene uprave trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja (I.)

pip - 7.2003, str. 3
U članku se nastoje odrediti pravne osnove za rješenje pitanja može li se trgovačkom društvu kao privremena mjera osiguranja postaviti privremena uprava. Nakon što je općenito izložen institut privremenih mjera osiguranja, osobito onih radi osiguranja nenovčanih tražbina i pravnoga reda, zaključno se daje pozitivan odgovor na postavljeno pitanje polazeći od dva osnovana argumenta - od okolnosti da je u Ovršnom zakonu izrijekom predviđena mogućnost određivanja te privremene mjere te od okolnosti da nesređeno stanje u gospodarstvu i postojeća poslovna i pravna kultura te ozbiljnost konflikata koji se događaju u praksi to opravdavaju. Pritom se sugerira maksimalna suzdržanost i oprez u određivanju te mjere, ali i u izboru osoba kojima će se privremena uprava povjeriti.

Pravna narav ugovora o osiguranju

pip - 7.2003, str. 8
Jedinstvena je značajka ugovora kod svih vrsta osiguranja da je osigurateljeva obveza uvjetovana ostvarenjem osiguranog slučaja. Postoji, međutim, razlika izme đu pojedinih vrsta osiguranja u odnosu na pravnu narav osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine. Kod jednih se osiguranja osiguratelj obvezuje odštetiti osiguranika za štetu prouzročenu osiguranim rizicima zbog gubitka ili oštećenja osiguranog predmeta, dok se kod drugih obvezuje isplatiti osiguranu svotu navedenu u polici osiguranja kada se ostvare ugovorom predviđene činjenice, a što ne mora biti u vezi s pretrpljenom štetom. Zbog toga se sva osiguranja, gledom na pravnu prirodu osigurateljeve obveze na isplatu osigurnine, razvrstavaju na odštetna osiguranja i neodštetna osiguranja.

Sadržaj ugovora (I.)

pip - 7.2003, str. 15
Ugovor je dvostrani pravni posao koji je valjano sklopljen u trenutku kad su stranke valjano očitovale svoju suglasnost o njegovim bitnim sastojcima, pri čemu nije postojao niti jedan od razloga njegove ništavosti ili pobojnosti. Ugovori mogu imati vrlo različit sadržaj, ali unutar tih sadržaja u teoriji se razlikuju tri grupe sastojaka koji ulaze u sadržaj ugovora. Prva grupa tih sastojaka su bitni sastojci ugovora, druga grupa prirodni sastojci, dok treću predstavljaju nuzgredni sastojci ugovora. Što općenito čini sadržaj ugovora i što on jest, koja se pravna pravila primjenjuju na ugovor, i druga bitna pitanja uz to vezana, na izrazito analitički, sveobuhvatan i zanimljiv način, autor razmatra u ovom članku.

Promjene u području prostornog uređenja i gradnje

pip - 7.2003, str. 19
U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo sve češćih i brojnijih članaka, priloga i apela u tisku i drugim sredstvima javnog priopćavanja koji se odnose na neracionalno ili neprihvatljivo korištenje prostora izvan građevinskog prodručja i u naseljima, komunalnu neuređenost građevinskog zamljišta i njegovu neadekvatnu izgrađenost u kvantitativnom i sadržajnom smislu, visoku cijenu uređenja građevinskog zemljišta, velik broj potrebnih dokumenata za početak gradnje odnosno ishođenje građevne dozvole te dugotrajnost i složenost postupaka za ishođenje tih dokumenata odnosno dozvole; samovolju, upitnu nepristranost i neažurnost pojedinih državnih službenika pa čak i službi, pravnih osoba s javnim ovlastima, te lokalne i regionalne samouprave i veliku pravnu nesigurnost s tim u vezi; bujanje bespravne gradnje i sve njezine brojne posljedice. Ovi nedostatci, kao i nedostatci i slaba usklađenost posebnih zakona i drugih propisa značajnih za sustav prostornog uređenja i sustav gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji i međusobna neusklađenost tih posebnih zakona, te brojne pravne praznine u tim sustavima (naročito sustavu prostornog uređenja), znatno otežavaju, a u pojedinim segmentima odnosno slučajevima i onemogućuju provedbu smislene i racionalne politike uređivanja i korištenja prostora i gradnje građevina na svim razinama (državnoj, regionalnoj i lokalnoj).

