RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine

pip - 3.2003, str. 3
Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine uređena je glavom devetnaestom Ovršnog zakona (225. - 229.).

Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine određuje se i provodi na temelju ovršnih isprava koje utvrđuju nenovčanu obvezu koja ima za predmet upravo tu činidbu. Ako bi se ovršna isprava ticala samo tražbine na ispražnjenje ili samo na predaju u posjed, ovrha bi se provodila samo radi ostvarenja jedne od tih činidbi.

Pojavni oblici ortaštva - Zajednički Pothvat (Joint Venture)

pip - 3.2003, str. 7
Okolnost da je ortaštvo zakonom uređeno na jedinstven način, tj. da je njegovo pravno uređenje isto bez obzira na to radi postizanja kojeg se cilja koristi, te da su odredbe o tome društvu, osim samo iznimno, dispozitivne naravi dovodi do toga da se u svakodnevnom životu pojavljuju njegovi brojni pojavni oblici. Ono može poslužiti zadovoljenju vrlo različitih interesa ortaka, pa su često potrebne prilagodbe jedinstvenih pravnih rješenja koja predviđa ortaštvo među građanima kao i njegovi vrlo složeni oblici u trgovačkom pravu i pravu društava. Zato se pod gospodarskim značenjem ortaštva ne misli samo na ortaštvo trgovačkog prava nego i na ona na području građanskog prava.

Jedan od pojavnih oblika ortaštva je i zajednički pothvat (joint venture) kojeg obrađujemo u ovom članku.

Temelji odgovornosti prijevoznika u željezničkom prometu u Republici Hrvatskoj

pip - 3.2003, str. 13
Željeznički prijevoz obuhvaća prijevoz putnika, prtljage i stvari. U sklopu složene problematike odgovornosti prijevoznika u tim poslovima, u članku se raspravlja o temelju odgovornosti prema odredbama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu. Ovisno o tome prevoze li se putnici, prtljaga ili stvari, te o kakvim je štetama riječ, propisane su razne varijante temelja odgovornosti od dokazane (kvalificirane) krivnje, preko pretpostavljene ili predmnijevane (kvalificirane) krivnje do klasične pretpostavljene krivnje i objektivne (kauzalne) odgovornosti.

Escrow račun (Escrow account)

pip - 3.2003, str. 16
U odvijanju međunarodne trgovine banke imaju veoma značajnu ulogu. Njihov položaj je, načelno govoreći, nezavisan od sudionika u međunarodnim trgovačkim poslovima. Upravo taj nezavisni položaj jamstvo je njihove nepristranosti, a to im daje mogućnost da mogu biti objektivni posrednici svim zainteresiranim stranama u trgovačkim poslovima. Banke su, po definiciji, institucije koje se bave novcem, a posebnu ulogu imaju u najvažnijem aspektu prometa novcem, a to su plaćanja. Sudjelovanje neke banke u organizaciji plaćanja u nekom trgovačkom poslu garancija je da će plaćanje biti izvršeno prema dogovorenim uvjetima. Brojni su primjeri kako banke pomažu da se međunarodna trgovina odvija uredno i s velikom sigurnošću. Sustav akreditiva, bankarskih garancija, diskontiranja mjenica, isplate čekova, čuvanje depozita, samo su neki od najpoznatijih primjera bankarskih poslova bez kojih bi odvijanje međunarodne trgovine bilo znatno otežano, ako ne i potpuno onemogućeno. Jedan od takvih, iako manje poznatih bankarskih instrumenata, jest i plaćanje putem tzv. escrow računa. Svrha je ovog članka da osvijetli to područje bankarskog poslovanja.

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (I.)

pip - 3.2003, str. 21
Stjecanje prava vlasništva nekretnine temeljem pravnog posla stvara obvezu izdavanja isprave za uknjižbu u zemljišnu knjigu, koja se naziva tabularnom ispravom. Navedeno se pravo, uz predaju posjeda, stječe uknjižbom.

Općenito, za ugovor o prodaji (i zamjeni) nekretnine vrijedi pisani oblik, dok za pojedine pravne poslove kojima je cilj stjecanje prava vlasništva nekretnine zakon određuje oblik solemnizirane isprave. Prema sudskoj praksi konvalidira se usmeni ugovor o prodaji ako je kupac dragovoljno platio cijenu, a prodavatelj predao kupcu nekretninu u samostalni posjed (ako je svrha forme štititi interese ugovaratelja), pa je u tom slučaju kupac ovlašten od prodavatelja tražiti izdavanje tabularne isprave.

Pravo vlasništva ne može se uknjižiti bez clausule intabulandi, iako tabularna isprava ima sve druge bitne sastojke. Međutim, ako ta isprava ima barem opće sastojke za uknjižbu, može se predbilježiti pravo vlasništva, a predbilježba se pretvara u uknjižbu ako se opravda u određenom roku. Uknjižba se može provesti samo protiv vlasnika ili osobe za koju je zatražena uknjižba, najkasnije u trenutku kada je stjecatelj podnio svoj zahtjev. Taj zahtjev može podnijeti i posljednji stjecatelj koji dokaže neprekinuti niz izvanknjižnih stjecanja od vlasnika do sebe.

Kako je tematika ovoga članka značajna u privatnopravnom i širem pogledu, bit će obrađena na sustavan i pregledan način u dva nastavka u ovome časopisu.

Pasivna legitimacija u odnosu na tužbeni zahtjev za isplatu novčanih tražbina iz radnog odnosa povodom poništenja odluka bivših općinskih disciplinskih komisija o prestanku radnog odnosa i nezavršenim radnim sporovima koje su pokretali službenici bivših općinskih Zavoda za katastar i geodetske poslove

pip - 3.2003, str. 27
Iako se radni sporovi u našem pravnom poretku smatraju hitnim sporovima jer su tijesno vezani za materijalnu egzistenciju radnika i članova njihovih obitelji koje oni uzdržavaju ili ih materijalno pomažu, u praksi još nailazimo na radne sporove pokrenute 90-ih godina prošlog stoljeća koji iz raznih razloga još uvijek nisu pravomoćno završeni.

Štrajk i njegov utjecaj na pravni položaj radnika kod poslodavca

pip - 3.2003, str. 31
Iako je Zakon o radu stupio na snagu prije više od sedam godina, iz područja otkaza ugovora o radu koji je rezultat sudjelovanja radnika u štrajku praksa još uvijek ne obiluje sudskim odlukama. Tek u posljednje vrijeme objavljuje se veći broj odluka viših sudova u kojima su zauzeta stajališta o pojedinim značajnim pitanjima vezanim uz štrajk i posljedicama koje štrajk ima na pravni položaj radnika koji je u štrajku sudjelovao. O tim odlukama i drugim pitanjima vezanim uz štrajk bit će više riječi u nastavku ovog članka.

Donošenje odluka u upravnom sporu

pip - 3.2003, str. 37
Ako stranka u upravnom postupku smatra da je donesenim konačnim rješenjem, odnosno upravnim aktom povrijeđena u svojem pravu, odnosno da je tim aktom povrijeđen zakon na njezinu štetu, može se radi zaštite povrijeđenog prava obratiti Upravnom sudu Republike Hrvatske. Pokretanjem postupka pred ovim sudom dolazi do spora koji se naziva upravni spor.

Uređivanje načina obavljanja ugostiteljske djelatnosti u okviru nadležnosti jedinica lokalne samouprave

pip - 3.2003, str. 45
Ovim člankom autor ukazuje na zakonsku i drugu regulativu u odnosu na nadležnosti jedinica lokalne samouprave za uređivanje određenih pitanja u svezi s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti. Autor ukazuje i na praksu jedinica lokalne samouprave, kao i dvojbe koje se javljaju u tumačenju i primjeni odgovarajućeg propisa, te daje svoja mišljenja o mogućim dvojbama.

Cilj članka je na praktičan način ukazati jedinicama lokalne samouprave na moguće načine rješavanja pojedinih pitanja iz njihove nadležnosti u odnosu na djelatnost ugostiteljstva, za što se daju i mogući modeli akata.