U tom smislu izrađen je Konačni prijedlog novog Zakona o prostornom uređenju koji se nalazi u drugom čitanju pred Hrvatskim saborom te Nacrti prijedloga novoga Zakona o gradnji i Zakona o sanaciji bespravne izgradnje čije se upućivanje u saborsku proceduru očekuje do kraja lipnja.

U nastavku se daje sažeti pregled utvrđenih nedostataka vrijedećeg Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji koji su poslužili za izradu tekstova novih zakona, pregled osnovnih novosti koje donose novi zakoni, te sažeti prikaz Zakona o sanaciji bespravne gradnje.

Neka zapažanja uz kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira

pip - 7.2003, str. 22
Trište vrijednosnim papirima potencijalni je poligon za različite zloporabe kojima se oštećuju sudionici trgovine vrijednosnim papirima i narušava ravnoteža toga tržišta u cjelini. Može se pretpostaviti da će razvoj tržišta kapitala dovesti do povećanih mogućnosti tih zloporaba, pa se time opravdanijom ukazuje potreba pojačane kaznenopravne zaštite. U tom smislu, predmet ovoga članka su razmatranja uz kaznene odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira s nekoliko prijedloga de lege ferenda.

Devizno poslovanje od 18. lipnja 2003.

pip - 7.2003, str. 29
U Nar. nov., br. 96, od 10. lipnja 2003., objavljen je Zakon o deviznom poslovanju koji se počeo primjenjivati 18. lipnja 2003.

Proces liberalizacije deviznog poslovanja se njime, bez obzira na neke i nadalje zadržane ograde, nastavlja.

S obzirom na sveobuhvatnost Zakona o deviznom poslovanju ovim člankom ukazujemo, prema vlastitom odabiru, na najznačajnije promjene koje on uvodi. U idućim brojevima časopisa obradit ćemo u ovom članku nedotaknute teme, kao što je to primjerice poslovanje s vrijednosnim papirima.

Ugovor o poreznom savjetovanju

pip - 7.2003, str. 34
Zakonom o poreznom savjetništvu (čl. 4.) propisano je da se o uslugama poreznog savjetništva obvezno sklapa ugovor u pisanom obliku. Iznimno, ako se porezno savjetništvo obavlja za pojedinačne slučajeve, ugovor ne mora biti u pisanom obliku.

Kako se u nas porezno savjetništvo pojavilo tek unatrag nešto više od dvije i pol godine, postavljaju se pitanja vezana uz oblik i sadržaj obveznih odnosa u koje stupaju porezni savjetnik i njegov "klijent".

Stoga autor ukazuje na osnovne probleme koji se mogu pojaviti u praksi, te daje rješenja koja mogu biti od velike koristi.

Dokazi u poreznom postupku

pip - 7.2003, str. 37
Radi utvrđivanja činjenica relevantnih za oporezivanje, tijelo nadležne Porezne uprave ovlašteno je rabiti sva raspoloživa dokazna sredstva. To su poglavito prikupljanje obavijesti izravno od poreznog obveznika ili od drugog subjekta, određivanje vještaka, pribavljanje isprava i spisa, te očevid.

Otpremnina i stečajni postupak

pip - 7.2003, str. 41
Otvaranje stečajnog postupka je poseban opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, a ako se zadovolje uvjeti utvrđeni Zakonom o radu, onda radnik ima pravo i na otpremninu. Institut otpremnine je osjetljivo socijalno pitanje, koje nedvojbeno pobuđuje interes javnosti, pa mu je potrebno posvetiti veću pozornost.

U ovome članku autor analizira problematiku otpremnine u stečajnom postupku.