Nalogodavci u platnom prometu i plaćanje s računa ovlaštenika

pip - 3.2003, str. 52
Prema Zakonu o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/01.) plaćanje s računa obavlja se davanjem naloga banci. Nalogodavac je u pravilu titular (ovlaštenik) računa - platitelj. On daje nalog za plaćanje na teret svoga računa a u korist primatelja. Iznimno, uz platitelja se kao nalogodavci za plaćanje s njegova računa mogu pojaviti i platiteljevi vjerovnici, ovlaštena tijela i banka koja vodi platiteljev račun.

Ugovor o trgovačkom zastupanju

pip - 3.2003, str. 58
Zakonom o obveznim odnosima (čl. 790. do 812.) uređen je ugovor o trgovačkom zastupanju. Osnovne značajke navedenog ugovora sastoje se u tome da je on imenovani, formalni, konsenzualni, dvostranoobvezni, pravni posao.

O ovome članku autor daje ogledni primjer ugovora o trgovačkom zastupanju, uz obrazloženje pojma zastupanja općenito i u kontekstu ovoga ugovora, kao i analizu obveza ugovornih stranaka, te forme i prestanka ugovora.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

pip - 3.2003, str. 62
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 149/02. - u daljnjem tekstu: ZIDZOZO) izvršene su uz ostalo određene bitne promjene u sadržaju Zakona o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. i 88/02. - u daljnjem tekstu: ZOZO), kako iz potrebe usklađivanja sa Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. - u daljnjem tekstu: Zakon o doprinosima), tako i potrebe noveliranja ZOZO.

Utvrđivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina

pip - 3.2003, str. 66
U prethodnom broju ovog časopisa pisali smo o novostima u oporezivanju prometa nekretnina. Rasprava u tom članku (str. 12.) utemeljena je na iznošenju i analizi statusnih pitanja subjekata na koje se odnose novele Zakona o porezu na promet nekretnina. Kako utvrditi i čime ostvariti pravo na poreznu povlasticu, pročitajte u ovom članku.

Europska unija nakon ugovora iz Nice

pip - 3.2003, str. 69
Svrha je ovoga članka analizirati institucionalne i ostale izmjene koje nastupaju u Europskoj uniji nakon stupanja na snagu Ugovora iz Nice. Navedeni je Ugovor usvojen 11. prosinca 2000., a stupio je na snagu 1. veljače 2003. Tom je Ugovoru pridodana Deklaracija o budućnosti Unije, kojom je predvi đeno sazivanje nove Konferencije 2004. Ugovorom iz Nice unesene su, dakle, promjene u sve institucije i neka druga tijela Europske unije, prikaz i analizu kojih autori iznose u ovome članku, kao i postupak odlučivanja u Europskoj uniji.

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2003, str. 77
  Referendumi o proširivanju EU
 • EU dovršava ugovore o priključenju sa zemljama kandidatkinjama
 • Rumunjska treba zaključiti pregovore o pridruživanju s EU do 2004.
 • Promicanje poljoprivrednih proizvoda Unije izvan EU
 • Nova inicijativa Europske komisije za unapređivanje poduzetništva
 • Pomoć novim zemljama članicama iz regionalnih fondova EU
 • Nova pravila o aditivima boje u hrani
 • Komisija pozvala osam članica pred Sud pravde zbog smjernica o vodi
 • Sastanak o inicijativi LeaderSHIP 2015
 • Poticaj obrazovanju i suradnji mladih
 • Inflacija porasla na 2,3 posto
 • Socijalna zaštita u Europi

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2003, str. 83
  Porez na dobit i PDV u slučaju prodaje obrta trgovačkom društvu
 • Slobodne zone - porez na dodanu vrijednost
 • Porez na dodanu vrijednost - smanjenje porezne osnovice
 • Porez na dodanu vrijednost na primljenu inozemnu novčanu donaciju
 • Oporezivanje usluga elektronske obrade podataka
 • Povrat PDV-a strancima iz društva koje je u međuvremenu u stečaju ili likvidaciji
 • Obračun PDV-a na usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata koje hrvatski poduzetnik obavi na stranom brodu
 • Obračun PDV-a i poreza na dobitak na usluge koje pružaju ustanove za trajnu naobrazbu
 • Oporezivanje PDV-om usluga koje obavljaju ustanove registrirane za obrazovanje odraslih po programima verificiranim od Ministarstva prosvjete i športa
 • Porez na dodanu vrijednost na poštanske usluge iz međunarodnog obračuna
 • Porez na dodanu vrijednost na osnivački ulog
 • Obračun PDV-a na novčane doznake (transfere) iz proračuna jedinice lokalne samouprave komunalnom društvu
 • PDV na uvezeni reklamni materijal koji se potom daruje - vlastita potrošnja
 • Oporezivanje usluga za ustupanje i korištenje softvera koje ino-dobavljač u tuzemstvu prodaje preko medija
 • Obračun PDV-a na usluge ustupanja i korištenja autorskih prava od strane inozemnih fizičkih osoba i na usluge predavanja
 • Obračun PDV-a pri isporuci dobara i usluga NATO-u
 • Carinske i porezne obveze kod otuđenja vozila nabavljenih od strane HRVI uz povlastice
 • Oporezivanje PDV-om naknade štete za neispunjenje garancijske obveze
 • Oporezivanje usluga posredovanja pri registraciji plovila pod stranom zastavom
 • Vjerske zajednice kao ustanove ne mogu biti u sustavu PDV-a

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2003, str. 91
  Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kod dodjele stambenog kredita
 • Uputa o načinu utvrđivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina temeljem čl. 11., t. 9., 11. i 13. Zakona o porezu na promet nekretnina

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2003, str. 96
  Izmjena čl. 37. Zakona o porezu na dohodak - utvrđivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
 • Porezni položaj premija životnog osiguranja za slučaj smrti
 • Oporezivanje otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2003, str. 98
  Rješenje o ovrsi - izrada upute o pravnom lijeku
 • Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje
 • Obračun poreza na promet proizvoda i usluga na motorno vozilo
 • Porez na neizgrađeno građevno zemljište
 • Oslobođenje od plaćanja poreza na nasljedstva i darove "krvnih srodnika u ravnoj liniji" temeljem čl. 14., t. 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Primjena Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
 • Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja za diplomatske misije i konzularne urede stranih država te međunarodne organizacije ili predstavništva sa sjedištem u RH
 • Posebni porez na promet osobnih automobila i plovila pri prijenosu gospodarske cjeline
 • Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja - plaćanje doprinosa prema primitku predstavnika stanara i izvješća
 • Odgoda naplate proračunskih potraživanja
 • Izbor više osnovice za obračun obveznih doprinosa
 • Ovrha posebnog poreza na alkohol
 • Utvrđivanje najviše mjesečne osnovice, obračun doprinosa na primitke u naravi, stipendije i ostale primitke koje poslodavac isplaćuje djeci bivših zaposlenika ili djeci poginulih branitelja
 • Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću
 • Uplata obveznih doprinosa za zaposlene u diplomatskim misijama, konzularnim uredima, međunarodnim organizacijama, stranim predstavništvima

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2003, str. 106
  Izvoz predmeta kućanstva, prethodno puštenih u slobodan promet uz oslobođenje od plaćanja carine primjenom čl. 646a. Uredbe za provedbu Carinskog zakona
 • Predstavka zbog rješenja o obvezi plaćanja carine na privremeno uvezeni namještaj za potrebe DIHT
 • Korištenje carinskih povlastica doseljenika u Republiku Hrvatsku
 • Uporaba motornog vozila strane registracije u Republici Hrvatskoj
 • Uvoz konja
 • Ponovni uvoz osobnoga automobila uz carinsku povlasticu člana obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • Korištenje povlastice prema Uredbi iz Nar. nov., br. 35/01. pri privremenom uvozu opreme
 • Uporaba motornog vozila strane registracije u Republici Hrvatskoj
 • Obveza naknadnog obračuna carine i poreza kod otuđenja osobnog automobila uvezenog po osnovi čl. 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zahtjev za promjenu Carinskog zakona
 • Otuđenje robe uvezene temeljem povlastica iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 3.2003, str. 111
  Da li postoji nespojivost članstva u vijeću mjesnog odbora s članstvom u predstavničkom tijelu i izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave, odnosno, ima li mjesta sukladnoj primjeni izbornog zakona u navedenoj nespojivosti
 • Postoji li mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita osobe koja je dio radnog staža ostvarila u ranijem vojnom poduzeću
 • U nadležnosti kojeg središnjeg tijela državne uprave je ovlast za provedbom nadzora nad radom poglavarstva općine u vezi s nedonošenjem detaljnog plana uređenja općine
 • Ima li osoba koja je 1989. položila stručni ispit za poslove stručnog suradnika planera, a sada je pročelnik jedinstvenog upravnog odjela, obvezu polaganja državnog stručnog ispita
 • Može li predsjednik predstavničkog tijela na ime obavljanja svoje dužnosti ostvariti pravo na plaću ili samo naknadu troškova odnosno povećanu naknadu za svoj rad u odnosu na ostale članove predstavničkog tijela
 • Postoji li mogućnost oslobađanja od obveze polaganja državnog stručnog ispita osobe koja se 1995. zaposlila u središnjem tijelu državne uprave, a prije toga je imala preko 10 godina radnog staža
 • Kada se predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave smatra konstituiranim te koji je kvorum potreban za odlučivanje na konstituirajućoj sjednici