Odraz prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku na rokove u radnom pravu

pip - 7.2003, str. 43
Rok je određeno vrijeme u kojem se neka postupovna radnja može poduzeti, tj. prije čijeg se isteka ona ne može poduzeti.

Istaknuvši neosporno značenje instituta roka u na- šem cjelokupnom pravnom sustavu, autorica ovim člankom analizira aktualno pozitivno pravno uređenje rokova u radnim sporovima, te kako bi ono trebalo izgledati ako bi se usvojio najnoviji Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

"Isplata" plaće u robi (bonovima)

pip - 7.2003, str. 50
Plaća je trošak proizvodnje koju je, prema prisilnim odredbama Zakona o radu, poslodavac dužan isplatiti radniku nakon obavljenog rada i to u novcu, a najkasnije do petnaestog dana u narednom mjesecu za prethodni mjesec, ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno.

Mora li se plaća isplatiti baš u novcu ili možda postoje neke druge mogućnosti, odgovor na to pitanje, kao i vrlo zanimljivu i jezgrovitu analizu ove problematike, možete pročitati u ovome članku.

Prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja - novi Pravilnik

pip - 7.2003, str. 51
Dana 13. rujna 2003. stupio je na snagu novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja.

Njime se uređuju prava i obveze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba HZZO-a, te uvjeti i način njihova ostvarivanja. U okviru toga ovim se člankom daje osvrt na one odredbe navedenog Pravilnika kojima se razrađuje pravo osiguranih osoba HZZO-a na novčanu naknadu zbog bolovanja, tj. nemogućnosti obavljanja poslova temeljem kojih se ostvaruju primitci po propisima o doprinosima za obvezna osiguranja. U svrhu sagledavanja cjeline pitanja o kojima je riječ, uz pojašnjenje konkretne odredbe Pravilnika, daje se i njezin sadržaj u segmentu koji čini novost u odnosu na prethodni Pravilnik.

Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

pip - 7.2003, str. 58
Jedinice lokalne samouprave ovlaštene su odlukom osnovati vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Takav je pogon samostalan u obavljanju svojih djelatnosti, ali nema svojstvo pravne osobe. Ovim se člankom razmatra institut vlastitog pogona u teoriji, obrazlažu praktična rješenja, te daje ogledni primjer odluke o osnivanju tog pogona, potom pravilnika o njegovu unutarnjem ustrojstvu, te zaključka o ovlastima upravitelja vlastitog pogona za sklapanje ugovora.

Prestanak obrta

pip - 7.2003, str. 65
Za okončanje "života" obrta, Zakon o obrtu kao i Zakon o trgovačkim društvima (za trgovačka društva) rabi izraz prestanak. Obrt prestaje odjavom ili po sili zakona prema razlozima koji su taksativno navedeni (čl. 43. Zakona).

Autorica ovim člankom analizira neke od tih razloga koji su učestaliji u praksi, kao i pitanje stečaja obrtnika, što čini jedan od razloga prestanka izvan okvira Zakona o obrtu.

Pravo žiga u pravu EZ: temeljni pojmovi i sudska praksa

pip - 7.2003, str. 67
U kontekstu prava Europske zajednice pojam pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća prava koja se temelje na pravnom poretku država članica ili Zajednice, a kojima se štite patenti (patents), žigovi (trade marks), autorsko pravo (copyright) i druga srodna prava, industrijsko obličje (design) i slična prava. Autorica ovim člankom analizira pitanja vezana uz pravo intelektualnog vlasništva u kontekstu prava Europske zajednice i u kontekstu pravila o slobodnom kretanju robe. Glede prava žiga, razmatra se načelo međunarodnog iscrpljenja prava, doktrina zajedničkog podrijetla, povreda ugleda žiga i problematika sličnih žigova koji dovode do zablude.

Vijesti iz Europske unije

pip - 7.2003, str. 72
  Prvi dio nacrta Ustava EU
 • Europska komisija predlaže novo partnerstvo za europsku integraciju za zapadni Balkan
 • Komisija predložila povećanje trgovine poljoprivrednim proizvodima s većinom zemalja pristupnica
 • Prijedlog nove definicije malih i srednjih poduzeća
 • Do kraja godine domena .eu
 • Poslovni svijet razočaran rezultatima unutarnjeg tržišta
 • Predsjednik Eurochambresa potiče Europsku središnju banku da snizi kamatne stope 0,5%
 • Kršenja neprihvatljivo visoka
 • Podatci iz SAD-a pokazuju pozitivne učinke snižavanja kamata
 • Kašnjenje pri uvođenju zakonodavstva EU u nacionalna zakonodavstva
 • Učinkovito unutarnje tržište usluga

Hrvatski sabor

pip - 7.2003, str. 76
  Vjerodostojno tumačenje članka 130. zakona o visokim učilištima

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 7.2003, str. 76
  Izdavanje računa pri prodaji na kioscima
 • PDV u svezi s oporezivanjem nekretnina danih u višegodišnji financijski lizing
 • Pravo na odbitak PDV-a
 • Obračun PDV-a pri isporuci dobara u slobodnu zonu
 • Priznavanje pretporeza razmjerno korištenju dobara u pojedinoj djelatnosti
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za poreznog obveznika koji je pretrpio ratne štete
 • Obračun PDV-a na članarinu ili naknadu za uslugu
 • Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvu
 • Privremeni uvoz plovila
 • Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom
 • Obračun PDV-a pri plaćanju paušalne naknade za vodu
 • Subvencije za brodske nerentabilne linije
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja carinske povlastice prema Zakonu o izmjeni i dopunama Carinskog zakona
 • Oporezivanje prijevoznih usluga - roba u provozu i usluge prijevoza koje obavi HŽ
 • Iskazivanje rashoda poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit
 • Obračun PDV-a prilikom davanja repromaterijala kod poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji
 • Obračun PDV-a na prijevozne usluge obavljene SFOR-u preko posrednika
 • Obračun PDV-a na set knjiga obrazovnog karaktera
 • Porez na dodanu vrijednost na knjige
 • Obračun PDV-a na ljetopis škole
 • Izdavanje računa i evidentiranje prometa pri prodaji na otvorenom
 • Obračun PDV-a na kotizaciju za savjetovanje i troškove boravka na brodu
 • PDV u prometu s građanima
 • Porezni položaj poduzetnika iz čl. 11., st. 3. Zakona o PDV-u kada obavljaju druge usluge

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 7.2003, str. 85
  Raskid ugovora - prenošenje vlasništva sa kupca natrag na prodavatelja
 • Oporezivanje kamenolomskog postrojenja i asfaltne baze
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji zemljišta radi izgradnje kuće - rješava vlastito stamb. pitanje
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji stana kojim se rješava vlastito stambeno pitanje
 • Porez na promet nekretnina kada je osnova stjecanja dosjelost
 • Obračun poreza na promet nekretnina temeljem ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice
 • Porez na promet nekretnina na stan na kojemu je uknjižena zabilježba zabrane otuđenja bez suglasnosti
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina pri kupnji kuće kojom rješava vlastito stambeno pitanje

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 7.2003, str. 89
  Porezno priznati izdatci za uplaćene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 7.2003, str. 89
  Promjena poreznog razdoblja pri oporezivanju dobiti
 • Porez na dobit i kapitalna dobit
 • Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi - dobitak
 • Porez na dobit na razliku između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine pri unosu u društvo kćer
 • Unos imovine i kapitala obrta u trgovačko društvo
 • Porez na dobit i goodwill

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 7.2003, str. 93
  Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
 • Posebni porez na naftne derivate - specijalni benzin 140/200

Ministarstvo financija - carinska uprava

pip - 7.2003, str. 93
  Posebne markice Ministarstva financija za označavanje alkoholnih pića
 • Povrat degradiranih naftnih derivata iz spremnika maloprodaje u spremnike rafinerije u svrhe prerade
 • Poseban porez na naftne derivate pri izvozu
 • Pravo na povrat PDV-a i posebnog poreza na osobni automobil
 • Ovjera obrasca PDV-P pri kupnji Vip i Simpa paketa
 • Opskrba poljoprivrednih gospodarstava eurodizel- dizelskim gorivom obojenim plavom bojom
 • Opskrba poljoprivrednih gospodarstava plavim dizelom
 • Poseban porez na kavu za proizvod - pripravak na bazi ekstrakata surogata kave
 • PDV na usluge koje je inozemni poduzetnik obavio u inozemstvu domaćem poduzetniku
 • Poseban porez na kavu
 • Poseban porez na kavu