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2003, str. 113
  Mirovinski staž i radni staž
 • Najniža plaća kod rada u normi
 • Uništena ili nestala svjedodžba i dokazivanje stečene školske spreme
 • Radnici koji nemaju pravo birati i biti birani u radničko vijeće
 • Ravnatelj ustanove koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti
 • Računanje radnog staža kod radnog vremena skraćenog zbog smanjenja radne sposobnosti
 • Povremeni rad kod drugih poslodavaca koji čine povezana trgovačka društva
 • Ozljeda na radu i pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu
 • Radnopravni položaj radnika u pritvoru
 • Prekovremeni rad na poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

Ministarstvo gospodarstva

pip - 3.2003, str. 116
  Pravno tumačenje čl. 8. i 14. Zakona o trgovini (Nar. nov., br. 66/97., 75/99., 62/01. i 109/01.)
 • Prodaja robe na klupama izvan tržnice, u kioscima, automatima, pokretnim prodavačima i prigodna prodaja
 • Trgovina na veliko
 • Obveza vođenja popisa robe kod prodaje robe uz ugradnju u servisu

Ministarstvo znanosti i tehnologije

pip - 3.2003, str. 117
  Pravo obavljanja poslova hidrometeorološke službe

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva

pip - 3.2003, str. 118
  Primjena Pravilnika o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 3.2003, str. 118
  Izmjene i dopune lokacijske dozvole
 • GSM bazne stanice - opća uputa o posebnim uvjetima
 • Izdavanje uporabne dozvole
 • Dokaz o pravu gradnj
 • Pravomoćnost građevne dozvole
 • Zabrana izdavanja lokacijskih i građevnih dozvola za izgradnju višestambenih građevina namijenjenih prodaji na tržištu

Državni inspektorat

pip - 3.2003, str. 121
  Prodaja robe pokretnim prodavačem
 • Predstavka Državnog hidrometeorološkog zavoda RH
 • Dopuna upute o nadzoru nad primjenom odredaba Pravilnika o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Ulazak djece u trgovački centar "Metro"
 • Vođenje popisa robe
 • Vođenje popisa robe
 • Poklon (darovni) bon

Obvezno pravo

pip - 3.2003, str. 124
  Odgovornost za štetu od opasne stvari - predaja stvari trećoj osobi (čl. 176. ZOO-a)
 • Naknada nematerijalne štete (čl. 200. ZOO-a)
 • Ugovor o komisionu - obveze komisionara (čl. 780. ZOO-a)
 • Bankarski tekući račun - primjena pravila ugovora o nalogu (čl. 1057. ZOO-a)

Radno pravo

pip - 3.2003, str. 125
  Prestanak ugovora o radu (čl. 103. ZR)
 • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZOR-a)

Zakon o parničnom postupku

pip - 3.2003, str. 126
  Revizijski razlozi (čl. 385. ZPP-a)

Ovršni postupak

pip - 3.2003, str. 126
  Ovrha na pokretninama (čl. 126. OZ-a)

Pravo društava

pip - 3.2003, str. 126
  Dioničarevo pravo glasa (čl. 291. ZTD)

Parnični postupak

pip - 3.2003, str. 127
  Sastav suda (čl. 43. ZPP-a)

Stečaj

pip - 3.2003, str. 127
  Izjava o preuzimanju duga (čl. 50. SZ-a)

Zakon o porezu na promet nekretnina

pip - 3.2003, str. 127
  Procjena vrijednosti u slučaju prodaje putem natječaja (čl. 9., st. 6. ZPPN)
 • Procjena vrijednosti nekretnine (čl. 9. ZPPN-a)

Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

pip - 3.2003, str. 128
  Apartmani kao osnovna sredstva za stjecanje dohotka ili dobitka (čl. 35. ZOFJLSIU)

Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima

pip - 3.2003, str. 128
  Zabrana prometa lijekovima (čl. 67. i 68. ZOLIMP)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 3.2003, str. 129
  Sporazum između vlasnika i mjesne zajednice glede prijenosa vlasništva zemljišta (čl. 2. ZONZOI)
 • Denacionalizacija (čl. 9. ZONZOI)

Zakon o privatizaciji

pip - 3.2003, str. 130
  Hrvatski fond za privatizaciju - zamjena dionica (čl. 39. ZOP i čl. 6. ZUS-a)

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 3.2003, str. 130
  Komunalna naknada i pljenidba udjela u kapitalu društva (čl. 20., st. 6. ZOKG)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

pip - 3.2003, str. 130
  Imenovanje ravnatelja doma zdravlja (čl. 53. i 54. ZOZZ)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 3.2003, str. 131
  Upravni postupak - naplata troškova (čl. 115. ZUP)

Prekršaji

pip - 3.2003, str. 131
  Za prekršaj iz područja o sigurnosti prometa na cestama koji počini dijete ne može prekršajno odgovarati njegov roditelj
 • Ne čini prekršaj novak ili osoba u pričuvnom sastavu koji se iz opravdanog razloga ne odazove pozivu ovlaštenog tijela
 • Bitno zakonsko obilježje prekršaja iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jest da je prekršaj počinjen na javnom mjestu
 • Prije poduzimanja neke radnje u prometu vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja
 • Obveznik plaćanja propisane naknade za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača je onaj tko koristi tu glazbu
 • Za odvijanje prometa na parkiralištu vrijede prometna pravila iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama
 • U slučaju kad je prigovor protiv odluke prekršajnog tijela upućen preporučenom pošiljkom, dan predaje pošti smatra se danom predaje onome tko je ovlašten za primitak

Trgovačko pravo

pip - 3.2003, str. 133
  Oduzimanje ovlasti za upravljanje i zastupanje članu društva koji u komanditnom društvu odgovara svom svojom imovinom - Odnos između potpunog i djelomičnog oduzimanja

Pravo radnika

pip - 3.2003, str. 133
  Ne mogu se isključiti dodatne naknade uz odgovarajuće plaćene slobodne dane

Pravo natjecanja

pip - 3.2003, str. 134
  Nedopuštenost slanja e-mail pošiljaka gospodarskom subjektu bez poziva

Pravo dioničkih društava

pip - 3.2003, str. 134
  Nema nedopuštene žalbe u svezi s pojedinim razlozima za ništavost i pobijanje istaknutih u obrazloženju žalbe - Nema samostalnih predmeta spora
 • Zahtjevi za utvrđenjem nagrade zastupnicima vanjskih dioničara

Pravo društava

pip - 3.2003, str. 135
  Preseljenje upravnog sjedišta nekog inozemnog društva s ograničenom odgovornošću u Njemačku: aktivna i pasivna sposobnost legitimacije kao pravno sposobnog društva osoba pred njemačkim sudovima

Pravo izuma

pip - 3.2003, str. 135
  Opseg prava pronalazača na informaciju o korištenju izuma s radnog mjesta kod povezanih društava koncerna

Radno pravo

pip - 3.2003, str. 136
  Radni odnos između članova obitelji koji zajedno rade?
 • Krivnja radnika ne mora se odnositi samo na povredu dužnosti nego i na štetu