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 7.2003, str. 98
  Obavljanje poslova iz djelokruga tijela državne uprave putem sklopljenih ugovora o djelu
 • Kojim aktom se uređuje ustrojstvo upravnih tijela jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
 • Prijam u državnu službu osoba s radnim stažom kraćim od vježbeničkog staža
 • Korištenje godišnjeg odmora službenika i namještenika za vrijeme trajanja raspolaganja, odnosno otkaznog roka
 • Radni staž invalida rada koji radi na pola radnog vremena
 • Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta - usklađivanje sa zakonom
 • Mogu li državni stručni ispit polagati i osobe koje ne rade u tijelima državne uprave i polaganje državnog stručnog ispita osoba koje rade na administrativnim i računovodstvenim poslovima

Ministarstvo gospodarstva

pip - 7.2003, str. 100
  Knjiga popisa robe
 • Utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti
 • Objavljivanje cijene proizvoda i usluga u promidžbenim porukama

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 7.2003, str. 102
  Nadzor nad uvjetima rada
 • Upućivanje učitelja na liječnički pregled
 • Sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća
 • Broj članova i sastav odbora sindikata za kolektivne pregovore
 • Savjetovanje s radničkim vijećem o promjeni rasporeda radnog vremena
 • Podatci o kojima je poslodavac dužan obavijestiti radničko vijeće

Ministarstvo turizma

pip - 7.2003, str. 104
  Pritužba na nezakonitosti u radu gradskog poglavarstva Grada R.
 • Prijedlog dopune Pravilnika o pružanju ugostiteljskih Usluga u seljačkom domaćinstvu - poticaj Osječko-baranjske županije - Agencije za razvoj
 • Stručna osposobljenost za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u caffe-baru
 • Pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga ambulantno

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 7.2003, str. 106
  Utvrđivanje posebnih uvjeta iz oblasti prometa
 • Klauzula pravomoćnosti u slučaju izgubljenog
 • Provedba Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana naselja gradskog karaktera Velika Gorica

Državni inspektorat

pip - 7.2003, str. 107
  Zaštita potrošača
 • Isticanje naljepnica za cigarete na benzinskim postajama
 • Kontrola legaliteta prometa ogrjevnim drvom - privremeno oduzimanje
 • Legalnost naplate suglasnosti i rješenja HT d.d. Zagreb na glavni projekt

Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub

pip - 7.2003, str. 108
  Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani

Obvezno pravo

pip - 7.2003, str. 110
  Ništavi ugovori - ništavost (čl. 103. ZOO-a)
 • Naknada štete u slučaju teškog invaliditeta neke osobe (čl. 201. ZOO-a)
 • UGovor o zakupu - zakupodavac (čl. 567. ZOO-a)

Radno pravo

pip - 7.2003, str. 111
  Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 107. ZR-a)
 • Obveza savjetovanja prije donošenja odluke (čl. 145. ZR-a)

Nasljedno pravo

pip - 7.2003, str. 112
  Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja (čl. 145. ZN-a)

Parnični postupak

pip - 7.2003, str. 112
  Jedinstveni suparničari (čl. 201. ZPP-a)
 • Revizija - razlozi za izjavljivanje (čl. 385. ZPP)

Ovršni postupak

pip - 7.2003, str. 113
  Rješenje o ovrsi (čl. 37. OZ-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2003, str. 113
  Zabrana konkurencije (čl. 248. ZTD)
 • Zastupanje društva (čl. 426. ZTD-a)

Stečaj

pip - 7.2003, str. 114
  Ostale obveze stečajne mase (čl. 87. SZ-a)

Obvezno pravo

pip - 7.2003, str. 114
  Ustupanje tražbine (cesija) - odnos primatelja i dužnika (čl. 440. ZOO-a)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 7.2003, str. 115
  Potpuno i pravilno utvrđenje činjenica na kojima se temelji zakonito rješenje (čl. 7. ZUP)
 • Stranka u upravnom postupku (čl. 49. ZUP)
 • Zabrana načela reformatio in peius (čl. 244. ZUP)

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 7.2003, str. 116
  Ulaganja u nekretninu prije stjecanja i umanjenje porezne osnovice (čl. 9. ZOPNPN)
 • Stjecanje nekretnine opterećene založnim pravom i preuzimanje duga (čl. 9. ZOPNPN)

Carinski zakon

pip - 7.2003, str. 117
  Preuzimanje obveze carinskog dužnika davanjem jamstva (čl. 207., st. 3. CZ)
 • Odluka o primjeni suključarstva i podnošenju osiguranja za namirenje carinskog duga (čl. 193., st. 1. CZ i čl. 193., st. 3. UZPCZ)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva

pip - 7.2003, str. 118
  Slivna vodna naknada (čl. 37. ZOFVG)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

pip - 7.2003, str. 118
  Oslobođenje od polaganja državnog stručnog ispita (čl. 127., st. 5. ZODSIN)

Zakon o porezu na dobit

pip - 7.2003, str. 118
  Valjano i potpuno dokumentiranje troškova usluga za njihovo porezno priznanje (čl. 14. ZOPND)

Radno pravo

pip - 7.2003, str. 119
  Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora radi reduciranja naknade za godišnji odmor i posebne godišnje isplate nakon istupanja iz saveza poslodavaca

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2003, str. 119
  Postupak davanja primjerene naknade/otpremnine kod ugovora o vođenju poslova i ugovora o prijenosu dobitka: Poslovna vrijednost kod prava na dopunu otpremnine

Radno pravo

pip - 7.2003, str. 119
  Priračunavanje vremena provedenog na rehabilitaciji pravu na odmor iz tarifnog ugovora

Porezno pravo

pip - 7.2003, str. 120
  O dopuštenosti posebnog poreza na upotrebljavana motorna vozila za "uvezena" vozila prema pravu Europske zajednice - finski posebni porez na motorna vozila nije porez na promet proizvoda i usluga

Pravo trgovačkih društva

pip - 7.2003, str. 120
  Promjena sjedišta d.o.o.-a: Ispitivanje formalne ispravnosti prijave od strane registarskog suda dotadašnjeg sjedišta

Mirovinsko pravo

pip - 7.2003, str. 121
  Skrivena isplata dobitka - Odobrenje mirovine članu društva-direktoru i rok za stjecanje mirovine - Mogućnost financiranja mirovine - Desetogodišnji rok i iznimke vezane uz taj rok - Važnost oboljenja člana društva-direktora koje se moglo otkriti u vrijeme davanja odobrenja

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2003, str. 122
  Učinkovito pobijanje odluke o pripajanju u nedostatku primjerene nagodbe manjinskih dioničara u slučaju izostanka kotacije na burzi i zbog posebne prednosti grupe velikih dioničara
 • Tvrtka "A.A.A.A.A.A. d.o.o." nije dopuštena

Porezno pravo

pip - 7.2003, str. 123
  Zamjena oblika oporezivanja ne znači izmjenu odnosa namjene

Založno pravo

pip - 7.2003, str. 123
  Zasnivanje zaloga kao preuzimanje obveze: Nepostojanje velikog nerazmjera između odgovornosti i radne sposobnosti