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2003, str. 137
  Mjere HNB
 • Skuplji krediti državi?
 • Savjet HNB: Restriktivne mjere kreditne politike - opravdane
 • Stupile na snagu odluke o reviziji financijskih izvješća i poslovnih funkcija banaka
 • HUB: HNB bi ubuduće trebao razgovarati s bankarima prije donošenja mjera
 • Potraživanja HNB-a od poslovnih banaka krajem siječnja 17,75 milijuna kuna
 • Procjene rasta BDP-a ostaju od 3,5 do 4 posto
 • Povrat poreza izravno na žiro ili tekući račun
 • Porezne utaje: 1,4 milijarde kuna
 • Maratonski put do poreznih savjetnika
 • Više od 55 tisuća dužnika ide u stečaj?
 • Nigdje u svijetu javni bilježnici ne provode ovrhu
 • Raj bez porezne kontrole
 • Zaokret SDP-a: primjena novog ZOR-a 2004.
 • Hrvatskoj nedostaju sudovi za radne sporove
 • Preuranjen plan prihoda i rashoda za 2003.
 • Svaki zaposleni dužan je 20 prosječnih plaća
 • Koliko su prihvatljivi Inini pregovori o kupnji austrijske tvrtke
 • Uprava Ine odgađa privatizaciju
 • Agrokor potpisao sporazum o poslovnoj suradnji s 23 srpske tvrtke
 • Uskoro izraelska tvornica zrakoplova u Puli
 • Zadruge čekaju licencije
 • Novi registar FINA-e
 • FINA: Financijski izvještaji moći će se predati na CD-u i putem Interneta
 • Vlada i PIF-ovi izravnavaju račune
 • Brojimo mjesece i dane
 • Autoceste s "ležećim policajcima"
 • Ministarstvu turizma ponovno upućene primjedbe
 • Carinu po novome platiti u roku 30 dana
 • U bankama, prema Zakonu, nemaju pravo tražiti osobnu
 • Širenjem EU potrošači na dobitku
 • Je li moguće dublje povezivanje između Hrvatske i BiH
 • Osniva se udruga jadranskih gospodarskih komora
 • Ninsko lječilište - lijek za cjelogodišnju sezonu
 • Svi obrti na jednom mjestu
 • HOK i dalje traži za pojedine obrte paušalno obrazovanje
 • Predstavljen prvi on-line registar hrvatskih zadrugara
 • Unatrag 25 godina udvostručila se količina soli u prehrambenim proizvodima
 • Održavanje zgrada preko Interneta
 • Meteorološka mjerenja u Zagrebu počela 17. veljače 1853.
 • Do početka ljeta bit će uklonjeno 1100 ratnih ruševina uz prometnice
 • Sava ponovo otvorena za međunarodni riječni promet
 • Hrvatska će emitirati 24-satni radijski program diljem svijeta
 • Promjene u zračnim lukama
 • Hrvatska u pravilu gubi sudske sporove
 • U Italiji država ima mafiju, kod nas mafije imaju državu
 • Broj registriranih zadruga u Hrvatskoj
 • Novi rekord nezaposlenosti u Njemačkoj
 • U porastu pranje novca u Švicarskoj
 • Vrijednost stečajeva u svijetu u 2002. - 157 mlrd USD
 • Najveći pad francuske industrijske proizvodnje u pet godina
 • Francuska korumpiranija od Bocvane?!
 • Rusija: uzlet proizvodnje
 • Reuters ukida 3000 radnih mjesta

Odgovori na pitanja

pip - 3.2003, str. 147
  Odobrenje za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
 • Zaštita od buke
 • Nadzor nad poslovanjem banaka
 • Stečajni postupak - osporene tražbine
 • Sporazumne izmjene ugovora o radu
 • Poslovanje štedno-kreditnih zadruga
 • Prestanak ugovora o radu i otpremnina
 • Otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme
 • Otvaranje izdvojenog pogona obrta
 • Uloga uprave društva pri stjecanju vlastitih dionica
 • Ovlasti prokurista
 • Pobijanje sudske nagodbe

Pregled novih propisa

pip - 3.2003, str. 151
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)