Pravo trgovačkih društava

pip - 7.2003, str. 123
  Istupanje komplementara iz društva

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 7.2003, str. 123
  HNB izložen valutnom riziku
 • Banke ostvarile dobitak od 2,08 milijardi kuna
 • Nužan oprez u vezi sa zaduživanjem
 • Tečaj eura pada na 7,30 kuna!?
 • Sezonski utjecaj s utezima
 • U fondovima PBZ-a 800 milijuna kuna
 • Burze
 • Inozemna ulaganja u Republiku Hrvatsku
 • Mečelj bi kupio i splitsku željezaru
 • Njemački trgovački div želi kupiti Pevecov lanac
 • Zašto se mijenja Zakon o trgovačkim društvima?
 • Održan Prvi hrvatski sajam nekretnina
 • Potrajat će čišćenje gospodarskih ruševina
 • Kazne za lažna obećanja od 50.000 do 100.000 kuna
 • Račan: Zakon protiv navijačkog divljanja po hitnom postupku u Sabor
 • Vlada o Zakonu o istospolnim zajednicama
 • Izmjene Kaznenog zakona ugrožavaju slobodu novinara
 • Zakon o Fondu za zaštitu okoliša dovodi u pitanje privatizaciju Ine
 • Uvažit ćemo primjedbe s terena
 • Zakon o brdsko-planinskim područjima povučen iz hitne procedure
 • Seminar "Syndicated Lending Techniques"
 • Okrugli stol o Arbitražnom pravu
 • Seminar "Izvoz usluga"
 • Četvrtinu dobiti svih poduzeća ostvaruje samo šest kompanija
 • Rekordan porast izvoza u prvom tromjesečju 2003. godine
 • "Gospodarska politika Vlade - privatizacija"
 • Konačne ponude za 25 posto plus jednu dionicu INE u prvom tjednu srpnja
 • Plinovod od Pule do Donjeg Miholjca
 • Rad nedjeljom i blagdanima
 • Uvedene inspekcijske kontrole trgovina koje rade nedjeljom
 • Umjesto Zakona neučinkoviti Pravilnik
 • Uvijek perspektivan, nikada profitabilan
 • Gostiju 30 posto manje
 • Hrvatsko more bez ijedne crne točke
 • Samo dva hotela zatražila posebnu oznaku kvalitete
 • Srednja i jugoistočna Europa privukle samo deset posto kongresnog turizma
 • INA ne ispušta svoje vlasništvo
 • Osnovana Grupacija ribolova
 • Proglašenje gospodarskog pojasa na Jadranu rješava probleme hrvatskih ribara?
 • Za razvitak infrastrukture ove godine 1,7 milijardi kuna
 • Predstavljeno posebno izdanje časopisa "Banka" - Hrvatska bankarska industrija
 • Do zime pet milijuna nezaposlenih
 • Cestogradnja i cestovni promet
 • Na snazi nova regulacija prometa na državnim cestama
 • Primarna zdravstvena zaštita jučer - danas - sutra
 • Prisegnuo prvi glavni tužitelj ICC-a
 • Osnovan Hrvatski nacionalni odbor
 • EU odobrio dodatnih 200 milijuna eura pomoći Zapadnom Balkanu
 • Hrvatska ulaže 88 eura po stanovniku
 • Kasni implementacija zakona za jedinstveno tržište
 • Stvara li se europska super država?
 • Vatikan razočaran EU ustavom

Odgovori na pitanja

pip - 7.2003, str. 132
  Pravo na naknadu za ulaganja zaštićenog najmoprimca
 • Dnevni i tjedni raspored radnog vremena
 • Zabrana otkaza ugovora o radu
 • Otpremnina i program zbrinjavanja viška radnika
 • Prestanak radnoga odnosa radnika s profesionalnom nesposobnošću
 • Prestanak ugovora o radu
 • Ništav ugovor i kapara
 • Javnost vlasništva u području javnog priopćavanja
 • Zapošljavanje stranaca
 • Upravljanje radnim strojem bez tehničkog pregleda
 • Odgovornost vlasnika brodice
 • Zadržavanje prava na prijeboj tražbine
 • Donošenje rješenja o nenadležnosti suda
 • Zabrana prodaje alkoholnih pića maloljetnim osobama
 • "Raskid" radnog odnosa
 • Oporezivanje smanjenog temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću
 • Vlasništvo nekretnina inozemnih osoba
 • Prestanak zakupa otkazom

Pregled novih propisa

pip - 7.2003, str. 138
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)